« 2018. № 6 (144)

Народознавчі зошити. 2018. № 6 (144). С. 1623–1630

УДК: 75.052(=162.1)”18”:[726:27-523.4](477.83)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.06.1623

НАСТІННИЙ ЖИВОПИС МАРТИНА ЯБЛОНСЬКОГО В ХРАМАХ ЛЬВІВЩИНИ В КОНТЕКСТІ ЙОГО ТВОРЧОГО ДОРОБКУ

Надійшла 8.11.2018

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8332-050

Мулик Аліна, аспірантка,

Львівська національна академія мистецтв,

вул. Кубійовича, 38, 79011, м. Львів, Україна.

Контакти: e-mail alina.mulyk@gmail.com

Анотація. Розглянуто творчість одного з найталановитіших художників Галичини епохи романтизму — Мартина Яблонського. Досліджено етапи його творчого розвитку, художні підходи, стилі і мотиви, у яких він працював, які наслідував і якими надихався. Виявлено релігійні святині Львівщини, де творив Майстер, його об’єкти станкового та настінного характеру та стан їхнього збереження.

Ключові слова: Мартин Яблонський, монументальне мис­тецтво, релігійний живопис, настінний розпис, фрески, іконостас, портрет, літографія.

Список використаних джерел

 1. Король С.І. Малярство і графіка Галичини періоду романтизму: жанрова структура і художньо-стильові особливості: дис. на здоб. …канд. мистецтвознавства  / С.І. Король // Інститут народознавства НАН України. — Львів, 2007. — Т. 1. — 202 с.
 2. Левицька М.К. Львівське портретне малярство кінця ХVІІІ— першої половини ХІХст.: художньо-стильові особливості: дис. на здоб. … канд. мистецтвознавства  / М.К. Левицька // Львівська академія мистецтв. — Львів, 2003. — Т. 1. — 197 с.
 3. Sadok BaraczKs. Dzieje klasztoru ww oo. Dominikanow w Podkamieniu / Ks. Sadok Baracz. — Tarnopol : drukiem Jozefa Pawlowskiego, 1870. — 348 s.
 4. Урсу Н.О. Роль митців — творців сакрального простору домініканських храмів ХVІ—ХІХ століть на землях Галичини [Електронний ресурс] / Урсу Н.О. // Вісник ХДАДМ. — Режим доступу: URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/had_2007_2_16.pdf. — Назва з екра­ну. — Дата звернення: 28.05.2018.
 5. СемчишинГузнер Олеся. Передумови конкурсу на обнову інтер’єру Успенської церкви у Львові, ого­ло­шеного Ставропігійським інститутом 1912 р., та участь у конкурсі Модеста Сосенка [Електронний ресурс] / Олеся Семчишин-Гузнер. — Режим доступу: URL: https://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/3800/1/Lozynskij_Lvivske_Stavropigijske%20_2011.pdf. — С. 99—108. — Назва з екрану. — Дата звернення: 24.09.2018.
 6. Sіownik artystуw polskich i obcych w Polsce dziaіaj№cych: malarze, rzezbiarze, graficy. — Tom III, H-Ki. — Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1979. — 418 s.
 7. Український народний одяг XVII — початку ХІХст. в акварелях Ю.Глоговського / автори та упоряд. Д.П. Крва­вич, Г.Г. Стельмащук. — Київ : Наукова думка, 1988. — 275 с.
 8. Кінґа Помес. Книгарська родина Яблонських із Ґлоґова-Малопольського / Кінґа Помес // Вісник Львів­сь­кого ун-ту. — 2014. — Вип. 8. — С. 30—37. — (Серія книгозн. бібліот. та інф. технол.).
 9. Лисун Я. Збереження пам’яток монументального живопису Галичини кінця XVII—XVIII ст. Костел бернардинів у Львові / Я. Лисун // Народознавчі зошити. — 2011. — № 2 (98).
 10. Krystyna Kubiak. Rzymsko katolickie zabytki sakralne Lwowa [Електронний ресурс] / Przewodnik katolicki.— 30/2007.— Режим доступу: URL: https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2007/Przewodnik-Katolicki-30-2007/Wiara-i-Kosciol/Rzymskokatolickie-zabytki-sakralne-Lwowa. — Назва з екра­ну. — Дата звернення: 24.09.2018.
 11. Smirnow Jurij. Koњciуі њw. Anny we Lwowie [Елек­тронний ресурс] / Jurij Smirnow // Kurier Galicyjski. — 2011—2018. — Режим доступу: URL: https://www.kuriergalicyjski.com/historia/zabytki/63-koci-w-anny-we-lwowie?showall=&start=1. — Назва з екрану. — Дата звернення: 24.09.2018.
 12. Проців Іван. Церква й монастир Святої Анни у Львові: сторінки історії [Електронний ресурс] / Іван Проців // Вісник Львівської національної академії мистецтв. — Випуск 28. — Режим доступу: URL: https://lnam.edu.ua/files/Academy/nauka/visnyk/pdf_visnyk/28/21.pdf. — Назва з екрану. — Дата звернення: 24.09.2018.
 13. Smirnow Jurij. Koњciуі Jezuitуw њw. Piotra i Pawіa. Czкњж2 [Електронний ресурс] / Jurij Smirnow // Kurier Galicyjski. — 2011—2018. — Режим доступу: URL: https://www.kuriergalicyjski.com/historia/zabytki/1970-koci-jezuitw-w-piotra-i-pawa-cz-2. — Назва з екрану. — Дата звернення: 24.09.2018.
 14. Katedra ormiaсska we Lwowie [Електронний ресурс]  // Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії. — Режим доступу: URL: https://pl.wikipedia.org/wiki/Katedra_ormiaсska_we_Lwowie. — Назва з екрану. — Дата звернення: 24.09.2018.
 15. Wolanska Joanna. Katedra ormianska we Lwowie w latach1902—1938. Przemiany architektoniczne i dekoracja wnetrza / J. Wolanska ; Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. — Warszawa, 2010. — 562 s. + ill.
 16. Хилюк Микола. Успенська церква [Електронний ре­сурс] / Микола Хилюк // Open Lviv: пішохідні, авто­бусні та велосипедні екскурсії у Львові. — 2010—2018. — Режим доступу: URL: https://openlviv.com/uspenska-tserkva-2/. — Назва з екрану. — Дата звернення: 24.09.2018.
 17. Яблонський Мартин [Електронний ресурс] / Мате­ріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії. — Режим доступу: URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Яблонський_Мартин. — Назва з екрану. — Дата звернення: 24.09.2018.
 18. Львів. Церква та Монастир св. Онуфрія [Електронний ресурс] / Блоги: Vladya. — I.UA, 2006—2018. — Режим доступу: URL:http://blog.i.ua/user/322733/ 682765/. — Назва з екрану. — Дата звернення: 24.09.2018.
 19. Бондаренко Андрій. Кам’янець: Катедра з мінаретом [Електронний ресурс] / Андрій Бондаренко // «Ук­ра­їна Інкогніта» — неприбутковий проект ентузіастів краєзнавства ; Ukraina Incognita’2016. — Режим доступу: URL: http://ukrainaincognita.com/khmelnytska-oblast/kamyanets-podilskyi/kamyanets-katedra-z-minaretom. — Назва з екрану. — Дата звернення: 24.09.2018.
 20. Мороз Володимир. Добромиль — перлина українсь­кого Підгір`я [Електронний ресурс] / Володимир Мороз // «Музейний простiр» ; Проект «ProMuseum: розвиток ресурсної бази та модернізація музейної галузі України». — Режим доступу: URL: http://prostir.museum/ua/post/29242. — Назва з екрану. — Дата звернення: 24.09.2018.
 21. Szelest Dmitrij. Dzieje zbiorуw polskie go malarstwa w Lwowskiej Galerii Obrazуw [Електронний ресурс] / Dmitrij Szelest // Wydawnictwo Artystycznei Filmo­we.— Режим доступу: URL: http://www.lwow.com.pl/galeria/polskie.html. — Назва з екрану. — Дата звернення: 24.09.2018.
 22. Sіownik Geograficzny Krуlestwa Polskiego i innych krajуw sіowiaсskich [Електронний ресурс] // Podkamieс na Podolu / Artykuіy. — Режим доступу: URL: http://www.podkamien.pl/articles.php?article_id=6. — Назва з екрану. — Дата звернення: 24.09.2018.
 23. Жеплинська Оксана. Українське мистецтво кінця XVII — початку XX ст. Пам’яті родини Свєнціцьких [Електронний ресурс] / Оксана Жеплинська ; Національний Музей у Львові ім. Андрея Шептицького. — Режим доступу: URL:http://www.mankurty.com/sven/?page_id=357. — Назва з екрану. — Дата звернення: 24.09.2018.

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »