Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2018. № 3 (141)

Народознавчі зошити. 2018. № 3 (141). С. 656–661

УДК 94(477.83-25):[641.3:339.562(=14=19)]”14/17″(083.72)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.03.656

СХІДНОЗЕМНОМОРСЬКІ ПРОДУКТИ НА СТОЛІ ЛЬВІВСЬКИХ МІЩАН У XV—XVII СТ.

Лильо Ігор Миколайович, кандидат історичних наук доцент, докторант
Львівський національний університет імені Івана Франка,
кафедра загального мовознавства,
вул. Університетська 1, 79000, м. Львів, Україна
Контакти: вул. Грюнвальдська 12/12, Львів, 79044, т. 0636150793, e-mail lylolv@yahoo.com

Анотація. Гастрономічні вподобання львів’ян в історичній ретроспективі XV—XVII ст. є цікавим свідченням щоденного життя людей. Вивчення номенклатури продуктів, що надходили до Львова, обсягів та пропорцій їх споживання, дає фахівцям можливість відчути дух епохи «на смак». Джерела красномовно свідчать про фінансову спроможність городян, їх естетичні вподобання, побут, уявлення про зовнішній світ. Їжа повсякчас залишалась чинником, що об’єднував людей без огляду на їх етнічне походження чи політичну приналежність.

Ключові слова: Середземномор’я, греки, вірмени, мальвазія, перець, Львів.

Надійшла 01.03.2018

Список використаних джерел

1. Центральний Державний Історичний Архів України у м. Львові (далі ЦДІА України у м. Львові). — Ф. 52. — Оп. 2 (Магістрат міста Львова Officium consulare). — Спр. 17. Книга запису індуктів і протоколів уряду ради (1577—1580).
2. ЦДІА України у м. Львові. — Ф. 52. — Оп. 2. — Спр. 21. Книга запису індуктів і протоколів уряду ради (1589—1590).
3. ЦДІА України у м. Львові. — Ф. 52. — Оп. 2. — Спр. 240. Індукти спірних справ (1539—1561).
4. ЦДІА України у м. Львові. — Ф. 52. — Оп. 2. — Спр. 243. Індукти спірних справ (1569—1576).
5. ЦДІА України у м. Львові. — Ф. 52. — Оп. 2. — Спр. 245. Книга запису індуктів і протоколів спірних і кримінальних справ лавничого суду (1579—1582).
6. ЦДІА України у м. Львові. — Ф. 52. — Оп. 2. — Спр. 247. Книга запису індуктів і протоколів спірних і кримінальних справ лавничого суду (1585—1587).
7. ЦДІА України у м. Львові. — Ф. 131. — Оп. 1. — Спр. 488. Колекція грамот на пергаменті. Грамота польського короля Сигізмунда ІІ про порядок торгівлі у місті Львові винами, привезеними з Греції.
8. Васильєва О. Формування традиції придворного бенкету в Гетьманщині (друга половина XVII — перша третина XVIII ст.) / О. Васильєва // Повсякдення ранньомодерної України. — Kиїв : Інститут історії України НАН України, 2013. — № 1. — С. 57—68.
9. Замостяник І. Протоколи судового процесу львівського столяра Яна Гавловича як джерело до вивчення матеріальної та звичаєвої культури початку XVII ст. / І. Замостяник // Дрогобицький краєзнавчий збірник. — 2004. — Вип. 8. — С. 430—444.
10. Замостяник І. Чоловічий одяг львівських міщан кінця XVI — першої половини XVII ст. / І. Замостяник // Народознавчі зошити. — № 4 (130). — Львів, 2016. — C. 873—883.
11. Заяць О. Звичаї та повсякденні практики львівського цеху багатих крамів у світлі протоколів XVI — першої третини XVII ст. / О. Заяць // Історія торгівлі, податків та мита. — № 1—2 (13—14). — Дніпро, 2016. — С. 79—104.
12. Зварич В. Нумізматика. Довідник / В. Зварич, Р. Шуст. — Тернопіль ; Львів : Тернопіль ; Львівський державний університет ім. Івана Франка. — 464 с.
13. Зубрицький Д. Хроніка міста Львова / Денис Зубрицький ; пер. з польськ. I. Сварника ; коментарі M. Капраля ; ред. О. Шишки. — Львів, 2002. — 602 с.
14. Исторические связи народов СССР и Румынии в XV — начале XVIII в.: Документы и материалы : в трех томах / издал Я.С. Гросул и др. — Москва, 1965. — Т. 1.
15. Капраль М. Люди корпорації: Львівський шевський цеху ХVІІ—ХVІІІ ст. / М. Капраль ; Львівське відділення ІУАД ім. М.С. Грушевського НАН України. — Львів, 2012. — 552 с. + 16 іл.
16. Кривонос В. До питання про діяльність середземноморських греків у Львові в XVI — середині XVII ст. / В. Кривонос // Lwów: miasto, spoleczeństwo, kultura. — T. II. — WPS. — Kraków, 1998. — S. 59—67.
17. Ленченко В. Резиденція гетьмана Івана Мазепи в Батурині / В. Ленченко // Матеріали міжн. наук.-практ. конф. з нагоди 295-ї річниці з дня смерті гетьмана України Івана Мазепи та 10-річчя заснування заповідника «Гетьманська столиця». — Ніжин, 2006. — С. 120—126.
18. Лильо І.М. До питання про щоденне життя львівських міщан XVІ ст. за інвентарем особистих речей Софії Афендик / І.М. Лильо // Вісник Львівського університету. Серія історична. — 2015. — Вип. 51. — С. 632—645.
19. Перелигіна О. Корнякта Кам’яниця / О. Перелигіна // Енциклопедія Львова. — Львів, 2010. — Т. 3. — С. 411—415.
20. Петришак Б. «Лицар пера і каламаря» — писар міста Львова Войцех Зимницький (1583—1639 рр.) / Б. Петришак ; Львівське відділення ІУАД ім. М.С. Грушевського НАН України ; ЦДІА України, м. Львів. — Львів, 2011. — 208 с. — (Львівські історичні праці. Дослідження. — Вип. 3).
21. Подградская Е.М. Экономические связи Молдавии со странами Центральной и Восточной Европы в XVI—XVII вв. / Е.М. Подградская. — Кишинёв : Штиница, 1991. — 312 с. : 23 табл.
22. Полное собрание русских летописей. — Т. 32. Хроники: Литовская и Жмойтская, Быховца. Летописи: Баркулабовская, Аверки и Панцырного. — Москва : Наука, 1975. — 234 с.
23. Привілеї міста Львова (XIV—XVIII ст.) / упоряд. М. Капраль. — Львів, 1998. — T. 1. — 640 с.
24. Andrews K. Castel of the Morea / Andrews K. — Athens, 2006. — 174 p.
25. Bystroń J. Dzieje obyczajów w dawnej Polsce: wiek XVI—XVIII / Bystroń J. — T. 1. — Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski, 1933. — 469 s.
26. Dias-Lewandowska D. Wine and identity in Poland from thelate seventeenth to the early nineteenth century / Dias-Lewandowska D. // Biographies of Drink: a Case Study Approach to Our Historical Relationship with Alcohol / ed. Mark Hailwood, Deborah Toner. — Cambridge Scholars Publishing, 2015. — P. 138—157.
27. Dumanowski Andrzej. Poznański Sekrety kuchmistrzowskie Stanisława Czernieckiego / Dumanowski Andrzej, Pawlas Jerzy. — Warszawa, 2012 ; Księga szafarska dworu Jana III Sobieskiego 1695—1696 / oprac. J. Dumanowski, M. Próba i Ł. Truściński ; Monumenta Poloniae Culinaria. — T. IV (red. J. Dumanowski). — Warszawa, 2013.
28. Dziubiński A. Na szlakach Orientu. Handel między Polską a Imperium Osmańskim w XVI—XVIII w. / Dziubiński A. — Wrocław : Leopoldinum, 1998. — 320 s. : 10 il.
29. Hryszko R. Obraz Kilii — kolonii genueńskiej nad Dunajem, w świetle akt notarialnych Antonia di Ponzo z lat 1360—1361 / Hryszko R. // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. — Z. 12. — Kraków, 2000.
30. Haris Kalligas. Monemvasia. Seven-Fifteenth Centuries / Haris Kalligas // The Economic History of Byzantium: From Seven througt the Fifteen Century Dumbarton Oaks Research Library and Collection. — Washington : D. C. — № 39. — P. 879—897.
31. Katalog Dokumentów rуznej proweniencji Miast, wsi, cechów, parafii, klasztorów a osób prywatnych 1397—1794 / oprac. Maria Trojanowska. — Lublin, 1998. — 214 s.
32. Kuchowicz Z. Obyczaje i postacie Polski szlacheckiej XVI—XVIII wieku / Kuchowicz Z. — Warszawa, 1993. — 284 s.
33. Łoziński W. Patrycyat i miesczaństwo lwowskie w XVI—XVII wieku / Łoziński W. — Lwów : Księgarnia H. Altenberga, 1902. — 434 s. : 107 rys.
34. Nadel-Golobič E. Armenians and Jews in Medieval Lvov: Their role in Orient trade. Cahiers de Monde russe et sovietiqe / Nadel-Golobič E. — Volum. XX. — Nos. 3—4. — Paris ; Hague ; New York, 1979. — P. 345—388.
35. Rybarski S. Handel i polityka handlowa Polski w XVI stuleciu. — T. 1. Rozwój handlu i polityki handlowej / Rybarski S. — Poznań : Nakładem Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania, 1928. — 356 s.
36. Savary des Bruslons. Dictionnaire de commerce. — T. 4. — S. 1049 ; T. 5. — S. 582.
37. Tentiuc J. Some Considerations Regarding Byzantine Influences in the East of Carpathians in the 10th—13th Centuries / Tentiuc J. // Medieval Europe Brugge International congres over Middeleeuwse en Latere Archeologie 1—4 October. — Brugge, 1997. — P. 9—22.
38. Thomas S. Wine and Oil For All the Ru’s! The importantion of Byzantine wine and olive oil to Kievan Rus’ / Thomas S., Noonan & Roman Kovalev // Byzantium and the North. Acta Byzantina Fennica. — V.IX.1997—1988. — Helsinki, 1999. — P. 118—152.
39. The SAGE Encyclopedia of Alcohol: Social, Cultural and Historical Perspectives / J. Corfield ; ed. Scott C. — Martin, 2014. — 1704 p.
40. Volumina Legum. Przedruk Zbioru Praw Staraniem XX Pijarow w Warszawie, od roku 1732 do roku 1782 wydanego. — Petersburg : Nakładem i drukiem Jozafata Ohryzki. — Vol. II. — 482 p.; Vol. III. — 472 p.; Vol. IV. — 501 p.
41. Wyczański A. Studia nad konsumpcją żywności w Polsce w XVI i pierwszej połowie XVII w. / Wyczański A. — Warszawa, 1969. — 223 s.
42. Żakiej Tadeusz. W staropolskiej kuchni i przy polskim stole / Żakiej Tadeusz (pseud. Marek Tadeusz lub Lemnis M. Vitry H.). — Warszawa, 1986. — 57 s.
43. Zubyk R. Gospodarka finansowa miasta Lwowa 1624—1635 / Zubyk R. — Lwów, 1930. — (Badania z dziejów spolecznych i gospodarczych pod red. prof. Fr. Bujaka. — № 7). — 453 s.
44. Протасевич В.И. Памятники политической сатиры XVII в. «Речь Ивана Мелешки» и «Письмо к Обуховичу» / В.И. Протасевич // Из истории философской и общественно-политической мысли Белоруссии. Избранные произведения XVI — нач. ХІХ в. Мн., 1962). Інтернет доступ: http://starbel.narod.ru/mialeshka.htm.
45. Kitowicz Jędrzej. Opis obyczajów za panowania Augusta III Sasa [online доступ]. http://univ.gda.pl/ literat/kitowic/index.htm.

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »