« 2017. № 5 (137)

Народознавчі зошити. 2017. № 5 (137). С. 1181—1189

УДК: 75.052:[726:2­523.4(477.83­25)]”1990/2015″(092)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.05.1181

ВІДОБРАЖЕННЯ СТИЛІСТИК МОДЕРНІЗМУ У СТІНОПИСАХ ХРАМІВ ЛЬВОВА 1990—2015 РР.

Зятик Богдан Михайлович — аспірант, викладач кафедри сакрального мистецтва

Львівської національної академії мистецтв

вул. В. Кубійовича, 38, м. Львів, 79011, Україна;

Контакти: (032) 2761482 ; e-mail: office@lnam.edu.ua

Анотація: Вперше комплексно розглядаються поліхромії храмів Львова 1990—2015 рр., виконані під впливом стилістик модернізму. Увага зосереджена на стилістичному аналізі стінописів. З’ясовується проблематика вживання терміна «модернізм» стосовно храмових стінописів. В результаті дослідження поліхромії поділені на дві групи. Першу представляють такі іконописці як Іван Проців, Орест Хоркавий та Іванка Крип’якевич­Димид. Ці іконописці належать до старшого покоління сучасних львівських митців, відповідно вони першими почали експериментувати зі стилістикою храмових поліхромій, прагнучи надати їм особливого мистецького звучання. В цих поліхроміях можемо відчитати вплив стилістики Михайла Бойчука (каплиця Стрітення Українського Католицького Університету) та Мирона Левицького (храм святої Анни). Другу групу представляють випускники кафедри сакрального мистецтва Львівської національної академії мистецтв:Святослав Владика (Асоціація сакрального мистецтва), Василь Сивак («Софія»). Ця група є близькою по духу до творчості Юрія Новосільського, Юрія Нарбута, Ювеналія Мокрицького, Марка Рупніка. Охарактеризовано також і технологічні особливості стінописів.

Ключові слова: поліхромії храмів Львова 1990—2015 рр., модернізм, стилістика, іконопис.

Надійшла 27.07.2017

Список використаних джерел

 1. Бабій М. Любомир Медвідь: особливості зображень Христа­Пантократора у купольних частинах храмів Св. Івана Хрестителя в Оттаві та Св. Івана Богослова в с. Суховоля поблизу Львова / Марія Бабій // Народознавчі зошити. — 2011. — № 5 (101). — С. 844—849.
 2. Береговська Х. Модерний Візантизм — зародження нового стилю / Христина Береговська // Архітектура, будівництво, інтер’єр, мистецтво. — № 1. — 2010. — С. 6—7.
 3. Брайнин­Пассек В. О постмодернизме, кризисе восприятия и новой классике / В. Брайнін­Пассек // Новый мир искусства. — Санкт­Петербург, 2002. — № 5/28. — С. 7—10.
 4. Владика С. Деякі аспекти розвитку сучасного сакрального мистецтва (в Україні) / Святослав Владика // Образотворче мистецтво. — 2013. — № 4. — С. 66—69.
 5. Волошин Л. Інтерпретація традицій сакрального мистецтва у творчості Костя Марковича. / Любов Волошин // Вісник ЛНАМ. — 2012. — Вип. 23. — С. 272—279.
 6. Голубець О. Мистецтво ХХ століття: український шлях / Орест Голубець. — Львів : Колір ПРО, 2012. — 200 с.
 7. Горбачов Д. Казимир Малевич і Україна / Дмитро Горбачов // Український модернізм 1910—1930. — Хмельницький, 2006. — С. 63—68.
 8. Затонский Д. Модернизм и постмодернизм: Мысли об извечном коловращении изящных и неизящных искусств / Д. Затонский. — Москва : АСТ ; Фолио, 2000. — 256 с.
 9. Ідеї, смисли, інтерпретації образотворчого мистецтва: Українська теоретична думка ХХ століття: Антологія / упоряд. Р.М. Яців. — Ч. 1. — Львів : Львівська національна академія мистецтв ; Інститут народознавства НАН України, 2012. — 232 с. : іл.
 10. Кравченко Я. Школа Михайла Бойчука. Тридцять сім імен / Ярослав Кравченко. — Київ : Майстерня книги ; Оранта, 2010. — 400 с.
 11. Косів Р. Образ і традиція. Іконопис храму Св. Володимира та Ольги у Львові / Роксолана Косів // Вісник ЛНАМ. — 2002. — Вип. 13. — С. 151—160.
 12. Кюнцлі Р. Повернення українського модерну в храмовий розпис українських церков / Романа Кюнцлі // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія: зб. наук. пр. з мистецтвознав. і культурології / Ін­т проблем сучас. мистец. НАМ України ; редкол. В.Д. Сидоренко (голова редкол.), О.О. Роготченко (гол. ред.), А.О. Пучков (заст. гол. ред.) та ін. — Київ : Фенікс, 2014. — Вип. 10. — С. 145—154.
 13. Модернизм: Анализ и критика основных направлений / НИИ теории и истории изобраз. искусств Акад. Художеств СССР ; под ред. В.В. Ванслова и Ю.Д. Колпинського. — Москва : Искусство, 1980. — 311 с. : 39 л. ил. — (3­е, доп. изд.).
 14. Новоженець Г. Образотворче мистецтво української діаспори 1940—1970 років: поліваріантність художнього досвіду / Галина Новоженець. — Львів : Кальварія, 2015. — 280 с.
 15. Ортега­і­Гасет Х. Вибрані твори / Хосе Ортега­і­Гасет ; пер. з ісп. О. Товстенко. — Київ : Основи, 1994. — С. 238—272.
 16. Подгужец З. Розмови з Єжи Новосельським про мистецтво / Збігнєв Подгужец ; пер. з пол. Д. Матіяш. — Київ : Темпора, 2011. — 406 с.
 17. Проців І. Храм Святої Анни у Львові / І. Проців, В. Жишкович. — Львів, 2016. — 80 с.
 18. Ржевська М. Модернізм / Майя Ржевська // Українсь­ка музична енциклопедія. Т. 3. — Ін­т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України, 2011. — С. 447—450.
 19. Ржевська М. Модернізм і авангард: до уточнення змісту понять / М. Ржевська // Музична україністика: сучасний вимір: Міжвідомч. зб. наук, статей на пошану члена­кор. АМУ, докт. мист­ва, проф. А. Терещенко. — Київ ; Ів.­Франківськ : ІМФЕ ім. Рильського НАНУ, 2008. — Вип. 2. — С. 50—62.
 20. Рудак О. Монументальні храмові розписи ХХІ століття. Асоціація сакрального мистецтва / Рудак О.М // Перспективні напрямки світової науки: Збірник статей учасників тридцять першої міжнародної науково­практичної конференції «Інноваційний потенціал світової науки — ХХI сторіччя» (25 лютого — 1 березня 2015 р.). — Том 1. Науки гуманітарного циклу. — Запоріжжя : ПГА, 2015. — С. 45—48.
 21. Рудич О. Церковні розписи випускників Львівської національної академії мистецтв / Олена Рудич // Вісник ЛНАМ. — 2015. — Вип. 27. — С. 181—190.
 22. Симонова А.В. Византийские традиции в современных росписях православных храмов Украины (конец ХХ — начало ХХIвв.) : дисс. канд. искусствоведения: 17.00.05 / Симонова Алёна Викторовна. — Харьков, 2015. — 469 с.
 23. Соколюк Л. Михайло Бойчук та його школа / Людмила Соколюк. — Харків : Видавець Савчук О.О., 2014. — 386 с. : 488 іл.
 24. Студницька М. Церкви Галичини кінця ХІХ — пер­шої третини ХХ ст.: художній образ храму / М. Студницька, Р. Студницький. — Львів : ЛНАМ, 2016. — 252 с. — (Резюме англ.).
 25. Тарасенко О. Мистерии модернизма. Наследие Древней Руси в живописи модерна и авангарда / О.А. Тарасенко. — Одесса : Абрикос, 2004. — 300 с. : 300 ил.
 26. Українське церковне мистецтво 1880—1920. Західний регіон / Герій О., Туркевич­Клімашевський А., Кодлубай І., Нога О. — Львів : Нові технології, 2012. — Т. 1. — 392 с. : іл.
 27. Українські авангардисти як теоретики і публіцисти / упоряд. Д. Горбачов, О. Папета, С. Папета. — Київ : Тріумф, 2005. — 382 с.
 28. Українські митці у світі. Матеріали до історії українського мистецтва ХХ ст. / автор­упорядник Г.Г. Стель­мащук. — Львів : Апріорі ; Львівська національна академія мистецтв (Науково­дослідний сектор), 2013. — 520 с.
 29. Черні К. Кажан у храмі. Біографія Юрія Новосіль­ського / Кристина Черні ; пер. з пол. О. Герасим. — Чернівці : Книги­ХХІ, 2015. — 428 с.
 30. Artin Theory. 1900—1990: An Antology of Changing Ideas / edited by Charles Harrison and Paul Wood. — Oxford ; Cembridge : Blackwell, 1993. — 1190 p.
 31. Fiedler С. Conrad Fiedlers Schriften über Kunst. Herausgegeben von Hans Marbach / Conrad Fiedler. — Leipzig : S. Hirzel, 1896. — 2 Aufl. — Bd. 1—2. — Münch., 1913—14. — 462 s.
 32. Hassan I. The Dismemberment of Orpheus: Toward a Post­mo­dern Literature / Ihab Hassan. —Oxford Uni­versity Press, 1971. — 297p.
 33. The ories and documents Contemporary Art. A Source­book of Artists’ Writings / edited by Kristine Stiles and Peter Selz. — University of California Press, 1996. — 965 p.

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »