« 2017. № 4 (136)

Народознавчі зошити. 2017. № 4 (136). С. 920–927

УДК 75/76(477.87)”19/20”:7.071.1(477.87)Микита(043.5)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.04.920

ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД КРАЙОВОГО НЕОФОЛЬКЛОРИЗМУ У ЗАКАРПАТСЬКОМУ ЖИВОПИСІ 1920­х — поч. 1940­х рр.

Дьерке Гейза Гейзович — аспірант Львівської національної академії мистецтв,

кафедра теорії і історії мистецтва

вул. Кубійовича, 38, 79011, м. Львів, Україна

Контакти: тел. 0322 761 482

Анотація. Досліджуються соціомистецьке підґрунтя, зміст та динаміка формування концептуальних засад неофольклоризму в закарпатському образотворчому мистецтві 1920­х — початку 1940­х рр. Виявлено основні типи рецепції етнокультурних традицій, міру їх репрезентованості в різних жанрах живопису, проаналізовано формотворчі аспекти синтезу народно­мистецьких та модерністичних засобів образної виразності у творах провідних майстрів, розглянуто синестезію словесних та візуальних джерел етноінспірацій, виокремлено «лінії» спадкоємності між досвідом засновників художньої школи та творчістю наступних поколінь закарпатських митців.

Ключові слова: неофольклоризм, діалогічний тип сприйняття етнокультурних традицій, народно­мистецькі джерела інспірацій, модерністичні джерела інспірацій, образно­пластичний синтез, інтермедіальність, індивідуальна образно­пластична концепція.

Надійшла 30.05.2017

Список використаних джерел:

 1. Гаврош О. Жанровий живопис Закарпаття І половини ХХ ст.: тематика, особливості художньої мови (за матеріалами фондів Закарпатського музею образотворчого мистецтва ім. Й. Бокшая) / Оксана Гаврош // Науковий вісник ЗХІ. Матеріали міжнародної наук.­практ. конференції «Ерделівські читання» (Ужгород, 10—12 травня 2010 р.). — Ужгород : Ґражда, 2010. — С. 201—209.
 2. Гаврош О. Жанрові картини Федора Манайла: синтез модерних течій ХХ ст. і традицій / Оксана Гаврош // Вісник ХДАДМ: зб. наук. пр. / за ред. В.Я Даниленка. — Харків : ХДАДМ, 2012. — С. 56—60.
 3. Гаврош О. Народне мистецтво в утвердженні національної ідентичності українців Закарпаття у міжвоєнний період ХХ ст. / Оксана Гаврош // Зб. наук. праць: Нац. ун­т «Острозька академія». Сер. «Культурологія». — Вип. 12. Матеріали VI Міжнародної наук. конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (Остріг, 12—13 квітня, 2013 року). — Ч. 2. — Остріг, 2013. — С. 394—398.
 4. Каллаи Э. Искусство и художники Карпатського края / Эрнест Каллаи // Огоньки. — Уж­го­род, 1940. — Декабрь. — С. 35—39.
 5. Курильцева В. Иосиф Иосифович Бокшай / Вера Курильцева. — Москва : Советский художник, 1962. — 63 с.
 6. Луценко І.В. Живопис Закарпаття кінця ХІХ — першої половини ХХ ст.: жанри та художньо­сти­лістичні особливості : автореф. дис. … канд. наук: 07.00.05 / Ігор Вікторович Луценко. — Львів : ЛНАМ, 2014. — 16 с.
 7. Луценко І. Традиції етноромантизму в живописі Закарпаття першої половини ХХ ст. / Ігор Луценко // Наук. вісник ЗХІ: «Ерделівські читання»: матеріали Міжнародної наук.­практ. Конференції (Ужгород, 13—14 травня 2013 р.). — Ужгород : Ґражда, 2013. — Вип. № 4. — С. 277—285.
 8. Небесник І. Формування мистецького середовища у Закарпатті протягом першої половини ХХ ст. / Іван Небесник // Вісник ЛНАМ. — Спецвип. VI. «Ерделівські читання». — Ужгород : Ґражда, 2008. — С. 5—22.
 9. Островський Г. Образотворче мистецтво Закарпаття / Григорій Островський. — Київ : Мистецтво, 1974. — 200 с.
 10. Павлов В.П. Ф. Манайло / В.П. Павлов. — Київ : Мистецтво, 1970. — 14 с. : 31 іл. — (Художники Радянської України).
 11. Петрова О.М. Функціонування етнохудожньої традиції в професійному образотворчому мистецтві (на матеріалі національних шкіл 60—80 років) : автореф. дис. … д­ра філос. наук / Ольга Миколаївна Петрова. — Київ : НАН України ; Інститут філософії, 1993. — 39 с.
 12. Поп І. Закарпатська школа живопису як феномен національного і культурного відродження / Іван Поп // Carpatica — Карпатика: Актуальні проблеми історії і культури Закарпаття. — Ужгород, 1992. — Вип. 1. — С. 181—196.
 13. Попова Л.И. Коцка Андрей Андреевич / Л.И. Попова, В.П. Цельтнер // Очерки о художниках Совет­ской Украины. — Москва : Советский художник, 1980. — С. 128—143.
 14. Приймич М. Простір живопису Адальберта Ерделі / Михайло Приймич // Адальберт Ерделі: альбом / авт.­упоряд. А. Ковач. — Ужгород : Вид­во Олександра Гаркуші, 2007. — С. 7—16.
 15. Рижова Г. Митець, серце якого не шукало спокою / Галина Рижова // Адальберт Борецький: каталог тво­рів. — Ужгород, 2011. — С. 2—4.
 16. Федір Манайло. Життя і творчість. 1910—1978 / уклад. Л. Біксей, Ф. Ерфан, В. Фолтін ; авт. ст. Л. Біксей, В. Фолтін, В. Манайло­-Приходько. — Ужгород : Патент, 2010. — 195 с.
 17. Цельтнер В.Ф. Манайло / Володимир Цельтнер. — Москва : Советский художник, 1986. — 143 с.
 18. Юхимець Г.М. До проблеми використання образів та традицій народного мистецтва в сучасному українському станковому живописі / Г.М. Юхимець // Мистецтво і життя: зб. ст. / редкол.: Ю.В. Белічко та ін. — Київ : Мистецтво, 1987. — С. 35—58.
 19. Slovtnsko a Podkarpatska Rus // Jejich lid a kraj ve vэtv; Jejich lid a kraj ve vэtvarnėm umėni. Od 29. ledna do 23. ъnora. — Praha 1, 1937. — S. 19.

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »