« 2017. № 5 (137)

Народознавчі зошити. 2017. № 5 (137). С. 1047—1071

УДК: 391:746.5](477.85/.87=161.2)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.05.1047

ЕТНОМИСТЕЦЬКА ТРАДИЦІЯ БІСЕРНОГО ОЗДОБЛЕННЯ НАРОДНОЇ НОШІ ГУЦУЛІВ

Федорчук Олена Степанівна — кандидат мистецтвознавства,

старший науковий співробітник відділу народного мистецтва

Інституту народознавства

Національної академії наук України,

проспект Свободи, 15, м. Львів, 79000, Україна

Контакти: (067)2703221; e-mail: ina@mail.lviv.ua

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4724-3566

Анотація: Стаття присвячена двохсотлітній традиції бісерного оздоблення народної ноші гуцулів та її локальним проявам на рівні етномистецьких зон та осередків. Розглядаються три етапи розвитку. Кожному етапу відповідає своєрідна парадигма творчості. Рушійною силою трансформаційних процесів традиції є її пасіонарно­креативний потенціал. Залежно від його рівня, традиція може перебувати у різних фазах: зародження, первинного розвитку, креативного піднесення, реверберації, актуалізації. Кожна фаза характеризується різними масштабами та якісними характеристиками народної творчості. Локальну варіативність мистецьких традицій Буковинської, Галицької та Закарпатської Гуцульщини унаочнюють графіки пасіонарно­креативного потенціалу.

Ключові слова: етнічна мистецька традиція, пасіонарно­креативний потенціал, етапи етномистецької традиції, фази мистецької традиції, бісерне оздоблення народної ноші українців, Буковинська Гуцульщина, Галицька Гуцульщина, Закарпатська Гуцульщина.

Надійшла 26.07.2017

Список використаних джерел

 1. ЗКМ, Е­3796/1­4.
 2. ЗКМ, Е­3203.
 3. ІФКМ. Експозиція. Крисаня.
 4. МЕХП, ЕП­22067, ЕП­22107.
 5. МЕХП, ЕП­22135.
 6. МЕХП. Експозиція «Традиційно­побутова культура українського села кін. ХІХ—ХХ ст.». Ляльки «гуцульська пара».
 7. МНАПЛ, АП­6806.
 8. МНАПЛ, О­7677.
 9. НМНАПУ, О­1561.
 10. НМНМПГ, Т­87.
 11. НМНМГП, В­2728, В­2757, В­3861.
 12. НМНМГП, ДМ­260.
 13. НМУНДМ, В­2280.
 14. НМУНДМ, В­2282.
 15. ПЗ Анни Богдан.
 16. ПЗ Богдана Петричука.
 17. ПЗ Ганни Вінтоняк.
 18. ПЗ Івана Снігура.
 19. ПЗ Ольги Колодій.
 20. ПЗ родини Медиків.
 21. РЕМ, Кол.8762­11449.
 22. ЧОХМ, Т­1205.
 23. ЧОХМ, Т­38.
 24. ЯІЕМ. Експозиція.
 25. Будзан А.Ф. Вироби з бісеру / А.Ф. Будзан // Бойківщина: Історико­етнографічне дослідження. — Київ, 1983. — С. 280—281.
 26. Будзан А.Ф. Художні вироби з бісеру / А.Ф. Будзан // Народна творчість та етнографія. — 1976. — № 1. — С. 80—85.
 27. Вербицький Л. Взоры промыслу домашного / Л. Вербицький. — Львів : Музей міського промислу, 1889. — Серія  — 12 табл.
 28. Виставка творів Євгенії Петрівни Геник. Каталог / упоряд. М.В. Канюс. — Івано­Франківськ : Коломийська міськрайдрук., 1983. — 24 с.
 29. Витвицький С. Історичний нарис про гуцулів / С. Вітвицький ; переклад з польс. за виданням 1863 р. ; передм.; примітки М. Васильчука. — Коломия : Світ. — 96 с.
 30. ВрочинськаГ.В. Українські народні жіночі прикраси XIX — початку XX століть / Ганна Врочинська. — Київ : Родовід, 2007. — 232с. : іл.
 31. Гоберман Д.Н. Гуцульщина — край искусства / Д.Н. Гоберман. — Москва ; Ленинград : Искусство, 1966. — 96 с. : ил.
 32. Головацкій Я. О народной одеждѣ и убранствѣ Русиновъ или Русскихъ въ Галичинѣ и сѣверо­восточной Венгріи / Яков Головацкій. — С. Петербургъ : № 32. Типографія В. Киршбаума, 1877. — 85 с. : ил.
 33. Гошко Ю.Г. Етнографічна територія / Ю.Г. Гошко // Гуцульщина: історико­етнографічне дослідження. — Київ : Наукова думка, 1987. — С. 24—27.
 34. Гургула І. Народне мистецтво західних областей України / Ірина Гургула. — Київ : Мистецтво, 1966. — 77 с. : іл.
 35. Захарчук­Чугай Р.В. Українська народна вишивка. Західні області УРСР / Раїса Володимирівна Чугай. — Київ : Наукова думка, 1988. — 192 с. : іл.
 36. Кожолянко Г. Етнографія Буковини : у трьох томах / Георгій Кожолянко. — Чернівці : Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича ; Буковинське етнографічне товариство ; Видавництво «Золоті литаври», 1999. — Т. 1. — 384 с. : іл.
 37. КожолянкоЯ. Буковинський традиційний одяг / Ярослава Кожолянко. — Чернівці ; Саскатун : Friesen Printers, 1994. — 262с.: іл. — (українською та англійською мовами).
 38. Командров О.Ф. Народний костюм Рахівщини / О.Ф. Ко­мандров // Народна творчість та етнографія. — 1959. — Кн. 3. — С. 82—88.
 39. Космацькі вуставки. Григорій Смольський: Альбом (присвячений 120­річчю з дня народження Григорія Смольського). — Львів : Дизайн­Студія «Папуга», 2013. — 90 с. : іл.
 40. Костишина М.В. Український народний костюм Північної Буковини. Традиції і сучасність / Мірра Костишина. — Чернівці : Рута, 1996. — 192 с. : іл.
 41. Коцан В. Народний одяг гуцулів Рахівщини: ХІХ — перша половина ХХ ст.: наук. метод. посіб. / В. Коцан. — Ужгород : Вид­во Олександри Гаркуші, 2012. — 164 с. : іл.
 42. Коцан В. Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст. / Василь Коцан // Народознавчі зошити. — 2014. — № 2. — С. 328—343.
 43. Матейко К.І. Головні убори українських селян до початку XX ст. / К.І. Матейко // Народна творчість та етнографія. — 1973. — № 3. — С. 47—54.
 44. Матейко Е. Локальные особенности одежды гуцулов конца XIX — нач. XXвв. / Е. Матейко // Карпатский сборник: Труды международной комиссии по изучению народной культуры Карпат и прилегающих к ним областей. — Москва : Наука, 1976. — С. 57—64.
 45. Матейко К.І. Український народний одяг / Катерина Іванівна Матейко. — Київ : Наукова думка, 1977. — С. 140—141.
 46. Матейко К.І. Одяг / К.І. Матейко, О.В. Полянсь­ка // Гуцульщина: історико­етнографічне дослідження. — Київ : Наукова думка, 1987. — С. 189—203.
 47. Микола Сеньковський. Карпатські листівки. 1925—1932 / упоряд. П. Гудімов, В. Ковтун ; тексти П. Ліміної. — Київ : Артбук, 2015. — 96 с.
 48. Молинь В. Участь різьбярів династії Шкрібляків у виставках Галичини // Феномен українського художнього деревообробництва: Всеукраїнська науково­практич­на конференція, присвячена 190­річчю від дня народження класика українського різьбярства Юрія Шкрібляка та 120­річчю від дня народження заслуженого майстра народної творчості України Юрія Корпанюка, (Яворів, 20–21 вересня 2012 р.) / Валентина Молинь. — Івано­Франківськ : Вид­во Прикарпат. нац. ун­ту імені Василя Стефаника, 2013. — С. 107—115.
 49. Народное искусство Подкарпатской Руси (пояснител. текстъ С.К. Маковскаго). — Прага : Пламя, 1925. — 158 с. : 100 табл. з іл.
 50. Никорак О. Локальна особливість художнього вирішення гуцульських запасок / Олена Никорак // Народознавчі зошити. — 2013. — № 3 (111). — С. 459—460.
 51. Полянская Е.В. Народная одежда гуцулов Раховского района / Е.В. Полянская // Карпатский сборник: Труды международной комиссии по изучению народной культуры Карпат и прилегающих к ним областей. — Москва : Наука, 1972. — С. 57—65.
 52. Полянская Е.В. О сходстве и взаимовлиянии в одежде различных этнических групп Закарпатья / Е.В. Полянская // Карпатский сборник: Труды международной комиссии по изучению народной культуры Карпат и прилегающих к ним областей. — Москва : Наука, 1976. — С. 65—68.
 53. Сахро М.П. Прикраси з бісеру / М.П. Сахро // Гуцульщина: історико­етнографічне дослідження. — Київ : Наукова думка, 1987. —­ С. 440—442.
 54. Свйонтек І. Вишивки Гуцульщини. Мистецтво геометричного орнаменту та колориту / Ірина Свйонтек. — Івано­Франківськ : Нова зоря, 2008. — Альбом 3. — 288 с.
 55. Свйонтек І. Гуцульські вишивки Карпат. Мистецтво геометричного орнаменту і колориту. Космацькі вишивки Косівщини / Ірина Свйонтек. — Львів : Апріорі, 2014. — Альб. 5. — Кн. 1. — 232 с.
 56. Свйонтек І. Гуцульські вишивки Карпат. Мистецтво геометричного орнаменту і колориту. Космацькі вишивки Косівщини / Ірина Свйонтек. — Львів : Апріорі, 2015. — Альб. 5. — Кн. 2. — 264 с.
 57. Стельмащук Г.Г. Традиційні головні убори українців / Галина Григорівна Стельмащук. — Київ : Наукова думка, 1993. — 240 с. : іл.
 58. Туркавський М. Етнографічна виставка Покуття в Коломиї / перекл. з польс. А.Б. Ємчук ; вст. ст. канд. філол. наук М.М. Васильчука ; Маркелій Туркавський. — Коломия : Народний дім, 2004. — 40 с.
 59. Федорчук О. Бісерне оздоблення народного одягу гуцулів ХІХ — початку ХХІ ст.: типологічні та художні особливості / Олена Федорчук // Łemkowie, Bojkowie, Hu­culi, Rusini — historia, współczesność, kultura mate­rialna i duchowa. — Słupsk, 2016. — Т. VІ. — С. 377—395.
 60. ФедорчукО. Бісерний декор народного одягу Буковини першої половини XXст. / Олена Федорчук // Народознавчі зошити. — Львів, 2014. — № 5. — С. 984—997.
 61. Федорчук О. Бісер у декорі народного одягу буковинців (за матеріалами мистецтвознавчих експедицій 2007—2008 рр.) / Олена Федорчук // Народознавчі зошити. — 2008. — № 5—6. — С. 540—551.
 62. Федорчук О. Бісер у декорі традиційного одягу українців (питання типології) / Олена Федорчук // Народознавчі зошити. — 2012. — № 3 (105). — С. 452—468.
 63. Федорчук О. Бісер у художній структурі ансамблю буковинського народного одягу другої половини XX — початку XXI століття / Олена Федорчук // Народознавчі зошити. — Львів, 2014. — № 6. — С. 1392—1402.
 64. Федорчук О. Головні функції бісерного декору народної ноші українців / Олена Федорчук // Народознавчі зошити. — 2013. — № 4. — С. 648—659.
 65. Федорчук О. Експедиційне дослідження прикрас із бісеру в Космачі на Гуцульщині (9—12 серпня 2002 року) / Олена Федорчук // Історичні пам’ятки Галичини: Матеріали другої наукової краєзнавчої конференції. — Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. — С. 305—313.
 66. Федорчук О. Концепція етнічної мистецької традиції бісерного оздоблення народної ноші українців (Частина 1) / Олена Федорчук // Народознавчі зошити. — 2017. — № 3. — С. 566—578.
 67. Федорчук Олена. Мистецька традиція бісерного оз­доб­лення народної ноші Покуття / Олена Федорчук // Народознавчі зошити. — 2017. — № — С. 188—202.
 68. Федорчук О.С. Особливості традиційних прикрас із бісеру на Покутті / Олена Федорчук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. — Тернопіль, 2002. — № 1 (8). — С. 118—122.
 69. Федорчук О. Типологічні та художні особливості бісерного декору буковинського народного одягу ХІХ століття / Олена Федорчук // Народознавчі зошити. — 2013. — № 6 (114). — С. 1080—1086.
 70. Федорчук О. Українські народні прикраси з бісеру / Олена Федорчук. — Львів : Свічадо, 2007. — 120 с. : іл.
 71. Федорчук О. Українські народні художні вироби з бісеру: ретроспектива та сучасні тенденції / Олена Федорчук // Мистецтвознавство. — Львів : СКІМ, 2014. — С. 103—112.
 72. Федорчук О. Універсальні та унікальні риси бісерного декору народного одягу українців / Олена Федорчук // Мистецтвознавство. — Львів : СКІМ. —2012. — С. 155—168.
 73. Чулак М. Бісерні прикраси карпатського краю / Марія Чулак. — Львів : Апріорі, 2015. — 168 с. : іл.
 74. Шухевич В. Гуцульщина (перша і друга частина). Репринтне відтворене видання 1899 року / В. Шухевич ; вступ статті Д. Ватаманюк, П. Арсенич. — Снятин : Видавничо­друкарська фірма «ПрутПринт», 1997. — 350 с.
 75. Ясіня — жива легенда Карпат. Книга­фотоальбом / фотографії Едуарда Зелінського ; гол. ред. Оксана Головчук. — Видавнича студія «Zoriana» ; Видавництво «Коло», 2015. — 120 с. : іл.
 76. Бісерні прикраси — традиції та сучасність / [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://huculia.info/beaded­jewelry­exhibition­museum/ (дата доступу 20.07.2017).
 77. Заготовки для вишиванок бісером / [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://biserok.ua/ua/catalog/ zagotovki_dlya_vishivanok (дата доступу 20.07.2017).
 78. Карпатські симпатії Лесі Українки / [Електронний ресурс]. — Режим доступу: pravda.if.ua/news­18243.html (дата доступу 20.07.2017).
 79. Рукотвори. Народне мистецтво online / Марія Чулак / [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ruko­tvory.com.ua/maystry/mariya­chulak/ (дата доступу 20.07.2017).
 80. ТК «Бісерок» / [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://biserok.ua/ua/ (дата доступу 20.07.2017).
 81. ТМ «Золота Підкова» / [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.m­opt.com/shemi­vishiv­ki­zolota­pidkova­ua/ (дата доступу 20.07.2017).
 82. ТМ «Марічка» / [Електронний ресурс]. — Режим дос­тупу: http://www.marich­ka.com.ua/uk (дата доступу 20.07.2017).
 83. У світі світла і тіні полтавського гуцула Миколи Сеньковського / [Електронний ресурс]. — Режим доступу: photospilka.com/stati/u­sviti­svitla­i­tini­pol­tav­skogo­ gucula­mikoli­sen­kov­sko­go.html (дата доступу 25.09.2016).

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »