« 2017. № 4 (136)

Народознавчі зошити. 2017. № 4 (136). С. 846–858

ПОЛОГИ ТА ЗВИЧАЄВО-­ОБРЯДОВИЙ СУПРОВІД НАРОДЖЕННЯ ДИТИНИ В УКРАЇНЦІВ ЗАКАРПАТТЯ кін. ХІХ — першої пол. ХХ ст.

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.04.846

Черленяк Іванна Василівна, аспірантка

Інститут народознавства

Національної академії наук України,

відділ історичної етнології,
Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна
Контакти: (032) 297-01-57; e-mail: ina@mail.lviv.ua

Анотація. Розглядаються обряди, звичаї та вірування, пов’язані з пологами і народженням дитини в українців Закарпаття кін. ХІХ — першої пол. ХХ ст. Основна увага звернена на статус головних персонажів обрядового комплексу народин — породіллю та повитуху. Описано перші обрядодії, що проводилися з новонародженим, а саме відрізування пуповини, перше купання та сповивання. Розглянуто традиційні передбачення дитячої долі, а також локальні пестливі, зневажливі та жалісливі назви малих дітей.

Ключові слова: пологи, породілля, баба­повитуха, родопоміч, плацетна, дитина, немовля, пуповина, «перша купіль», колиска, «шестинедільська постіль».

Надійшла 22.06.2017

 1. Агапкина Т.А. Мифопоэтические основы славянского народного календаря. Весенне­летний цикл / Т.А. Агапкина. — Москва : Индрик, 2002. — 816 с.
 2. Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре: структурно­семантический анализ восточнославянских обрядов / А.К. Байбурин — Санкт­Петербург : Наука, 1993. — 237 с.
 3. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. — Дилленбург : Благая весть, 2002. — 921 с.
 4. Богатырлв П. Магические действия, обряды и верования Закарпатья / П. Богатырлв // Вопросы теории народного искусства. — Москва, 1971. — 651 с.
 5. Болтарович З.Є. Народна медицина українців / З.Є. Болтарович. — Київ : Наукова думка, 1990. — 230 с.
 6. Боряк О. Баба­повитуха в культурно­історичній традиції українців: між профанним і сакральним / О.О. Бо­ряк. — Київ : Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України, 2009. — 400 с.
 7. Бриняк О. Рудименти міфологічних вірувань у родильній обрядовості та хрестинній поезії українців / Оксана Бриняк // Народознавчі зошити. — 2011. — № 3. — С. 426—435.
 8. Вархол Н. Народні знання українців­русинів Словаччини / Надія Вархол // Народна творчість та етнографія / НАНУ; ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. — Київ, 2012. — № 4. — С. 33—45.
 9. Вовк Х. Студії з української етнографії та антропології. / Хведір Вовк. — Прага : Український громадсь­кий видавничий фонд, 1928. — 354 с.
 10. Ворон А. Гуцульські звичаї / Андрій Ворон // Подкарпатска Русь. — Рочник ІХ. — Число 1—3. — Уж­город : Педаґоґичне товариство Подк. Руси, 1932. — С. 27—34.
 11. Ворон А. Підкарпатські гуцули / Андрій Ворон // Под­карпатска Русь. — Рочник VIІІ. — Число 7. — Ужгород : Педаґоґичне товариство Подк. Руси, 1931. — С. 149—153.
 12. Геннеп А. ван. Обряды перехода. Систематическое изу­чение обрядов / Арнольд ван Геннеп. — Москва : Восточная литература РАН, 1999. — 198 с. — (Пер. с франц.).
 13. Гнатюк В. Гуцулы / Володимир Гнатюк // Подкарпатска Русь. — Ужгород : Педаґоґичне товариство Подк. Руси, 1923. — Рочник І. — Число 1. — С. 19—23 ; 1924. — Рочник І. — Число 2. — С. 43—50 ; 1924. — Рочник І. — Число 3. — С. 79—85 ; 1924. — Рочник І. — Число 4. — С. 110—114.
 14. Головка Ю.Ю. Господарство, культура та побут українців верхів’я р. Ріка: кінець ХІХ — перша половина ХХ століття / Юрій Головка. — Ужгород : Закарпаття, 2004. — 86 с.
 15. Гошко Ю. Сім’я та сімейний побут / Ю. Гошко, Н. Здоровега, Є. Сявавко // Бойківщина. Історико­ет­но­графічне дослідження. — Київ : Наукова думка, 1983. — С. 181—193.
 16. Грушевський М. Дитина у звичаях і віруваннях українського народу / Марко Грушевський. — Київ : Либідь, 2006. — 256 с.
 17. Гузiй Р. Родильнi звичаї та обряди на Старосамбiрщинi (за матерiалами польових дослiджень) / Роман Гузiй, Леся Горошко // Народознавчі зошити. — 2010. — № 5—6. — С. 611—617.
 18.  Демянъ И. Крестины на Верховинѣ / Иванъ Де­мянъ // Наука. — Унгваръ : УНІО, 1913. — № 5. — С. 26—28.
 19. Демянъ Л. Крестины на окресности Верецьких в звы­чаях і пѣснях / Лука Демян // Подкарпатска Русь. — Рочник ІV. — № 8. — Ужгород : Педагогичне товариство Подк. Руси, 1927. — С. 189—191.
 20. Жаткович Ю. Етнографическій очерк угро­русских / Юрій Жаткович // Мазурок О.С. Юрій Жаткович як історик та етнограф. — Ужгород : УжНУ, 2001. — С. 163—246.
 21. Жаткович Ю. Етнографическій очерк угро­русских: Комплексне видання / Юрій Жаткович ; упоряд. і передм. О.С. Мазурка. — Ужгород : Мистецька лінія, 2007. — С. 62—144.
 22. Жаткович Ю. Замітки етнографічні з Угорської Руси / Юрій Жаткович // Етнографическій очерк угро­русских: Комплексне видання / упоряд. і передм. О.С. Мазурка. — Ужгород : Мистецька лінія, 2007. — С. 146—186.
 23. Жаткович Ю. Монографія села Стройна / Юрій Жаткович // Мазурок О. Юрій Жаткович як історик і етнограф. — Ужгород, 2001. — С. 247—262.
 24. Жупанъ И. Прадѣдовщина Подкарпатской Руси / Иосифъ Жупанъ // Научный сборникъ в память Евгения Ивановича Сабова. — Унгваръ, 1935. — Вип. 5. — С. 19—26.
 25. Здоровега Н.І. Народні звичаї та обряди / Н.І. Здоровега // Бойківщина: Історико­етнографічне дослідження. — Київ : Наукова думка, 1983. — С. 232—248.
 26. Іваннікова Л. Монографічне дослідження родильно­обрядового фольклору [Пісні з родин і хрестин (збірник­реконструкція із теоретичною розвідкою, коментарями, моделями ритмоструктури, покажчиками)] / Іваннікова Людмила // Народознавчі зошити. — 2013. — № 5. — С. 941—947 / упоряд. А.І. Іва­ницький ; відп. ред. Г.А. Скрипник. — Вінниця : Нова книга, 2013. — 454 с. : ноти.
 27. Люта І. Звичаєво-­обрядовий супровід народження дитини у волинян / Іванна Люта // Народознавчі зошити. — 2013. — № 1. — С. 56—67.
 28. Маєрчик М. Ритуал і тіло. Структурно­семантичний аналіз українських обрядів родинного циклу / Марія Маєрчик. — Київ : Критика, 2011. — 325 с.
 29. Мовна У. Український родинний текст: воскова свічка / Уляна Мовна // Народознавчі зошити. — 2011. — № 5. — С. 229—336.
 30. Мойсей А. Звичаї та обряди, пов’язані з народженням дитини в українців та румунів Сторожинецького району / Мойсей Антоній, Крістіна Парайко // Народознавчі зошити. — 2011. — № 5. — С. 806—812.
 31. Молитовний псалтир. — Львів, 2008. — 407 с.
 32. Онищук А. З народного життя гуцулів. Родини і хрестини та дитина до шостого року життя / А. Онищук // Матеріали до української етнології. — Львів, 1912. — Т. 15. — С. 90—113.
 33. Потушняк Ф. «Злі очі» і «уреки» в народном вірованню / Ф. Потушняк // Литературна недѣля. — Роч­ник ІІІ. — Унгваръ : Друкарня Подкарпатского общест­ва наукъ, 1943. — С. 221—224.
 34. Потушняк Ф.М. Закарпатська українська етнографія: значення, історіографія, завдання. Проблеми та їх розрішення / Ф. Потушняк // Тиводар М.П. Життя і наукові пошуки Федора Потушняка. — Ужгород, 2005. — С. 163—254.
 35. Сявавко Є. Сімейна обрядовість / Є. Сявавко // Гуцульщина: Історико­етнографічне дослідження. — Київ : Наукова думка, 1987. — С. 302—319.
 36. Тиводар М.П. Етнографія Закарпаття: Історико­етнографічний нарис / Тиводар М.П. — Ужгород : Гражда, 2010. — 416 с.
 37. Українська етнологія : навч. посібник / за ред. В. Борисенко. — Київ : Либідь, 2007. — 400 с.
 38. Філіп Л. Обряди і звичаї угорців Закарпаття, пов’язані з народженням дитини (кінець ХІХ — початок ХХ ст. На матеріалах Ужгородського району) / Людвіг Філіп // Науковий збірник Закарпатського краєзнавчого музею: Випуск І. — Ужгород, 1995. — С. 124—144.
 39. Чорі Ю. Від роду до роду: Звичаєво­обрядові традиції За­карпаття / Юрій Чорі. — Ужгород : Вид­во В. Падяка, 2001. — 168 с.
 40.  Чорі Ю. Звичаї рідного села (Обрядово-­звичаєві традиції Закарпаття / Юрій Чорі. — Ужгород, 1993. — Ч. І. — 238 с.
 41. Шухевич В. Гуцульщина. Третя часть / Володимир Шухевич. — Львів : Наукове товариство ім. Шевченка, 1902. — 255 с.
 42. Шухевич В.О. Гуцульщина. Третя частина. Друге видання / Володимир Шухевич. — Верховина : Гуцульщина, 1999. — 272 с.
 43. Koћmнnovб Podkarpatskб Rus. Prбce a ћivot lidu / Amalie Koћmнnovб. — Praha, 1992. — 132 s.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »