« 2017. № 4 (136)

Народознавчі зошити. 2017. № 4 (136). С. 805–810

УДК 392.81:664.6](477.41/.42+477.82)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.04.805

ПОЛІСЬКЕ ХЛІБОПЕКАРСЬКЕ ПРИЛАДДЯ ІЗ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ

Ципишев Сергій — заступник директора з наукової роботи

Музею народної архітектури і побуту у Львові ім.~К.~Шептицького.

Вул. Чернеча Гора, 1, Львів, 79014, Україна

Контакти: +38(068)5259185

Анотація. Аналізується поширене на теренах Полісся хлібопекарське приладдя, при виготовленні якого використовували матеріали рослинного походження. Присутній огляд процесів, в яких використовували такі предмети, особливу увагу зак­центовано на їх важливості. Окремо описані вірування, обряди та звичаї, що безпосередньо чи опосередковано стосуються хлібопекарського приладдя із рослинної сировини, а також ті звичаєві чини, де таке приладдя відіграє ключову роль, творить нове культурне явище.

Ключові слова: хлібопекарське приладдя, рослинна сировина, хлібна діжка, хлібна лопата, помело, коцюба, традиційна культура, вірування, обряди, звичаї.

Надійшла 23.05.2017

Список використаних джерел:

 1. Аудіо архів Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф (далі АА ДНЦЗКСТК). — Ф. Березне­(VII—VIII)—2013. — Од. зб. C. Ципишев, АФ­Д13.С.1/23.
 2. АА ДНЦЗКСТК. — Ф.Березне­(VII—VIII)—2013. — Од. зб. C. Ципишев, АФ­Д14.С.5/7.
 3. АА ДНЦЗКСТК. — Ф. Володарка­(VI)—2012. — Од. зб. C. Ципишев, АФ­Д2.С.2/02.
 4. АА ДНЦЗКСТК. — Ф. Володарка­(VI)—2012. — Од. зб. C. Ципишев, АФ­Д3.С.1/22.
 5. АА ДНЦЗКСТК. — Ф. Володарка­(VI)—2012. — Од. зб. C. Ципишев, АФ­Д4.С.1/19.
 6. АА ДНЦЗКСТК. — Ф. Володарка­(VI)—2012. — Од. зб. C. Ципишев, АФ­Д5.С.1/15.
 7. АА ДНЦЗКСТК. — Ф. Володимирець­(VII—VIII)—2009. — Од. зб. C. Ципишев, АК­2/6.
 8. АА ДНЦЗКСТК. — Ф. Ємільчине­(VII—VIII)—2011. — Од. зб. C. Ципишев, АФ­Д1.С.1/20.
 9. АА ДНЦЗКСТК. — Ф. Ємільчине­(VIІ—VІІІ)—2011. — Од. зб. C. Ципишев, АФ­Д6.С.1/23.
 10. АА ДНЦЗКСТК. — Ф. Камінь-­Каширський­(VIІ—VІІІ)—2012. — Од. зб. C. Ципишев, АФ­Д7.С.2/10.
 11. АА ДНЦЗКСТК. — Ф. Камінь­-Каширський­(VIІ—VІІІ)—2012. — Од. зб. C. Ципишев, АФ­Д12.С.1/22.
 12. АА ДНЦЗКСТК. — Ф. Любешів­(VII—VIII)—2015. — Од. зб. C. Ципишев, АФ­Д1.С.1/30.
 13. АА ДНЦЗКСТК. — Ф. Любешів­(VII—VIII)—2015. — Од. зб. C. Ципишев, АФ­Д7.С.3/16.
 14. АА ДНЦЗКСТК. — Ф. Сарни­(VII—VIII)—2008. — Од. зб. C. Ципишев, АК­10/34.
 15. Архів МНАіП у Львові; Зв—102. Ципишев С.І. Звіт з етнографічної експедиції на Західну Бойківщину та прилегле підгір’я / Сергій Іванович Ципишев. — Львів, 2008. — 16 с.
 16. Архів МНАіП у Львові; Зв—103. Ципишев С.І. Звіт про відрядження у Великоберезнянський та Перечинський райони Закарпатської області / Сергій Іванович Ципишев. — Львів, 2009. — 9 с.
 17. Архів МНАіП у Львові. — Зв—105. Ципишев С.І. Звіт про відрядження у Воловецький та Міжгірський райони Закарпатської області / Сергій Іванович Ципишев. — Львів, 2010. — 12 с.
 18. Архів МНАП у Львові. — Зв—109. Ципишев С.І. Звіт про відрядження у Камінь­Каширський, Любешівський та Маневицький райони Волинської області / Сергій Іванович Ципишев. — Львів, 2011. — С. 4.
 19. Архів МНАП у Львові. — Зв—111. Ципишев С.І. Звіт про відрядження у Ковельський, Старовижівський та Турійський райони Волинської області / Сергій Іванович Ципишев. — Львів, 2012. — С. 5.
 20. Архів МНАП у Львові. — Зв—106. Ципишев С.І. Звіт про відрядження у Любомльський, Шацький та Ратнівський райони Волинської області / Сергій Іванович Ципишев. — Львів, 2010. — 11 с.
 21. Артюх Л.Ф. Народне харчування українців та росіян північно­східних районів України / Лідія Федорівна Артюх. — Київ : Наукова думка, 1982. — 112 с.
 22. Артюх Л.Ф. Українська народна кулінарія (Історико­етнографічне дослідження) / Лідія Федорівна Артюх. — Київ : Наукова думка, 1977. — 156 с.
 23. Боренько Н. Поліфункціональні ознаки традиційних українських страв Рівненського Полісся / Надія Боренько // Матеріали до української етнології: щорічник. Збірник наукових праць. — Вип. 8 (11) / НАН України; ІМФЕ ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. — Київ, 2009. — С. 119—125.
 24. Глушко М. Походження та джерела вчиненого хліба в українців (культурно­генетичний аспект) / Михайло Глушко // Народознавчі зошити: Двомісячник. — 2012. — Зош. 1 (103). — С. 3—18.
 25. Гонтар Т.О. Народне харчування українців Карпат / Таїсія Олександрівна Гонтар. — Київ : Наукова думка, 1979. — 138 с.
 26. Зюбровський А. Випікання повсякденного хліба українців південно­західного історико­етнографічного регіону в кінці ХІХ — на початку ХХІ століть / Андрій Зюбровський // Народознавчі зошити. — 2014. — Зош. 2 (116).— С. 250—263.
 27. Кравченко В. Етнографічний нарис (про Волинь) / В. Кравченко // Древляни: Збірник статей і матеріалів з історії та культури Поліського краю. — Вип. 1. — Львів, 1996. — С. 257—282.
 28. Мала енциклопедія українського народознавства / за ред. чл.­кор. НАН України, д­ра іст. наук, проф. Степана Павлюка ; НАН України ; Інститут народознавства — Львів : Ін­т народознавства НАН України, 2007. — 846 с.
 29. Пархоменко Т. Календарні звичаї та обряди Рівненщини: Матеріали польових досліджень / Пархоменко Тетяна Петрівна. — Рівне : Видавець Олег Зень, 2008. — 200 с. : кольор. іл., ноти.
 30. Радович Р. Хлібна діжа в інтер’єрі поліського житла / Роман Радович // Народознавчі зошити. — 2015. — Зош. 5 (125).— С. 1045—1053.
 31. Славянские древности: этнолингвистический словарь : в 5­ти т. — Т. 2 (Д—К) / под. ред. Н.И. Толстого. — Москва : Международные отношения, 1999. — 702 с.
 32. Ципишев С. Різновиди хліба у побуті та обрядах / Сергій Ципишев // Етнокультура Рівненського Полісся / упоряд. В.П. Ковальчук. — Рівне : ПП ДМ, 2009. — 376 с. : з іл., нот.
 33. Ципишев С. Хлібні вироби в традиційній культурі поліщуків Зарічненщини: традиція і сучасність / Сергій Ципишев // Матеріали до української етнології: щорічник. Збірник наукових праць. — Вип. 10 (13) / НАН України; ІМФЕ ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрпиник. — Київ, 2011. — С. 147—153.
 34. Шейн П.В. Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо­Западного края. — Т. 3 / собр. и привед. в порядок П.В. Шейном. — Санкт­-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1902. — 535 с.
 35. Moszyсski K. Kultura ludowa sіowian. CzкњжI: Kultura materjalna / Kazimierz Moszyсski. — Krakуw : Polska akademja umiejкtnoњci, 1929. — 710 c.

читати публікацію»

Наші автори
Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »