« 2017. № 4 (136)

Народознавчі зошити. 2017. № 4 (136). С. 920–927

УДК 75/76(477.87)”19/20”:7.071.1(477.87)Микита(043.5)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.04.920

ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД КРАЙОВОГО НЕОФОЛЬКЛОРИЗМУ У ЗАКАРПАТСЬКОМУ ЖИВОПИСІ 1920­х — поч. 1940­х рр.

Дьерке Гейза Гейзович — аспірант Львівської національної академії мистецтв,

кафедра теорії і історії мистецтва

вул. Кубійовича, 38, 79011, м. Львів, Україна

Контакти: тел. 0322 761 482

Анотація. Досліджуються соціомистецьке підґрунтя, зміст та динаміка формування концептуальних засад неофольклоризму в закарпатському образотворчому мистецтві 1920­х — початку 1940­х рр. Виявлено основні типи рецепції етнокультурних традицій, міру їх репрезентованості в різних жанрах живопису, проаналізовано формотворчі аспекти синтезу народно­мистецьких та модерністичних засобів образної виразності у творах провідних майстрів, розглянуто синестезію словесних та візуальних джерел етноінспірацій, виокремлено «лінії» спадкоємності між досвідом засновників художньої школи та творчістю наступних поколінь закарпатських митців.

Ключові слова: неофольклоризм, діалогічний тип сприйняття етнокультурних традицій, народно­мистецькі джерела інспірацій, модерністичні джерела інспірацій, образно­пластичний синтез, інтермедіальність, індивідуальна образно­пластична концепція.

Надійшла 30.05.2017

Список використаних джерел:

 1. Гаврош О. Жанровий живопис Закарпаття І половини ХХ ст.: тематика, особливості художньої мови (за матеріалами фондів Закарпатського музею образотворчого мистецтва ім. Й. Бокшая) / Оксана Гаврош // Науковий вісник ЗХІ. Матеріали міжнародної наук.­практ. конференції «Ерделівські читання» (Ужгород, 10—12 травня 2010 р.). — Ужгород : Ґражда, 2010. — С. 201—209.
 2. Гаврош О. Жанрові картини Федора Манайла: синтез модерних течій ХХ ст. і традицій / Оксана Гаврош // Вісник ХДАДМ: зб. наук. пр. / за ред. В.Я Даниленка. — Харків : ХДАДМ, 2012. — С. 56—60.
 3. Гаврош О. Народне мистецтво в утвердженні національної ідентичності українців Закарпаття у міжвоєнний період ХХ ст. / Оксана Гаврош // Зб. наук. праць: Нац. ун­т «Острозька академія». Сер. «Культурологія». — Вип. 12. Матеріали VI Міжнародної наук. конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (Остріг, 12—13 квітня, 2013 року). — Ч. 2. — Остріг, 2013. — С. 394—398.
 4. Каллаи Э. Искусство и художники Карпатського края / Эрнест Каллаи // Огоньки. — Уж­го­род, 1940. — Декабрь. — С. 35—39.
 5. Курильцева В. Иосиф Иосифович Бокшай / Вера Курильцева. — Москва : Советский художник, 1962. — 63 с.
 6. Луценко І.В. Живопис Закарпаття кінця ХІХ — першої половини ХХ ст.: жанри та художньо­сти­лістичні особливості : автореф. дис. … канд. наук: 07.00.05 / Ігор Вікторович Луценко. — Львів : ЛНАМ, 2014. — 16 с.
 7. Луценко І. Традиції етноромантизму в живописі Закарпаття першої половини ХХ ст. / Ігор Луценко // Наук. вісник ЗХІ: «Ерделівські читання»: матеріали Міжнародної наук.­практ. Конференції (Ужгород, 13—14 травня 2013 р.). — Ужгород : Ґражда, 2013. — Вип. № 4. — С. 277—285.
 8. Небесник І. Формування мистецького середовища у Закарпатті протягом першої половини ХХ ст. / Іван Небесник // Вісник ЛНАМ. — Спецвип. VI. «Ерделівські читання». — Ужгород : Ґражда, 2008. — С. 5—22.
 9. Островський Г. Образотворче мистецтво Закарпаття / Григорій Островський. — Київ : Мистецтво, 1974. — 200 с.
 10. Павлов В.П. Ф. Манайло / В.П. Павлов. — Київ : Мистецтво, 1970. — 14 с. : 31 іл. — (Художники Радянської України).
 11. Петрова О.М. Функціонування етнохудожньої традиції в професійному образотворчому мистецтві (на матеріалі національних шкіл 60—80 років) : автореф. дис. … д­ра філос. наук / Ольга Миколаївна Петрова. — Київ : НАН України ; Інститут філософії, 1993. — 39 с.
 12. Поп І. Закарпатська школа живопису як феномен національного і культурного відродження / Іван Поп // Carpatica — Карпатика: Актуальні проблеми історії і культури Закарпаття. — Ужгород, 1992. — Вип. 1. — С. 181—196.
 13. Попова Л.И. Коцка Андрей Андреевич / Л.И. Попова, В.П. Цельтнер // Очерки о художниках Совет­ской Украины. — Москва : Советский художник, 1980. — С. 128—143.
 14. Приймич М. Простір живопису Адальберта Ерделі / Михайло Приймич // Адальберт Ерделі: альбом / авт.­упоряд. А. Ковач. — Ужгород : Вид­во Олександра Гаркуші, 2007. — С. 7—16.
 15. Рижова Г. Митець, серце якого не шукало спокою / Галина Рижова // Адальберт Борецький: каталог тво­рів. — Ужгород, 2011. — С. 2—4.
 16. Федір Манайло. Життя і творчість. 1910—1978 / уклад. Л. Біксей, Ф. Ерфан, В. Фолтін ; авт. ст. Л. Біксей, В. Фолтін, В. Манайло­-Приходько. — Ужгород : Патент, 2010. — 195 с.
 17. Цельтнер В.Ф. Манайло / Володимир Цельтнер. — Москва : Советский художник, 1986. — 143 с.
 18. Юхимець Г.М. До проблеми використання образів та традицій народного мистецтва в сучасному українському станковому живописі / Г.М. Юхимець // Мистецтво і життя: зб. ст. / редкол.: Ю.В. Белічко та ін. — Київ : Мистецтво, 1987. — С. 35—58.
 19. Slovtnsko a Podkarpatska Rus // Jejich lid a kraj ve vэtv; Jejich lid a kraj ve vэtvarnėm umėni. Od 29. ledna do 23. ъnora. — Praha 1, 1937. — S. 19.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »