« 2017. № 5 (137)

Народознавчі зошити. 2017. № 5 (137). С. 1072—1078

УДК: 75.046­033.5(477.83)”18”:[39+745:069](477­4)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.05.1072

УКРАЇНСЬКІ ІКОНИ НА СКЛІ У ЗБІРЦІ МУЗЕЮ ЕТНОГРАФІЇ ТА ХУДОЖНЬОГО ПРОМИСЛУ ІНСТИТУТУ НАРОДОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ

Шпак Оксана Дмитрівна кандидат мистецтвознавства,

старший науковий співробітник

відділу народного мистецтва

Інституту народознавства Національної академії наук України,

проспект Свободи, 15, м. Львів, 79000, Україна

Контакти: (067)2703221; e-mail: ina@mail.lviv.ua

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9719-4432

Анотація: У публікації подано загальну характеристику та іконографічний аналіз західноукраїнських ікон на склі ХІХ ст. з фондової збірки Музею етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України. Наголошується на мистецькій та іконографічній цінності творів.

Ключові слова: Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України, ікона на склі, іконографія

Надійшла 28.07.2017

Список використаних джерел

 1. Гоберман Д.Н. Искусство гуцулов / Д.Н. Гоберман. — Москва : Советский художник, 1980. — 51, [8] с., 75 л. : ил.
 2. Горпинич В.О. Словник географічних назв України (топоніми та відтопонімічні прикметники). Близько 25000 слів / В.О. Горпинич. — Київ : Довіра, 2001.
 3. Державний музей етнографії та художнього промислу АН УРСР: Альбом / авт. вст. статті Ю.Г. Гошко. — Київ : Мистецтво, 1976. — 131 с. : іл.
 4. Жолтовський П.М. Соціальні теми в народному мис­тецтві XVIIІ—ХІХ ст. / П.М. Жолтовський // Матеріали з етнографії та художнього промислу. — Київ, 1954. — Вип. 1. — С. 65—66.
 5. Кульчицька О. Про народне малювання на склі / О. Кульчицька // Матеріали з етнографії та художнього промислу. — Київ, 1957. — Вип. 3. — С. 172—176.
 6. Народна ікона на склі. Альбом / упоряд. О. Романів­Тріс­ка. — Львів : Інститут колекціонерства українських мистецьких пам’яток при НТШ, 2008. — 368 с. : іл.
 7. Павлюк С. Скарби Музею етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України / С.П. Павлюк, Р.П. Чмелик.— Львів : Національна ака­демія наук України ; Інститут народознавства НАН України, 2005. — 228 с.: іл.
 8. Ріпко О. Життя без початку і кінця / О. Ріпко // Наука і культура: Україна: Щорічник. — Київ, 1987. — Вип. 21. — С. 422—431.
 9. Рожанківський В.Ф. Українське художнє скло / В.Ф. Рожанківський. — Київ : АН УРСР, 1959. — 152 с.
 10. Скоропадова Г. Українська ікона на склі у збірці Музею етнографії та художнього промислу / Г. Ско­ропадова // Історія релігій в Україні. Науковий що­річник. 2007 р. — Львів : Логос, 2007. — Кн. ІІ. — С. 616—623.
 11. Скоропадова Г. Українське малярство на склі: історія і сьогодення / Г. Скоропадова // Народознавчі Зо­шити. — 2004. — № 3—4. — С. 445—458.
 12. Степовик Д.В. Історія української ікони Х—ХХ сто­літь. Видання друге / Д.В. Степовик. — Київ : Либідь, 2004. — 442 с. : іл.
 13. Українські колекціонери. Іван Гречко / упоряд. Тарас Лозинський ; автори статей: Ігор Калинець, Олег Сидор, Роман Яців, Роман Чмелик, Кость Чавага. — Львів ; Київ : Інститут колекціонерства українських мистецьких пам’яток при НТШ ; Оранта, 2006. — 272 с. : іл.
 14. Шпак О. Датовані ікони на склі у збірці Музею етно­графії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України / О. Шпак // Апологет: Богословський збірник Львівської Духовної Академії УПЦКП: Матеріали І Міжнародної наукової конференції «Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтво», м. Львів, 23—24 листопада 2009 р. — Львів, 2009.— С. 187—190.
 15. 1 Шпак О. Українська народна гравюра XVII—XIX сто­літь / О. Шпак. — Львів : Національна академія наук України ; Інститут народознавства НАН України, 2006. — 224 с. : іл.
 16. Niemczyk K. Szlakiem sztuki ludowej / К. Niemczyk // Kurier Stanisławowski. — 1932. — № 727, 729, 731.
 17. PišútováI. Maľovanў sen: Slovenská ľudová maľba na skle v 20 storočí / І. Pišútová. — Bratislava : Palas, 1978. — 88 s.

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »