2010 рік, випуск 5-6

2010_5-6

Зміст

Павлюк С. Острiвцi українського життя на пiвденноамериканському континентi. С. 506-508
читати »

Кирчiв Р. Дорога в науку. С. 509-510
читати »

Макарчук С. Вiд України до Аргентини – пошуки дослiдницi. С. 511-513
читати »

Виноградська Г. “Промов до мене, щоб я тебе побачив”: про деякi конференцiї з Оксаною Сапеляк. С. 514-517
читати »

Горинь В. Коли ми ще у джинсах не ходили. С. 518-521
читати »

Плетенчук Н. “Це мандрування духу…”. С. 522-522
читати »

Рибчинська Н. Крок до вiдновлення iсторичної справедливостi. С. 523-523
читати »

Сапеляк О. Причинки до iсторiї створення українського згромадження салезiян вiзантiйського обряду. С. 524-533
читати »

Балагутрак М. Формування основ етнопсихологiчної науки в українському народознавствi XIX ст. С. 534-542
читати »

Тарасюк I. Народнорелiгiйнi основи традицiї української гостинностi: на матерiалi паремiй. С. 543-554
читати »

Дякiв В. Суспiльно-полiтичнi передумови особливих форм народної релiгiйностi в пiдрадянськiй Українi 1930-их рр. С. 555-565
читати »

Горошко Л. “Вогню чорт боїться, а в водi селиться” (Традицiйнi уявлення українцiв про воду як локус мiфологiчних iстот). С. 566-574
читати »

Тарас Я. Архiтектурно-етнографiчне картографування об’єктiв сакральної дерев’яної архiтектури як основа iсторико-етнографiчного районування та адмiнiстративно-територiального устрою України. С. 575-585
читати »

Бiлоус В. Етнографiчна та нацiонально-освiтня дiяльнiсть М.Гулака та В.Навроцького на Закавказзi. С. 586-594
читати »

Дрогобицька О. Побут iнтелiгенцiї Захiдної України в умовах радянського полiтичного режиму (вересень 1939 – червень 1941 рр.). С. 595-602
читати »

Мовна У. Продукти бджiльництва в родинно-обрядовiй практицi українцiв Черкащини. С. 603-610
читати »

Гузiй Р., Горошко Л. Родильнi звичаї та обряди на Cтаросамбiрщинi (за матерiалами польових дослiджень). С. 611-617
читати »

Гвоздевич С. Пологи та ритуальнi дiї баби-повитухи при народженнi дитини в українцiв Молдови. С. 618-629
читати »

Серебрякова О. Етнолокальнi варiанти деяких календарних ворожiнь (мантичнi дiї з дровами в зимовiй обрядовостi українцiв). С. 630-632
читати »

Кiсь О. Голодомор 1932-33 рр. крiзь призму жiночого досвiду. С. 633-651
читати »

Бабiй Н. Вiдображення фiлософiї бароко в мiстобудiвельних принципах Станiславова. С. 652-658
читати »

Дунець О. Символiка та семантичне навантаження червоної барви в українських народних колядках та щедрiвках. С. 659-665
читати »

Файник Т. Питання свiтоглядних засад народного будiвництва в дослiдженнях П.Чубинського. С. 666-671
читати »

Нечай I. Мiри довжини, пов’язанi з рукою та її рухами в традицiйному побутi українцiв. С. 672-681
читати »

Нємєц В. Обрядовiсть пiслявесiльного циклу на Волинi: спiввiдношення традицiй та iновацiй (друга пол. ХIХ – ХХ ст.). С. 682-688
читати »

Ситник К. Свiтогляди сучасного суспiльства: iнвайронменталiзм, бiоцентризм, соцiальний натуралiзм, трансгуманiзм. С. 689-692
читати »

Богдан С. Комунiкативна ситуацiя гостювання: стереотипи мовної поведiнки волинян i полiщукiв. С. 693-699
читати »

Дмитрук I. Мiфологiчнi уявлення гуцулiв в етнографiчних дослiдженнях кiн. ХIХ-ХХ ст. С. 700-706
читати »

Глушко М. Етнологiя: дефiнiцiї i предмет студiй в НТШ (кiн. XIX – 30-тi рр. ХХ ст.). С. 707-714
читати »

Грицюк Р. Вiд доньки до професiоналки. Про безпосереднє спостереження в антропологiї на прикладi дослiджень у мiстi Мехiко. С. 715-726
читати »

Iвашкiв Г. Петро Лiнинський: сторiнки бiографiї, збирацької роботи i творчостi (до 90-лiття вiд дня народження). С. 727-738
читати »

Коцан В. Iноетнiчнi запозичення та їх впливи на формування народного одягу долинян Mараморощини (кiн. ХIХ – поч. ХХ ст.). С. 739-750
читати »

Худаш М. Iз моїх спогадiв про доктора фiлологiчних наук, професора Г.Ф.Шила (до 100-рiччя з дня народження). С. 751-753
читати »

Корнєв А. Семiотичнi коди у нацiональному пiсенному фольклорi в контекстi культурологiчного дослiдження: доба Хмельницького. С. 754-757
читати »

Рибалко С. Iнша Японiя: традицiйний костюм на архiпелазi Iдзу (ошима, хачiджоджима, нiiджима). С. 758-765
читати »

Терещенко Н. Творчий доробок майстрiв народного мистецтва в контекстi вiдродження осередкiв народних промислiв Богуславщини. С. 766-772
читати »

Тарас В. Методика i методи дослiдження монастирських садiв Галичини. С. 773-775
читати »

Зюбровський А. Традицiйна основа випiкання хлiба на Рiвненщинi (за матерiалами польових дослiджень Гощанського та Острозького р-нiв Рiвненської обл. у липнi 2009 р.). С. 776-783
читати »

Макарчук С. До 70-рiччя Оксани Омелянiвни Франко. С. 784-785
читати »

Сявавко Є. До ювiлею подруги. С. 786-786
читати »

Беценко Т. Українська фольклористика в лексикографiчнiй iнтерпретацiї. С. 787-788
читати »

Костючок П. Буковинська етнографiчна зона у новому науковому висвiтленнi. С. 788-789
читати »

Кирчiв Р. Чистi джерела патрiотизму. С. 790-790
читати »

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »