« 2017. № 4 (136)

Народознавчі зошити. 2017. № 4 (136). С. 935–940

УДК 726:7.01

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.04.935

САКРАЛЬНЕ І МИСТЕЦЬКЕ ЯК ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ПІЗНАННЯ І ВИРАЖЕННЯ СУТНОСТІ ЛАНДШАФТНОЇ КУЛЬТОВОЇ СКУЛЬПТУРИ

Сидор Віталій Михайлович — аспірант кафедри дизайну

і теорії мистецтва Інституту мистецтв ДВНЗ

«Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника»

вул. Шевченка, 57, 76000, Івано-Франківськ, Івано-Франківська область, Україна

Контакти: тел. 03422 31574

Анотація. Розкривається сутність ландшафтної культової скульптури як виразної складової духовної культури українського народу та характерного компонента його релігійного середовища. Визначено статус і місце сакрального та мистецького як ключових категорій у сфері пізнання і вираження сутнісного начала ландшафтної культової скульптури. З’ясовано формат і ступінь взаємодії таких категорій, еквівалент їх синтезу та дієвості. Підкреслено, що функціональна, образно­видова, іконографічна, виконавська програми досліджуваних об’єктів тісно взаємозв’язані між собою, тому кожна із них у своїй основі принципово відкидає будь­яку самодостатність чи диференціацію.

Ключові слова: ландшафтна культова скульптура, сакральне, мистецьке, сутність, суспільство, соціум, пізнання, вираження, розвиток, культура, духовність.

Надійшла 3.07.2017

Список використаних джерел:

 1. Гаврилюк Т.В. Священне в структурі релігійної свідомості: антропологічний контекст / Т.В. Гаврилюк // Віс­ник При­кар­патського університету. Філософські і психологічні науки / ред. кол. С.М. Возняк (гол. ред. кол.), М.Ю. Голянич, М.В. Кашуба та ін. — 2011. — Вип. 15. — С. 114—120.
 2. Гошовський Р.М. Декоративно­-семантичні чинники сакралізації культових об’єктів українців ХVІ — початку ХХ століть (Онтологія. Типологія. Символіка. Художні засоби) : дис. … канд. мистецтвознавства: 26.00.01 / Роман Михайлович Гошовський. — Івано­Франківськ, 2015. — 223 с.
 3. Гриньків А.П. Соціальна спрямованість дискурсу релігій / А.П. Гриньків // Вісник Київського національ­ного університету ім. Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. — Київ : Київський університет, 2012. — Вип. 108. — С. 21—25.
 4. Грэбер Л. Дикая природа как священное пространство / Линда Грэбер ; пер. С. Колос, В. Борейко ; Ки­евский эколого­культурный центр. — Киев : [б. в.], 1999. — 54 с.
 5. Історія українського мистецтва : в 6 т. — Т. 1: Мистецтво найдавніших часів та епохи Київської Русі ; АН Української РСР ; Голов. ред. УРЕ ; ред. кол.: М.П. Бажан та ін. ; ред. т.: Ю.С. Асєєв, В.Й. Довженок, М.С. Коломієць. — Київ : УРЕ, 1966. — 455 с. : іл.
 6. Каюа Р. Людина та сакральне / Роже Каюа ; пер. з фр. А.В. Усик // Roger Caillois. L’homme et le sacrй. — Київ : Ваклер, 2003. — 256с.
 7. Музичка І. Ікона в родинному житті українського народу / Іван Музичка // Українське сакральне мистецтво. — Вип. 2: Питання іконографії / за ред. І. Голода. — Львів, 1995. — С. 8—20.
 8. Музичка І. Українське сакральне мистецтво і богословія / Іван Музичка // Українське сакральне мистецтво: традиції, сучасність, перспективи: Матеріали міжн. Наукової конференції, 4—5 травня 1993 р. ; Львівська академія мистецтв. — Львів : Свічадо, 1994. — С. 11—34.
 9. Огієнко І.І. Дохристиянські вірування українського народу: Історично­релігійна монографія / І.І. Огієнко ; Ін­т дослідів Волині. — Вінніпег, 1965. — 424 с.
 10. Станкевич М.Є. Автентичність мистецтва. Питання теорії пластичних мистецтв: Вибрані праці / М.Є. Станкевич. — Львів : СКІМ, 2004. — 192 с.
 11. Філософський енциклопедичний словник / В.І. Шинкарук (гол. ред. кол.), Є.К. Бистрицький, М.О. Булатов та ін. — Київ : Абрис, 2002. — 744 с.
 12. Щербаківський Д. Буковинські і галицькі деревляні церкви, надгробні і придорожні хрести, фіґури і каплиці / Данило Щербаківський // Українське мистецтво. — Київ ; Прага : Український гром. вид. фонд, 1926. — ХХХІV, 62 с. : іл.
 13. Элиаде М. Трактат по истории религий : в 2 т. — Т. 1 / Мирча Элиаде ; пер. с франц. А.А. Васильева. — Санкт­-Петербург : Алетейя, 2000. — 394 с.

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »