Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2019. № 3 (147)

Народознавчі зошити. 2019. № 3 (147). С. 749—757

УДК 630 (092) (477.83/.86)
DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.03.749

ДІЯЛЬНІСТЬ КАЗИМИРА ШЕПТИЦЬКОГО В ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ГАЛИЧИНИ

ПРОЦІВ Олег

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6692-7835

кандидат наук з державного управління,

докторант Львівського регіонального інституту

державного управління Національної академії

державного управління при Президентові України

вул. Василя Сухомлинського, 16, 79491,

Брюховичі, Львівська область, Україна

Контакти: е-mail: oleg1965@meta.ua

Анотація. В умовах перехідного періоду в галузі лісового господарства, як і в інших галузях суспільного життя, особливої ваги набуває вироблення ефективних і результативних методів управління. Вивчення історичного досвіду діяльності графа Казимира Шептицького, як організатора суспільного життя, є на сьогодні доволі актуальним і сприятиме підвищенню рівня інформованості населення щодо історичного минулого краю. У запропонованій розвідці автор ставить перед собою мету з’ясувати діяльність Галицького лісового товариства та роль у ньому Казимира Шептицького. Об’єктом дослідження є діяльність Галицького лісового товариства у період 1905—1911 рр., а предметом — діяльність графа Казимира Шептицького. Методологічною основою дослідження є принцип історизму у поєднанні з функціональним методом, що дало змогу визначити вплив Казимира Шептицького на суспільні відносини Галичини.

У праці розглядається діяльність Казимира Шептицького у Галицькому лісовому товаристві у період з 1905 по 1911 роки. Описано його кар’єрний ріст — від члена Товариства до керівника Товариства. До статті включені промови Казимира Шептицького, що дало змогу висвітлити його особистість. У хронологічній послідовності подано його головування на засіданнях Галицького лісового товариства. Описано його участь як делегата Галицького лісового товариства в інших представницьких та державних органах Галичини та Австрійської імперії. Досліджено діяльність Казимира в інших товариствах з метою вирішення справ лісової галузі.

Ключові слова: Казимир Шептицький, Галичина, лісове господарство, Галицьке лісове товариство, журнал «Сильван».

Надійшла 12.04.2019

Список використаних джерел

 1. Dzіaі rolnіczy. Gazeta Narodowa.1905. № 193. 25 sierpnia. S. 3.
 2. Zebranie galic. Towarzystwa leњnego w Zywcu. Sіowo Polskie.1905. № 393. 24 sierpnia. S. 2—3.
 3. Sprawozdanie z XX. Walnego Zgromadzenia gal. Towarzystwa leњnego, odbytego w dniach od 20 do 22 wrzeњnia 1905 w Їywcu. Sylwan.1905. Listopad. S. 423.
 4. Dyplom czіonka honorowego Gallc. tow. Leњnego.Sylwan. 1907. S. 345—346.
 5. Wrкczenie dyplomu. Gazeta lwowska. 1907. № 192. 23 sierpnia. S. 5.
 6. Zjazd leњnikуw. GazetaNarodowa.1907. № 192. 23 sierpnia. S. 3.
 7. Wyciag zprotokoіu posiedzenia czіonkуw Wydziaіu gal. Towarzystwa leњnego z dnia 7 paїdziernika 1905. Sylwan. 1906. S. 39.
 8. Wyciag zprotokoіu posiedzenia czіonkуw Wydziaіu gal. Towarzystwa leњnego z dnia 10—11 listopada 1905. Sylwan. 1906. S. 40.
 9. Sprawozdanie z czynnoњci Wydziaіu galicyjskieuo Towarzystwa leњnego za rok 1903/4 i 1904/5. Sylwan. 1905.№ 11. S. 423.
 10. Wyciag zprotokoіu posiedzenia czіonkуw Wydziaіu gal. Towarzystwa leњnego z dnia 6 czerwca 1906. Sylwan. 1906. S. 438.
 11. Wyciag zprotokoіu posiedzenia czіonkуw Wydziaіu gal. Towarzystwa leњnego z dnia 14 sierpnia 1906. Sylwan. 1906. S. 432.
 12. Sprawozdanie z wycieczki czіonkуw galic. Towarzystwa leњnego do lasуw rz№dowych w Rachiniu dnia 13 wrzeњnia l906. Sylwan. 1906. S. 460—466.
 13. Sprawa szkoіy lerinej we Lwowie. Sіowo Polskie. 1906. № 418. 15 wrzeњnia. S. 6.
 14. Zjazd leњnikуw. Gazeta Narodowa. 1907. № 191. 22 sierpnia. S. 3.
 15. Gospodarstwo i handel. Gazeta lwowska. 1907. № 190. 21 sierpnia. S. 5.
 16. Stenograficzny protokуі obrad XXII. Walnego Zgromadzenia Czіonkуw galicyjskiego Towarzystwa leњnego, dnia 21. sierpnia 1907 w Krakowie. Sylwan. 1907. S. 423.
 17. Szczerbowski I. Pamiкtnik dwudziesto piкcio letniej dziaіalnoњci Galicyjskiego towarzystwa leњnego 1882—1907. Lwуw: Polonia, 1907. 229 s.
 18. Sprawozdaniez czynnoњci Wydziaіu Towarzystwa leњnego gal. za r. 1906/1907. Sylwan. 1907. S. 337.
 19. Zjazd leњnikоw. Sіowo Polskie. 1908. № 394. 24 sierpnia. S. 7.
 20. Wyciag z protokoіu posiedzenia czіonkуw Wydziaіu gal. Towarzystwa leњnego z dnia 6. Lutego 1909. Sylwan. 1911. S. 225.
 21. Wyciag zprotokoіu posiedzenia czіonkуw Wydziaіu gal. Towarzystwa leњnego z dnia 8. maja 1909. Sylwan. 1909. S. 325—326.
 22. Wiеcz kаtoliсki. Gazeta lwowska. 1896. № 141. 21 czerwca. S. 4.
 23. Ubezpieczenie czeladzi folwarcznej i robotnikуw rolnych. Gazeta lwowska. 1897. № 95. 28 kwietnia. S. 4.
 24. Towarzystwo urzкdnikуw prywatnych. Sіowo Polskie. 1905. № 215. 9 maja. S. 8.
 25. Wyciag protokoіu posiedzenia czіonkуw Wydziaіu gal. Towarzystwa leњnego z dnia 9. lutego 1906.
 26. Towarzystwo urzкdnikуw prywatnych. Gazeta Narodowa. 1907. № 276. 26 kwietnia. S. 2.
 27. Z Zakіadupensyjnego dla ubezkоw pieczenia urzкdnikуw prywatnych. Gazeta lwowska. 1908. № 257. 8 listopada. S. 4.
 28. Ubezpieczenie urzкdnikуw pкywatnych. Gazeta lwowska. 1908. № 39. 18 lutego. S. 4.
 29. Tow. wzajemnych ubezpieczen urzкdnikow prywatnych. Sіowo Polskie. 1906. № 193. 26 kwietnia. S. 2.
 30. Czas. 1908. № 38. 15 lutego. S. 1.
 31. Kurjer Lwowski. 1908. № 77. 15 lutego. S. 3.
 32. Wyciag z protokoіu posiedzenia czіonkуw Wyclziaіu gal. Towarzystwa leњnego z dnia 6. marca 1909. Sylwan. 1909. S. 230.
 33. Wyciag z protokoіu posiedzenia czіonkуw Wydziaіu gal. Towarzystwa leњnego z dnia 12. Czerwca 1909. Sylwan. 1909. S. 405.
 34. Wyciag z protokoіu posiedzenia czіonkуw Wydziaіu gal. Towarzystwa leњnego z dnia 31. lipca. Sylwan. 1909. S. 453—454.
 35. Nekrolog. Sylwan. 1908. S. 536—537.
 36. Stenograficzny protokуl obrad XXlV. Walnego Zgromadzenia czіonkow galicyjskiego Towartwa leњnego, z dnia 9. Sierpnia 1909 w Stryju. Sylwan. 1910. S. 517—518.
 37. Stenograficzny protokуlobrad XXlV. Walnego Zgromadzenia czіonkow galicyjskiego Towartwa leњnego, zdnia 24. Sierpnia 1909 w Tarnowie. Sylwan. 1909. S. 490—501.
 38. Protokуі posiedzenia czіonkуw Wydziaіu gal. Towarzystwa leњnegoz dnia 5. lutego 1910. Sylwan. 1910. S. 187.
 39. Protokуі posiedzenia czіonkуw Wydziaіu gal. Towarzystwa leњnegoz dnia 6. Marca 1910. Sylwan. 1910 S. 237.
 40. Komisya krajowa dla zalesien ochronnych. Gazeta lwowska. 1910. № 42. 23 lutego. S. 2—3.
 41. XIV. Zwyczajne Zgromadzenie Rady Ogуlnej k. c. Galicyjshego Towarzystwa Gospodarskiego. Sylwan. 1910. S. 184.
 42. Sprawy towarzystwa leњnego. Sylwan. 1910. S. 292.
 43. Sprawy towarzystwa leњnego. Sylwan. 1910. S. 341.
 44. Sprawy towarzystwa leњnego. Sylwan. 1910. S. 422.
 45. Wyciag z protokoіu posiedzenia czіonkуw Wydziaіu gal. Towarzystwa leњnego z dnia 8. lipca. 1910. Sylwan. 1910. S. 470.
 46. Wyciag z protokoіu posiedzenia czіonkуw Wydziaіu gal. Towarzystwa leњnego z dnia 19. wrzeњnia. 1910. Sylwan. 1910. S. 621.
 47. Wyciag z protokoіu posiedzenia czіonkуw Wydziaіu gal. Towarzystwa leњnego z dnia 5. listopada. 1910. Sylwan. 1911. S. 45.
 48. Zjazd leњnikуw. Gazeta lwowska. 1911. № 230. 10 paїdziernika. S. 3.
 49. Z Wydzialu galic. Towarzysta leњnego. Sylwan. 1911. S. 497.
 50. Sprawozdaniez czynnoњci Wydziaіu Galicyjskiego Towarzystwa leњnegoza rok 1911/1912. Sylwan. 1912. S. 425—426.
 51. Stenograficzny protokуі Obrad XXVII. Walnego Zgromadzenia Czіonkуw galicyjskiego Towarzystwa leњnego, dniach 23 i 24 wrzeњnia 1912. Brody. Sylwan. 1912. S. 425—426.
 52. Pogrzeb њ. p. Jana hr. Szeptyckiegо. Gazeta lwowska. 1912. № 266. 19 listopada. S. 4—5.

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »