« 2018. № 1 (139)

Народознавчі зошити. 2018. № 1 (139). С. 80–90

УДК 159.922.4:140.8](=161.2)(092)-057.4”185”

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.01.080

Надійшла 26.12.2017

ЕТНОПСИХОЛОГІЧНІ ПОГЛЯДИ МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА ТА ІВАНА ФРАНКА І НОВА ДОБА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ГУМАНІСТИКИ

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2041-8773

Балагутрак Микола Петрович, кандидат історичних наук,

старший науковий співробітник

відділу етнології сучасності

Інституту народознавства НАН України.

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail: balahutrak@ukr.net

Анотація. Проаналізовані в комплексі значення і вплив етнопсихологічних ідей та підходів українських вчених-народознавців другої половини ХІХ ст. Михайла Драгоманова та Івана Франка на утвердження цілої низки напрямків вітчизняної та європейської гуманістики, їх нове бачення у сучасному народознавстві.

 Ключові слова: народознавство, етнопсихологія, світогляд українців, самосвідомість народу, соціокультурна динаміка, Михайло Драгоманов, Іван Франко.

Список використаних джерел

 1.  Драгоманов М. Замітки про систематичне виданє творів української народньої словесности / М. Драгоманов // Розвідки Михайла Драгоманова про укра­їнську народну словесність і письменство / зладив Михайло Павлик. — Львів : Накл. НТШ, 1899. — Т. 1. — С. 95—102.
 2. Драгоманов М. Замітки про славянські релігійні та етичні легенди / М. Драгоманов // Розвідки Михайла Драгоманова про українську народну словесність і письменство / зладив Михайло Павлик. — Львів : Накл. НТШ, 1907. — Т. 4. — С. 197—399.
 3. Драгоманов М. Історія розвідки М. Драгоманова про кровосумішку (чотири її редакції) / М. Драгоманов // Розвідки Михайла Драгоманова про українську народну словесність і письменство / зладив Михайло Павлик. — Львів : Накл. НТШ, 1907. — Т. 4. — С. 141—196.
 4. Драгоманов М. Літературно-публіцистичні праці : у 2-х т. / М. Драгоманов. — Київ : Наукова думка, 1970. — Т. І. — 531 с.
 5. Драгоманов М.П. Літературно-публіцистичні праці : у 2-х т. / М. Драгоманов. — Київ : Наукова думка, 1970. — Т. ІІ. — 596 с.
 6. Драгоманов М. Материяли й уваги про українську народну словесність / М. Драгоманов // Розвідки Михайла Драгоманова про українську народну словесність і письменство / зладив Михайло Павлик. — Львів : Накл. НТШ, 1899. — Т. 1. — С. 128—155.
 7. Драгоманов М. Науковий метод в етнографії / М. Драгоманов // Розвідки Михайла Драгоманова про українську народну словесність і письменство / зладив Михайло Павлик. — Львів : Накл. НТШ, 1906. — Т. 3. — С. 117—128;
 8. Драгоманов М. Новий погляд на великоруський богатирський епос Влад. Стасова / М. Драгоманов // Розвідки Михайла Драгоманова про українську народну словесність і письменство / зладив Михайло Павлик. — Львів : Накл. НТШ, 1906. — Т. 3. — С. 1—16.
 9. Драгоманов М. Нові українські пісні про громадські справи (1764—1880) / М. Драгоманов // Вибране («…мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні») / упоряд. Р.С. Міщук. — Київ : Либідь, 1991. — С. 456—460.
 10. Драгоманов М.П. Політико-соціальні думки в нових піснях українського (малоруського) народу (1880 р) / М. Драгоманов // Розвідки Михайла Драгоманова про українську народну словесність і письменство / зладив Михайло Павлик. — Львів : Накл. з друк. НТШ, 1906. — Т. 3. — С. 59—96.
 11. Драгоманов М. Славянські оповідання про пожертвування власної дитини / М. Драгоманов // Розвідки Михайла Драгоманова про українську народну словесність і письменство / зладив Михайло Павлик.— Львів : Накл. НТШ, 1906. — Т. — С. 149—183.
 12. Драгоманов М. Славянські перерібки Едіпової історії / М. Драгоманов // Розвідки Михайла Драгоманова про українську народну словесність і письменство / зладив Михайло Павлик. — Львів : Накл. НТШ, 1907. — Т. 4. — С. 1—116.
 13. Драгоманов М. Учена експедиція в західно-руську країну / М. Драгоманов // Розвідки Михайла Драгоманова про українську народну словесність і письменство / зладив Михайло Павлик. — Львів : Накл. НТШ, 1899. — Т. 1. — С. 103—127.
 14. Драгоманов М.П. Что такое украинофильство? / М. Драгоманов // Вибране («…мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні») / упоряд. Р.С. Міщук. — Київ : Либідь, 1991. — С. 430—456.
 15. Драгоманов М.П. Чудацькі думки про українську національну справу / М. Драгоманов // Вибране («…мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні») / упоряд. Р.С. Міщук. — Київ : Либідь, 1991. — С. 461—559.
 16. Кордуба М. Наукова хроніка. Огляд західно-євро­пейської літератури по культурній і політичній історії, історії літератури та штуки в 1898 р. / М. Кордуба // Записки НТШ. — Львів : Накл. з друк. НТШ, 1899. — Т. 28. — С. 1—36.
 17. Мишанич С.В. Фольклористична спадщина М. Драгоманова у світлі актуальних завдань українського народознавства / С.В. Мишанич // Штрихи до наукового портрета Михайла Драгоманова: Збір. наук. праць. — Київ : Наукова думка, 1991. — С. 118—157.
 18. Нечуй-ЛевицькийІ. Світогляд українського народу: Ескіз української міфології. Вид. друге / І. Нечуй-Ле­вицький. — Київ : Обереги, 1993. — 88 с.
 19. Павлик М.І. Потреба етнографічно-статистичної роботи в Галичині. Відчит Михайла Павлика на вечерку в пам’ять Маркіяна Шашкевича у Львові, дня 24 червня, 1876 р. / М.І. Павлик // Пропащий чоловік: Оповідання, повісті, публіцистика / редкол. В.І. Данканич та ін. — Львів : Каменяр, 1983. — С. 295—322.
 20. Програма до збирання відомостей про українсько-руський край і нарід, уложена членами наукового товариства ім. Шевченка // Етнографічний збірник. — Львів : Накл. НТШ, 1895. — С. 1—16.
 21. Пыпин А.Н. История русской литературы. Древняя письменность / А.Н. Пыпин . — Санкт-Петербург : Тип. Стасюлевича, 1898. — Т. 1. — 484 с.
 22. Р. Л. Н. (Драгоманов М.П.). Порча украинских народных песен / Р. Л. Н // Киевская старина. — Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1893. — Т. 41. — С. 459—473.
 23. Савченко М. Іван Рудченко як збирач і публікатор українських народних казок / М. Савченко // Народна творчість та етнографія. — Київ : Наукова думка, 1970. — Ч. 6. — С. 27—40.
 24. Справозданє Кружка етнографічно-статистичного за рік 1884 // Діло. — Львів, 1884. — Ч. 135. — С. 1—2.
 25. Франко І. Бібліографія (рецензії і справоздання) / І. Франко // Записки НТШ. — Львів : Накл. з друк. НТШ, 1906. — Т. 73. — С. 205—211.
 26. ФранкоІ. Bel paplar gentile / І. Франко // Літера­турно-науковий вісник. — Львів : Друк. НТШ, 1906. — Р. 9. — Кн. 2. — Т. 33. — С. 284—296.
 27. Франко І. Вибрані листи: № 129. До Елізи Ожешко (Львів, 31 березня 1886) / І. Франко // Франко І. Твори : в двадцяти томах. — Київ : Держ. Вид-во худ. Літ-ри, 1956. — Т. ХХ. — С. 313—317.
 28. Франко І. «В поті чола», образки з життя робочого люду / І. Франко // Народ. — Львів : Народна друкарня В. Макецького, 1891. — С. 47—50.
 29. Франко до Драгоманова (Львів, 27/Х.1883) / І. Франко // Матеріали для культурної й громадської історії Західньої України. Видає Комісія Західньої України Всеукраїнської Академії наук. — Київ : Друк. ВУАН, 1928. — Т. 1. — С. 48—49.
 30. Франко І. Жіноча неволя в руських піснях народних / І. Франко // Зоря. — Львів, 1883. — Ч. 10. — С. 164—166.
 31. Франко І. З історії української молодіжи в Галичині, 1874—1884.— «Історичний очерк розвою Товариства «Дружний Лихвяр», опісля «Академічне Брацтво», 1871—1885 / І. Франко // Записки НТШ. — Львів : Накл. НТШ, 1903. — Т. 55. — С. 1—16.
 32. Франко І. Із заграничних літератур / І. Франко // Зоря. — Львів, 1883. — Ч. 12. — С. 201—202.
 33. Франко І. Карпаторуська література XVII—XVIII ві­ків / І. Франко // Записки НТШ. — Львів : Накл. НТШ, 1900. — Т. 37. — С. 1—91.
 34. Франко І. Нові книжки / І. Франко // Житє і слово. — Львів, 1894. — Т. І. — С. 304—315.
 35. Франко І. Останки первістного світогляду в руських і польських загадках народних / І. Франко // Зоря. — Львів, 1884. — Ч. 15—16. — С. 122—123.
 36. Франко І. Передмова / І. Франко // Етнографічний збірник. — Львів : Накл. НТШ, 1900. — Т. VIII. — C. V—ІХ.
 37. Франко І. Передмова до першого тому / І. Франко // Галицько-руські народні приповідки / зібрав, упорядкував і пояснив др. Іван Франко. — Львів : Накл. НТШ, 1901—1905. — Т. 1. — С. V—XXV.
 38. Франко І. Переднє слово до «Студій над українськими народними піснями» / І. Франко // Вибрані статті про народну творчість / упоряд. О.І. Дей. — Київ : Вид-во Акад. наук. УРСР, 1955. — С. 58—62.
 39. Франко І. Писаня І.П. Котляревського в Галичині / І. Франко // Записки НТШ. — Львів : Накл. з друк. НТШ, 1898. — Т. 26. — С. 1—14.
 40. Франко І. Політичний огляд / І. Франко // Правда.— Львів : Друк. тов. ім. Шевченка, 1888. — Т. 1.— С. 49—55.
 41. Франко І. Студії на полі Карпаторуського письменства ХVІІ—ХVІІІ в. / І. Франко // Записки НТШ. — Львів, 1901. — Т. 41. — С. 1—50.
 42. Франко І. Ukraina irredenta / І. Франко // Житє і слово. — Львів : З друк. Ін-ту Ставропігійського, 1895. — Кн. 6. — Т. ІV. — С. 472—483.
 43. Франко І. Хмельнищина 1648—1649 років у сучасних віршах / І. Франко // Записки НТШ. — Львів : Накл. НТШ, 1898. — Т. 23—24. — С. 1—114.
 44. FrankoI. Wojna Gydobska / I. Franko // Wisla. — Warszawa, 1893. — Т. 1. — S. 86—87.

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »