Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2018. № 3 (141)

Народознавчі зошити. 2018. № 3 (141). С. 662–670

УДК 393.9 (=161.2)(477.87)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.03.662

АПОТРОПЕЇЧНІ ЗАХОДИ ДЛЯ ЖИВИХ ТА МАГІЧНІ ДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ СПОРЯДЖЕННЯМ МЕРЦЯ В УКРАЇНЦІВ ЗАКАРПАТТЯ

Черленяк Іванна Василівна, аспірантка
Інститут народознавства Національної академії наук України,
відділ історичної етнології,
Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна
Контакти: (032) 297-01-57; e-mail: ina@mail.lviv.ua

Анотація. Розглядається один із аспектів ритуального комплексу, присвячений захисним обрядам для рідних померлого в традиційній поховальній обрядовості українців Закарпаття кін. ХІХ — п. п. ХХ ст. Увага звертається на заходи щодо зменшення смутку та жалю за покійним, захисні обряди від повторного впливу смерті, заходи від страху перед небіжчиком, ритуали для відвернення візитів покійника після смерті. Також наводиться ряд магічних практик із речами, що контактували з мерцем.

Ключові слова: покійник, мертвий, душа, смерть, труна, похорон, обряд, звичай, традиція, захист.

Надійшла 25.01.2018

Список використаних джерел

1. Арьес Ф. Человек перед лицом смерти / Ф. Арьес ; пер. с фр. В.К. Ронина ; общ. ред. Оболенской С.В. — Москва : Прогресс, 1992. — 528 с.
2. Боряк О. Баба-повитуха в культурно-історичній традиції українців: між профанним і сакральним / О. Боряк. — Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2009. — 400 с.
3. Вархол Н. Народні знання українців-русинів Словаччини / Н. Вархол // Народна творчість та етнографія. — 2012. — № 4. — С. 33—45.
4. Вовк Хведір. Студії з української етнографії та антропології / Хведір Вовк. — Прага : Український громадський видавничий фонд, 1928. — 354 с.
5. Демян Л. Похороннѣ обряды и вированя из веречанского округа / Л. Демян // Подкарпатска Русь. — Ужгород : Педагогичне товариство Подк. Руси, 1926. — Рочник ІІІ. — № 5. — С. 108—112 ; № 7—8. — С. 170—175 ; № 10. — С. 224—225 ; 1927. — Рочник ІV. — № 1. — С. 15—16 ; № 2. — С. 43—44 ; № 4. — С. 86—87 ; № 5. — С. 121—123.
6. Дзендзелівський Й.О. Лінгвістичний атлас українських народних говорів Закарпатської області. УРСР (лексика) : у ІІІ ч. / Й.О. Дзендзелівський. — Ужгород : УжДУ, 1958. — Ч. І. — 294 с.
7. Етимологічний словник української мови : у 7 т. / редкол. О.С. Мельничук (голов. ред.) та ін. — Київ : Наукова думка, 2003. — Т. 4: Н—П ; уклад. Р.В. Болдирєв та ін. ; ред. тому В.Т. Коломієць, В.Г. Скляренко. — 656 с.
8. Жаткович Ю. Етнографическій очерк угро-русских: Комплексне видання / Ю. Жаткович ; упорядкування і передмова О.С. Мазурка. — Ужгород : Мистецька лінія, 2007. — С. 62—144.
9. Изворинъ А. Похоронный звычай у подкарпатских русинов (Загальный описъ) / А. Изворинъ // Зоря — Hajnal. — Унгваръ, 1942. — Рочникъ ІІ. — Ч. 1—2. — С. 130—144.
10. Коцан В. Похоронні обряди та звичаї на Іршавщині кінця XIX — початку XX ст. (На прикладі сіл Осій, Білки, Великий Раковець, Малий Раковець, Нижнє Болотне, Заболотне) / В. Коцан // Історичні студії: Збірник наукових праць, з проблем давньої і середньовічної історії та етнології. — Ужгород, 2008. — Випуск 2. — С. 95—113.
11. Мицюк О.К. Сани в похоронах верховинців Карпат / О.К. Мицюк // Подкарпатска Русь. — Рочник ІХ. — № 1—3. — Ужгород : Педагогичне товариство Подк. Руси, 1932. — С. 24—26.
12. Недзельський Е. Похоронный обычай на Поткарпатской Руси / Е. Недзельський // Ужгородский народный голос. — Ужгород, 1933. — С. 122—127.
13. Потушняк Ф. Крест и крестная сила в народном вірованії / Ф. Потушняк // Русская правда. — Ужгород, 1940. — 19, 20, 21, 23 апреля.
14. Потушняк Ф.М. Закарпатська українська етнографія: значення, історіографія, завдання. Проблеми та їх розрішення / Ф.М. Потушнякъ // Тиводар М.П. Життя і наукові пошуки Федора Потушняка. — Ужгород, 2005. — С. 163—254.
15. Потушняк Ф. Сани в похороннім обряді / Ф. Потушнякъ // Неділя. — Ужгород, 1942. — 27 сентября. — С. 11.
16. Потушнякъ Ф.М. Самоубійцѣ въ народномъ вѣрованю / Ф.М. Потушнякъ // Литературна недѣля. — Унгваръ : Друкарня Подкарпатского общества наукъ, 1941. — Рочник І. — С. 21—22, 31—32.
17. Свистун В. Село Ковбасово / В. Свистун // Подкарпатска Русь. — Ужгород : Педаґоґичне товариство Подк. Руси, 1930. — Рочник VIІ. — Число 7—8. — С. 162—165.
18. Світлик П. Народнѣ повѣря, ворожки, примовки і обычаѣ села Имстичева — Бер. Верховина / П. Світлик // Подкарпатска Русь. — Ужгород : Педаґоґичне товариство Подк. Руси, 1929. — Рочник VI. — Число 4. — С. 86—91 ; № 5. — С. 113—116 ; № 6. — С. 144—146.
19. Симоненко И.Ф. Быт населения Закарпатской области (по материалам экспедиции 1945—1947 гг.) / И.Ф. Симоненко // Советская этнография. — 1948. — № 1. — С. 63—89.
20. Тиводар М.П. Етнографія Закарпаття: Історико-етнографічний нарис / М.П. Тиводар. — Ужгород : Гражда, 2010. — 416 с.
21. Ченґері Г. Похорон в Н. Ростоках, округа Веречанського / Г. Ченґері // Подкарпатска Русь. — Ужгород : Педагогичне товариство Подк. Руси, 1934. — Рочник ХІ. — С. 62—63.
22. Черленяк І.В. Поховально-поминальні обряди українців Закарпаття кін. ХІХ — п. п. ХХ ст. / І.В. Черленяк // Записки історичного факультету. — Одеса : Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова, 2016. — Випуск 27. — С. 197—221.
23. Varchol J. Zvyky a povery v l`udovom stavitel`stve a buvani Rusinov-Ukrajincov na Slovensku / Varchol J., Varcholova N. // Tradicie stavitel’stva a bvvania na Slovensku s osobitnym akcentom na kulturne prejavy v prostredi entickych minorit. Muzea a etnica 1999 / hlavny redactor a zostavovatel’ M. Sopoliga. — Bratislava ; Svidnik, 1999. — P. 33—45.
24. Kožmínová A. Podkarpatská Rus. Práce a život lidu / Kožmínová A. — Praha, 1992. — 132 р.

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »