« 2017. № 4 (136)

Народознавчі зошити. 2017. № 4 (136). С. 928–934

УДК 7.041.2(477)”15″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.04.928

ІКОНОГРАФІЧНІ ТА ХУДОЖНЬО­СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ІКОНИ «ХРИСТОС У ГРОБІ» («ЛЮДИНА БОЛЮ») ДРУГОЇ ТРЕТИНИ XVI ст. ЗІ СТАРОГО САМБОРА

Федак Марта — молодший науковий співробітник відділу

Національного музею у Львові ім.~А.~Шептицького.

Аспірантка Інституту Народознавства НАН України.

проспект Свободи, 20, Львів, Львівська область, 79000

Контакти: тел.: 0322 358 856

Анотація. Розглядається ікона «Христос у гробі» другої третини XVI ст. з церкви cв. Миколая у м. Старий Самбір Львівської області, що належить до колекції НМЛ. Аналізуються художньо­стильові особливості твору, а також іконографія його сюжету у контексті світового та українського мистецтва. Вперше здійснюється атрибуція пам’ятки, яку за рядом характеристик відносимо до творчої спадщини «майстра з Багнуватого».

Ключові слова: ікона, іконографія, майстер, «Христос у гробі».

Надійшла 26.06.2017

Список використаних джерел:

 1. БартошА. Козацькі реліквії першої чверті ХVІІ ст. з фондів Національного Києво­Печерського історико­культурного заповідника / А.Бартош // Нові дослі­дження пам’яток козацької доби в Україні. Збірник наук. статей. — Вип. 21. — Ч. 2. — Київ, 2012. — С. 321—328.
 2. ГелитовичМ. Ікони Старосамбірщини XIV—XVI століть зі збірки Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького / М. Гелитович. — Львів : Свічадо, 2010. — 240 с.
 3. Гелитович М. Маловідомі пам’ятки українського іконопису XV—XVI століття (з колекції Національного музею у Львові) / М. Гелитович // Zachodnioukraiсska sztuka cerkiewna: Materiaіy z miкdzynarodowej konferencji naukowej Јaсcut ; Kotaс, 17—18 kwietnia 2004 roku. — CzкњжII. — Јaсcut : Muzeum­ Zamek w Јaсcucie, 2004. — С. 57—132.
 4. Гелитович М. Українські ікони XIII — початку XVI століть зі збірки Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького / М. Гелитович. — Львів : Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького ; Київ : Майстер книг, 2014. — 348 с.
 5. Гординський С. Українська ікона 12—18 сторіччя / С. Гординський. — Філядельфія, 1973. — 212 с.
 6. ЕвсееваЛ.М. Спас Нерукотворный в русской иконе / Л.М. Евсеева, А.М. Лидов, Н.Н. Чугреева. — Москва : Русский Фонд Содействия Образованию и науке ; Университет Дмитрия Пожарского, 2008. — 440 с.
 7. Козак Н. Ікона­тондо з Багноватого в збірці національ­ного музею у Львові ім. А. Шептицького та іконографія «Тобою радується» в пост візантійському мистецтві / Н. Козак // Збереження й дослідження історико­куль­турної спадщини в музейних зібраннях: історичні, мистецтвознавчі та музеологічні аспекти діяльності : доп. та повідомлення Міжнародної наук. конф., Львів, 25—27 вересня 2013 р., Національний музей у Львові ім. А. Шептицького. — Львів, 2013. — С. 273—277.
 8. КосівР. Двобічні ікони XV—XVI століть на українських землях: спроба інтерпретації призначенння та іконографії / Р. Косів // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. — Випуск 13. Збірник нау­кових праць. — Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. — С. 168—181.
 9. Коць­Григорчук Л. Лінгвістично­-географічне дослідження українського діалектичного простору / Л. Коць­Гри­горчук. — Нью­-Йорк ; Львів : Наукове товариство ім. Шевченка в Америці. Філологічна секція. Мовознавча серія, 2002. — 268с.
 10. Лазарев В.Н. Русская средневековая живопись. Статьи и исследования / В.Н. Лазарев. — Москва : Наука, 1970. — 344 с.
 11.  Лихачев В. Искусство Византии IV—XVвеков / В. Ли­хачев. — Ленинград : Искусство, 1986. — 312 с.
 12. Людина і світ. — 1999. — № 8.
 13. Міляєва Л. Українська ікона XI—XVII століть / Л. Мі­ляєва ; за участю Гелитович М. — Київ, 2007. — 528 с.
 14. Cвенціцька В.І. Український живопис XVI—XVII ст. У контексті візантійських мистецьких традицій та західноєвропейського барокко / В.І. Cвенціцька // Ук­ра­їнське барокко та європейський контекст / Академія наук української РСР ; Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського ; Польська академія наук ; Інститут мистецтва. — Київ : Наукова думка, 1991. — С. 90—95.
 15. Свєнціцкий­-Святицький І. Ікони Галицької України XV—XVI віків / Іларіон Свєнціцкий­Святицький. — Львів, 1929. — XVIII c.
 16. Сидор О. Патріарх Йосиф Сліпий і мистецтво / О. Сидор. — Київ ; Рим : Релігійне товариство «Св. Софія» для українців католиків, 2012. — 456 с.
 17. Сидор­Ошуркевич Олександра. Українська антимінстна гравюра XVII—XVIII століть / Олександра Сидор­Ошуркевич // Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка. Праці Секції мистецтвознавства. —Том CCXXVII. — Львів, 1994. — С. 171—182.
 18. Скоп Л. Про давні пам’ятки у Старій Солі. Нотатки мандрівника / Л.Скоп // Галицька Брама. Сіль землі Галицької. — № 7—9 (223—225). — Львів : Громадська організація «Інститут Львова» ; Центр Європи, 2013. — Липень­вересень. — С. 13—14.
 19. Юрчишин О. Антимінси XVII століття єпископів перемиських, самбірських та повіту сяніцького зі збірки Національного музею у львові / О. Юрчишин // Sztu­ka cerkiewna w diecezji przemyskiej. Materialy z miedzy­naro­dowej konferencji naukowej 25—26 marca 1995 ro­ku. — Lancut, 1999. — С. 151—162.
 20. Dobrzeniecki T. Niekуre zagadnienia ikonografii Mкїa Boleњci / Dobrzeniecki  // Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie. — XV, 1. — Warszawa, 1971. — S. 7—152.
 21. Giemza J. Malowidla scienne w cerkwi P.W. Swietego Onu­frego w Posadzie Rybotyckiej w swietle badan i di­gi­ta­lizacji przeprowadzonych w listopadzie 2011 roku / Giem­za J. // Збереження й дослідження історико­культурної спадщини в музейних зібраннях: історичні, мистецтвознавчі та музеологічні аспекти діяльності: доп. та повідомлення Міжнародної наук. конф., Львів, 25—27 вересня 2013 р., Національний музей у Львові ім. А. Шептицького. — Львів, 2013. — S. 509—518.
 22. Giemza J. O sztuce sakralnej Przemyskiej eparhii. Slowem i obrazem / Giemza J. — Lancut, 2006. — 168 s.
 23. Gronek A. Opuszczone dziedzictwo. O malowidіach w cerkwi њw. Onufrego w Posadzie Rybotyckiej / Gronek A. — Krakуw : Ksiкgarnia akademicka, 2015. — 458 s.
 24. Janocha M. Ikony w Polsce. Od sriedniowiecze do wspolczes­nosci / Janocha M. — Warszawa : Arkady, 2008. — 452 s.
 25. Sallay D. The Eucharistic man of sorrows in late medieval art / Sallay D. // Annual of medieval studies at Ceu. — 6. — Budapest : Central European University, 2000. — P. 45—80.
 26. Yurchyshyn­Smith O. Development of Bizantine iconographic tradition in Ukrainian antimensia of the XVIIth century / Yurchyshyn­Smith O. // Byzantinoslavica. — T. LIX. — Prague ; Slovansky ustav. Euroslavica, 1998.
 27. Шалина И. Икона «Христос во гробе» и Нерукотворний образ на Константинопольской плащанице / Шалина И. — Режим доступа: http://www.pravoslavie.ru/sretmon/turin/hristosvogrobe.htm.

читати публікацію»

Наші автори
Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »