« 2017. № 4 (136)

Народознавчі зошити. 2017. № 4 (136). С. 792–804

УДК 398.34:643/645](477.41/.42+477.82)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.04.792

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ОБЛАШТУВАННЯ ПОЛІСЬКОГО ЖИТЛА: ЗОВНІШНЯ ОБРОБКА СТІН, СПОРУДЖЕННЯ ПРИСЬБИ ТА ДОЛІВКИ

Радович Роман Богданович, кандидат історичних наук, докторант

Інститут народознавства Національної академії наук України,

відділ історичної етнології,

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: (067)2703221; e-mail: ina@mail.lviv.ua

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1900-8948

Анотація. Розглядається специфіка окремих компонентів поліської хати (долівки, присьби). Проаналізовано їх конструктивні різновиди, технологічні процеси, а також відповідні пристрої та інструменти, пов’язані з улаштуванням. Окрему увагу зосереджено на особливостях оздоблення зовнішніх стін житла.

Ключові слова: Полісся, житло, зруб, долівка, присьби, стіни, побілка.

Надійшла 30.05.2017

Список використаних джерел:

 1. Архів Інституту Народознавства НАН України (ІН НАН України). — Ф. 1. — Оп. 2. — Спр. 410 а.
 2. Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Спр. 442 б. — Арк. 95—240.
 3. Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Спр. 423 а. — Арк. 1—59.
 4. Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Спр. 423 б. — Арк. 2—158.
 5. Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Спр. 444 а. — Арк. 2—36.
 6. Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Спр. 604 а. — 11 арк.
 7. Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Спр. 638. — 21 арк.
 8. Архів Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф МНС України (ДНЦЗКСТК). — Ф. Лугинськ­2005. — Спр. Рад.­1. — 70 арк. (+ Додатки:1­д—16­д).
 9. Архів ДНЦЗКСТК. — Ф. Рокитне­2006. — Спр. Рад.­1. — 62 арк. (+ Додатки: 1­д—22­д).
 10. Архів ДНЦЗКСТК. — Ф. Сарни­2008. — Спр. Рад.­1. — 100 арк. (+ Додатки: 1­д—18­д).
 11. Архів ДНЦЗКСТК. — Ф. Зарічне­2010. — Спр. Рад.­1. — 52 арк. (+Додатки: 1­д—5­д).
 12. Архів ДНЦЗКСТК. — Ф. Ємільче­2011. — Спр. Рад.­1. — Арк. 53 арк. (+ Додатки: 1­д—12­д).
 13. Архів ДНЦЗКСТК. — Ф. Камінь­Каширськ, 2012. — Спр. Рад.­1. — Арк. 40 арк. (+ Додатки: 1­д—6­д).
 14. Архів ДНЦЗКСТК. — Ф. Любешів­2015. — Спр. Рад.­1. — Арк. 63 арк. (+ Додатки).
 15. Інститут рукописів Центральної наукової бібліотеки ім. В.І. Вернадського НАН України. — Ф. 301 (ДА). — № 206 п. — 154 арк.
 16. Баран В.Д. Пражская культура Поднестровья / В.Д. Баран. — Київ : Наукова думка, 1988. — 160 с. : ил.
 17. Беларускае народнае жилле / Э.Р. Сабаленко, У.С. Гуркоу, У.М. Іваноу, Дз.Д. Супрун ; рэдактар член­карэспандэнт АН БССР В.К. Бандарчык ; Акадэмія навук БССР. Інстытут мастацтвазнауства, этнографіі і фальклору. — Мінск : Навука і тэхніка, 1973. — 127 с.
 18. Бессараба И.В. Материалы для этнографии Сѣдлецкой губернии / И.В. Бессараба // Сборник отдѣления русскаго язіка и словесности императорской академіи наукъ. — Томъ LХХV. — № 7. — Санкпетербург, 1903. — 220 с.
 19. Бломквист Е.Э. Крестьянские постройки русских, укра­инцев и белоруссов: (поселения, жилища и хо­зяйственные строения) / Е.Э. Бломквист // Восточнославянский этнографический сборник: Очерки народной материальной культуры русских, украинцев и белорусов в ХІХ — начале ХХ в. — Москва : Изд­во АН СССР, 1956. — С. 3—458.
 20. Бойченко В. Відомості про с. Біловіж Рокитнівського району Рівненської області (кінець ХІХ — початок ХХ ст.) / Валентина Бойченко // Етнокультурна спадщина Полісся. — Рівне : Перспектива, 2005. — Вип. VІ. — С. 143—188.
 21. Бойченко В. Короткі етнографічні відомості про с. Полиці Камінь­Каширського району Волинської області кінця ХІХ — початку ХХ століття / Валентина Байченко // Етнокультурна спадщина Полісся. — Рівне : Перспектива, 2003. — Вип. ІV. — С. 64—99.
 22. ВовкХв. Етнографічні особливості українського народу / Хведір Вовк // Хв. Вовк. Студії з української етнографії та антропології. — Київ : Мистецтво, 1995. — С.39—218.
 23. Гудченко З. Забудова сіл Чорнобильщини (за спогадами місцевого населення) / Зоя Гудченко // Полісся України: Матеріали історико­етнографічного дослідження. — Львів : ІН НАН України, 1997. — Вип. 1: Київське Полісся. 1994. — С. 299—307.
 24. Данилюк А.Г. Традиційна архітектура регіонів України: Полісся / А.Г. Данилюк. — Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2001. — 147 с. : іл.
 25. Де ля Флиз Д.П. Альбоми / Д.П. Де ля Флиз ; редкол. Г. Боряк, К. Вислобоков та ін. — Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, 1996. — Т. І. — 244 с.
 26. Де ля Флиз Д.П. Альбоми / Д.П. Де ля Флиз ; редкол. Г. Боряк, Я. Дашкевич та ін. — Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, 1999. — Т. 2. — 687 с.
 27. Домонтовичъ М. Матеріалы для географіи и статистики Россіи составленные офицерами генерального штаба. Черниговская губернія / М. Домонтовичъ. — Санкпетербургъ : Печатано въ типографіи Ф. Персона, 1865. — 686 с. + 19 с. — (Приложения).
 28. Заглада Н. Із звіту етнографічної експедиції 1934 р. / Ніна Заглада ; упоряд., прим., «Остання експедиція Ніни Заглади. Замість післямови» М. Глушка // Записки Наукового товариства імені Шевченка. — Львів, 2001. — Т. ССХLІІ: Праці Секції етнографії і фольклористики. — С. 443—505.
 29. ЗеленинъД.К. Описаніе рукописей ученаго архива Императорскаго русскаго географическаго общества / Д.К. Зеленинъ. — Петроградъ : Типографія: А.В. Орлова, 1914. — Вып. І. — 484 с. + ІІІ—Х [предисловие].
 30. Зеленинъ Д.К. Описаніе рукописей ученаго архива Императорскаго русскаго географическаго общества / Д.К. Зеленинъ. — Петроградъ : Типографія: А.В. Орлова, 1915. — Вып. ІІ. — C. 485—988 + ІІІ—ІV [предисловие].
 31. Киркор А. Литовское Полѣсье. Белорусское По­лѣсье / Адам Киркор // Живописная Россія (Отечество наше въ его земельномъ, историческомъ, племенномъ, экономическомъ и бытовомъ значеніи) / под общей ред. П.П. Семенова. — Санкт-­Петербургъ ; Москва : Изданіе книгопродавца­типографа М.О. Вольфа, 1882. — Т. 3. — Ч. 1—2. — 490 с. + VІ.
 32. Косичъ М.Н. О постройкахъ бѣлорусскаго крестьянина Черниговской губ., Мглинскаго уъзда: села Росухи, деревни Бородинки и Амелькина хутора / М.Н. Косичъ // Живая старина. — С. Петербургъ : Тип. М. П. С., 1906. — Вып. 1. — С. 74—98.
 33. Лысенко П.Ф. Берестье / П.Ф. Лысенко. — Минск : Наука и техника, 1985. — 399 с. : ил., 4 отд. л. черт.
 34. Локотко А.И. Белорусское народное зодчество (средина ХІХ — ХХ в.) / А.И. Локотко. — Минск : На­вука і тэхніка, 1991. — 285 с.
 35. Ломова М. Разведывательная поездка на украинское Полесье / М. Ломова, М. Козакевич, П. Жолтовский // Советская этнография. — 1953. — № 4. — С. 127—132.
 36. Могильченко М. Будівля на Чернигівщині, Глухівського повіту у с. Полошках / М. Могильченко // Материяли українсько­руської етнольоґії. Виданє етнографичної комісиї за редакциєю Хв. Вовка. — Львів : З друкарні НТШ під зарядом К. Беднарського, 1899. — Т. 1. — С. 79—95.
 37. [Морачевич І.] Село Кобылья, Волынской губерніи Новоградъ­Волынскаго уѣзда / І. Морачевич // Этнографическій сборникъ издаваемый Импера­тор­скимъ Русскимъ Географическимъ Обществомъ. — Санкт­-Петербургъ : В типографіи Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, 1853. — Вып. 1. — С. 294—312.
 38. ПетрашенкоВ.О. Архітектура поселень у слов’янсь­кий та давньоруський час VІІІ—ХІІІст. / М.Ю. Відейко, Р.В. Терпиловський, В.О. Петрашенко // Давні поселення України. — Київ [Б. в.], 2005. — С. 146.
 39. Приходько Н.П. Некоторые вопросы истории жилища на Украине / Н.П. Приходько // Древнее жилище народов Восточной Европы. — Москва : Наука, 1975. — С. 245—275.
 40. Приходько М. Особливості сільського житла на Поліссі / Микола Приходько // НТЕ. — 1970. — № 6. — С. 50—54.
 41. Радович Р. Народне житло / Роман Радович // Холмщина і Підляшшя: історико­етнографічне дослідження. — Київ : Родовід, 1997. — С. 116—133.
 42. Радович Р. Традиційне житло українців південного Поділля другої половини ХІХ — початку ХХ століття: кон­струк­тивно­технологічний аспект (за матеріалами Хмельницької області) / Роман Радович // Вісник Львівського університету. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. — Вип. 45. — С. 437—462. — (Серія історична).
 43. РаппопортП.А. Древнерусское жилище / П.А. Раппопорт // Археология СССР. — Ленинград : Наука (Ленинградское отделение), 1975. — 178 с. — (Свод археологических источников. Е1—32).
 44. Русов А.А. Опісание Черниговской губерніи / А.А. Ру­сов. — Чернигов : Типографія Губернского Земства, 1899. — Т. 2. — 377 с. : ил.
 45. Сербов И.А. По Дереговичской области лѣтом 1911 г. / И.А. Сербов // Поѣздки по Полѣсью 1911 и 1912 года. — Вильна : Типографія Іосифа Завадзкага, 1914. — С. 1—17.
 46. Сербов И.А. Бѣлоруссы­сакуны: Краткій этнографи­ческій очеркъ / И.А. Сербовъ // Сборникъ отдѣленія русскаго языка и словесности императорской академіи наукъ. — Петроградъ : Топографія императорской ака­деміи наукъ, 1915. — Т. ХСІV. — 180 с.
 47. Сербаў И.А. Вічынскія паляне. Этнографічны нарыс Беларускага Палесся / И.А. Сербаў. — Мінск, 1928. — Ч. І: Матэрыяльная культура.
 48. Сивак В. Інтер’єр поліського житла / Василь Сивак // Полісся України: матеріали історико­етнографічного дослідження. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2003. — Вип. 3: У межиріччі Ужа і Тетерева. 1996. — С. 125—166.
 49. Скуратівський В.Т. Народне житло в басейні Тетерева / В.Т. Скуратівський // НТЕ. — 1974. — № 6. — С. 98—99.
 50. ТаранушенкоС. Постройки украинского Полесья. Хаты, стебки, клуни / Стефан Таранушенко. — Харьков : Харьковский частный музей городской усадьбы, 2012. — 84 с.
 51. Токарев С.А. Северо­украинская экспедиция 1945 г. / С.А. Токарев // Институт этнографии. Краткие сообщения. — 1947. — С. 27—35.
 52. Толмачевъ И.Н. Юго­-Западный край. Статистическое обозръные. Восточное Полъсье / И.Н. Толма­чевъ. — Кыевъ : Типографія Штаба Кіевскаго Военнаго округа, 1897. — Т. 1. — 480 с.
 53. Чубинский П.П. Малороссы Юго-­Западного края: жилище, утварь, хозяйственные постройки и орудия / П.П. Чубинский // Труды этнографическо­статисти­ческой экспедиции в Западно­Русский край, снаряженной Русским Географическим обществом Юго­Западного отдела. — Санкт­-Петербург, 1877. — Т. 7. — Вып. 2. — С. 339—606.
 54. Шейнъ П.В. Матеріалы для изученія быта і языка русскаго населенія сѣверо­западнаго края. — Т. 3 / П.В. Шейнъ // Сборник отделенія русскаго языка и словесности Императорской Академии Наук. — Санкт­-Петербург, 1903. — Т. 72. — 535 с.
 55. Юрченко П.Г. Дерев’яне зодчество України (ХVІІІ—ХІХ ст.) / П.Г. Юрченко. — Київ : Видавництво Академії архітектури УРСР, 1949. — 64 с. : іл.
 56. Dmochowski Z. Sprawozdania z pomiaru inwentary­za­cyjnego na terenie pow. Stolinskiego 17.VІІІ—12.ІХ.1933 / Zbigniew Dmochowski // Buletyn historii sztuki i kultury. — 1933—34. — R. ІІ. — S. 93—98.
 57. Gloger Z. Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w daw­nej Polsce / Zygmunt Gloger. — Warszawa : Druk w Јazarskiego, 1907. — T. 1. — 192 s.
 58. Jeleсska E. Wieњ Komarowicze w powiecie Mozyrskim / Emma Jeleсska // Wisіa. — 1891. — T. 5. — S. 290—331, 479—520.
 59. Kolberg O. Cheіmskie: Obraz etnograficzny / Oskar Kolberg. — Krakуw : W drukarni Uniwersytetu Jagielloс­skiego, 1890. — T. 33. — Cz. 1. — 270 s.
 60. Kraszewski J.I. Wspomnienia, Woіynia Polesia і Litwy / Jуzef Ignacy Kraszewski. — Gdaсsk : Copyright by To­wer Press, 2000. — 147 s.
 61. Pietkiewicz Cz. Polesie Rzeczyckie: Materiaіy etnogra­ficzne / Czesіaw Pietkiewicz. — Krakуw, 1928. — Cz. І: Kultura materjalna. — 319 s.

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »