« 2017. № 5 (137)

Народознавчі зошити. 2017. № 5 (137). С. 1190—1197

УДК: 761/763+655.326.6](477.83­25:4­191.2)‘‘197/199‘‘

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.05.1190

ЛЬВІВСЬКА СТАНКОВА ГРАФІКА 1970—1990 рр.: КУЛЬТУРНО­МИСТЕЦЬКІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ З ЦЕНТРАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИМИ ТВОРЧИМИ ОСЕРЕДКАМИ

Трохим Лідія Юріївна — аспірантка Львівської національної академії мистецтв

вул. В. Кубійовича, 38, м. Львів, 79011, Україна;

Контакти: (032) 2761482 ; e-mail: office@lnam.edu.ua

Анотація: У роботі здійснено аналітичне опрацювання історичних, політичних і соціальних чинників, що спричинили новий вияв форми у графічному мистецтві. Особлива увага звертається на художньо­стилістичні особливості художників, які працювали над власною візуалізацією графічного твору. Досліджено ремінісценції образо­тематичності в львівській станковій графіці останньої третини ХХ ст., зокрема, влив польського та балтійського середовища на традиційну українську графіку та трансформацію формо­стилістичних ознак графіки у творчості польських та балтійських художників з метою доведення можливості творчої інтерпретації та самоідентифікації українських графіків.

Ключові слова: графічне мистецтво, формостилістичні ознаки, інтерпретація, самоідентифікація.

Надійшла 20.07.2017

Список використаних джерел

 1. Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. — Ф. XXIV. — Спр. 2139 (Спасовіч В. // Слово. — 1906 (XXV). — № 306).
 2. АсееваН. Украинское искусство и европейские художественные центры. Конец ХІХ — начало ХХ вв. / Н.Ю. Асеева. — Киев : Наукова думка, 1989. — 167 с.
 3. Вдовиченко Г. Приглашение к дискуссии // Львівська правда. — 1987. — 15 липня.
 4. Вишеславський Г. Нонконформізм (андеґраунд і «неофіційне мистецтво») / Г. Вишеславський // Галерея. — 2007. — № 3—4. — С. 24—27.
 5. Вишеславський Г. Нонконформізм (андеґраунд і «неофіційне мистецтво») (продовження) / Г. Вишеславський // Галерея. — 2008. — № 1—2. — С. 45—48.
 6. Волинська О. Історичний досвід художньої освіти Галичини: Краківська академія мистецтв / Волинська Олена // Мистецтвознавство України. — Київ : Музична Україна, 2005. — Вип. 5. — С. 37—43.
 7. Голубець О. Між свободою і тоталітаризмом / О. Голубець. — Львів : Академічний експрес, 2001. — 176 с.
 8. Касьянов Г. Незгодні. Українська інтелігенція в русі опору 1960—80­х років / Г. Касьянов. — Київ : Либідь, 1995. — 224 с.
 9. Медведєва Л. Шістдесятництво: філософія та естетика опору / Л. Медведєва // Мистецтвознавство Ук­раїни. Зб. наук. праць. — Київ, 2005. — С. 283.
 10. Пилипушко Б. Взліт і трагедія «львівського Дюрера» / Б. Пилипушко // Зеркало недели. Украина. — № 15. — 2015. — 24 квітня.
 11. Ременяка О. Перша виставка польських художників у Києві / О. Ременяка // Актуальні проблеми мистець­кої практики і мистецтвознавчої науки. — 2013. — Вип. 5. — С. 74—77.
 12. Федорук О. Джерела культурних взаємин. Україна в творчості польських художників другої половини ХІХ ст. — поч. ХХ ст. / О. Федорук. — Київ : Мис­тецтво, 1976. — 124 с.
 13. Яців Р. Каталог виставки Львівської графіки / Р. Яців. — Львів, 1988. — С.3—4.
 14. Яців Р. Мистецькі товариства, об’єднання, угрупування, спілки Львова 1860—1998 рр.: матеріали до довідника / Нога О., Яців Р. — Львів : Українські технології, 1998. — 128 с.

читати публікацію»

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »