« 2018. № 1 (139)

Народознавчі зошити. 2018. № 1 (139). С. 254–268

УДК 811.161.2’374’373.46:391.7»09/17»

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.01.254

Надійшла 15.12.2017

НАЗВИ ПРИКРАС XI—XVIII СТОЛІТЬ (матеріали до термінологічного словника)

Косміна Оксана, кандидат історичних наук

старший науковий співробітник

Інституту народознавства НАН України

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail: ina@mail.lviv.ua

Анотація. Стаття містить присвячені прикрасам матеріали до майбутнього словника про елементи одягу X—XVIII ст. Кожному відомому з письмових джерел терміну присвячений окремий міні-розділ, в якому демонструється походження назви прикраси, час його першої фіксації у документах, функції та особливості використання, матеріал та структура виробу.

 Ключові слова: словник, термінологія, одяг, прикраси.

Список використаних джерел

 1. Автограф української історії: ІХ—ХХІ ст. Матеріали до Каталога виставки документів Національного архів­но­го фонду України // Архіви України. — 2005.  — № 5—6 (258).
 2. Актова книга Житомирського гродського уряду 1611 року. Серія «Пам’ятки української мови. Серія актових документів і грамот». — Житомир, 2002.
 3. Актова книга Житомирського міського уряду кінця ХVІ ст. (1582—1588 рр.). — Київ : Наукова думка, 1965.
 4. Акты издаваемые Виленской коммиссиею для разбора древних актов. — Т. XXXIV. Акты относящиеся ко времени войны за Малороссию (1654 —1667). — Вильна, 1909.
 5. Архив Юго-Западной России. — Т. 1. — Ч. 3. — Київ, 1863.
 6. Архив Юго-Западной России. — Т. 1. — Ч. 6. — Київ, 1876.
 7. Архив Юго-Западной России. — Т. 2. — Ч. 3. — Київ, 1868.
 8. Архив Юго-Западной России. — Т. 3. — Ч. 3. — Київ, 1876.
 9. Архив Юго-Западной России. — Т. 3. — Ч. 8. — Київ, 1909.
 10. Архив Юго-Западной России. — Т. 4. — Ч. 3. — Київ, 1914.
 11. Архив Юго-Западной России. — Т. 4. — Ч. 8. — Київ, 1907.
 12. Архив Юго-Западной России. — Т. 6. — Ч. 1. — Київ, 1883.
 13. Архив Юго-Западной России. — Т. 11. — Ч. 1. — Київ, 1904.
 14. Архив Юго-Западной России. — Т. 12. — Ч. 1. — Київ, 1904.
 15. Архів Коша Нової Запорожської Січі: Корпус до­кументів. 1734—1775. — Т. 1. — Київ : Наукова думка, 1998.
 16. Архів Коша Нової Запорожської Січі: Корпус документів. 1734—1775. — Т. 3. — Київ : Наукова думка, 2003.
 17. Архів Коша Нової Запорожської Січі: Корпус доку­ментів. 1734—1775. — Т. 4. — Київ : Наукова думка, 2006.
 18. Багалей Д.И. Краткий исторический очерк торговли (преимущественно ярмарочной) в Харьковском крае в XVII—XVIIIвеках / Д.И. Багалей. — Харьков, 1888.
 19. Білоус Н. Тестаменти киян середини XVI — першої половини XVII століття / Н.Білоус. — Київ : Прос­тір, 2011.
 20. Бытовая малорусская обстановка в документах ХVII—ХVІІІ ст. // Киевская старина. — 1887. — Т. ХIХ. — Октябрь.
 21. Войтів Г.В. Назви одягу в пам’ятках української мови XIV—XVII ст. : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук / Г.В. Войтів. — Львів, 1995.
 22. Войтів Г.В. Назви одягу в пам’ятках української мови XIV—XVIII ст. : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук / Г.В. Войтів. — Львів, 1995.
 23. Войтів Г.В. Назви прикрас / Г.В. Войтів // Укра­їнська історична та діалектна лексика. — Київ : Наукова думка, 1985.
 24. Волинські грамоти ХVIст. Серія «Пам’ятки української мови ХVI ст. Серія актових документів і грамот». — Київ : Наукова думка, 1995.
 25. Востоков А. Приданое П.И. Шереметьевой / А. Вос­токов // Киевская старина. — 1888. — Т. 22. — Август. — (Документы и известия).
 26. Врочинська Г. Українські народні жіночі прикраси XIX — початку XX ст. / Г.Врочинська. — Київ : Родовід, 2007.
 27. Гайдамацький рух на Україні в XVIIIст. Збірник документів. — Київ : Наукова думка, 1970.
 28. Галагановский фамильный архив // Киевская Старина. — 1882. — Т. 7. — № 11. — Ноябрь.
 29. Горбачевский Н. Словарь древнего актового языка Се­ве­ро-Западного края и Царства Польського / Н. Горбачевский. — Вильна, 1874.
 30. Демченко Л. Майнові розпорядження волинських шляхтичів за матеріалами тестаментів та реєстрів спадкового майна XVIст. / Л. Демченко // Архіви України. — 2004. — № 1—2.
 31. Ділова і народно-розмовна мова ХVІІІст. (матеріали сотенних канцелярій і ратуш Лівобережної України). Серія «Пам’ятки української мови ХVІІІ ст. Серія актових документів і грамот». — Київ : Наукова думка, 1976.
 32. Ділова документація Гетьманщини XVIIIст. Пам’ятки політико-правової культури України. — Київ : Наукова думка, 1993.
 33. Дневник генерального хорунжего Николая Ханенка (1727—1753) / за ред. Ол. Лазаревського // Киевская старина.— 1884. — Т. 8. — № 5. — Май.
 34. Доба гетьмана Івана Мазепи в документах / упоряд. С.О. Павленко. — Київ, 2007.
 35. Етимологічний словник української мови. — Т. 1. — Київ : Наукова думка, 1982.
 36. Етимологічний словник української мови. — Т. 2. — Київ : Наукова думка, 1985.
 37. Етимологічний словник української мови. — Т. 3. — Київ : Наукова думка, 1983.
 38. Етимологічний словник української мови. — Т. 4. — Київ : Наукова думка, 2003.
 39. Етимологічний словник української мови. — Т. 5. — Київ : Наукова думка, 2006.
 40. Етимологічний словник української мови. — Т. 6. — Київ : Наукова думка, 2012.
 41. Жизнь Князя Андрея Михайловича Курбского в Литве и на Волыни // Акты, издаваемые Временною Ком­миссиею, Высочайше учрежденною при Киевском Военном, Подольском и Волынском генерал-губер­наторе. — Т. 1. — Киев, 1849.
 42. Історичний словник українського язика / за ред. Є. Тим­ченка. — Т. 2. — Харків ; Київ, 1932.
 43. Кирсанова Р.М. Костюм в русской художественной культуре 18 — первой половины 20 вв.: Опыт энциклопедии / Р.М. Кирсанова. — Москва, 1995.
 44. Книга пожитков бывшего черниговского полковника Павла Полуботка и детей его, Андрея и Якова Полуботков, составленная по указу 1724 году майором Михайлом Раевским и лейб-гвардии сержантом Львовым // Чтения в императорском обществе истории и древностей российских при московском университете. — Кн. 3. — Москва, 1862.
 45. Косміна О. Традиційне вбрання українців / О. Кос­міна. — Т. 1. — Київ : Балтія-друк, 2008.
 46. Крикун М. Брацлавське воєводство у XVI—XVIII століттях: Статті і матеріали / М. Крикун. — Львів : вид-во Укр. Катол. ун-ту, 2008.
 47. Крикун М. Воєводства Правобережної України у XVI—XVIII століттях: Статті і матеріали / М. Крикун. — Львів : вид-во Укр. Катол. ун-ту, 2012.
 48. 48. Лазаревский А. Материалы для истории общественного и частного быта в Малороссии XVIIIв. / А. Лазаревский // Чтения в историческом общества Нес­тора-Летописца. — Кн. 11. — 1896.
 49. Лазаревский А.М. Обозрение Румянцевской описи Малороссии / А. Лазаревский. — Вып. ІІІ. — Чернигов, 1875.
 50. Лев Диакон. История / Лев Диакон. — Москва : Наука, 1988.
 51. Лохвицька ратушна книга другої половини ХVII ст. (Збірник актових документів). Серія «Пам’ятки української мови. Серія актових документів і грамот». — Київ : Наукова думка, 1986.
 52. Маркович Я. Дневные записки малороссийского подскарбия генерального Якова Марковича / Я. Маркович. — Москва, 1859. — Ч. 1.
 53. Маркович Я. Дневные записки малороссийского подскарбия генерального Якова Марковича / Я. Маркович. — Москва, 1859. — Ч. 2.
 54. Маслійчук В. До історії жіночого одягу на Сло­бо­жанщині (за матеріалами кримінальної справи 1792 р.) / В. Ма­слійчук // Збірник Харківського істо­рико-філо­ло­гічного товариства. Нова серія. — Т. 9. — Харків, 2002.
 55. Матейко К. Український народний одяг. Етногра­фічний словник / К. Матейко. — Київ : Наукова думка, 1996.
 56. Оглоблин Н. Богатый киевлянин конца XVII в. / Н.Оглоблин // Киевская старина. — 1889. —Т. 25. — № 5—6.
 57. Описи Харківського намісництва кінця XVIII ст. — Київ : Наукова думка, 1991.
 58. Опись движимого имущества, принадлежавшего малороссийскому гетману Ивану Самойловичу и его сыновьям, Григорию и Якову // Русская историческая библиотека, издаваемая Археографической коммиссией. — Т. VIII. — Санкт-Петербург, 1884.
 59. Опись домашних вещей бунч. тов. Григория Фридрикевича // Киевская старина. — 1901. — Т. 72. — № 2. Документы, известия и заметки.
 60. Полное собрание русских летописей.— Т. 2. Ипатьевская летопись.— Санкт-Петербург, 1908.
 61. Полонська-Василенко Н. Майно запорізької старшини, як джерело для соціально-економічного дослі­джен­ня історії Запоріжжя / Н. Полонська-Васи­ленко // Нариси з соціально-економічної історії Укра­їни. — Т. І. — Київ, 1932.
 62. Реєстри майна Яна Франкенштайна 1597 та 1602 рр. // Тесленко І. Сліди Франкенштайна на Волині ; Записки наукового товариства ім. Т. Шевченка. — Т. CCLX. — Кн. 2. Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. — Львів, 2010.
 63. Савваитов П. Описание старинных царских утварей, одежд, оружия, ратных доспехов и конского прибора, извлеченное из рукописей архива московской оружейной палаты с объяснительным указателем Павла Савваитова / П. Савваитов. — Санкт-Петербург, 1896.
 64. Славутич Є.В. Військовий костюм в Українській козацькій державі: уніформологічний словник / Є.В. Славутич. — Київ : Ін-т історії України НАН України, 2012.
 65. Словник української мови XVI — першої половини XVII ст. : у 28-ми вип. — Вип. 10. — Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2003.
 66. Словник української мови : в 11-ти т. / ред. І.К. Бі­лодід. — Т. 11. — Київ : Наукова думка, 1980.
 67. Спаський І.Г. Дукати і дукачі України / І.Г. Спаський. — Київ : Наукова думка, 1970.
 68. Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерус­ского языка / И.И. Срезневский. — Т. 2. — Санкт-Петербург, 1902.
 69. Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка / И.И. Срезневский .— Т. 3. — Санкт-Петербург, 1912.
 70. Стороженки: Фамильный архив. — Т. VI. — Киев, 1908.
 71. Стороженко А. К истории Киева в XV—XVI вв. / А.Стороженко // Киевская старина. — 1892. — Т. 36. — № 2. — Февраль.
 72. Сулимовский архив. Фамильные бумаги Сулим, Скоруп и Войцеховичей. XVII—XVIII вв. — Киев, 1884.
 73. Тимченко Є. Матеріали до словника писемної та книжкової української мови XV—XVIII ст. / Є.Тимченко. — Київ ; Нью Йорк : Ін-т укр. мови НАН України, 2002.
 74. Торгівля на Україні. ХІV — середина ХVІІ століття. Волинь і Наддніпрянщина. — Київ : Наукова думка, 1990.
 75. Українське золотарство. Дукачі. Альбом. Серія «Укра­їнське народне мистецтво». — Львів : Ін-т колек­ціо­нерства українських мистецьких пам’яток при НТШ, 2014.
 76. Українське повсякдення ранньомодерної доби: збірник документів. — Вип.1: Волинь XVI ст. — Київ : Фенікс, 2014.
 77. Фасмер М. Этимологический словарь русского язика / М. Фасмер. — Т. 2. — Москва : Прогресс, 1986.
 78. Фасмер М. Этимологический словарь русского язика / М. Фасмер. — Т. 3. — Москва : Прогресс, 1987.
 79. Bruckner A. Slownik etymologiczny jezyka polkiego / Bruckner A. — Warczawa : Wieda Powszechna, 1957.
 80. Linde S.B. Slownik jezyka polskiego / Linde S.B. — T. 1. — Warzsawa, 1807.
 81. Јoziсski W. Јwуw staroїytny. Kartki z historyi sztuki s obyczajуw. Patrycyat i mieszczaсstwo Lwowskie w XVI i XVII wieku / Јoziсski W. — Lwьw, 1890.
 82. Slownik Polsczyznu XVI wieku. — Т. 7. — Wroclaw ; Warszawa ; Krakьw ; Gdansk, 1973.
 83. Slownik Polszcsyzny XVI wieku. — Т. 10. — Wroclaw ; Warszawa ; Krakьw ; Gdansk, 1976.
 84. Slownik polszczyzny XVI wieky. — T. 13. — Wroclaw ; Warszawa ; Krakьw ; Gdansk ; Lьdї, 1981.
 85. ŜevиenkoI. Sviatoslav in Byzantine and Slavic Minia­tures / Ŝevиenko I. // Slavic Review. — 1965. —  24.
 86. Turnau I. Slownik ubiorуw: tkaniny, wuroby pozatkackie, skуry, broс i klejnoty oraz barwy znane w Polsce od њredniowiecza do poczatku XIX w. / Turnau I. — Warszawa : Semper, 1999.
 87. Керик М. Інвентар та акт оцінення майна бродівського ливарника XVIII століття Іллі Дублянського // www.lnu.edu.ua/Subdivisions/um/um6/Dokumenty/ 2-KERYK.

читати публікацію»

Наші автори
Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »