« 2018. № 1 (139)

Народознавчі зошити. 2018. № 1 (139). С. 254–268

УДК 811.161.2’374’373.46:391.7»09/17»

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.01.254

Надійшла 15.12.2017

НАЗВИ ПРИКРАС XI—XVIII СТОЛІТЬ (матеріали до термінологічного словника)

Косміна Оксана, кандидат історичних наук

старший науковий співробітник

Інституту народознавства НАН України

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail: ina@mail.lviv.ua

Анотація. Стаття містить присвячені прикрасам матеріали до майбутнього словника про елементи одягу X—XVIII ст. Кожному відомому з письмових джерел терміну присвячений окремий міні-розділ, в якому демонструється походження назви прикраси, час його першої фіксації у документах, функції та особливості використання, матеріал та структура виробу.

 Ключові слова: словник, термінологія, одяг, прикраси.

Список використаних джерел

 1. Автограф української історії: ІХ—ХХІ ст. Матеріали до Каталога виставки документів Національного архів­но­го фонду України // Архіви України. — 2005.  — № 5—6 (258).
 2. Актова книга Житомирського гродського уряду 1611 року. Серія «Пам’ятки української мови. Серія актових документів і грамот». — Житомир, 2002.
 3. Актова книга Житомирського міського уряду кінця ХVІ ст. (1582—1588 рр.). — Київ : Наукова думка, 1965.
 4. Акты издаваемые Виленской коммиссиею для разбора древних актов. — Т. XXXIV. Акты относящиеся ко времени войны за Малороссию (1654 —1667). — Вильна, 1909.
 5. Архив Юго-Западной России. — Т. 1. — Ч. 3. — Київ, 1863.
 6. Архив Юго-Западной России. — Т. 1. — Ч. 6. — Київ, 1876.
 7. Архив Юго-Западной России. — Т. 2. — Ч. 3. — Київ, 1868.
 8. Архив Юго-Западной России. — Т. 3. — Ч. 3. — Київ, 1876.
 9. Архив Юго-Западной России. — Т. 3. — Ч. 8. — Київ, 1909.
 10. Архив Юго-Западной России. — Т. 4. — Ч. 3. — Київ, 1914.
 11. Архив Юго-Западной России. — Т. 4. — Ч. 8. — Київ, 1907.
 12. Архив Юго-Западной России. — Т. 6. — Ч. 1. — Київ, 1883.
 13. Архив Юго-Западной России. — Т. 11. — Ч. 1. — Київ, 1904.
 14. Архив Юго-Западной России. — Т. 12. — Ч. 1. — Київ, 1904.
 15. Архів Коша Нової Запорожської Січі: Корпус до­кументів. 1734—1775. — Т. 1. — Київ : Наукова думка, 1998.
 16. Архів Коша Нової Запорожської Січі: Корпус документів. 1734—1775. — Т. 3. — Київ : Наукова думка, 2003.
 17. Архів Коша Нової Запорожської Січі: Корпус доку­ментів. 1734—1775. — Т. 4. — Київ : Наукова думка, 2006.
 18. Багалей Д.И. Краткий исторический очерк торговли (преимущественно ярмарочной) в Харьковском крае в XVII—XVIIIвеках / Д.И. Багалей. — Харьков, 1888.
 19. Білоус Н. Тестаменти киян середини XVI — першої половини XVII століття / Н.Білоус. — Київ : Прос­тір, 2011.
 20. Бытовая малорусская обстановка в документах ХVII—ХVІІІ ст. // Киевская старина. — 1887. — Т. ХIХ. — Октябрь.
 21. Войтів Г.В. Назви одягу в пам’ятках української мови XIV—XVII ст. : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук / Г.В. Войтів. — Львів, 1995.
 22. Войтів Г.В. Назви одягу в пам’ятках української мови XIV—XVIII ст. : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук / Г.В. Войтів. — Львів, 1995.
 23. Войтів Г.В. Назви прикрас / Г.В. Войтів // Укра­їнська історична та діалектна лексика. — Київ : Наукова думка, 1985.
 24. Волинські грамоти ХVIст. Серія «Пам’ятки української мови ХVI ст. Серія актових документів і грамот». — Київ : Наукова думка, 1995.
 25. Востоков А. Приданое П.И. Шереметьевой / А. Вос­токов // Киевская старина. — 1888. — Т. 22. — Август. — (Документы и известия).
 26. Врочинська Г. Українські народні жіночі прикраси XIX — початку XX ст. / Г.Врочинська. — Київ : Родовід, 2007.
 27. Гайдамацький рух на Україні в XVIIIст. Збірник документів. — Київ : Наукова думка, 1970.
 28. Галагановский фамильный архив // Киевская Старина. — 1882. — Т. 7. — № 11. — Ноябрь.
 29. Горбачевский Н. Словарь древнего актового языка Се­ве­ро-Западного края и Царства Польського / Н. Горбачевский. — Вильна, 1874.
 30. Демченко Л. Майнові розпорядження волинських шляхтичів за матеріалами тестаментів та реєстрів спадкового майна XVIст. / Л. Демченко // Архіви України. — 2004. — № 1—2.
 31. Ділова і народно-розмовна мова ХVІІІст. (матеріали сотенних канцелярій і ратуш Лівобережної України). Серія «Пам’ятки української мови ХVІІІ ст. Серія актових документів і грамот». — Київ : Наукова думка, 1976.
 32. Ділова документація Гетьманщини XVIIIст. Пам’ятки політико-правової культури України. — Київ : Наукова думка, 1993.
 33. Дневник генерального хорунжего Николая Ханенка (1727—1753) / за ред. Ол. Лазаревського // Киевская старина.— 1884. — Т. 8. — № 5. — Май.
 34. Доба гетьмана Івана Мазепи в документах / упоряд. С.О. Павленко. — Київ, 2007.
 35. Етимологічний словник української мови. — Т. 1. — Київ : Наукова думка, 1982.
 36. Етимологічний словник української мови. — Т. 2. — Київ : Наукова думка, 1985.
 37. Етимологічний словник української мови. — Т. 3. — Київ : Наукова думка, 1983.
 38. Етимологічний словник української мови. — Т. 4. — Київ : Наукова думка, 2003.
 39. Етимологічний словник української мови. — Т. 5. — Київ : Наукова думка, 2006.
 40. Етимологічний словник української мови. — Т. 6. — Київ : Наукова думка, 2012.
 41. Жизнь Князя Андрея Михайловича Курбского в Литве и на Волыни // Акты, издаваемые Временною Ком­миссиею, Высочайше учрежденною при Киевском Военном, Подольском и Волынском генерал-губер­наторе. — Т. 1. — Киев, 1849.
 42. Історичний словник українського язика / за ред. Є. Тим­ченка. — Т. 2. — Харків ; Київ, 1932.
 43. Кирсанова Р.М. Костюм в русской художественной культуре 18 — первой половины 20 вв.: Опыт энциклопедии / Р.М. Кирсанова. — Москва, 1995.
 44. Книга пожитков бывшего черниговского полковника Павла Полуботка и детей его, Андрея и Якова Полуботков, составленная по указу 1724 году майором Михайлом Раевским и лейб-гвардии сержантом Львовым // Чтения в императорском обществе истории и древностей российских при московском университете. — Кн. 3. — Москва, 1862.
 45. Косміна О. Традиційне вбрання українців / О. Кос­міна. — Т. 1. — Київ : Балтія-друк, 2008.
 46. Крикун М. Брацлавське воєводство у XVI—XVIII століттях: Статті і матеріали / М. Крикун. — Львів : вид-во Укр. Катол. ун-ту, 2008.
 47. Крикун М. Воєводства Правобережної України у XVI—XVIII століттях: Статті і матеріали / М. Крикун. — Львів : вид-во Укр. Катол. ун-ту, 2012.
 48. 48. Лазаревский А. Материалы для истории общественного и частного быта в Малороссии XVIIIв. / А. Лазаревский // Чтения в историческом общества Нес­тора-Летописца. — Кн. 11. — 1896.
 49. Лазаревский А.М. Обозрение Румянцевской описи Малороссии / А. Лазаревский. — Вып. ІІІ. — Чернигов, 1875.
 50. Лев Диакон. История / Лев Диакон. — Москва : Наука, 1988.
 51. Лохвицька ратушна книга другої половини ХVII ст. (Збірник актових документів). Серія «Пам’ятки української мови. Серія актових документів і грамот». — Київ : Наукова думка, 1986.
 52. Маркович Я. Дневные записки малороссийского подскарбия генерального Якова Марковича / Я. Маркович. — Москва, 1859. — Ч. 1.
 53. Маркович Я. Дневные записки малороссийского подскарбия генерального Якова Марковича / Я. Маркович. — Москва, 1859. — Ч. 2.
 54. Маслійчук В. До історії жіночого одягу на Сло­бо­жанщині (за матеріалами кримінальної справи 1792 р.) / В. Ма­слійчук // Збірник Харківського істо­рико-філо­ло­гічного товариства. Нова серія. — Т. 9. — Харків, 2002.
 55. Матейко К. Український народний одяг. Етногра­фічний словник / К. Матейко. — Київ : Наукова думка, 1996.
 56. Оглоблин Н. Богатый киевлянин конца XVII в. / Н.Оглоблин // Киевская старина. — 1889. —Т. 25. — № 5—6.
 57. Описи Харківського намісництва кінця XVIII ст. — Київ : Наукова думка, 1991.
 58. Опись движимого имущества, принадлежавшего малороссийскому гетману Ивану Самойловичу и его сыновьям, Григорию и Якову // Русская историческая библиотека, издаваемая Археографической коммиссией. — Т. VIII. — Санкт-Петербург, 1884.
 59. Опись домашних вещей бунч. тов. Григория Фридрикевича // Киевская старина. — 1901. — Т. 72. — № 2. Документы, известия и заметки.
 60. Полное собрание русских летописей.— Т. 2. Ипатьевская летопись.— Санкт-Петербург, 1908.
 61. Полонська-Василенко Н. Майно запорізької старшини, як джерело для соціально-економічного дослі­джен­ня історії Запоріжжя / Н. Полонська-Васи­ленко // Нариси з соціально-економічної історії Укра­їни. — Т. І. — Київ, 1932.
 62. Реєстри майна Яна Франкенштайна 1597 та 1602 рр. // Тесленко І. Сліди Франкенштайна на Волині ; Записки наукового товариства ім. Т. Шевченка. — Т. CCLX. — Кн. 2. Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. — Львів, 2010.
 63. Савваитов П. Описание старинных царских утварей, одежд, оружия, ратных доспехов и конского прибора, извлеченное из рукописей архива московской оружейной палаты с объяснительным указателем Павла Савваитова / П. Савваитов. — Санкт-Петербург, 1896.
 64. Славутич Є.В. Військовий костюм в Українській козацькій державі: уніформологічний словник / Є.В. Славутич. — Київ : Ін-т історії України НАН України, 2012.
 65. Словник української мови XVI — першої половини XVII ст. : у 28-ми вип. — Вип. 10. — Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2003.
 66. Словник української мови : в 11-ти т. / ред. І.К. Бі­лодід. — Т. 11. — Київ : Наукова думка, 1980.
 67. Спаський І.Г. Дукати і дукачі України / І.Г. Спаський. — Київ : Наукова думка, 1970.
 68. Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерус­ского языка / И.И. Срезневский. — Т. 2. — Санкт-Петербург, 1902.
 69. Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка / И.И. Срезневский .— Т. 3. — Санкт-Петербург, 1912.
 70. Стороженки: Фамильный архив. — Т. VI. — Киев, 1908.
 71. Стороженко А. К истории Киева в XV—XVI вв. / А.Стороженко // Киевская старина. — 1892. — Т. 36. — № 2. — Февраль.
 72. Сулимовский архив. Фамильные бумаги Сулим, Скоруп и Войцеховичей. XVII—XVIII вв. — Киев, 1884.
 73. Тимченко Є. Матеріали до словника писемної та книжкової української мови XV—XVIII ст. / Є.Тимченко. — Київ ; Нью Йорк : Ін-т укр. мови НАН України, 2002.
 74. Торгівля на Україні. ХІV — середина ХVІІ століття. Волинь і Наддніпрянщина. — Київ : Наукова думка, 1990.
 75. Українське золотарство. Дукачі. Альбом. Серія «Укра­їнське народне мистецтво». — Львів : Ін-т колек­ціо­нерства українських мистецьких пам’яток при НТШ, 2014.
 76. Українське повсякдення ранньомодерної доби: збірник документів. — Вип.1: Волинь XVI ст. — Київ : Фенікс, 2014.
 77. Фасмер М. Этимологический словарь русского язика / М. Фасмер. — Т. 2. — Москва : Прогресс, 1986.
 78. Фасмер М. Этимологический словарь русского язика / М. Фасмер. — Т. 3. — Москва : Прогресс, 1987.
 79. Bruckner A. Slownik etymologiczny jezyka polkiego / Bruckner A. — Warczawa : Wieda Powszechna, 1957.
 80. Linde S.B. Slownik jezyka polskiego / Linde S.B. — T. 1. — Warzsawa, 1807.
 81. Јoziсski W. Јwуw staroїytny. Kartki z historyi sztuki s obyczajуw. Patrycyat i mieszczaсstwo Lwowskie w XVI i XVII wieku / Јoziсski W. — Lwьw, 1890.
 82. Slownik Polsczyznu XVI wieku. — Т. 7. — Wroclaw ; Warszawa ; Krakьw ; Gdansk, 1973.
 83. Slownik Polszcsyzny XVI wieku. — Т. 10. — Wroclaw ; Warszawa ; Krakьw ; Gdansk, 1976.
 84. Slownik polszczyzny XVI wieky. — T. 13. — Wroclaw ; Warszawa ; Krakьw ; Gdansk ; Lьdї, 1981.
 85. ŜevиenkoI. Sviatoslav in Byzantine and Slavic Minia­tures / Ŝevиenko I. // Slavic Review. — 1965. —  24.
 86. Turnau I. Slownik ubiorуw: tkaniny, wuroby pozatkackie, skуry, broс i klejnoty oraz barwy znane w Polsce od њredniowiecza do poczatku XIX w. / Turnau I. — Warszawa : Semper, 1999.
 87. Керик М. Інвентар та акт оцінення майна бродівського ливарника XVIII століття Іллі Дублянського // www.lnu.edu.ua/Subdivisions/um/um6/Dokumenty/ 2-KERYK.

читати публікацію»

Наші автори
Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »