« 2019. № 5 (149)

Народознавчі зошити. 2019. № 5 (149). С. 1200—1204

УДК 398.21(=161.2):050(438)”187/191”

DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.05.1200

УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ КАЗКИ НА СТОРІНКАХ ПОЛЬСЬКОГО ВИДАННЯ «ZBIOR WIADOMOSCI DO ANTROPOLOGII KRAJOWEJ»

ДЕМЕДЮК Марина

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4415-002X

кандидат філологічних наук, наукова співробітниця,

Інституту народознавства НАН України,

відділ фольклористики,

проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

e-mail: mdemedyuk@gmail.com

Анотація. Однією із центральних проблем в українському казкознавстві є нагромадження та едиція науково вартісних текстів народних казок. Сучасні дослідження потребують звернення до фольклорно-етнографічних збірників українських наративів, які вийшли у зарубіжній народознавчій періодиці. Метою запропонованої розвідки є з’ясування специфіки фольклорних матеріалів, вміщених у польській періодиці кінця ХІХ — початку ХХ ст. Об’єктом дослідження обрано народознавчий часопис «Zbior wiadomosci do antropologii krajowej». Методологічну основу праці становлять принципи об’єктивності та історизму фольклору. Для атрибуції вміщених текстів використана методологія українських та зарубіжних фольклористів та народознавців (І. Франка, В. Гнатюка, А. Аарне, Л. Мушкетик та ін.).

У статті проаналізовані українські народні казки, вміщені у польському серійному виданні кінця ХІХ — початку ХХ ст. Отож хронологічні межі дослідження припадають саме на той час. Джерельною базою стали детально проаналізовані польські народознавчі видання другої половини ХІХ ст. З’ясована специфіка подання фольклорного матеріалу польськими збирачами та упорядниками. Методологічну основу праці становлять принципи об’єктивності та історизму фольклору, а основними методами є структурно-типологічний, метод концептуального аналізу. Простежено наукову цінність вміщених текстів, їх значення для українського казкознавства.

Ключові слова: українці, польські дослідники-аматори, народна казка, фольклорний сюжет.

Надійшла 27.09.2019

Список використаних джерел

 1. Записки о Южной Руси. Издалъ П. Кулишь. Санкт-Петербург: В типографии А. Якобсона, 1857. Т. 2. 354 с.
 2. Малорусские народные предания и рассказы. Свод М. Драгоманова. Київ, 1876. 434 с.
 3. Галицькі народні казки. В Берлині пов. Бродського із уст народа списав О. Роздольський. Впоряд. і порівняння додав І. Франко. Етнографічний збірник: у 40т. Львів, 1895. Т.1. 188 с.; Т. 7. 168 с.
 4. Українські народні байки (Звіриний епос). Т. І—ІІ. Зібрав Володимир Гнатюк. Етнографічний збірник. Львів, 1916. Т. 37—38. 559 с.
 5. Етнографічні матеріали з Угорської Руси. ТомV: Казки з Бачки. Зібрав Володимир Гнатюк. Етнографічний збірник. Львів, 1910. Т.29. 318 с.
 6. Sіownik folkloru polskiego. Pod red.Juliana Krzyїanowskiego. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1965.
 7. Zapiski etnograficzne z Ukrainy przez Edwarda Rulikowskiego. Zbior wiadomosci do antropologii krajowej. Krakьw, 1879. T. 3. S. 62—89.
 8. Neуman Czeslaw. Materialy etnograficzne z okolic Pliskowa w powiecie Lipowieckim. Zbior wiadomosci do antropologii krajowej. Krakьw, 1884. T. 8. S. 234—245.
 9. Basni z Polesia. Podal Oskar Kolberg. Zbior wiadomosci do antropologii krajowej. Krakьw, 1889. T. 13. Rozdz. 3. S. 200—207.
 10. Moszynska Jozefa. Bajki i zagadki ludu ukrajinskiego. Zbior wiadomosci do antropologii krajowej. Krakьw, 1885. T. 9. S. 73—160.
 11. Демедюк М. Християнські мотиви в українських народних казках. Народознавчі зошити. Львів, 2016. №3. С.704—709.
 12. Франко І. Замітка по етнографії українського народу на Волині. Франко І. Зібр. творів: у 50 т. Київ, 1980. Т. 27. C. 210—215.
 13. Грушевський М. [Рец.] Zbiуr wiadomoњci do antropologii krajowej wydawany staraniem komisyi antropologicznej Akademii Umiejкtnosci w Krakowie. T. XVIII. Краків, 1895. ГрушевськийМ.С. Твори: у 50 т. Львів: Світ, 2008. Т. 14. С. 36—37.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »