« 2017. № 4 (136)

Народознавчі зошити. 2017. № 4 (136). С. 935–940

УДК 726:7.01

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.04.935

САКРАЛЬНЕ І МИСТЕЦЬКЕ ЯК ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ПІЗНАННЯ І ВИРАЖЕННЯ СУТНОСТІ ЛАНДШАФТНОЇ КУЛЬТОВОЇ СКУЛЬПТУРИ

Сидор Віталій Михайлович — аспірант кафедри дизайну

і теорії мистецтва Інституту мистецтв ДВНЗ

«Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника»

вул. Шевченка, 57, 76000, Івано-Франківськ, Івано-Франківська область, Україна

Контакти: тел. 03422 31574

Анотація. Розкривається сутність ландшафтної культової скульптури як виразної складової духовної культури українського народу та характерного компонента його релігійного середовища. Визначено статус і місце сакрального та мистецького як ключових категорій у сфері пізнання і вираження сутнісного начала ландшафтної культової скульптури. З’ясовано формат і ступінь взаємодії таких категорій, еквівалент їх синтезу та дієвості. Підкреслено, що функціональна, образно­видова, іконографічна, виконавська програми досліджуваних об’єктів тісно взаємозв’язані між собою, тому кожна із них у своїй основі принципово відкидає будь­яку самодостатність чи диференціацію.

Ключові слова: ландшафтна культова скульптура, сакральне, мистецьке, сутність, суспільство, соціум, пізнання, вираження, розвиток, культура, духовність.

Надійшла 3.07.2017

Список використаних джерел:

 1. Гаврилюк Т.В. Священне в структурі релігійної свідомості: антропологічний контекст / Т.В. Гаврилюк // Віс­ник При­кар­патського університету. Філософські і психологічні науки / ред. кол. С.М. Возняк (гол. ред. кол.), М.Ю. Голянич, М.В. Кашуба та ін. — 2011. — Вип. 15. — С. 114—120.
 2. Гошовський Р.М. Декоративно­-семантичні чинники сакралізації культових об’єктів українців ХVІ — початку ХХ століть (Онтологія. Типологія. Символіка. Художні засоби) : дис. … канд. мистецтвознавства: 26.00.01 / Роман Михайлович Гошовський. — Івано­Франківськ, 2015. — 223 с.
 3. Гриньків А.П. Соціальна спрямованість дискурсу релігій / А.П. Гриньків // Вісник Київського національ­ного університету ім. Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. — Київ : Київський університет, 2012. — Вип. 108. — С. 21—25.
 4. Грэбер Л. Дикая природа как священное пространство / Линда Грэбер ; пер. С. Колос, В. Борейко ; Ки­евский эколого­культурный центр. — Киев : [б. в.], 1999. — 54 с.
 5. Історія українського мистецтва : в 6 т. — Т. 1: Мистецтво найдавніших часів та епохи Київської Русі ; АН Української РСР ; Голов. ред. УРЕ ; ред. кол.: М.П. Бажан та ін. ; ред. т.: Ю.С. Асєєв, В.Й. Довженок, М.С. Коломієць. — Київ : УРЕ, 1966. — 455 с. : іл.
 6. Каюа Р. Людина та сакральне / Роже Каюа ; пер. з фр. А.В. Усик // Roger Caillois. L’homme et le sacrй. — Київ : Ваклер, 2003. — 256с.
 7. Музичка І. Ікона в родинному житті українського народу / Іван Музичка // Українське сакральне мистецтво. — Вип. 2: Питання іконографії / за ред. І. Голода. — Львів, 1995. — С. 8—20.
 8. Музичка І. Українське сакральне мистецтво і богословія / Іван Музичка // Українське сакральне мистецтво: традиції, сучасність, перспективи: Матеріали міжн. Наукової конференції, 4—5 травня 1993 р. ; Львівська академія мистецтв. — Львів : Свічадо, 1994. — С. 11—34.
 9. Огієнко І.І. Дохристиянські вірування українського народу: Історично­релігійна монографія / І.І. Огієнко ; Ін­т дослідів Волині. — Вінніпег, 1965. — 424 с.
 10. Станкевич М.Є. Автентичність мистецтва. Питання теорії пластичних мистецтв: Вибрані праці / М.Є. Станкевич. — Львів : СКІМ, 2004. — 192 с.
 11. Філософський енциклопедичний словник / В.І. Шинкарук (гол. ред. кол.), Є.К. Бистрицький, М.О. Булатов та ін. — Київ : Абрис, 2002. — 744 с.
 12. Щербаківський Д. Буковинські і галицькі деревляні церкви, надгробні і придорожні хрести, фіґури і каплиці / Данило Щербаківський // Українське мистецтво. — Київ ; Прага : Український гром. вид. фонд, 1926. — ХХХІV, 62 с. : іл.
 13. Элиаде М. Трактат по истории религий : в 2 т. — Т. 1 / Мирча Элиаде ; пер. с франц. А.А. Васильева. — Санкт­-Петербург : Алетейя, 2000. — 394 с.

читати публікацію»

Наші автори
Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »