« 2019. № 3 (147)

Народознавчі зошити. 2019. № 3 (147). С. 660—669

УДК 394.262.5 (477.86)
DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.03.660

ДЕЯКІ ФРАГМЕНТИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ВОРОЖБИ НА СВЯТКИ (ЗА ПОЛЬОВИМИ МАТЕРІАЛАМИ З ПОКУТТЯ)

СЕРЕБРЯКОВА Олена

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1039-2920

кандидат історичних наук, науковий співробітник

відділу етнології сучасності

Інститут народознавства

Національної академії наук України

проспект Свободи, 15, 79000, Львів, Україна

Контакти: e-mail: o-sereb@ukr.net

Анотація. Актуальність статті зумовлена відсутністю спеціальної розвідки про локальні особливості побутування мантично-магічних практик на Покутті, які здійснювали у різдвяно-водохресний період з господарською метою. Тому у запропонованій публікації автор ставить перед собою мету комплексно висвітлити пласт звичаєво-обрядових і світоглядних явищ, пов’язаних із ворожіннями про господарський добробут (врожай злакових та овочевих культур, плодових дерев, меду, кількість бджіл, корів і телят та ін.).

Об’єктом дослідження є традиційний світогляд і звичаєво-обрядова культура жителів Покуття, а предметом — мантично-магічні дії з різними ритуальними атрибутами, до яких вдавалися покутяни впродовж зимових Святок. Джерельною основою статті є матеріали власних польових досліджень за 2013—2014, 2016—2017 рр. (села Коломийського, Снятинського, Тлумацького, Тисменицького і Городенківського р-нів Івано-Франківської обл.), краєзнавчі розвідки, а також праці кінця ХІХ — поч. ХХI ст. Методологія розвідки ґрунтується на загальнонаукових методологічних принципах та основних вимогах, які ставляться щодо праць історико-етнологічного спрямування. Проаналізовано мантично-магічні традиції, пов’язані з господарським добробутом, які виконували жителі Покуття в період Святок. З’ясовано, що розглянутий етнолокальний варіант вписується в загальноукраїнську канву, зберігаючи при цьому своєрідні риси.

Ключові слова: ворожба (ворожіння, дивінації, мантичні, магічні дії/практики/прийоми), Покуття, Святки, врожай.

Надійшла 25.03.2019

Список використаних джерел

 1. Kolberg O. Pokucie. Obraz etnograficzny. T. I. Krakьw, 1882.
 2. Mroczko K. Њniatyсszczyzna. (Przyczynek do etnografii krajowej). Przewodnik naukowy i literacky. R. XXV. T. XXV. Zeszyt IV. Kwiecieс. 1897. S. 289—304.
 3. Mroczko K. Њniatyсszczyzna. (Przyczynek do etnografii krajowej). Przewodnik naukowy i literacky. R. XXV. T. XXV. Zeszyt V. Maj. 1897. S. 385—402.
 4. Waigel L. Rys miasta Koіomyi. Koіomyja: Drukiem H.Zadembskiego i spуlki, 1877.
 5. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 704.
 6. ТимчукМ. Обпалена земля. Історія села Грушки. Тлумач, 1994.
 7. Когут Б.О., Сас О.Л. Нариси з історії села Павелча (Павлівки). Івано-Франківськ: Лік, 1998.
 8. Жолобайло Я. «Це Матіївці — наше село…». Історико-етнографічний нарис. Коломия: Вік, 2000.
 9. Возняк М. Село моє — України цвіт. Івано-Фран­ківськ: Нова Зоря, 2003.
 10. Андрусяк С., Білий Д., Двояк М., Качорак Я. Вікняни: з правіків до сьогодення. Львів: Українські технології, 2007.
 11. Клодницький О. Народний побут, звичаї і фольклор Товмаччини. Альманах Станіславівської землі. Збір­ник матеріалів до історії Станіславова і Станіславщини. Нью-Йорк; Торонто; Мюнхен, 1975. С. 876—888.
 12. Бажанський М. Краса Снятинщини: ріки, потоки, ліси, луги, сади, міста і села та висока матеріальна і духовна культура їхніх жителів: Гаслова енциклопедія. Дітройт, 1982. 272 с.
 13. Великочий В. Традиційні покутські свята новорічного циклу та їх використання в сучасній туристичній галузі краю. Ямгорів літературно-краєзнавчий і мистецький альманах. Ямгорів, 2014. Ч. 24—25. С. 279—286.
 14. ТарасЯ. Традиційне садівництво та виноградарство на Покутті. Народознавчі зошити. № 1 (133). Львів, 2017. С. 129—135.
 15. Історія Угринова. Нариси з історії села Угринів Тисменицького району Івано-Франківської області. Івано-Франківськ: Плай, 2000.
 16. Ісаків: історико-краєзнавчий нарис. Івано-Фран­ківськ: Нова Зоря, 2004.
 17. Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы XIX— нач. XXв. Зимние праздники. Москва: Наука, 1973.
 18. Никифоровский Н.Я. Простонародныя приметы и поверья, суеверные обряды и обычаи, легендарные ска­за­ния о лицах и местах. Витебск, 1897.
 19. Франко І. Людові віруваня на Підгірю. Етнографічний збірник. Т.V. Львів, 1898. С.160—218.
 20. Сырку П. Изъ быта бессарабскихъ румынъ. I.На­родный календарь румынскаго населенія въ Бессарабіи. Живая старина. 1913. Вып. I—II. Годъ XXII. C. 147—180.
 21. Яковлев Г. Пословицы, поговорки, крылатыя слова, приметы и поверья, собранныя в слободе Сагунах Острогожскаго уезда. Живая старина. 1905. Вып.I и II. ГодXIV. С. 141—180.
 22. Борош М., Корачонь З., Татраї Ж. Різдвяні свята (від адвента до Водохреща). Народна творчість і ет­но­графія (спецвипуск 4/2006). C.11—22.
 23. Попович Ю.В. Молдавские новогодние праздники (XIX — начало XXвека). Кишинев: Штиинца, 1974.
 24. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 698.
 25. ПетришинВ. Ще про село Гостів. Альманах Станіславівської землі. Збірник матеріалів до історії Ста­ніславова і Станіславщини. T. II. Нью­-Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 1985. С. 546—558.
 26. Славянские древности: Этнолингвистический словарь в 5-ти тт. Москва: Международные отношения, 1999. Т. 2: Д-К (Крошки).
 27. Schnajder J. Z їycia gуrali nadіomnickich. Lud. Lwуw, 1912. T. XVIII. Zeszyt I—IV. S. 141—217.
 28. Холмщина і Підляшшя. Історико-етнографічне дослідження. Київ: Родовід, 1997.
 29. Поділля: Історико-етнографічне дослідження. Київ: Доля, 1994.
 30. Герасимович В. Народні звичаї, обряди та пісні в селї Креховї, жовківського повіту. Правда. Львів: З дру­карні НТШ, 1893. Т.XVII. Вип.LII. Червень. С. 314—320.
 31. Кожолянко Г. Різдвяна обрядовість гуцулів. Праці НТШ. Краєзнавство. Косів, 2005. Т. 1. С. 111—119.
 32. СивицькийМ. Духова культура. Лемківщина: Зе­мля — люди — історія — культура. — Т.ІІ. — Нью-Йорк; Париж; Сидней; Торонто, 1988. C.102—194.
 33. Колеса Ф. Людові вірування на Підгірю, в с. Ходовичах стрийського повіту. Етнографічний збірник. Львів, 1898. Т. V. С. 76—98.
 34. Шухевич В.О. Гуцульщина. Четверта частина. 2 ви­дання. Верховина: Гуцульщина, 1999.
 35. Иванов П. Жизнь и поверья крестьян Купянскаго уезда, Харьковской губерніи. Харьков: Печатное Дело, 1907.
 36. Falkowski J., Pasznycki B. Na pograniczu Łemkowsko-bojkowskiem. Lwόw: Nakładem tow-wa ludoznawczego, 1935.
 37. Sarna K. Opis powiatu Jasielskiego. Jasіo, 1908.

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »