« 2017. № 6 (138)

Народознавчі зошити. 2017. № 6 (138). С. 1343—1373

УДК 393; 398.3

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.06.1343

Надійшла 9.11.2017

ТРАДИЦІЙНІ УЯВЛЕННЯ ПРО СМЕРТЬ ТА ПОМЕРЛИХ НА ІСТОРИКО­ЕТНОГРАФІЧНІЙ ВОЛИНІ

Галайчук Володимир Васильович, доцент кафедри етнології

Львівського національного університету імені Івана Франка,

вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000, Україна

Контакти: (032) 2394540; e-mail: kaf.etnolog.lnu@gmail.com

Анотація. Висвітлюються традиційні уявлення про смерть та померлих на історико­етнографічній Волині. Розглянуто народні погляди на смерть і потойбічний світ. Описано комплекс похоронно­поминальних звичаїв та обрядів. Особлива увага вділена випадкам відхилення від норми: дочасній чи важкій смерті, вторгненню покійних чи їхніх душ у світ живих людей. Проілюстроване місце уявлень про посмертне існування душі у народному календарі та демонології волинян.

Ключові слова: історико­етнографічна Волинь, смерть, покійник, домовик, відьмар, самогубець, потерчата, русалки.

Список використаних джерел

 1. БѣньковскийИв. Смерть, погребеніе и загробная жизнь по понятіямъ и вѣрованію народа / Ив. Бѣньков­ский // Киевская старина. — 1896. — Т. LІV. — № — С. 229—261.
 2. Бѣньковскій Ив. Изъ области народныхъ вѣрованій о выходцахъ съ того свѣта / Ив. Бѣньковскій // Киевская старина. — 1902. — Т. LXХVІІI. — № 9. — С. 108—110 (Д).
 3. Галайчук В. Традиційні уявлення про домовика на історико­етнографічній Волині / Володимир Галайчук // Вісник Львівського університету. Серія історич­на. — Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. — Вип. 48. — С. 343—382.
 4. Галайчук В. Традиційні уявлення про самогубців на теренах історико­етнографічної Волині / Володимир Галайчук // Polska i ukraińska etnologia dzisiaj. Konty­nuacje i perspektywy (Lwów, 24—27 września 2015) : abstrakty. — Wrocław ; Lwów, 2015. — S. 30.
 5. Галайчук В. Українська міфологія / В. Галайчук ; іл. Т. Гущина. — Харків : КСД, 2016. — 288 с.
 6. Гнатюк В. Похоронні звичаї й обряди / В. Гнатюк // Етноґрафічний збірник. — Львів, 1912. — Т. XXХI—XXXII. — С. 131—424.
 7. Голосіння / упоряд., підгот. тексту, передм., комент., покажчики Ірини Коваль­Фучило. — Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2012. — 792 с. + компакт­диск.
 8. Гузій Р. З народної танатології: карпатознавчі розсліди / Роман Гузій. — Львів : ІН НАНУ, 2007. — 352 с.
 9. Каминскій В. Къ народной демонологіи (изъ с. Косарева, Дубенскаго уѣзда Волынской губ.) / Вячеславъ Каминскій // Киевская старина. — 1906. — Т. ХСІІІ. — № 5—6. — С. 9—11 (Д).
 10. Коваль­Фучило І. Українські голосіння: антропологія традиції, поетика тексту / Ірина Коваль­Фучило. — Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2014. — 360 с.
 11. Кравченко В. Звичаї в селі Забрідді та по де­якіх іньшіх, недалекіх від цього села місцевостях Житомірського повіту на Волині. Етнографичні матеріали, зібрані Кравченком Васильом / Василь Кравченко. — Житомір, 1920. — 160 с.
 12. Колесса Ф. Вірування про душу й загробне життя в українській похоронній і поминальній обрядності / Філарет Колесса // Записки Наукового товариства імені Шевченка. — Львів, 2001. — Т. ССХLІІ : Праці Секції етнографії і фольклористики. — С. 7—82.
 13. Конобродська В. Поліський поховальний і поминальні обряди / Конобродська Валентина. — Т. 1. Етнолінгвістичні студії. — Житомир : Полісся, 2007. — 356 с.
 14. КотляревскійА. О погребальныхъ обычаяхъ языческихъ славянъ / А.Котляревскій. — Москва, 1868.
 15. Кривошапкинъ М.Ф. О Волыни и Минскомъ Полѣсьи / Михаилъ Фомичъ Кривошапкинъ // Зеленинъ Д.К. Описаніе рукописей Ученаго Архива Императорскаго Русскаго Географическаго Общества / Д.К. Зеленинъ. — Петроградъ, 1914. — Вып. 1. — С. 291—300.
 16. Кузеля З. Посижінє і забави при мерци в українськім похороннім обрядї / Зенон Кузеля // Записки Наукового Товариства імени Шевченка. — Львів, 1914. — Т. СХХІ. — С. 173—224.
 17. Кузеля З. Посижінє і забави при мерци в українськім похороннім обрядї / Зенон Кузеля // Записки Наукового Товариства імени Шевченка. — Львів, 1915. — Т. СХХІІ. — С. 103—160.
 18. Ленчевскій Л. Похоронные обряды и повѣрья въ Староконстантиновскомъ у. Волынской губ. / Л. Ленчев­скій // Киевская старина. — 1899. — Т.  — №9. — С. 70—78.
 19. Морачевич І. Село Кобылья. Волынской губерніи Новградволынскаго уѣзда / Протоіерея І. Морачевича // Этнографическій сборникъ. — Санктпетербургъ, 1853. — Вып. 1: Собраніе мѣстныхъ этнографическихъ описаній Россіи. — С. 294—312.
 20. Народна культура українців: життєвий цикл людини : історико­етнологічне дослідження : у 5­ти т. / наук. ред. М. Гримич. — Київ : Дуліби, 2015. — Т. 5: Старість. Смерть. Культура вшанування небіжчиків. — 430 с.
 21. Остапик І. Золоті розсипи Гологір / Іван Остапик // Народознавчі зошити. — Львів, 2002. — № 3—4. — С. 274—282.
 22. Пастернак Я. Звичаї та вірування в с. Зіболках, Жовківського повіту / Ярослав Пастернак // Матеріяли до етнології й антропології. — Львів, 1929. — Т. ХХІ—ХХІІ. — Ч. 1. — C.321—352.
 23. Пуківський Ю. Весняна календарно­побутова обрядовість українців історико­етнографічної Волині : монографія / Юрій Пуківський. — Львів, 2015. — 312 с. : іл.
 24. Свєнцїцький І. Похоронні голосїня / Іляріон Свєнцїцький // Етноґрафічний збірник. — Львів, 1912. — Т. XXХI—XXXII. — С. 1—129.
 25. Сушко В. Життя незкінченне: поховальна обрядовість українців Слобожанщини ХІХ—ХХІ ст. / В.А. Сушко. — Харків : СПДФО Бровін О.В., 2012. — 236 с.
 26. ТеодоровичН. Волынь въ описаніяхъ городовъ, мѣс­течекъ и селъ въ церковно­историческомъ, географическомъ, этнографическомъ, археологическомъ и др. отношеніяхъ. Историко­статистическое описаніе церквей и приходовъ Волынской епархіи / составилъ преподаватель Волынской духовной Семи­наріи Н.И. Теодоровичъ. — Почаевъ, 1893. — Т. ІІІ: Уѣзды Кременецкій и Заславскій.
 27. Теодорович Н. Волынь въ описаніяхъ городовъ, мѣстечекъ и селъ въ церковно­историческомъ, географическомъ, этнографическомъ, археологическомъ и др. отношеніяхъ. Историко­статистическое описаніе цер­квей и приходовъ Волынской епархіи / Н.Ив. Теодоровичъ. — Почаевъ, 1899. — Т. ІV: Староконстантиновскій уѣзд.
 28. ЧубинскійП. Труды этнографическо­статистической экспедиціи въ Западно­русскій край, снаряженной Императорскимъ Русскимъ Географическимъ Обществомъ. Юго­Западный отдѣлъ / П. Чубинскій. — С.­Петербургъ, 1872. — Т. 1: Вѣрованія и суевѣрія. Загадки и пословицы. Колдовство.
 29. Чубинскій П. Труды этнографическо­статистической экспедиціи въ Западно­русскій край, снаряженной Императорскимъ Русскимъ Географическимъ Об­щест­вомъ. Юго­Западный отдѣлъ / П. Чубинскій. — С.­Петербургъ, 1877. — Т. 4: Обряды: ро­ди­ны, крестины, свадьба, похороны.
 30. Kolberg O. Wołyń. Obrzędy, melodye, pieśni / Oskar Kolberg. — Wrocław ; Poznań, 1964 [Kolberg O. Dzieła wszystkie. T. 36]. — Kraków : Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk, 1907.
 31. Kopernicki I. Przyczynek do etnografii ludu ruskiego na Wołyniu z materiałów zebranych przez p. Zofię Rokos­sowską we wsi Jurkowszczyźnie w pow. Zwiahelskim / Izy­dor Kopernicki // Zbiór wiadomości do antropologii kra­jowej. — Kraków, 1887. — T. XI. — S. 130—228.
 32. Sokalski Bronisł Powiat Sokalski pod względem geo­graficznym, etnograficznym, historycznym i ekono­micz­nym / Bronisław Sokalski. — Lwów, 1899.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »