« 2018. № 6 (144)

Народознавчі зошити. 2018. № 6 (144). С. 1623–1630

УДК: 75.052(=162.1)”18”:[726:27-523.4](477.83)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.06.1623

НАСТІННИЙ ЖИВОПИС МАРТИНА ЯБЛОНСЬКОГО В ХРАМАХ ЛЬВІВЩИНИ В КОНТЕКСТІ ЙОГО ТВОРЧОГО ДОРОБКУ

Надійшла 8.11.2018

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8332-050

Мулик Аліна, аспірантка,

Львівська національна академія мистецтв,

вул. Кубійовича, 38, 79011, м. Львів, Україна.

Контакти: e-mail alina.mulyk@gmail.com

Анотація. Розглянуто творчість одного з найталановитіших художників Галичини епохи романтизму — Мартина Яблонського. Досліджено етапи його творчого розвитку, художні підходи, стилі і мотиви, у яких він працював, які наслідував і якими надихався. Виявлено релігійні святині Львівщини, де творив Майстер, його об’єкти станкового та настінного характеру та стан їхнього збереження.

Ключові слова: Мартин Яблонський, монументальне мис­тецтво, релігійний живопис, настінний розпис, фрески, іконостас, портрет, літографія.

Список використаних джерел

 1. Король С.І. Малярство і графіка Галичини періоду романтизму: жанрова структура і художньо-стильові особливості: дис. на здоб. …канд. мистецтвознавства  / С.І. Король // Інститут народознавства НАН України. — Львів, 2007. — Т. 1. — 202 с.
 2. Левицька М.К. Львівське портретне малярство кінця ХVІІІ— першої половини ХІХст.: художньо-стильові особливості: дис. на здоб. … канд. мистецтвознавства  / М.К. Левицька // Львівська академія мистецтв. — Львів, 2003. — Т. 1. — 197 с.
 3. Sadok BaraczKs. Dzieje klasztoru ww oo. Dominikanow w Podkamieniu / Ks. Sadok Baracz. — Tarnopol : drukiem Jozefa Pawlowskiego, 1870. — 348 s.
 4. Урсу Н.О. Роль митців — творців сакрального простору домініканських храмів ХVІ—ХІХ століть на землях Галичини [Електронний ресурс] / Урсу Н.О. // Вісник ХДАДМ. — Режим доступу: URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/had_2007_2_16.pdf. — Назва з екра­ну. — Дата звернення: 28.05.2018.
 5. СемчишинГузнер Олеся. Передумови конкурсу на обнову інтер’єру Успенської церкви у Львові, ого­ло­шеного Ставропігійським інститутом 1912 р., та участь у конкурсі Модеста Сосенка [Електронний ресурс] / Олеся Семчишин-Гузнер. — Режим доступу: URL: https://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/3800/1/Lozynskij_Lvivske_Stavropigijske%20_2011.pdf. — С. 99—108. — Назва з екрану. — Дата звернення: 24.09.2018.
 6. Sіownik artystуw polskich i obcych w Polsce dziaіaj№cych: malarze, rzezbiarze, graficy. — Tom III, H-Ki. — Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1979. — 418 s.
 7. Український народний одяг XVII — початку ХІХст. в акварелях Ю.Глоговського / автори та упоряд. Д.П. Крва­вич, Г.Г. Стельмащук. — Київ : Наукова думка, 1988. — 275 с.
 8. Кінґа Помес. Книгарська родина Яблонських із Ґлоґова-Малопольського / Кінґа Помес // Вісник Львів­сь­кого ун-ту. — 2014. — Вип. 8. — С. 30—37. — (Серія книгозн. бібліот. та інф. технол.).
 9. Лисун Я. Збереження пам’яток монументального живопису Галичини кінця XVII—XVIII ст. Костел бернардинів у Львові / Я. Лисун // Народознавчі зошити. — 2011. — № 2 (98).
 10. Krystyna Kubiak. Rzymsko katolickie zabytki sakralne Lwowa [Електронний ресурс] / Przewodnik katolicki.— 30/2007.— Режим доступу: URL: https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2007/Przewodnik-Katolicki-30-2007/Wiara-i-Kosciol/Rzymskokatolickie-zabytki-sakralne-Lwowa. — Назва з екра­ну. — Дата звернення: 24.09.2018.
 11. Smirnow Jurij. Koњciуі њw. Anny we Lwowie [Елек­тронний ресурс] / Jurij Smirnow // Kurier Galicyjski. — 2011—2018. — Режим доступу: URL: https://www.kuriergalicyjski.com/historia/zabytki/63-koci-w-anny-we-lwowie?showall=&start=1. — Назва з екрану. — Дата звернення: 24.09.2018.
 12. Проців Іван. Церква й монастир Святої Анни у Львові: сторінки історії [Електронний ресурс] / Іван Проців // Вісник Львівської національної академії мистецтв. — Випуск 28. — Режим доступу: URL: https://lnam.edu.ua/files/Academy/nauka/visnyk/pdf_visnyk/28/21.pdf. — Назва з екрану. — Дата звернення: 24.09.2018.
 13. Smirnow Jurij. Koњciуі Jezuitуw њw. Piotra i Pawіa. Czкњж2 [Електронний ресурс] / Jurij Smirnow // Kurier Galicyjski. — 2011—2018. — Режим доступу: URL: https://www.kuriergalicyjski.com/historia/zabytki/1970-koci-jezuitw-w-piotra-i-pawa-cz-2. — Назва з екрану. — Дата звернення: 24.09.2018.
 14. Katedra ormiaсska we Lwowie [Електронний ресурс]  // Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії. — Режим доступу: URL: https://pl.wikipedia.org/wiki/Katedra_ormiaсska_we_Lwowie. — Назва з екрану. — Дата звернення: 24.09.2018.
 15. Wolanska Joanna. Katedra ormianska we Lwowie w latach1902—1938. Przemiany architektoniczne i dekoracja wnetrza / J. Wolanska ; Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. — Warszawa, 2010. — 562 s. + ill.
 16. Хилюк Микола. Успенська церква [Електронний ре­сурс] / Микола Хилюк // Open Lviv: пішохідні, авто­бусні та велосипедні екскурсії у Львові. — 2010—2018. — Режим доступу: URL: https://openlviv.com/uspenska-tserkva-2/. — Назва з екрану. — Дата звернення: 24.09.2018.
 17. Яблонський Мартин [Електронний ресурс] / Мате­ріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії. — Режим доступу: URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Яблонський_Мартин. — Назва з екрану. — Дата звернення: 24.09.2018.
 18. Львів. Церква та Монастир св. Онуфрія [Електронний ресурс] / Блоги: Vladya. — I.UA, 2006—2018. — Режим доступу: URL:http://blog.i.ua/user/322733/ 682765/. — Назва з екрану. — Дата звернення: 24.09.2018.
 19. Бондаренко Андрій. Кам’янець: Катедра з мінаретом [Електронний ресурс] / Андрій Бондаренко // «Ук­ра­їна Інкогніта» — неприбутковий проект ентузіастів краєзнавства ; Ukraina Incognita’2016. — Режим доступу: URL: http://ukrainaincognita.com/khmelnytska-oblast/kamyanets-podilskyi/kamyanets-katedra-z-minaretom. — Назва з екрану. — Дата звернення: 24.09.2018.
 20. Мороз Володимир. Добромиль — перлина українсь­кого Підгір`я [Електронний ресурс] / Володимир Мороз // «Музейний простiр» ; Проект «ProMuseum: розвиток ресурсної бази та модернізація музейної галузі України». — Режим доступу: URL: http://prostir.museum/ua/post/29242. — Назва з екрану. — Дата звернення: 24.09.2018.
 21. Szelest Dmitrij. Dzieje zbiorуw polskie go malarstwa w Lwowskiej Galerii Obrazуw [Електронний ресурс] / Dmitrij Szelest // Wydawnictwo Artystycznei Filmo­we.— Режим доступу: URL: http://www.lwow.com.pl/galeria/polskie.html. — Назва з екрану. — Дата звернення: 24.09.2018.
 22. Sіownik Geograficzny Krуlestwa Polskiego i innych krajуw sіowiaсskich [Електронний ресурс] // Podkamieс na Podolu / Artykuіy. — Режим доступу: URL: http://www.podkamien.pl/articles.php?article_id=6. — Назва з екрану. — Дата звернення: 24.09.2018.
 23. Жеплинська Оксана. Українське мистецтво кінця XVII — початку XX ст. Пам’яті родини Свєнціцьких [Електронний ресурс] / Оксана Жеплинська ; Національний Музей у Львові ім. Андрея Шептицького. — Режим доступу: URL:http://www.mankurty.com/sven/?page_id=357. — Назва з екрану. — Дата звернення: 24.09.2018.

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »