2010 рік, випуск 5-6

2010_5-6

Зміст

Павлюк С. Острiвцi українського життя на пiвденноамериканському континентi. С. 506-508
читати »

Кирчiв Р. Дорога в науку. С. 509-510
читати »

Макарчук С. Вiд України до Аргентини – пошуки дослiдницi. С. 511-513
читати »

Виноградська Г. “Промов до мене, щоб я тебе побачив”: про деякi конференцiї з Оксаною Сапеляк. С. 514-517
читати »

Горинь В. Коли ми ще у джинсах не ходили. С. 518-521
читати »

Плетенчук Н. “Це мандрування духу…”. С. 522-522
читати »

Рибчинська Н. Крок до вiдновлення iсторичної справедливостi. С. 523-523
читати »

Сапеляк О. Причинки до iсторiї створення українського згромадження салезiян вiзантiйського обряду. С. 524-533
читати »

Балагутрак М. Формування основ етнопсихологiчної науки в українському народознавствi XIX ст. С. 534-542
читати »

Тарасюк I. Народнорелiгiйнi основи традицiї української гостинностi: на матерiалi паремiй. С. 543-554
читати »

Дякiв В. Суспiльно-полiтичнi передумови особливих форм народної релiгiйностi в пiдрадянськiй Українi 1930-их рр. С. 555-565
читати »

Горошко Л. “Вогню чорт боїться, а в водi селиться” (Традицiйнi уявлення українцiв про воду як локус мiфологiчних iстот). С. 566-574
читати »

Тарас Я. Архiтектурно-етнографiчне картографування об’єктiв сакральної дерев’яної архiтектури як основа iсторико-етнографiчного районування та адмiнiстративно-територiального устрою України. С. 575-585
читати »

Бiлоус В. Етнографiчна та нацiонально-освiтня дiяльнiсть М.Гулака та В.Навроцького на Закавказзi. С. 586-594
читати »

Дрогобицька О. Побут iнтелiгенцiї Захiдної України в умовах радянського полiтичного режиму (вересень 1939 – червень 1941 рр.). С. 595-602
читати »

Мовна У. Продукти бджiльництва в родинно-обрядовiй практицi українцiв Черкащини. С. 603-610
читати »

Гузiй Р., Горошко Л. Родильнi звичаї та обряди на Cтаросамбiрщинi (за матерiалами польових дослiджень). С. 611-617
читати »

Гвоздевич С. Пологи та ритуальнi дiї баби-повитухи при народженнi дитини в українцiв Молдови. С. 618-629
читати »

Серебрякова О. Етнолокальнi варiанти деяких календарних ворожiнь (мантичнi дiї з дровами в зимовiй обрядовостi українцiв). С. 630-632
читати »

Кiсь О. Голодомор 1932-33 рр. крiзь призму жiночого досвiду. С. 633-651
читати »

Бабiй Н. Вiдображення фiлософiї бароко в мiстобудiвельних принципах Станiславова. С. 652-658
читати »

Дунець О. Символiка та семантичне навантаження червоної барви в українських народних колядках та щедрiвках. С. 659-665
читати »

Файник Т. Питання свiтоглядних засад народного будiвництва в дослiдженнях П.Чубинського. С. 666-671
читати »

Нечай I. Мiри довжини, пов’язанi з рукою та її рухами в традицiйному побутi українцiв. С. 672-681
читати »

Нємєц В. Обрядовiсть пiслявесiльного циклу на Волинi: спiввiдношення традицiй та iновацiй (друга пол. ХIХ – ХХ ст.). С. 682-688
читати »

Ситник К. Свiтогляди сучасного суспiльства: iнвайронменталiзм, бiоцентризм, соцiальний натуралiзм, трансгуманiзм. С. 689-692
читати »

Богдан С. Комунiкативна ситуацiя гостювання: стереотипи мовної поведiнки волинян i полiщукiв. С. 693-699
читати »

Дмитрук I. Мiфологiчнi уявлення гуцулiв в етнографiчних дослiдженнях кiн. ХIХ-ХХ ст. С. 700-706
читати »

Глушко М. Етнологiя: дефiнiцiї i предмет студiй в НТШ (кiн. XIX – 30-тi рр. ХХ ст.). С. 707-714
читати »

Грицюк Р. Вiд доньки до професiоналки. Про безпосереднє спостереження в антропологiї на прикладi дослiджень у мiстi Мехiко. С. 715-726
читати »

Iвашкiв Г. Петро Лiнинський: сторiнки бiографiї, збирацької роботи i творчостi (до 90-лiття вiд дня народження). С. 727-738
читати »

Коцан В. Iноетнiчнi запозичення та їх впливи на формування народного одягу долинян Mараморощини (кiн. ХIХ – поч. ХХ ст.). С. 739-750
читати »

Худаш М. Iз моїх спогадiв про доктора фiлологiчних наук, професора Г.Ф.Шила (до 100-рiччя з дня народження). С. 751-753
читати »

Корнєв А. Семiотичнi коди у нацiональному пiсенному фольклорi в контекстi культурологiчного дослiдження: доба Хмельницького. С. 754-757
читати »

Рибалко С. Iнша Японiя: традицiйний костюм на архiпелазi Iдзу (ошима, хачiджоджима, нiiджима). С. 758-765
читати »

Терещенко Н. Творчий доробок майстрiв народного мистецтва в контекстi вiдродження осередкiв народних промислiв Богуславщини. С. 766-772
читати »

Тарас В. Методика i методи дослiдження монастирських садiв Галичини. С. 773-775
читати »

Зюбровський А. Традицiйна основа випiкання хлiба на Рiвненщинi (за матерiалами польових дослiджень Гощанського та Острозького р-нiв Рiвненської обл. у липнi 2009 р.). С. 776-783
читати »

Макарчук С. До 70-рiччя Оксани Омелянiвни Франко. С. 784-785
читати »

Сявавко Є. До ювiлею подруги. С. 786-786
читати »

Беценко Т. Українська фольклористика в лексикографiчнiй iнтерпретацiї. С. 787-788
читати »

Костючок П. Буковинська етнографiчна зона у новому науковому висвiтленнi. С. 788-789
читати »

Кирчiв Р. Чистi джерела патрiотизму. С. 790-790
читати »

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »