« 2017. № 5 (137)

Народознавчі зошити. 2017. № 5 (137). С. 1086—1096

УДК: 398(=161.2):[811.161.2’373.612.2:316.485.26]

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.05.1086

КОНЦЕПТ «ВОРОГ» В ІНТЕРПРЕТАЦІЙНІЙ ПАРАДИГМІ ФОЛЬКЛОРУ ХХ СТОЛІТТЯ

Кузьменко Оксана Мирославівна кандидат філологічних наук,

старший науковий співробітник, докторант відділу фольклористики

Інституту народознавства

Національної академії наук України,

проспект Свободи, 15, м. Львів, 79000, Україна

Контакти: (032)2970157; e-mail: ina@mail.lviv.ua

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0512-6388

Анотація: У публікації подано загальну характеристику та іконографічний аналіз західноукраїнських ікон на склі ХІХ ст. з фондової збірки Музею етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України. Наголошується на мистецькій та іконографічній цінності творів.

Ключові слова: Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України, ікона на склі, іконографія.

Надійшла 25.07.2017

Список використаних джерел

 1. Архів Інститут народознавства НАН України (далі ІН НАНУ). — Ф.1. — Оп. 2. — Од. зб. 627. — 323 арк. (Пісні Бережанщини / зібр. та упоряд.Орися Голубець: збірник. 2010 р.).
 2. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 731. — 320 арк. (Кузьменко О. Фольклорно­етнографічні записи з Покуття; Коломийський, Тлумацький, Городенківський, Снятинський р­ни Івано­Франківської обл., липень 2013 р.).
 3. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 766. — 220 арк. (Кузьменко О. Фольклорно­етнографічні записи з Покуття; Тлумацький, Тисменицький р­ни Івано­Франківської обл., липень 2014 р.).
 4. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 641. — 310 арк. (КузьменкоО. Фольклорно­етнографічні записи з Опілля; Рогатинський р­н Івано­Франківської обл., липень 2012 р.).
 5. Наукові архівні фонди рукописів та фонозаписів ІМФЕ ім. М. Рильського НАН України (далі — НАФРФ ІМФЕ). — Ф. 14—3. — Од. зб. 12 б. — Арк. 124—178 (Батюк П.П. Пісні, коломийки (з мелодіями). Про часи Вітчизняної війни, пісні німецької неволі; про радянське життя; про кохання, соціально­побутові, родинні, рекрутські, історичні, колискові, весільні. Зап. в Київській, Житомирській, Закарпатській обл. та ін. 1944—1949 рр.).
 6. НАФРФ ІМФЕ. — Ф. 14—3. — Од. зб. 21. — 183 арк. (СтельмахМ.П. Пісні без мелодій, частушки, вірші. Часи Вітчизняної війни: героїка боротьби, пісні та вірші неволі, сатира на німців. 1941—1944рр.).
 7. НАФРФ ІМФЕ. — Ф. 28—3. — Од. зб. 237. — 133 арк. (Вірші, пісні (б/м), розповіді з часів Першої світової війни. Власна творчість та записи в Зах. обл. України. 1914—1920).
 8. НАФРФ ІМФЕ. — Ф. 28—3. — Од. зб. 248. — 24 арк. («У тій Росії…» Пісні (без мелодій), коломийки, історичні на теми Першої світової війни. Записано В.Гериновичем [1915—1917] рр.).
 9. НАФРФ ІМФЕ. — Ф. 28—3. — Од. зб. 267. — 17 арк. («Як противник добувався до самого Львова»… Поетичні твори про Першу світову війну. Індивідуальна творчість. Зібрано Петром Любачівським з Озірної, пов. Зборів, в різних місцевостях під час війни. 1916—1917).
 10. Бабюк А. Народні воєнні пісні / А. Бабюк // Свобода: політична, просвітна і господарська часопись. — Львів, 1916. — Ч. 43 (21 жовтня). — С. 2—5.
 11. Глюксман А. Философия ненависти / Андре Глюксман ; пер. с франц. А. Дёмина. — Москва : АСТ, 2006. — 284 с.
 12. Голик Р. Радянська влада та український визвольний рух у Галичині в контексті ідеологічних стереотипів / Роман Голик // Україна: культурна спадщина, національна свідомість державність ; Вип. 22: Українська повстанська армія у контексті національно­визвольної боротьби народів Центрально­Східної Європи / гол. редкол. М. Литвин ; упоряд. і наук. ред. М. Романюк, О. Стасюк. — Львів, 2012. — С. 191—208.
 13. Гриневич В. Міт війни та війна мітів / Владислав Гриневич // Критика. — 2005. — № 5 (91). — С. 2—9.
 14. Дем’ян Г. Двадцять п’ять повстанських пісень / Г. Дем’ян // Україна в минулому. — Київ ; Львів, 1992. — Вип. 3. — С. 10—42.
 15. Драгоманов М. Політичні пісні українського народу XVIII—XIX ст. Частина перша / М. Драгоманов. — Женева, 1883. — Р. 1. — LV, 137 c.
 16. Зілинський О. Українські народні балади Східної Словаччини / Орест Зілинський ; гол. ред. Г. Скрипник ; НАН України ; МАУ ; ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. — Київ, 2013. — С. 220.
 17. Івановська О.П. Український фольклор як функ­ціо­нально­образна система суб’єктності: монографія / О.П. Івановська. — Київ : ЕксОб, 2005. — 228 с.
 18. Історичні пісні / упоряд. І.П. Березовський, М.С. Родіна, В.Г. Хоменко ; за ред. М.Т. Рильського і К.Г. Гус­листого. — Київ : Видав. Академії наук УРСР, 1961. — 1066c.
 19. Кирчів Р. Двадцяте століття в українському фольклорі / Р. Кирчів. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2010. — 533 с.
 20. Кузьменко О. Фольклорний образ ворога­«москаля» та його семантична парадигма (на матеріалі новотворів першої половини ХХ ст.) / О. Кузьменко // Міфо­ло­гія і фольклор. — 2017. — № 1—2.
 21. Луньо Є. Сатира на Сталіна у повстанських колядках / Є. Луньо // Український визвольний рух / Центр досліджень визвольного руху ; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. — Львів, 2015. — Збірник 20. — С. 5—28.
 22. Луньо Є. Сатирична візія комуністичної Польщі у повстанському пісенному фольклорі / Євген Луньо // Міфологія і фольклор. — 2012. — № 2—3. — С. 85—103.
 23. Луньо Є. Сатирична візія московсько­комуністичних загарбників у повстанських колядках / Євген Луньо // Народознавчі зошити. — Львів, 2015. — № 4 — С. 777—785.
 24. Луньо Є. Сталін і Гітлер у народнопісенній сатирі / Євген Луньо // Визвольний шлях. — 2008. — Кві­тень­червень. — С. 93—105.
 25. Луньо Є. Стереотип польських окупантів в українських народних піснях міжвоєнного періоду / Євген Луньо // Український визвольний рух / Центр досліджень визвольного руху ; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. — Львів, 2011. — № 15. — С. 49—61.
 26. Луньо Є. Фольклорна сатира на Сталіна як організатора й винуватця голодомору (на матеріалі малих жанрів) / Євген Луньо // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — Випуск 43. — Львів, 2010. — С. 157—168.
 27. Луньо Є. Сатирична рецепція царської Росії у стрілецьких піснях / Євген Луньо // Народознавчі зошити. — 2007. — № 3—4. — С. 243—255.
 28. «Минулося та незабулось…»: Карпатська Україна у піснях, легендах, переказах, бувальщинах та літературних творах / упоряд., вступ. ст. та приміт.І. Хланти. — Ужгород : Карпати, 2009. — 272 с.
 29. Мушкетик Л. Фольклор українсько­угорського пору­біжжя / Леся Мушкетик. — Київ : Укр. письмен­ник, 2013. — С. 173.
 30. Назарук О. Слідами Українських січових стрільців / О. Назарук. — Львів : Видання Союза визволення України, 1916. — 154 с.
 31. Народна пісенність підльвівської Звенигородщини / запис. та упоряд. О. Харчишин ; В. Коваль (ноти). — Львів, 2005. — 351 с.
 32. Народные песни, изданные Михаилом Максимовичем. — Ч. I. — Кн.1: Украинские думы ; Кн. 2: Песни козацкие былевые ; Кн. 3: Песни козацкие бытовые. — Москва, 1834. — XI, [1]. — 180 с.
 33. Новицький Я. Твори: в 5­ти томах. — Т. 3 / Я. Новицький ; упоряд. Л. Іваннікова, І. Павленко. — Запоріжжя : Тендем, 2009. — 440 с.
 34. Павленко І. Історичні пісні Запорожжя: регіональні особливості та шляхи розвитку / І. Павленко. — Запоріжжя : Тандем­У, 2003. — 203 с.
 35. Пісні з наддністрянського села / фольклорні записи та упоряд. А. Яківчука, нотація мелодій К. Смаля. — Чернівці : Зелена Буковина, 2008. — 416 с.
 36. Повстанські пісні / запис, упоряд., муз ред. В. Подуфалий. — Тернопіль, 1995. — Вип. 3. — 80 с.
 37. Симаков В.И. Частушки про войну, немцев, австрийцев, Вильгельма, казаков, монополию, рекрутчину, любовные и т. д. / В.И. Симаков. — Петроград, 1915. — 80 с.
 38. Словарь української мови / упоряд., з додат. власного матеріалу Б. Грінченко // Киевская старина. — Київ : Вид­во АН УРСР. — Т. 1. — Київ, 1958. — 494 с. — (Надруковано з вид. 1907—1909 рр. фотомеханічним способом).
 39. Сокіл В. Народна документалістика про Голодомор: від факту до образу / Василь Сокіл // Література. Фольклор. Проблеми поетики: зб. наук. пр. / редкол.: Семенюк Г.Ф., Снитко О.С., Івановська О.П. та ін. — Київ : Вид­ня КНУ, 2009. — Вип. 32. — С. 388—393.
 40. Співанки­хроніки. Новини / упоряд. О.І. Дей (тексти) ; С.Й. Грица (мелодії). — Київ : Наукова думка, 1972. — 560 с.
 41. Стрілецькі пісні / упоряд., запис, вступ. ст., комент. та додат. О.М. Кузьменко. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2005. — 639 с.
 42. Толочко О. Образ «чужинця» в картині світу домонгольської Русі / Олексій Толочко // Mediaevalia Ucrainica: ментальність та історія ідей. — Т. 1. — Київ : Інститут української археографії АН України, 1992. — С. 26— 46.
 43. Українська народна поезія про Велику Вітчизняну війну / упоряд. М. Родіна, М. Стельмах, приміт. до текстів М.С. Родіна ; передм. М.Т. Рильський. — Київ : Видавництво АН УРСР, 1953. — 335 с.
 44. Українські народні пісні наспівані Д. Яворницьким. Пісні та думи з архіву вченого / упоряд., вступ. ст., приміт. та коментарі М.М. Олійник­Шубравська, нотний матеріал О. Шевчук. — Київ : Музична Україна, 1990. — 454 с.
 45. Фольклорні матеріали з отчого краю / зібр. та упоряд. В. Сокіл та Г. Сокіл (тексти) ; Л. Лукашенко (ноти). — Львів : Інститут народознавства НАН України, 1998. — C. 430.
 46. Чумацькі пісні / упоряд. О.І. Дей ; А.Ю. Ясенчук (тексти) ; А.І. Іваницький (мелодії). — Київ : Наукова думка, 1976. — 542 с.
 47. Яворівщина у повстанській боротьбі. Розповіді учасників та очевидців / записав й упоряд. Євген Луньо. — Львів : Літопис, 2005. — Т. 1. Наконечне Пер­ше. Наконечне Друге. — 576 + XXXII с.
 48. Ярмоленко Н. Український усний героїчний епос: динаміка традиції: монографія / Наталія Ярмоленко. — Ки­їв ; Черкаси : Вид. Чабаненко Ю.А., 2010. — 552 с.
 49. Неклюдов С. Фольклор: типологический и коммунакативный аспекты [Електронний ресурс] / С.Ю. Неклюдов. — Режим доступу: http://www.rutenia.ru\folklore\necludov15.htm. 28.05.2015.

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »