« 2017. № 4 (136)

Народознавчі зошити. 2017. № 4 (136). С. 792–804

УДК 398.34:643/645](477.41/.42+477.82)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.04.792

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ОБЛАШТУВАННЯ ПОЛІСЬКОГО ЖИТЛА: ЗОВНІШНЯ ОБРОБКА СТІН, СПОРУДЖЕННЯ ПРИСЬБИ ТА ДОЛІВКИ

Радович Роман Богданович, кандидат історичних наук, докторант

Інститут народознавства Національної академії наук України,

відділ історичної етнології,

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: (067)2703221; e-mail: ina@mail.lviv.ua

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1900-8948

Анотація. Розглядається специфіка окремих компонентів поліської хати (долівки, присьби). Проаналізовано їх конструктивні різновиди, технологічні процеси, а також відповідні пристрої та інструменти, пов’язані з улаштуванням. Окрему увагу зосереджено на особливостях оздоблення зовнішніх стін житла.

Ключові слова: Полісся, житло, зруб, долівка, присьби, стіни, побілка.

Надійшла 30.05.2017

Список використаних джерел:

 1. Архів Інституту Народознавства НАН України (ІН НАН України). — Ф. 1. — Оп. 2. — Спр. 410 а.
 2. Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Спр. 442 б. — Арк. 95—240.
 3. Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Спр. 423 а. — Арк. 1—59.
 4. Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Спр. 423 б. — Арк. 2—158.
 5. Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Спр. 444 а. — Арк. 2—36.
 6. Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Спр. 604 а. — 11 арк.
 7. Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Спр. 638. — 21 арк.
 8. Архів Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф МНС України (ДНЦЗКСТК). — Ф. Лугинськ­2005. — Спр. Рад.­1. — 70 арк. (+ Додатки:1­д—16­д).
 9. Архів ДНЦЗКСТК. — Ф. Рокитне­2006. — Спр. Рад.­1. — 62 арк. (+ Додатки: 1­д—22­д).
 10. Архів ДНЦЗКСТК. — Ф. Сарни­2008. — Спр. Рад.­1. — 100 арк. (+ Додатки: 1­д—18­д).
 11. Архів ДНЦЗКСТК. — Ф. Зарічне­2010. — Спр. Рад.­1. — 52 арк. (+Додатки: 1­д—5­д).
 12. Архів ДНЦЗКСТК. — Ф. Ємільче­2011. — Спр. Рад.­1. — Арк. 53 арк. (+ Додатки: 1­д—12­д).
 13. Архів ДНЦЗКСТК. — Ф. Камінь­Каширськ, 2012. — Спр. Рад.­1. — Арк. 40 арк. (+ Додатки: 1­д—6­д).
 14. Архів ДНЦЗКСТК. — Ф. Любешів­2015. — Спр. Рад.­1. — Арк. 63 арк. (+ Додатки).
 15. Інститут рукописів Центральної наукової бібліотеки ім. В.І. Вернадського НАН України. — Ф. 301 (ДА). — № 206 п. — 154 арк.
 16. Баран В.Д. Пражская культура Поднестровья / В.Д. Баран. — Київ : Наукова думка, 1988. — 160 с. : ил.
 17. Беларускае народнае жилле / Э.Р. Сабаленко, У.С. Гуркоу, У.М. Іваноу, Дз.Д. Супрун ; рэдактар член­карэспандэнт АН БССР В.К. Бандарчык ; Акадэмія навук БССР. Інстытут мастацтвазнауства, этнографіі і фальклору. — Мінск : Навука і тэхніка, 1973. — 127 с.
 18. Бессараба И.В. Материалы для этнографии Сѣдлецкой губернии / И.В. Бессараба // Сборник отдѣления русскаго язіка и словесности императорской академіи наукъ. — Томъ LХХV. — № 7. — Санкпетербург, 1903. — 220 с.
 19. Бломквист Е.Э. Крестьянские постройки русских, укра­инцев и белоруссов: (поселения, жилища и хо­зяйственные строения) / Е.Э. Бломквист // Восточнославянский этнографический сборник: Очерки народной материальной культуры русских, украинцев и белорусов в ХІХ — начале ХХ в. — Москва : Изд­во АН СССР, 1956. — С. 3—458.
 20. Бойченко В. Відомості про с. Біловіж Рокитнівського району Рівненської області (кінець ХІХ — початок ХХ ст.) / Валентина Бойченко // Етнокультурна спадщина Полісся. — Рівне : Перспектива, 2005. — Вип. VІ. — С. 143—188.
 21. Бойченко В. Короткі етнографічні відомості про с. Полиці Камінь­Каширського району Волинської області кінця ХІХ — початку ХХ століття / Валентина Байченко // Етнокультурна спадщина Полісся. — Рівне : Перспектива, 2003. — Вип. ІV. — С. 64—99.
 22. ВовкХв. Етнографічні особливості українського народу / Хведір Вовк // Хв. Вовк. Студії з української етнографії та антропології. — Київ : Мистецтво, 1995. — С.39—218.
 23. Гудченко З. Забудова сіл Чорнобильщини (за спогадами місцевого населення) / Зоя Гудченко // Полісся України: Матеріали історико­етнографічного дослідження. — Львів : ІН НАН України, 1997. — Вип. 1: Київське Полісся. 1994. — С. 299—307.
 24. Данилюк А.Г. Традиційна архітектура регіонів України: Полісся / А.Г. Данилюк. — Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2001. — 147 с. : іл.
 25. Де ля Флиз Д.П. Альбоми / Д.П. Де ля Флиз ; редкол. Г. Боряк, К. Вислобоков та ін. — Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, 1996. — Т. І. — 244 с.
 26. Де ля Флиз Д.П. Альбоми / Д.П. Де ля Флиз ; редкол. Г. Боряк, Я. Дашкевич та ін. — Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, 1999. — Т. 2. — 687 с.
 27. Домонтовичъ М. Матеріалы для географіи и статистики Россіи составленные офицерами генерального штаба. Черниговская губернія / М. Домонтовичъ. — Санкпетербургъ : Печатано въ типографіи Ф. Персона, 1865. — 686 с. + 19 с. — (Приложения).
 28. Заглада Н. Із звіту етнографічної експедиції 1934 р. / Ніна Заглада ; упоряд., прим., «Остання експедиція Ніни Заглади. Замість післямови» М. Глушка // Записки Наукового товариства імені Шевченка. — Львів, 2001. — Т. ССХLІІ: Праці Секції етнографії і фольклористики. — С. 443—505.
 29. ЗеленинъД.К. Описаніе рукописей ученаго архива Императорскаго русскаго географическаго общества / Д.К. Зеленинъ. — Петроградъ : Типографія: А.В. Орлова, 1914. — Вып. І. — 484 с. + ІІІ—Х [предисловие].
 30. Зеленинъ Д.К. Описаніе рукописей ученаго архива Императорскаго русскаго географическаго общества / Д.К. Зеленинъ. — Петроградъ : Типографія: А.В. Орлова, 1915. — Вып. ІІ. — C. 485—988 + ІІІ—ІV [предисловие].
 31. Киркор А. Литовское Полѣсье. Белорусское По­лѣсье / Адам Киркор // Живописная Россія (Отечество наше въ его земельномъ, историческомъ, племенномъ, экономическомъ и бытовомъ значеніи) / под общей ред. П.П. Семенова. — Санкт-­Петербургъ ; Москва : Изданіе книгопродавца­типографа М.О. Вольфа, 1882. — Т. 3. — Ч. 1—2. — 490 с. + VІ.
 32. Косичъ М.Н. О постройкахъ бѣлорусскаго крестьянина Черниговской губ., Мглинскаго уъзда: села Росухи, деревни Бородинки и Амелькина хутора / М.Н. Косичъ // Живая старина. — С. Петербургъ : Тип. М. П. С., 1906. — Вып. 1. — С. 74—98.
 33. Лысенко П.Ф. Берестье / П.Ф. Лысенко. — Минск : Наука и техника, 1985. — 399 с. : ил., 4 отд. л. черт.
 34. Локотко А.И. Белорусское народное зодчество (средина ХІХ — ХХ в.) / А.И. Локотко. — Минск : На­вука і тэхніка, 1991. — 285 с.
 35. Ломова М. Разведывательная поездка на украинское Полесье / М. Ломова, М. Козакевич, П. Жолтовский // Советская этнография. — 1953. — № 4. — С. 127—132.
 36. Могильченко М. Будівля на Чернигівщині, Глухівського повіту у с. Полошках / М. Могильченко // Материяли українсько­руської етнольоґії. Виданє етнографичної комісиї за редакциєю Хв. Вовка. — Львів : З друкарні НТШ під зарядом К. Беднарського, 1899. — Т. 1. — С. 79—95.
 37. [Морачевич І.] Село Кобылья, Волынской губерніи Новоградъ­Волынскаго уѣзда / І. Морачевич // Этнографическій сборникъ издаваемый Импера­тор­скимъ Русскимъ Географическимъ Обществомъ. — Санкт­-Петербургъ : В типографіи Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, 1853. — Вып. 1. — С. 294—312.
 38. ПетрашенкоВ.О. Архітектура поселень у слов’янсь­кий та давньоруський час VІІІ—ХІІІст. / М.Ю. Відейко, Р.В. Терпиловський, В.О. Петрашенко // Давні поселення України. — Київ [Б. в.], 2005. — С. 146.
 39. Приходько Н.П. Некоторые вопросы истории жилища на Украине / Н.П. Приходько // Древнее жилище народов Восточной Европы. — Москва : Наука, 1975. — С. 245—275.
 40. Приходько М. Особливості сільського житла на Поліссі / Микола Приходько // НТЕ. — 1970. — № 6. — С. 50—54.
 41. Радович Р. Народне житло / Роман Радович // Холмщина і Підляшшя: історико­етнографічне дослідження. — Київ : Родовід, 1997. — С. 116—133.
 42. Радович Р. Традиційне житло українців південного Поділля другої половини ХІХ — початку ХХ століття: кон­струк­тивно­технологічний аспект (за матеріалами Хмельницької області) / Роман Радович // Вісник Львівського університету. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. — Вип. 45. — С. 437—462. — (Серія історична).
 43. РаппопортП.А. Древнерусское жилище / П.А. Раппопорт // Археология СССР. — Ленинград : Наука (Ленинградское отделение), 1975. — 178 с. — (Свод археологических источников. Е1—32).
 44. Русов А.А. Опісание Черниговской губерніи / А.А. Ру­сов. — Чернигов : Типографія Губернского Земства, 1899. — Т. 2. — 377 с. : ил.
 45. Сербов И.А. По Дереговичской области лѣтом 1911 г. / И.А. Сербов // Поѣздки по Полѣсью 1911 и 1912 года. — Вильна : Типографія Іосифа Завадзкага, 1914. — С. 1—17.
 46. Сербов И.А. Бѣлоруссы­сакуны: Краткій этнографи­ческій очеркъ / И.А. Сербовъ // Сборникъ отдѣленія русскаго языка и словесности императорской академіи наукъ. — Петроградъ : Топографія императорской ака­деміи наукъ, 1915. — Т. ХСІV. — 180 с.
 47. Сербаў И.А. Вічынскія паляне. Этнографічны нарыс Беларускага Палесся / И.А. Сербаў. — Мінск, 1928. — Ч. І: Матэрыяльная культура.
 48. Сивак В. Інтер’єр поліського житла / Василь Сивак // Полісся України: матеріали історико­етнографічного дослідження. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2003. — Вип. 3: У межиріччі Ужа і Тетерева. 1996. — С. 125—166.
 49. Скуратівський В.Т. Народне житло в басейні Тетерева / В.Т. Скуратівський // НТЕ. — 1974. — № 6. — С. 98—99.
 50. ТаранушенкоС. Постройки украинского Полесья. Хаты, стебки, клуни / Стефан Таранушенко. — Харьков : Харьковский частный музей городской усадьбы, 2012. — 84 с.
 51. Токарев С.А. Северо­украинская экспедиция 1945 г. / С.А. Токарев // Институт этнографии. Краткие сообщения. — 1947. — С. 27—35.
 52. Толмачевъ И.Н. Юго­-Западный край. Статистическое обозръные. Восточное Полъсье / И.Н. Толма­чевъ. — Кыевъ : Типографія Штаба Кіевскаго Военнаго округа, 1897. — Т. 1. — 480 с.
 53. Чубинский П.П. Малороссы Юго-­Западного края: жилище, утварь, хозяйственные постройки и орудия / П.П. Чубинский // Труды этнографическо­статисти­ческой экспедиции в Западно­Русский край, снаряженной Русским Географическим обществом Юго­Западного отдела. — Санкт­-Петербург, 1877. — Т. 7. — Вып. 2. — С. 339—606.
 54. Шейнъ П.В. Матеріалы для изученія быта і языка русскаго населенія сѣверо­западнаго края. — Т. 3 / П.В. Шейнъ // Сборник отделенія русскаго языка и словесности Императорской Академии Наук. — Санкт­-Петербург, 1903. — Т. 72. — 535 с.
 55. Юрченко П.Г. Дерев’яне зодчество України (ХVІІІ—ХІХ ст.) / П.Г. Юрченко. — Київ : Видавництво Академії архітектури УРСР, 1949. — 64 с. : іл.
 56. Dmochowski Z. Sprawozdania z pomiaru inwentary­za­cyjnego na terenie pow. Stolinskiego 17.VІІІ—12.ІХ.1933 / Zbigniew Dmochowski // Buletyn historii sztuki i kultury. — 1933—34. — R. ІІ. — S. 93—98.
 57. Gloger Z. Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w daw­nej Polsce / Zygmunt Gloger. — Warszawa : Druk w Јazarskiego, 1907. — T. 1. — 192 s.
 58. Jeleсska E. Wieњ Komarowicze w powiecie Mozyrskim / Emma Jeleсska // Wisіa. — 1891. — T. 5. — S. 290—331, 479—520.
 59. Kolberg O. Cheіmskie: Obraz etnograficzny / Oskar Kolberg. — Krakуw : W drukarni Uniwersytetu Jagielloс­skiego, 1890. — T. 33. — Cz. 1. — 270 s.
 60. Kraszewski J.I. Wspomnienia, Woіynia Polesia і Litwy / Jуzef Ignacy Kraszewski. — Gdaсsk : Copyright by To­wer Press, 2000. — 147 s.
 61. Pietkiewicz Cz. Polesie Rzeczyckie: Materiaіy etnogra­ficzne / Czesіaw Pietkiewicz. — Krakуw, 1928. — Cz. І: Kultura materjalna. — 319 s.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »