« 2017. № 6 (138)

Народознавчі зошити. 2017. № 6 (138). С. 1343—1373

УДК 393; 398.3

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.06.1343

Надійшла 9.11.2017

ТРАДИЦІЙНІ УЯВЛЕННЯ ПРО СМЕРТЬ ТА ПОМЕРЛИХ НА ІСТОРИКО­ЕТНОГРАФІЧНІЙ ВОЛИНІ

Галайчук Володимир Васильович, доцент кафедри етнології

Львівського національного університету імені Івана Франка,

вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000, Україна

Контакти: (032) 2394540; e-mail: kaf.etnolog.lnu@gmail.com

Анотація. Висвітлюються традиційні уявлення про смерть та померлих на історико­етнографічній Волині. Розглянуто народні погляди на смерть і потойбічний світ. Описано комплекс похоронно­поминальних звичаїв та обрядів. Особлива увага вділена випадкам відхилення від норми: дочасній чи важкій смерті, вторгненню покійних чи їхніх душ у світ живих людей. Проілюстроване місце уявлень про посмертне існування душі у народному календарі та демонології волинян.

Ключові слова: історико­етнографічна Волинь, смерть, покійник, домовик, відьмар, самогубець, потерчата, русалки.

Список використаних джерел

 1. БѣньковскийИв. Смерть, погребеніе и загробная жизнь по понятіямъ и вѣрованію народа / Ив. Бѣньков­ский // Киевская старина. — 1896. — Т. LІV. — № — С. 229—261.
 2. Бѣньковскій Ив. Изъ области народныхъ вѣрованій о выходцахъ съ того свѣта / Ив. Бѣньковскій // Киевская старина. — 1902. — Т. LXХVІІI. — № 9. — С. 108—110 (Д).
 3. Галайчук В. Традиційні уявлення про домовика на історико­етнографічній Волині / Володимир Галайчук // Вісник Львівського університету. Серія історич­на. — Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. — Вип. 48. — С. 343—382.
 4. Галайчук В. Традиційні уявлення про самогубців на теренах історико­етнографічної Волині / Володимир Галайчук // Polska i ukraińska etnologia dzisiaj. Konty­nuacje i perspektywy (Lwów, 24—27 września 2015) : abstrakty. — Wrocław ; Lwów, 2015. — S. 30.
 5. Галайчук В. Українська міфологія / В. Галайчук ; іл. Т. Гущина. — Харків : КСД, 2016. — 288 с.
 6. Гнатюк В. Похоронні звичаї й обряди / В. Гнатюк // Етноґрафічний збірник. — Львів, 1912. — Т. XXХI—XXXII. — С. 131—424.
 7. Голосіння / упоряд., підгот. тексту, передм., комент., покажчики Ірини Коваль­Фучило. — Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2012. — 792 с. + компакт­диск.
 8. Гузій Р. З народної танатології: карпатознавчі розсліди / Роман Гузій. — Львів : ІН НАНУ, 2007. — 352 с.
 9. Каминскій В. Къ народной демонологіи (изъ с. Косарева, Дубенскаго уѣзда Волынской губ.) / Вячеславъ Каминскій // Киевская старина. — 1906. — Т. ХСІІІ. — № 5—6. — С. 9—11 (Д).
 10. Коваль­Фучило І. Українські голосіння: антропологія традиції, поетика тексту / Ірина Коваль­Фучило. — Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2014. — 360 с.
 11. Кравченко В. Звичаї в селі Забрідді та по де­якіх іньшіх, недалекіх від цього села місцевостях Житомірського повіту на Волині. Етнографичні матеріали, зібрані Кравченком Васильом / Василь Кравченко. — Житомір, 1920. — 160 с.
 12. Колесса Ф. Вірування про душу й загробне життя в українській похоронній і поминальній обрядності / Філарет Колесса // Записки Наукового товариства імені Шевченка. — Львів, 2001. — Т. ССХLІІ : Праці Секції етнографії і фольклористики. — С. 7—82.
 13. Конобродська В. Поліський поховальний і поминальні обряди / Конобродська Валентина. — Т. 1. Етнолінгвістичні студії. — Житомир : Полісся, 2007. — 356 с.
 14. КотляревскійА. О погребальныхъ обычаяхъ языческихъ славянъ / А.Котляревскій. — Москва, 1868.
 15. Кривошапкинъ М.Ф. О Волыни и Минскомъ Полѣсьи / Михаилъ Фомичъ Кривошапкинъ // Зеленинъ Д.К. Описаніе рукописей Ученаго Архива Императорскаго Русскаго Географическаго Общества / Д.К. Зеленинъ. — Петроградъ, 1914. — Вып. 1. — С. 291—300.
 16. Кузеля З. Посижінє і забави при мерци в українськім похороннім обрядї / Зенон Кузеля // Записки Наукового Товариства імени Шевченка. — Львів, 1914. — Т. СХХІ. — С. 173—224.
 17. Кузеля З. Посижінє і забави при мерци в українськім похороннім обрядї / Зенон Кузеля // Записки Наукового Товариства імени Шевченка. — Львів, 1915. — Т. СХХІІ. — С. 103—160.
 18. Ленчевскій Л. Похоронные обряды и повѣрья въ Староконстантиновскомъ у. Волынской губ. / Л. Ленчев­скій // Киевская старина. — 1899. — Т.  — №9. — С. 70—78.
 19. Морачевич І. Село Кобылья. Волынской губерніи Новградволынскаго уѣзда / Протоіерея І. Морачевича // Этнографическій сборникъ. — Санктпетербургъ, 1853. — Вып. 1: Собраніе мѣстныхъ этнографическихъ описаній Россіи. — С. 294—312.
 20. Народна культура українців: життєвий цикл людини : історико­етнологічне дослідження : у 5­ти т. / наук. ред. М. Гримич. — Київ : Дуліби, 2015. — Т. 5: Старість. Смерть. Культура вшанування небіжчиків. — 430 с.
 21. Остапик І. Золоті розсипи Гологір / Іван Остапик // Народознавчі зошити. — Львів, 2002. — № 3—4. — С. 274—282.
 22. Пастернак Я. Звичаї та вірування в с. Зіболках, Жовківського повіту / Ярослав Пастернак // Матеріяли до етнології й антропології. — Львів, 1929. — Т. ХХІ—ХХІІ. — Ч. 1. — C.321—352.
 23. Пуківський Ю. Весняна календарно­побутова обрядовість українців історико­етнографічної Волині : монографія / Юрій Пуківський. — Львів, 2015. — 312 с. : іл.
 24. Свєнцїцький І. Похоронні голосїня / Іляріон Свєнцїцький // Етноґрафічний збірник. — Львів, 1912. — Т. XXХI—XXXII. — С. 1—129.
 25. Сушко В. Життя незкінченне: поховальна обрядовість українців Слобожанщини ХІХ—ХХІ ст. / В.А. Сушко. — Харків : СПДФО Бровін О.В., 2012. — 236 с.
 26. ТеодоровичН. Волынь въ описаніяхъ городовъ, мѣс­течекъ и селъ въ церковно­историческомъ, географическомъ, этнографическомъ, археологическомъ и др. отношеніяхъ. Историко­статистическое описаніе церквей и приходовъ Волынской епархіи / составилъ преподаватель Волынской духовной Семи­наріи Н.И. Теодоровичъ. — Почаевъ, 1893. — Т. ІІІ: Уѣзды Кременецкій и Заславскій.
 27. Теодорович Н. Волынь въ описаніяхъ городовъ, мѣстечекъ и селъ въ церковно­историческомъ, географическомъ, этнографическомъ, археологическомъ и др. отношеніяхъ. Историко­статистическое описаніе цер­квей и приходовъ Волынской епархіи / Н.Ив. Теодоровичъ. — Почаевъ, 1899. — Т. ІV: Староконстантиновскій уѣзд.
 28. ЧубинскійП. Труды этнографическо­статистической экспедиціи въ Западно­русскій край, снаряженной Императорскимъ Русскимъ Географическимъ Обществомъ. Юго­Западный отдѣлъ / П. Чубинскій. — С.­Петербургъ, 1872. — Т. 1: Вѣрованія и суевѣрія. Загадки и пословицы. Колдовство.
 29. Чубинскій П. Труды этнографическо­статистической экспедиціи въ Западно­русскій край, снаряженной Императорскимъ Русскимъ Географическимъ Об­щест­вомъ. Юго­Западный отдѣлъ / П. Чубинскій. — С.­Петербургъ, 1877. — Т. 4: Обряды: ро­ди­ны, крестины, свадьба, похороны.
 30. Kolberg O. Wołyń. Obrzędy, melodye, pieśni / Oskar Kolberg. — Wrocław ; Poznań, 1964 [Kolberg O. Dzieła wszystkie. T. 36]. — Kraków : Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk, 1907.
 31. Kopernicki I. Przyczynek do etnografii ludu ruskiego na Wołyniu z materiałów zebranych przez p. Zofię Rokos­sowską we wsi Jurkowszczyźnie w pow. Zwiahelskim / Izy­dor Kopernicki // Zbiór wiadomości do antropologii kra­jowej. — Kraków, 1887. — T. XI. — S. 130—228.
 32. Sokalski Bronisł Powiat Sokalski pod względem geo­graficznym, etnograficznym, historycznym i ekono­micz­nym / Bronisław Sokalski. — Lwów, 1899.

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »