« 2017. № 6 (138)

Народознавчі зошити. 2017. № 6 (138). С. 1343—1373

УДК 393; 398.3

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.06.1343

Надійшла 9.11.2017

ТРАДИЦІЙНІ УЯВЛЕННЯ ПРО СМЕРТЬ ТА ПОМЕРЛИХ НА ІСТОРИКО­ЕТНОГРАФІЧНІЙ ВОЛИНІ

Галайчук Володимир Васильович, доцент кафедри етнології

Львівського національного університету імені Івана Франка,

вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000, Україна

Контакти: (032) 2394540; e-mail: kaf.etnolog.lnu@gmail.com

Анотація. Висвітлюються традиційні уявлення про смерть та померлих на історико­етнографічній Волині. Розглянуто народні погляди на смерть і потойбічний світ. Описано комплекс похоронно­поминальних звичаїв та обрядів. Особлива увага вділена випадкам відхилення від норми: дочасній чи важкій смерті, вторгненню покійних чи їхніх душ у світ живих людей. Проілюстроване місце уявлень про посмертне існування душі у народному календарі та демонології волинян.

Ключові слова: історико­етнографічна Волинь, смерть, покійник, домовик, відьмар, самогубець, потерчата, русалки.

Список використаних джерел

 1. БѣньковскийИв. Смерть, погребеніе и загробная жизнь по понятіямъ и вѣрованію народа / Ив. Бѣньков­ский // Киевская старина. — 1896. — Т. LІV. — № — С. 229—261.
 2. Бѣньковскій Ив. Изъ области народныхъ вѣрованій о выходцахъ съ того свѣта / Ив. Бѣньковскій // Киевская старина. — 1902. — Т. LXХVІІI. — № 9. — С. 108—110 (Д).
 3. Галайчук В. Традиційні уявлення про домовика на історико­етнографічній Волині / Володимир Галайчук // Вісник Львівського університету. Серія історич­на. — Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. — Вип. 48. — С. 343—382.
 4. Галайчук В. Традиційні уявлення про самогубців на теренах історико­етнографічної Волині / Володимир Галайчук // Polska i ukraińska etnologia dzisiaj. Konty­nuacje i perspektywy (Lwów, 24—27 września 2015) : abstrakty. — Wrocław ; Lwów, 2015. — S. 30.
 5. Галайчук В. Українська міфологія / В. Галайчук ; іл. Т. Гущина. — Харків : КСД, 2016. — 288 с.
 6. Гнатюк В. Похоронні звичаї й обряди / В. Гнатюк // Етноґрафічний збірник. — Львів, 1912. — Т. XXХI—XXXII. — С. 131—424.
 7. Голосіння / упоряд., підгот. тексту, передм., комент., покажчики Ірини Коваль­Фучило. — Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2012. — 792 с. + компакт­диск.
 8. Гузій Р. З народної танатології: карпатознавчі розсліди / Роман Гузій. — Львів : ІН НАНУ, 2007. — 352 с.
 9. Каминскій В. Къ народной демонологіи (изъ с. Косарева, Дубенскаго уѣзда Волынской губ.) / Вячеславъ Каминскій // Киевская старина. — 1906. — Т. ХСІІІ. — № 5—6. — С. 9—11 (Д).
 10. Коваль­Фучило І. Українські голосіння: антропологія традиції, поетика тексту / Ірина Коваль­Фучило. — Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2014. — 360 с.
 11. Кравченко В. Звичаї в селі Забрідді та по де­якіх іньшіх, недалекіх від цього села місцевостях Житомірського повіту на Волині. Етнографичні матеріали, зібрані Кравченком Васильом / Василь Кравченко. — Житомір, 1920. — 160 с.
 12. Колесса Ф. Вірування про душу й загробне життя в українській похоронній і поминальній обрядності / Філарет Колесса // Записки Наукового товариства імені Шевченка. — Львів, 2001. — Т. ССХLІІ : Праці Секції етнографії і фольклористики. — С. 7—82.
 13. Конобродська В. Поліський поховальний і поминальні обряди / Конобродська Валентина. — Т. 1. Етнолінгвістичні студії. — Житомир : Полісся, 2007. — 356 с.
 14. КотляревскійА. О погребальныхъ обычаяхъ языческихъ славянъ / А.Котляревскій. — Москва, 1868.
 15. Кривошапкинъ М.Ф. О Волыни и Минскомъ Полѣсьи / Михаилъ Фомичъ Кривошапкинъ // Зеленинъ Д.К. Описаніе рукописей Ученаго Архива Императорскаго Русскаго Географическаго Общества / Д.К. Зеленинъ. — Петроградъ, 1914. — Вып. 1. — С. 291—300.
 16. Кузеля З. Посижінє і забави при мерци в українськім похороннім обрядї / Зенон Кузеля // Записки Наукового Товариства імени Шевченка. — Львів, 1914. — Т. СХХІ. — С. 173—224.
 17. Кузеля З. Посижінє і забави при мерци в українськім похороннім обрядї / Зенон Кузеля // Записки Наукового Товариства імени Шевченка. — Львів, 1915. — Т. СХХІІ. — С. 103—160.
 18. Ленчевскій Л. Похоронные обряды и повѣрья въ Староконстантиновскомъ у. Волынской губ. / Л. Ленчев­скій // Киевская старина. — 1899. — Т.  — №9. — С. 70—78.
 19. Морачевич І. Село Кобылья. Волынской губерніи Новградволынскаго уѣзда / Протоіерея І. Морачевича // Этнографическій сборникъ. — Санктпетербургъ, 1853. — Вып. 1: Собраніе мѣстныхъ этнографическихъ описаній Россіи. — С. 294—312.
 20. Народна культура українців: життєвий цикл людини : історико­етнологічне дослідження : у 5­ти т. / наук. ред. М. Гримич. — Київ : Дуліби, 2015. — Т. 5: Старість. Смерть. Культура вшанування небіжчиків. — 430 с.
 21. Остапик І. Золоті розсипи Гологір / Іван Остапик // Народознавчі зошити. — Львів, 2002. — № 3—4. — С. 274—282.
 22. Пастернак Я. Звичаї та вірування в с. Зіболках, Жовківського повіту / Ярослав Пастернак // Матеріяли до етнології й антропології. — Львів, 1929. — Т. ХХІ—ХХІІ. — Ч. 1. — C.321—352.
 23. Пуківський Ю. Весняна календарно­побутова обрядовість українців історико­етнографічної Волині : монографія / Юрій Пуківський. — Львів, 2015. — 312 с. : іл.
 24. Свєнцїцький І. Похоронні голосїня / Іляріон Свєнцїцький // Етноґрафічний збірник. — Львів, 1912. — Т. XXХI—XXXII. — С. 1—129.
 25. Сушко В. Життя незкінченне: поховальна обрядовість українців Слобожанщини ХІХ—ХХІ ст. / В.А. Сушко. — Харків : СПДФО Бровін О.В., 2012. — 236 с.
 26. ТеодоровичН. Волынь въ описаніяхъ городовъ, мѣс­течекъ и селъ въ церковно­историческомъ, географическомъ, этнографическомъ, археологическомъ и др. отношеніяхъ. Историко­статистическое описаніе церквей и приходовъ Волынской епархіи / составилъ преподаватель Волынской духовной Семи­наріи Н.И. Теодоровичъ. — Почаевъ, 1893. — Т. ІІІ: Уѣзды Кременецкій и Заславскій.
 27. Теодорович Н. Волынь въ описаніяхъ городовъ, мѣстечекъ и селъ въ церковно­историческомъ, географическомъ, этнографическомъ, археологическомъ и др. отношеніяхъ. Историко­статистическое описаніе цер­квей и приходовъ Волынской епархіи / Н.Ив. Теодоровичъ. — Почаевъ, 1899. — Т. ІV: Староконстантиновскій уѣзд.
 28. ЧубинскійП. Труды этнографическо­статистической экспедиціи въ Западно­русскій край, снаряженной Императорскимъ Русскимъ Географическимъ Обществомъ. Юго­Западный отдѣлъ / П. Чубинскій. — С.­Петербургъ, 1872. — Т. 1: Вѣрованія и суевѣрія. Загадки и пословицы. Колдовство.
 29. Чубинскій П. Труды этнографическо­статистической экспедиціи въ Западно­русскій край, снаряженной Императорскимъ Русскимъ Географическимъ Об­щест­вомъ. Юго­Западный отдѣлъ / П. Чубинскій. — С.­Петербургъ, 1877. — Т. 4: Обряды: ро­ди­ны, крестины, свадьба, похороны.
 30. Kolberg O. Wołyń. Obrzędy, melodye, pieśni / Oskar Kolberg. — Wrocław ; Poznań, 1964 [Kolberg O. Dzieła wszystkie. T. 36]. — Kraków : Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk, 1907.
 31. Kopernicki I. Przyczynek do etnografii ludu ruskiego na Wołyniu z materiałów zebranych przez p. Zofię Rokos­sowską we wsi Jurkowszczyźnie w pow. Zwiahelskim / Izy­dor Kopernicki // Zbiór wiadomości do antropologii kra­jowej. — Kraków, 1887. — T. XI. — S. 130—228.
 32. Sokalski Bronisł Powiat Sokalski pod względem geo­graficznym, etnograficznym, historycznym i ekono­micz­nym / Bronisław Sokalski. — Lwów, 1899.

читати публікацію»

Наші автори
Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »