« 2017. № 5 (137)

Народознавчі зошити. 2017. № 5 (137). С. 1072—1078

УДК: 75.046­033.5(477.83)”18”:[39+745:069](477­4)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.05.1072

УКРАЇНСЬКІ ІКОНИ НА СКЛІ У ЗБІРЦІ МУЗЕЮ ЕТНОГРАФІЇ ТА ХУДОЖНЬОГО ПРОМИСЛУ ІНСТИТУТУ НАРОДОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ

Шпак Оксана Дмитрівна кандидат мистецтвознавства,

старший науковий співробітник

відділу народного мистецтва

Інституту народознавства Національної академії наук України,

проспект Свободи, 15, м. Львів, 79000, Україна

Контакти: (067)2703221; e-mail: ina@mail.lviv.ua

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9719-4432

Анотація: У публікації подано загальну характеристику та іконографічний аналіз західноукраїнських ікон на склі ХІХ ст. з фондової збірки Музею етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України. Наголошується на мистецькій та іконографічній цінності творів.

Ключові слова: Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України, ікона на склі, іконографія

Надійшла 28.07.2017

Список використаних джерел

 1. Гоберман Д.Н. Искусство гуцулов / Д.Н. Гоберман. — Москва : Советский художник, 1980. — 51, [8] с., 75 л. : ил.
 2. Горпинич В.О. Словник географічних назв України (топоніми та відтопонімічні прикметники). Близько 25000 слів / В.О. Горпинич. — Київ : Довіра, 2001.
 3. Державний музей етнографії та художнього промислу АН УРСР: Альбом / авт. вст. статті Ю.Г. Гошко. — Київ : Мистецтво, 1976. — 131 с. : іл.
 4. Жолтовський П.М. Соціальні теми в народному мис­тецтві XVIIІ—ХІХ ст. / П.М. Жолтовський // Матеріали з етнографії та художнього промислу. — Київ, 1954. — Вип. 1. — С. 65—66.
 5. Кульчицька О. Про народне малювання на склі / О. Кульчицька // Матеріали з етнографії та художнього промислу. — Київ, 1957. — Вип. 3. — С. 172—176.
 6. Народна ікона на склі. Альбом / упоряд. О. Романів­Тріс­ка. — Львів : Інститут колекціонерства українських мистецьких пам’яток при НТШ, 2008. — 368 с. : іл.
 7. Павлюк С. Скарби Музею етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України / С.П. Павлюк, Р.П. Чмелик.— Львів : Національна ака­демія наук України ; Інститут народознавства НАН України, 2005. — 228 с.: іл.
 8. Ріпко О. Життя без початку і кінця / О. Ріпко // Наука і культура: Україна: Щорічник. — Київ, 1987. — Вип. 21. — С. 422—431.
 9. Рожанківський В.Ф. Українське художнє скло / В.Ф. Рожанківський. — Київ : АН УРСР, 1959. — 152 с.
 10. Скоропадова Г. Українська ікона на склі у збірці Музею етнографії та художнього промислу / Г. Ско­ропадова // Історія релігій в Україні. Науковий що­річник. 2007 р. — Львів : Логос, 2007. — Кн. ІІ. — С. 616—623.
 11. Скоропадова Г. Українське малярство на склі: історія і сьогодення / Г. Скоропадова // Народознавчі Зо­шити. — 2004. — № 3—4. — С. 445—458.
 12. Степовик Д.В. Історія української ікони Х—ХХ сто­літь. Видання друге / Д.В. Степовик. — Київ : Либідь, 2004. — 442 с. : іл.
 13. Українські колекціонери. Іван Гречко / упоряд. Тарас Лозинський ; автори статей: Ігор Калинець, Олег Сидор, Роман Яців, Роман Чмелик, Кость Чавага. — Львів ; Київ : Інститут колекціонерства українських мистецьких пам’яток при НТШ ; Оранта, 2006. — 272 с. : іл.
 14. Шпак О. Датовані ікони на склі у збірці Музею етно­графії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України / О. Шпак // Апологет: Богословський збірник Львівської Духовної Академії УПЦКП: Матеріали І Міжнародної наукової конференції «Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтво», м. Львів, 23—24 листопада 2009 р. — Львів, 2009.— С. 187—190.
 15. 1 Шпак О. Українська народна гравюра XVII—XIX сто­літь / О. Шпак. — Львів : Національна академія наук України ; Інститут народознавства НАН України, 2006. — 224 с. : іл.
 16. Niemczyk K. Szlakiem sztuki ludowej / К. Niemczyk // Kurier Stanisławowski. — 1932. — № 727, 729, 731.
 17. PišútováI. Maľovanў sen: Slovenská ľudová maľba na skle v 20 storočí / І. Pišútová. — Bratislava : Palas, 1978. — 88 s.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »