Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2017. № 4 (136)

Народознавчі зошити. 2017. № 4 (136). С. 935–940

УДК 726:7.01

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.04.935

САКРАЛЬНЕ І МИСТЕЦЬКЕ ЯК ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ПІЗНАННЯ І ВИРАЖЕННЯ СУТНОСТІ ЛАНДШАФТНОЇ КУЛЬТОВОЇ СКУЛЬПТУРИ

Сидор Віталій Михайлович — аспірант кафедри дизайну

і теорії мистецтва Інституту мистецтв ДВНЗ

«Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника»

вул. Шевченка, 57, 76000, Івано-Франківськ, Івано-Франківська область, Україна

Контакти: тел. 03422 31574

Анотація. Розкривається сутність ландшафтної культової скульптури як виразної складової духовної культури українського народу та характерного компонента його релігійного середовища. Визначено статус і місце сакрального та мистецького як ключових категорій у сфері пізнання і вираження сутнісного начала ландшафтної культової скульптури. З’ясовано формат і ступінь взаємодії таких категорій, еквівалент їх синтезу та дієвості. Підкреслено, що функціональна, образно­видова, іконографічна, виконавська програми досліджуваних об’єктів тісно взаємозв’язані між собою, тому кожна із них у своїй основі принципово відкидає будь­яку самодостатність чи диференціацію.

Ключові слова: ландшафтна культова скульптура, сакральне, мистецьке, сутність, суспільство, соціум, пізнання, вираження, розвиток, культура, духовність.

Надійшла 3.07.2017

Список використаних джерел:

 1. Гаврилюк Т.В. Священне в структурі релігійної свідомості: антропологічний контекст / Т.В. Гаврилюк // Віс­ник При­кар­патського університету. Філософські і психологічні науки / ред. кол. С.М. Возняк (гол. ред. кол.), М.Ю. Голянич, М.В. Кашуба та ін. — 2011. — Вип. 15. — С. 114—120.
 2. Гошовський Р.М. Декоративно­-семантичні чинники сакралізації культових об’єктів українців ХVІ — початку ХХ століть (Онтологія. Типологія. Символіка. Художні засоби) : дис. … канд. мистецтвознавства: 26.00.01 / Роман Михайлович Гошовський. — Івано­Франківськ, 2015. — 223 с.
 3. Гриньків А.П. Соціальна спрямованість дискурсу релігій / А.П. Гриньків // Вісник Київського національ­ного університету ім. Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. — Київ : Київський університет, 2012. — Вип. 108. — С. 21—25.
 4. Грэбер Л. Дикая природа как священное пространство / Линда Грэбер ; пер. С. Колос, В. Борейко ; Ки­евский эколого­культурный центр. — Киев : [б. в.], 1999. — 54 с.
 5. Історія українського мистецтва : в 6 т. — Т. 1: Мистецтво найдавніших часів та епохи Київської Русі ; АН Української РСР ; Голов. ред. УРЕ ; ред. кол.: М.П. Бажан та ін. ; ред. т.: Ю.С. Асєєв, В.Й. Довженок, М.С. Коломієць. — Київ : УРЕ, 1966. — 455 с. : іл.
 6. Каюа Р. Людина та сакральне / Роже Каюа ; пер. з фр. А.В. Усик // Roger Caillois. L’homme et le sacrй. — Київ : Ваклер, 2003. — 256с.
 7. Музичка І. Ікона в родинному житті українського народу / Іван Музичка // Українське сакральне мистецтво. — Вип. 2: Питання іконографії / за ред. І. Голода. — Львів, 1995. — С. 8—20.
 8. Музичка І. Українське сакральне мистецтво і богословія / Іван Музичка // Українське сакральне мистецтво: традиції, сучасність, перспективи: Матеріали міжн. Наукової конференції, 4—5 травня 1993 р. ; Львівська академія мистецтв. — Львів : Свічадо, 1994. — С. 11—34.
 9. Огієнко І.І. Дохристиянські вірування українського народу: Історично­релігійна монографія / І.І. Огієнко ; Ін­т дослідів Волині. — Вінніпег, 1965. — 424 с.
 10. Станкевич М.Є. Автентичність мистецтва. Питання теорії пластичних мистецтв: Вибрані праці / М.Є. Станкевич. — Львів : СКІМ, 2004. — 192 с.
 11. Філософський енциклопедичний словник / В.І. Шинкарук (гол. ред. кол.), Є.К. Бистрицький, М.О. Булатов та ін. — Київ : Абрис, 2002. — 744 с.
 12. Щербаківський Д. Буковинські і галицькі деревляні церкви, надгробні і придорожні хрести, фіґури і каплиці / Данило Щербаківський // Українське мистецтво. — Київ ; Прага : Український гром. вид. фонд, 1926. — ХХХІV, 62 с. : іл.
 13. Элиаде М. Трактат по истории религий : в 2 т. — Т. 1 / Мирча Элиаде ; пер. с франц. А.А. Васильева. — Санкт­-Петербург : Алетейя, 2000. — 394 с.

читати публікацію»

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »