« 2017. № 5 (137)

Народознавчі зошити. 2017. № 5 (137). С. 1181—1189

УДК: 75.052:[726:2­523.4(477.83­25)]”1990/2015″(092)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.05.1181

ВІДОБРАЖЕННЯ СТИЛІСТИК МОДЕРНІЗМУ У СТІНОПИСАХ ХРАМІВ ЛЬВОВА 1990—2015 РР.

Зятик Богдан Михайлович — аспірант, викладач кафедри сакрального мистецтва

Львівської національної академії мистецтв

вул. В. Кубійовича, 38, м. Львів, 79011, Україна;

Контакти: (032) 2761482 ; e-mail: office@lnam.edu.ua

Анотація: Вперше комплексно розглядаються поліхромії храмів Львова 1990—2015 рр., виконані під впливом стилістик модернізму. Увага зосереджена на стилістичному аналізі стінописів. З’ясовується проблематика вживання терміна «модернізм» стосовно храмових стінописів. В результаті дослідження поліхромії поділені на дві групи. Першу представляють такі іконописці як Іван Проців, Орест Хоркавий та Іванка Крип’якевич­Димид. Ці іконописці належать до старшого покоління сучасних львівських митців, відповідно вони першими почали експериментувати зі стилістикою храмових поліхромій, прагнучи надати їм особливого мистецького звучання. В цих поліхроміях можемо відчитати вплив стилістики Михайла Бойчука (каплиця Стрітення Українського Католицького Університету) та Мирона Левицького (храм святої Анни). Другу групу представляють випускники кафедри сакрального мистецтва Львівської національної академії мистецтв:Святослав Владика (Асоціація сакрального мистецтва), Василь Сивак («Софія»). Ця група є близькою по духу до творчості Юрія Новосільського, Юрія Нарбута, Ювеналія Мокрицького, Марка Рупніка. Охарактеризовано також і технологічні особливості стінописів.

Ключові слова: поліхромії храмів Львова 1990—2015 рр., модернізм, стилістика, іконопис.

Надійшла 27.07.2017

Список використаних джерел

 1. Бабій М. Любомир Медвідь: особливості зображень Христа­Пантократора у купольних частинах храмів Св. Івана Хрестителя в Оттаві та Св. Івана Богослова в с. Суховоля поблизу Львова / Марія Бабій // Народознавчі зошити. — 2011. — № 5 (101). — С. 844—849.
 2. Береговська Х. Модерний Візантизм — зародження нового стилю / Христина Береговська // Архітектура, будівництво, інтер’єр, мистецтво. — № 1. — 2010. — С. 6—7.
 3. Брайнин­Пассек В. О постмодернизме, кризисе восприятия и новой классике / В. Брайнін­Пассек // Новый мир искусства. — Санкт­Петербург, 2002. — № 5/28. — С. 7—10.
 4. Владика С. Деякі аспекти розвитку сучасного сакрального мистецтва (в Україні) / Святослав Владика // Образотворче мистецтво. — 2013. — № 4. — С. 66—69.
 5. Волошин Л. Інтерпретація традицій сакрального мистецтва у творчості Костя Марковича. / Любов Волошин // Вісник ЛНАМ. — 2012. — Вип. 23. — С. 272—279.
 6. Голубець О. Мистецтво ХХ століття: український шлях / Орест Голубець. — Львів : Колір ПРО, 2012. — 200 с.
 7. Горбачов Д. Казимир Малевич і Україна / Дмитро Горбачов // Український модернізм 1910—1930. — Хмельницький, 2006. — С. 63—68.
 8. Затонский Д. Модернизм и постмодернизм: Мысли об извечном коловращении изящных и неизящных искусств / Д. Затонский. — Москва : АСТ ; Фолио, 2000. — 256 с.
 9. Ідеї, смисли, інтерпретації образотворчого мистецтва: Українська теоретична думка ХХ століття: Антологія / упоряд. Р.М. Яців. — Ч. 1. — Львів : Львівська національна академія мистецтв ; Інститут народознавства НАН України, 2012. — 232 с. : іл.
 10. Кравченко Я. Школа Михайла Бойчука. Тридцять сім імен / Ярослав Кравченко. — Київ : Майстерня книги ; Оранта, 2010. — 400 с.
 11. Косів Р. Образ і традиція. Іконопис храму Св. Володимира та Ольги у Львові / Роксолана Косів // Вісник ЛНАМ. — 2002. — Вип. 13. — С. 151—160.
 12. Кюнцлі Р. Повернення українського модерну в храмовий розпис українських церков / Романа Кюнцлі // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія: зб. наук. пр. з мистецтвознав. і культурології / Ін­т проблем сучас. мистец. НАМ України ; редкол. В.Д. Сидоренко (голова редкол.), О.О. Роготченко (гол. ред.), А.О. Пучков (заст. гол. ред.) та ін. — Київ : Фенікс, 2014. — Вип. 10. — С. 145—154.
 13. Модернизм: Анализ и критика основных направлений / НИИ теории и истории изобраз. искусств Акад. Художеств СССР ; под ред. В.В. Ванслова и Ю.Д. Колпинського. — Москва : Искусство, 1980. — 311 с. : 39 л. ил. — (3­е, доп. изд.).
 14. Новоженець Г. Образотворче мистецтво української діаспори 1940—1970 років: поліваріантність художнього досвіду / Галина Новоженець. — Львів : Кальварія, 2015. — 280 с.
 15. Ортега­і­Гасет Х. Вибрані твори / Хосе Ортега­і­Гасет ; пер. з ісп. О. Товстенко. — Київ : Основи, 1994. — С. 238—272.
 16. Подгужец З. Розмови з Єжи Новосельським про мистецтво / Збігнєв Подгужец ; пер. з пол. Д. Матіяш. — Київ : Темпора, 2011. — 406 с.
 17. Проців І. Храм Святої Анни у Львові / І. Проців, В. Жишкович. — Львів, 2016. — 80 с.
 18. Ржевська М. Модернізм / Майя Ржевська // Українсь­ка музична енциклопедія. Т. 3. — Ін­т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України, 2011. — С. 447—450.
 19. Ржевська М. Модернізм і авангард: до уточнення змісту понять / М. Ржевська // Музична україністика: сучасний вимір: Міжвідомч. зб. наук, статей на пошану члена­кор. АМУ, докт. мист­ва, проф. А. Терещенко. — Київ ; Ів.­Франківськ : ІМФЕ ім. Рильського НАНУ, 2008. — Вип. 2. — С. 50—62.
 20. Рудак О. Монументальні храмові розписи ХХІ століття. Асоціація сакрального мистецтва / Рудак О.М // Перспективні напрямки світової науки: Збірник статей учасників тридцять першої міжнародної науково­практичної конференції «Інноваційний потенціал світової науки — ХХI сторіччя» (25 лютого — 1 березня 2015 р.). — Том 1. Науки гуманітарного циклу. — Запоріжжя : ПГА, 2015. — С. 45—48.
 21. Рудич О. Церковні розписи випускників Львівської національної академії мистецтв / Олена Рудич // Вісник ЛНАМ. — 2015. — Вип. 27. — С. 181—190.
 22. Симонова А.В. Византийские традиции в современных росписях православных храмов Украины (конец ХХ — начало ХХIвв.) : дисс. канд. искусствоведения: 17.00.05 / Симонова Алёна Викторовна. — Харьков, 2015. — 469 с.
 23. Соколюк Л. Михайло Бойчук та його школа / Людмила Соколюк. — Харків : Видавець Савчук О.О., 2014. — 386 с. : 488 іл.
 24. Студницька М. Церкви Галичини кінця ХІХ — пер­шої третини ХХ ст.: художній образ храму / М. Студницька, Р. Студницький. — Львів : ЛНАМ, 2016. — 252 с. — (Резюме англ.).
 25. Тарасенко О. Мистерии модернизма. Наследие Древней Руси в живописи модерна и авангарда / О.А. Тарасенко. — Одесса : Абрикос, 2004. — 300 с. : 300 ил.
 26. Українське церковне мистецтво 1880—1920. Західний регіон / Герій О., Туркевич­Клімашевський А., Кодлубай І., Нога О. — Львів : Нові технології, 2012. — Т. 1. — 392 с. : іл.
 27. Українські авангардисти як теоретики і публіцисти / упоряд. Д. Горбачов, О. Папета, С. Папета. — Київ : Тріумф, 2005. — 382 с.
 28. Українські митці у світі. Матеріали до історії українського мистецтва ХХ ст. / автор­упорядник Г.Г. Стель­мащук. — Львів : Апріорі ; Львівська національна академія мистецтв (Науково­дослідний сектор), 2013. — 520 с.
 29. Черні К. Кажан у храмі. Біографія Юрія Новосіль­ського / Кристина Черні ; пер. з пол. О. Герасим. — Чернівці : Книги­ХХІ, 2015. — 428 с.
 30. Artin Theory. 1900—1990: An Antology of Changing Ideas / edited by Charles Harrison and Paul Wood. — Oxford ; Cembridge : Blackwell, 1993. — 1190 p.
 31. Fiedler С. Conrad Fiedlers Schriften über Kunst. Herausgegeben von Hans Marbach / Conrad Fiedler. — Leipzig : S. Hirzel, 1896. — 2 Aufl. — Bd. 1—2. — Münch., 1913—14. — 462 s.
 32. Hassan I. The Dismemberment of Orpheus: Toward a Post­mo­dern Literature / Ihab Hassan. —Oxford Uni­versity Press, 1971. — 297p.
 33. The ories and documents Contemporary Art. A Source­book of Artists’ Writings / edited by Kristine Stiles and Peter Selz. — University of California Press, 1996. — 965 p.

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »