« 2017. № 4 (136)

Народознавчі зошити. 2017. № 4 (136). С. 846–858

ПОЛОГИ ТА ЗВИЧАЄВО-­ОБРЯДОВИЙ СУПРОВІД НАРОДЖЕННЯ ДИТИНИ В УКРАЇНЦІВ ЗАКАРПАТТЯ кін. ХІХ — першої пол. ХХ ст.

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.04.846

Черленяк Іванна Василівна, аспірантка

Інститут народознавства

Національної академії наук України,

відділ історичної етнології,
Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна
Контакти: (032) 297-01-57; e-mail: ina@mail.lviv.ua

Анотація. Розглядаються обряди, звичаї та вірування, пов’язані з пологами і народженням дитини в українців Закарпаття кін. ХІХ — першої пол. ХХ ст. Основна увага звернена на статус головних персонажів обрядового комплексу народин — породіллю та повитуху. Описано перші обрядодії, що проводилися з новонародженим, а саме відрізування пуповини, перше купання та сповивання. Розглянуто традиційні передбачення дитячої долі, а також локальні пестливі, зневажливі та жалісливі назви малих дітей.

Ключові слова: пологи, породілля, баба­повитуха, родопоміч, плацетна, дитина, немовля, пуповина, «перша купіль», колиска, «шестинедільська постіль».

Надійшла 22.06.2017

 1. Агапкина Т.А. Мифопоэтические основы славянского народного календаря. Весенне­летний цикл / Т.А. Агапкина. — Москва : Индрик, 2002. — 816 с.
 2. Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре: структурно­семантический анализ восточнославянских обрядов / А.К. Байбурин — Санкт­Петербург : Наука, 1993. — 237 с.
 3. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. — Дилленбург : Благая весть, 2002. — 921 с.
 4. Богатырлв П. Магические действия, обряды и верования Закарпатья / П. Богатырлв // Вопросы теории народного искусства. — Москва, 1971. — 651 с.
 5. Болтарович З.Є. Народна медицина українців / З.Є. Болтарович. — Київ : Наукова думка, 1990. — 230 с.
 6. Боряк О. Баба­повитуха в культурно­історичній традиції українців: між профанним і сакральним / О.О. Бо­ряк. — Київ : Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України, 2009. — 400 с.
 7. Бриняк О. Рудименти міфологічних вірувань у родильній обрядовості та хрестинній поезії українців / Оксана Бриняк // Народознавчі зошити. — 2011. — № 3. — С. 426—435.
 8. Вархол Н. Народні знання українців­русинів Словаччини / Надія Вархол // Народна творчість та етнографія / НАНУ; ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. — Київ, 2012. — № 4. — С. 33—45.
 9. Вовк Х. Студії з української етнографії та антропології. / Хведір Вовк. — Прага : Український громадсь­кий видавничий фонд, 1928. — 354 с.
 10. Ворон А. Гуцульські звичаї / Андрій Ворон // Подкарпатска Русь. — Рочник ІХ. — Число 1—3. — Уж­город : Педаґоґичне товариство Подк. Руси, 1932. — С. 27—34.
 11. Ворон А. Підкарпатські гуцули / Андрій Ворон // Под­карпатска Русь. — Рочник VIІІ. — Число 7. — Ужгород : Педаґоґичне товариство Подк. Руси, 1931. — С. 149—153.
 12. Геннеп А. ван. Обряды перехода. Систематическое изу­чение обрядов / Арнольд ван Геннеп. — Москва : Восточная литература РАН, 1999. — 198 с. — (Пер. с франц.).
 13. Гнатюк В. Гуцулы / Володимир Гнатюк // Подкарпатска Русь. — Ужгород : Педаґоґичне товариство Подк. Руси, 1923. — Рочник І. — Число 1. — С. 19—23 ; 1924. — Рочник І. — Число 2. — С. 43—50 ; 1924. — Рочник І. — Число 3. — С. 79—85 ; 1924. — Рочник І. — Число 4. — С. 110—114.
 14. Головка Ю.Ю. Господарство, культура та побут українців верхів’я р. Ріка: кінець ХІХ — перша половина ХХ століття / Юрій Головка. — Ужгород : Закарпаття, 2004. — 86 с.
 15. Гошко Ю. Сім’я та сімейний побут / Ю. Гошко, Н. Здоровега, Є. Сявавко // Бойківщина. Історико­ет­но­графічне дослідження. — Київ : Наукова думка, 1983. — С. 181—193.
 16. Грушевський М. Дитина у звичаях і віруваннях українського народу / Марко Грушевський. — Київ : Либідь, 2006. — 256 с.
 17. Гузiй Р. Родильнi звичаї та обряди на Старосамбiрщинi (за матерiалами польових дослiджень) / Роман Гузiй, Леся Горошко // Народознавчі зошити. — 2010. — № 5—6. — С. 611—617.
 18.  Демянъ И. Крестины на Верховинѣ / Иванъ Де­мянъ // Наука. — Унгваръ : УНІО, 1913. — № 5. — С. 26—28.
 19. Демянъ Л. Крестины на окресности Верецьких в звы­чаях і пѣснях / Лука Демян // Подкарпатска Русь. — Рочник ІV. — № 8. — Ужгород : Педагогичне товариство Подк. Руси, 1927. — С. 189—191.
 20. Жаткович Ю. Етнографическій очерк угро­русских / Юрій Жаткович // Мазурок О.С. Юрій Жаткович як історик та етнограф. — Ужгород : УжНУ, 2001. — С. 163—246.
 21. Жаткович Ю. Етнографическій очерк угро­русских: Комплексне видання / Юрій Жаткович ; упоряд. і передм. О.С. Мазурка. — Ужгород : Мистецька лінія, 2007. — С. 62—144.
 22. Жаткович Ю. Замітки етнографічні з Угорської Руси / Юрій Жаткович // Етнографическій очерк угро­русских: Комплексне видання / упоряд. і передм. О.С. Мазурка. — Ужгород : Мистецька лінія, 2007. — С. 146—186.
 23. Жаткович Ю. Монографія села Стройна / Юрій Жаткович // Мазурок О. Юрій Жаткович як історик і етнограф. — Ужгород, 2001. — С. 247—262.
 24. Жупанъ И. Прадѣдовщина Подкарпатской Руси / Иосифъ Жупанъ // Научный сборникъ в память Евгения Ивановича Сабова. — Унгваръ, 1935. — Вип. 5. — С. 19—26.
 25. Здоровега Н.І. Народні звичаї та обряди / Н.І. Здоровега // Бойківщина: Історико­етнографічне дослідження. — Київ : Наукова думка, 1983. — С. 232—248.
 26. Іваннікова Л. Монографічне дослідження родильно­обрядового фольклору [Пісні з родин і хрестин (збірник­реконструкція із теоретичною розвідкою, коментарями, моделями ритмоструктури, покажчиками)] / Іваннікова Людмила // Народознавчі зошити. — 2013. — № 5. — С. 941—947 / упоряд. А.І. Іва­ницький ; відп. ред. Г.А. Скрипник. — Вінниця : Нова книга, 2013. — 454 с. : ноти.
 27. Люта І. Звичаєво-­обрядовий супровід народження дитини у волинян / Іванна Люта // Народознавчі зошити. — 2013. — № 1. — С. 56—67.
 28. Маєрчик М. Ритуал і тіло. Структурно­семантичний аналіз українських обрядів родинного циклу / Марія Маєрчик. — Київ : Критика, 2011. — 325 с.
 29. Мовна У. Український родинний текст: воскова свічка / Уляна Мовна // Народознавчі зошити. — 2011. — № 5. — С. 229—336.
 30. Мойсей А. Звичаї та обряди, пов’язані з народженням дитини в українців та румунів Сторожинецького району / Мойсей Антоній, Крістіна Парайко // Народознавчі зошити. — 2011. — № 5. — С. 806—812.
 31. Молитовний псалтир. — Львів, 2008. — 407 с.
 32. Онищук А. З народного життя гуцулів. Родини і хрестини та дитина до шостого року життя / А. Онищук // Матеріали до української етнології. — Львів, 1912. — Т. 15. — С. 90—113.
 33. Потушняк Ф. «Злі очі» і «уреки» в народном вірованню / Ф. Потушняк // Литературна недѣля. — Роч­ник ІІІ. — Унгваръ : Друкарня Подкарпатского общест­ва наукъ, 1943. — С. 221—224.
 34. Потушняк Ф.М. Закарпатська українська етнографія: значення, історіографія, завдання. Проблеми та їх розрішення / Ф. Потушняк // Тиводар М.П. Життя і наукові пошуки Федора Потушняка. — Ужгород, 2005. — С. 163—254.
 35. Сявавко Є. Сімейна обрядовість / Є. Сявавко // Гуцульщина: Історико­етнографічне дослідження. — Київ : Наукова думка, 1987. — С. 302—319.
 36. Тиводар М.П. Етнографія Закарпаття: Історико­етнографічний нарис / Тиводар М.П. — Ужгород : Гражда, 2010. — 416 с.
 37. Українська етнологія : навч. посібник / за ред. В. Борисенко. — Київ : Либідь, 2007. — 400 с.
 38. Філіп Л. Обряди і звичаї угорців Закарпаття, пов’язані з народженням дитини (кінець ХІХ — початок ХХ ст. На матеріалах Ужгородського району) / Людвіг Філіп // Науковий збірник Закарпатського краєзнавчого музею: Випуск І. — Ужгород, 1995. — С. 124—144.
 39. Чорі Ю. Від роду до роду: Звичаєво­обрядові традиції За­карпаття / Юрій Чорі. — Ужгород : Вид­во В. Падяка, 2001. — 168 с.
 40.  Чорі Ю. Звичаї рідного села (Обрядово-­звичаєві традиції Закарпаття / Юрій Чорі. — Ужгород, 1993. — Ч. І. — 238 с.
 41. Шухевич В. Гуцульщина. Третя часть / Володимир Шухевич. — Львів : Наукове товариство ім. Шевченка, 1902. — 255 с.
 42. Шухевич В.О. Гуцульщина. Третя частина. Друге видання / Володимир Шухевич. — Верховина : Гуцульщина, 1999. — 272 с.
 43. Koћmнnovб Podkarpatskб Rus. Prбce a ћivot lidu / Amalie Koћmнnovб. — Praha, 1992. — 132 s.

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »