« 2019. № 5 (149)

Народознавчі зошити. 2019. № 5 (149). С. 1200—1204

УДК 398.21(=161.2):050(438)”187/191”

DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.05.1200

УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ КАЗКИ НА СТОРІНКАХ ПОЛЬСЬКОГО ВИДАННЯ «ZBIOR WIADOMOSCI DO ANTROPOLOGII KRAJOWEJ»

ДЕМЕДЮК Марина

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4415-002X

кандидат філологічних наук, наукова співробітниця,

Інституту народознавства НАН України,

відділ фольклористики,

проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

e-mail: mdemedyuk@gmail.com

Анотація. Однією із центральних проблем в українському казкознавстві є нагромадження та едиція науково вартісних текстів народних казок. Сучасні дослідження потребують звернення до фольклорно-етнографічних збірників українських наративів, які вийшли у зарубіжній народознавчій періодиці. Метою запропонованої розвідки є з’ясування специфіки фольклорних матеріалів, вміщених у польській періодиці кінця ХІХ — початку ХХ ст. Об’єктом дослідження обрано народознавчий часопис «Zbior wiadomosci do antropologii krajowej». Методологічну основу праці становлять принципи об’єктивності та історизму фольклору. Для атрибуції вміщених текстів використана методологія українських та зарубіжних фольклористів та народознавців (І. Франка, В. Гнатюка, А. Аарне, Л. Мушкетик та ін.).

У статті проаналізовані українські народні казки, вміщені у польському серійному виданні кінця ХІХ — початку ХХ ст. Отож хронологічні межі дослідження припадають саме на той час. Джерельною базою стали детально проаналізовані польські народознавчі видання другої половини ХІХ ст. З’ясована специфіка подання фольклорного матеріалу польськими збирачами та упорядниками. Методологічну основу праці становлять принципи об’єктивності та історизму фольклору, а основними методами є структурно-типологічний, метод концептуального аналізу. Простежено наукову цінність вміщених текстів, їх значення для українського казкознавства.

Ключові слова: українці, польські дослідники-аматори, народна казка, фольклорний сюжет.

Надійшла 27.09.2019

Список використаних джерел

 1. Записки о Южной Руси. Издалъ П. Кулишь. Санкт-Петербург: В типографии А. Якобсона, 1857. Т. 2. 354 с.
 2. Малорусские народные предания и рассказы. Свод М. Драгоманова. Київ, 1876. 434 с.
 3. Галицькі народні казки. В Берлині пов. Бродського із уст народа списав О. Роздольський. Впоряд. і порівняння додав І. Франко. Етнографічний збірник: у 40т. Львів, 1895. Т.1. 188 с.; Т. 7. 168 с.
 4. Українські народні байки (Звіриний епос). Т. І—ІІ. Зібрав Володимир Гнатюк. Етнографічний збірник. Львів, 1916. Т. 37—38. 559 с.
 5. Етнографічні матеріали з Угорської Руси. ТомV: Казки з Бачки. Зібрав Володимир Гнатюк. Етнографічний збірник. Львів, 1910. Т.29. 318 с.
 6. Sіownik folkloru polskiego. Pod red.Juliana Krzyїanowskiego. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1965.
 7. Zapiski etnograficzne z Ukrainy przez Edwarda Rulikowskiego. Zbior wiadomosci do antropologii krajowej. Krakьw, 1879. T. 3. S. 62—89.
 8. Neуman Czeslaw. Materialy etnograficzne z okolic Pliskowa w powiecie Lipowieckim. Zbior wiadomosci do antropologii krajowej. Krakьw, 1884. T. 8. S. 234—245.
 9. Basni z Polesia. Podal Oskar Kolberg. Zbior wiadomosci do antropologii krajowej. Krakьw, 1889. T. 13. Rozdz. 3. S. 200—207.
 10. Moszynska Jozefa. Bajki i zagadki ludu ukrajinskiego. Zbior wiadomosci do antropologii krajowej. Krakьw, 1885. T. 9. S. 73—160.
 11. Демедюк М. Християнські мотиви в українських народних казках. Народознавчі зошити. Львів, 2016. №3. С.704—709.
 12. Франко І. Замітка по етнографії українського народу на Волині. Франко І. Зібр. творів: у 50 т. Київ, 1980. Т. 27. C. 210—215.
 13. Грушевський М. [Рец.] Zbiуr wiadomoњci do antropologii krajowej wydawany staraniem komisyi antropologicznej Akademii Umiejкtnosci w Krakowie. T. XVIII. Краків, 1895. ГрушевськийМ.С. Твори: у 50 т. Львів: Світ, 2008. Т. 14. С. 36—37.

читати публікацію»

Наші автори
Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »