« 2017. № 5 (137)

Народознавчі зошити. 2017. № 5 (137). С. 1190—1197

УДК: 761/763+655.326.6](477.83­25:4­191.2)‘‘197/199‘‘

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.05.1190

ЛЬВІВСЬКА СТАНКОВА ГРАФІКА 1970—1990 рр.: КУЛЬТУРНО­МИСТЕЦЬКІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ З ЦЕНТРАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИМИ ТВОРЧИМИ ОСЕРЕДКАМИ

Трохим Лідія Юріївна — аспірантка Львівської національної академії мистецтв

вул. В. Кубійовича, 38, м. Львів, 79011, Україна;

Контакти: (032) 2761482 ; e-mail: office@lnam.edu.ua

Анотація: У роботі здійснено аналітичне опрацювання історичних, політичних і соціальних чинників, що спричинили новий вияв форми у графічному мистецтві. Особлива увага звертається на художньо­стилістичні особливості художників, які працювали над власною візуалізацією графічного твору. Досліджено ремінісценції образо­тематичності в львівській станковій графіці останньої третини ХХ ст., зокрема, влив польського та балтійського середовища на традиційну українську графіку та трансформацію формо­стилістичних ознак графіки у творчості польських та балтійських художників з метою доведення можливості творчої інтерпретації та самоідентифікації українських графіків.

Ключові слова: графічне мистецтво, формостилістичні ознаки, інтерпретація, самоідентифікація.

Надійшла 20.07.2017

Список використаних джерел

 1. Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. — Ф. XXIV. — Спр. 2139 (Спасовіч В. // Слово. — 1906 (XXV). — № 306).
 2. АсееваН. Украинское искусство и европейские художественные центры. Конец ХІХ — начало ХХ вв. / Н.Ю. Асеева. — Киев : Наукова думка, 1989. — 167 с.
 3. Вдовиченко Г. Приглашение к дискуссии // Львівська правда. — 1987. — 15 липня.
 4. Вишеславський Г. Нонконформізм (андеґраунд і «неофіційне мистецтво») / Г. Вишеславський // Галерея. — 2007. — № 3—4. — С. 24—27.
 5. Вишеславський Г. Нонконформізм (андеґраунд і «неофіційне мистецтво») (продовження) / Г. Вишеславський // Галерея. — 2008. — № 1—2. — С. 45—48.
 6. Волинська О. Історичний досвід художньої освіти Галичини: Краківська академія мистецтв / Волинська Олена // Мистецтвознавство України. — Київ : Музична Україна, 2005. — Вип. 5. — С. 37—43.
 7. Голубець О. Між свободою і тоталітаризмом / О. Голубець. — Львів : Академічний експрес, 2001. — 176 с.
 8. Касьянов Г. Незгодні. Українська інтелігенція в русі опору 1960—80­х років / Г. Касьянов. — Київ : Либідь, 1995. — 224 с.
 9. Медведєва Л. Шістдесятництво: філософія та естетика опору / Л. Медведєва // Мистецтвознавство Ук­раїни. Зб. наук. праць. — Київ, 2005. — С. 283.
 10. Пилипушко Б. Взліт і трагедія «львівського Дюрера» / Б. Пилипушко // Зеркало недели. Украина. — № 15. — 2015. — 24 квітня.
 11. Ременяка О. Перша виставка польських художників у Києві / О. Ременяка // Актуальні проблеми мистець­кої практики і мистецтвознавчої науки. — 2013. — Вип. 5. — С. 74—77.
 12. Федорук О. Джерела культурних взаємин. Україна в творчості польських художників другої половини ХІХ ст. — поч. ХХ ст. / О. Федорук. — Київ : Мис­тецтво, 1976. — 124 с.
 13. Яців Р. Каталог виставки Львівської графіки / Р. Яців. — Львів, 1988. — С.3—4.
 14. Яців Р. Мистецькі товариства, об’єднання, угрупування, спілки Львова 1860—1998 рр.: матеріали до довідника / Нога О., Яців Р. — Львів : Українські технології, 1998. — 128 с.

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »