« 2017. № 4 (136)

Народознавчі зошити. 2017. № 4 (136). С. 805–810

УДК 392.81:664.6](477.41/.42+477.82)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.04.805

ПОЛІСЬКЕ ХЛІБОПЕКАРСЬКЕ ПРИЛАДДЯ ІЗ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ

Ципишев Сергій — заступник директора з наукової роботи

Музею народної архітектури і побуту у Львові ім.~К.~Шептицького.

Вул. Чернеча Гора, 1, Львів, 79014, Україна

Контакти: +38(068)5259185

Анотація. Аналізується поширене на теренах Полісся хлібопекарське приладдя, при виготовленні якого використовували матеріали рослинного походження. Присутній огляд процесів, в яких використовували такі предмети, особливу увагу зак­центовано на їх важливості. Окремо описані вірування, обряди та звичаї, що безпосередньо чи опосередковано стосуються хлібопекарського приладдя із рослинної сировини, а також ті звичаєві чини, де таке приладдя відіграє ключову роль, творить нове культурне явище.

Ключові слова: хлібопекарське приладдя, рослинна сировина, хлібна діжка, хлібна лопата, помело, коцюба, традиційна культура, вірування, обряди, звичаї.

Надійшла 23.05.2017

Список використаних джерел:

 1. Аудіо архів Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф (далі АА ДНЦЗКСТК). — Ф. Березне­(VII—VIII)—2013. — Од. зб. C. Ципишев, АФ­Д13.С.1/23.
 2. АА ДНЦЗКСТК. — Ф.Березне­(VII—VIII)—2013. — Од. зб. C. Ципишев, АФ­Д14.С.5/7.
 3. АА ДНЦЗКСТК. — Ф. Володарка­(VI)—2012. — Од. зб. C. Ципишев, АФ­Д2.С.2/02.
 4. АА ДНЦЗКСТК. — Ф. Володарка­(VI)—2012. — Од. зб. C. Ципишев, АФ­Д3.С.1/22.
 5. АА ДНЦЗКСТК. — Ф. Володарка­(VI)—2012. — Од. зб. C. Ципишев, АФ­Д4.С.1/19.
 6. АА ДНЦЗКСТК. — Ф. Володарка­(VI)—2012. — Од. зб. C. Ципишев, АФ­Д5.С.1/15.
 7. АА ДНЦЗКСТК. — Ф. Володимирець­(VII—VIII)—2009. — Од. зб. C. Ципишев, АК­2/6.
 8. АА ДНЦЗКСТК. — Ф. Ємільчине­(VII—VIII)—2011. — Од. зб. C. Ципишев, АФ­Д1.С.1/20.
 9. АА ДНЦЗКСТК. — Ф. Ємільчине­(VIІ—VІІІ)—2011. — Од. зб. C. Ципишев, АФ­Д6.С.1/23.
 10. АА ДНЦЗКСТК. — Ф. Камінь-­Каширський­(VIІ—VІІІ)—2012. — Од. зб. C. Ципишев, АФ­Д7.С.2/10.
 11. АА ДНЦЗКСТК. — Ф. Камінь­-Каширський­(VIІ—VІІІ)—2012. — Од. зб. C. Ципишев, АФ­Д12.С.1/22.
 12. АА ДНЦЗКСТК. — Ф. Любешів­(VII—VIII)—2015. — Од. зб. C. Ципишев, АФ­Д1.С.1/30.
 13. АА ДНЦЗКСТК. — Ф. Любешів­(VII—VIII)—2015. — Од. зб. C. Ципишев, АФ­Д7.С.3/16.
 14. АА ДНЦЗКСТК. — Ф. Сарни­(VII—VIII)—2008. — Од. зб. C. Ципишев, АК­10/34.
 15. Архів МНАіП у Львові; Зв—102. Ципишев С.І. Звіт з етнографічної експедиції на Західну Бойківщину та прилегле підгір’я / Сергій Іванович Ципишев. — Львів, 2008. — 16 с.
 16. Архів МНАіП у Львові; Зв—103. Ципишев С.І. Звіт про відрядження у Великоберезнянський та Перечинський райони Закарпатської області / Сергій Іванович Ципишев. — Львів, 2009. — 9 с.
 17. Архів МНАіП у Львові. — Зв—105. Ципишев С.І. Звіт про відрядження у Воловецький та Міжгірський райони Закарпатської області / Сергій Іванович Ципишев. — Львів, 2010. — 12 с.
 18. Архів МНАП у Львові. — Зв—109. Ципишев С.І. Звіт про відрядження у Камінь­Каширський, Любешівський та Маневицький райони Волинської області / Сергій Іванович Ципишев. — Львів, 2011. — С. 4.
 19. Архів МНАП у Львові. — Зв—111. Ципишев С.І. Звіт про відрядження у Ковельський, Старовижівський та Турійський райони Волинської області / Сергій Іванович Ципишев. — Львів, 2012. — С. 5.
 20. Архів МНАП у Львові. — Зв—106. Ципишев С.І. Звіт про відрядження у Любомльський, Шацький та Ратнівський райони Волинської області / Сергій Іванович Ципишев. — Львів, 2010. — 11 с.
 21. Артюх Л.Ф. Народне харчування українців та росіян північно­східних районів України / Лідія Федорівна Артюх. — Київ : Наукова думка, 1982. — 112 с.
 22. Артюх Л.Ф. Українська народна кулінарія (Історико­етнографічне дослідження) / Лідія Федорівна Артюх. — Київ : Наукова думка, 1977. — 156 с.
 23. Боренько Н. Поліфункціональні ознаки традиційних українських страв Рівненського Полісся / Надія Боренько // Матеріали до української етнології: щорічник. Збірник наукових праць. — Вип. 8 (11) / НАН України; ІМФЕ ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. — Київ, 2009. — С. 119—125.
 24. Глушко М. Походження та джерела вчиненого хліба в українців (культурно­генетичний аспект) / Михайло Глушко // Народознавчі зошити: Двомісячник. — 2012. — Зош. 1 (103). — С. 3—18.
 25. Гонтар Т.О. Народне харчування українців Карпат / Таїсія Олександрівна Гонтар. — Київ : Наукова думка, 1979. — 138 с.
 26. Зюбровський А. Випікання повсякденного хліба українців південно­західного історико­етнографічного регіону в кінці ХІХ — на початку ХХІ століть / Андрій Зюбровський // Народознавчі зошити. — 2014. — Зош. 2 (116).— С. 250—263.
 27. Кравченко В. Етнографічний нарис (про Волинь) / В. Кравченко // Древляни: Збірник статей і матеріалів з історії та культури Поліського краю. — Вип. 1. — Львів, 1996. — С. 257—282.
 28. Мала енциклопедія українського народознавства / за ред. чл.­кор. НАН України, д­ра іст. наук, проф. Степана Павлюка ; НАН України ; Інститут народознавства — Львів : Ін­т народознавства НАН України, 2007. — 846 с.
 29. Пархоменко Т. Календарні звичаї та обряди Рівненщини: Матеріали польових досліджень / Пархоменко Тетяна Петрівна. — Рівне : Видавець Олег Зень, 2008. — 200 с. : кольор. іл., ноти.
 30. Радович Р. Хлібна діжа в інтер’єрі поліського житла / Роман Радович // Народознавчі зошити. — 2015. — Зош. 5 (125).— С. 1045—1053.
 31. Славянские древности: этнолингвистический словарь : в 5­ти т. — Т. 2 (Д—К) / под. ред. Н.И. Толстого. — Москва : Международные отношения, 1999. — 702 с.
 32. Ципишев С. Різновиди хліба у побуті та обрядах / Сергій Ципишев // Етнокультура Рівненського Полісся / упоряд. В.П. Ковальчук. — Рівне : ПП ДМ, 2009. — 376 с. : з іл., нот.
 33. Ципишев С. Хлібні вироби в традиційній культурі поліщуків Зарічненщини: традиція і сучасність / Сергій Ципишев // Матеріали до української етнології: щорічник. Збірник наукових праць. — Вип. 10 (13) / НАН України; ІМФЕ ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрпиник. — Київ, 2011. — С. 147—153.
 34. Шейн П.В. Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо­Западного края. — Т. 3 / собр. и привед. в порядок П.В. Шейном. — Санкт­-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1902. — 535 с.
 35. Moszyсski K. Kultura ludowa sіowian. CzкњжI: Kultura materjalna / Kazimierz Moszyсski. — Krakуw : Polska akademja umiejкtnoњci, 1929. — 710 c.

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »