« 2021. № 5 (161)

Народознавчі зошити. 2021. № 5 (161).  С. 1150—1166

УДК 391+677.076.62(477)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.05.1150

ВИШИВКА НА ОДЯЗІ УКРАЇНЦІВ: ПРОБЛЕМА ВИТОКІВ

БАЛУШОК Василь

  • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1362-8270
  • кандидат історичних наук, старший науковий співробітник,
  • Інститут мистецтвознавства, фольклористики
  •  та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України,
  • вул. Грушевського, 4, 01001, м. Київ, Україна,
  • Контакти: e-mail: grigras@i.ua

ОЛІЙНИК Марина

  • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2946-8243
  • кандидатка історичних наук, наукова співробітниця,
  • Інститут мистецтвознавства, фольклористики
  • та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України,
  • вул. Грушевського, 4, 01001, Київ, Україна,
  • Контакти: e-mail: marina.oliynik@gmail.com

Анотація. Ґенезу вишивки на одязі українців задовільно вивченою вважати не можна. Через дефіцит джерел її доісторія має численні лакуни, а твердження авторів не завжди базуються на міцній фактологічній основі. Звідси — актуальність обраної нами тематики. Мета дослідження: намітити гіпотетичну лінію ґенези української вишивки на одязі на найбільш ранньому етапі, розглянувши час, обставини, чинники і шляхи цього процесу. Методологією є положення про закономірності ґенези й еволюції орнаменту, а також дії механізму культурних запозичень, сформульовані Ф. Боасом, А. Кребером, Л. Штернбергом, С. Арутюновим. Результати. Виходячи зі спільності походження орнаменту на різних речах (в т. ч. на вишивці), запропоновано простежувати його ґенезу на предметах матеріальної культури за двома лініями культуроґенезу українців: власне слов’янською (суперстрат) і сарматською (субстрат). Слід враховувати й різноетнічні додатки (адстрат) та впливи Античної і Східних цивілізацій.

Ключові слова: вишивка, орнамент, узор, ґенеза, запозичення, археологічна культура.

Надійшла 27.09.2021

Список використаних джерел

  • 1. Балушок В., Олійник М. Вишивка на одязі українців: деякі проблеми сучасного дискурсу. Народознавчі зошити. Львів, 2021. № 4 (160). С. 849—863.
  • 2. Балушок В. Українська етнічна спільнота: етногенез, історія, етнонімія. Біла Церква: Видавець Олек сандр Пшонківський, 2007. 304 с.
  • 3. Вовк Хв. Характерні ознаки південноросійської народної орнаментики. Народознавча спадщина Хведора Вовка. Голов. ред. Г. Скрипник. Київ: ІМФЕ НАН України, 2012. Кн. 1. С. 108—116.
  • 4. Нидерле Л. Быт и культура древних славян. Прага, 1924. 285 с.
  • 5. Савицкий П. Об украинской вышивке XVIII века и современном ее возрождении. Черниговская земская неделя. 1914. № 24 (13 июня). С. 1—5.
  • 6. Фехнер М.В. Древнерусское золотное шитье X—XIIIвв. в собрании Государственного Историческо го музея. Средневековые древности Восточной Европы. Сб. ст. Отв. ред. Н.Г. Недошивина. Москва: ГИМ, 1993. С. 3—21.
  • 7. Стельмащук Г. Давнє вбрання на Волині. Етно графічно-мистецтвознавче дослідження. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2006. 280 с.
  • 8. Щеглова О.А. Тайна «пляшущих человечков» и «следы невиданных зверей». Антропо- и зооморфные изображения в раннеславянской металлопластике. Сла вяно-русское ювелирное дело и его истоки. Материалы Международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Г.Ф. Корзухиной (Санкт-Петербург, 10—16 апреля 2006 г.). Санкт-Петербург: Нестор-История, 2010. С. 146—171.
  • 9. Михайлов К. Ранние образцы древнерусского золотого шитья из Чернигова и Шестовицы. Чернігів у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної Європи. Зб. наук. праць, присвячених 1100-літтю першої літописної згадки про Чернігів. Чернігів: Деснянська правда, 2007. С. 138—153.
  • 10. Кара-Васильєва Т. Історія української вишивки. Ки їв: Мистецтво, 2008. 464 с.
  • 11. Космина О.Ю. Украинская рубашка: от белья к этническому символу. Мода и дизайн: исторический опыт — новые технологии. Мат. 7 XIV й Международной научн. Конф-и. Санкт-Петербург, 27—30 июня 2011 г. Санкт-Петербург, 2011. С. 370—373.
  • 12. Інтерв’ю Грубнік Л. з О. Косміною: Символіка українських вишиванок: етнолог розкрила значення орнаментів і кольорів. URL: https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20200521-symvolika-ukrayinskyh-vyshyvanok-etnolog-rozkryla-znachennya-ornamentiv-i-koloriv/ (дата звернення: 28.09.2020).
  • 13. Akhmedov I. Matrices from the Collection of K.I. Ol’shevskij The North Caucasian group of Early Medieval imprinted decorations. «To make a fairy’s whistle from a briar rose». Studies presented to Eszter Istvánovits on her sixtieth birthday. Nyíregyháza, 2018. Рр. 505—528.
  • 14. Косміна О. Запорозькі козаки носили не шаровари, а вузькі полотняні штани. URL: https://www.istpravda.com.ua/articles/2020/03/2/157122/ (Дата звернення: 28.09.2020).
  • 15. Папакін А. «Жупан історичний… шаровари козацькі»: псевдокозацькі елементи військового одягу українських збройних формувань 1917—1921 рр. Стрій. До слід ження з історії одягу. 2020. № 2. Ч. 2. С. 43—63.
  • 16. Руденко О. Про шаровари. URL: https://dvka.com.ua/%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/ (Дата звернення: 18.03.2021).
  • 17. Рахно К. Яким був одяг жителів України: згадки про шаровари в писемних джерелах Речі Посполитої XVI ст. Людина, суспільство, влада в давній та ранньомодерній Україні: контексти історичної презентації. Київ: Інститут історії України НАН України, 2020. С. 317—324.
  • 18. Пахльовська О. Український постмодернізм як клонування без правил. («Ситуація постмодернізму в Україні»: круглий стіл, Києво-Могилянська академія, Київ, 11.09.2001). Кіно-Театр. 2001. № 6 (38). С. 2—6.
  • 19. Boas F. Primitive Art. Oslo, 1927 (Harv. Univ. Press). 376 pp.: 15 pls., 308 figs.
  • 20. Kroeber A.L. Decorative symbolism of the Arapaho. American Antropologist. 1901. Vol. 3. April-June. Рp. 308—336.
  • 21. Штернберг Л.Я. Орнамент из оленьего волоса и игол дикобраза. К методологии изучения орнамента. Советская этнография. 1931. № 3—4. С. 103—125.
  • 22. Арутюнов С.А. Народы и культуры: развитие и взаимодействие. Москва: Наука, 1989. 247 с.
  • 23. Feest C.F. Franz Boas, Primitive Art, and the Anthropology of Art. European Review of Native American Studies. 2004. Vol. 18. № 1. Рp. 5—8.
  • 24. Симченко Ю.Б. Нганасанские орнаменты. Советская этнография. 1963. № 3. С. 166—171.
  • 25. Соколова З.П. Путешествие в Югру. Москва: Мысль, 1982. 173 с.
  • 26. Дзенискевич Г.И. Атапаски Аляски. Очерки материальной и духовной культуры. Конец XVIII — начало XIX в. Ленинград: Наука, 1987. 154 с.
  • 27. Никонорова Е.Е. Орнамент счетной вышивки башкир: Генезис и развитие. Автореферат дис. … кандидата исторических наук. Уфа, 1998. 20 с.
  • 28. Титорева Г.Т. Художественные особенности орнаментального искусства нанайцев. Автореферат дис… кандидата искусствоведения. Санкт-Петербург, 2004. 23 с.
  • 29. Geijer A. Birka III. Die Textilfunde aus den Gräbern. Uppsala: Almquist & Wiksells, 1938. 191 s.
  •       30. Hensel W. Polska przed tysiącem lat. Wyd. 3 uzu peіnione. Wrocław; Warszawa; Kraków:
  •             Wydawnictwo Polskiej Akademii nauk, 1967. 287 s.
  • 31. Desrosiers S., Rast-Eicher A. Luxorios Merovingian Textiles Excavated from Burials in the Saint Denis Basilica, France in the 6th—7th Century. URL: https://www.researchgate.net/publication/301224237_Luxurious_Merovingian_Textiles_Excavated_from_Burials_in_the_Saint_Denis_Basilica_France_in_the_6th-7th_Century (Дата звернення: 24.09.2020).
  • 32. Die Awaren am Rand der byzantinischen Welt: Studien zu Diplomatie, Handel und Technologietransfer im Frühmittelalter. F. Daim (Hrsg.). Beitr.
  •       Von J. Andrasi u. a. Innsbruck: Wagner, 2000. 365 s. (Monographien zur Frühgeschichte und Mittelalterarchäologie, 7).
  • 33. Рабинович М.Г. Древнерусская одежда IХ—ХIII вв. Древняя одежда народов Восточной Европы. Мате риалы к историко-этнографическому атласу.М.ГРабинович (отвред.). Москва: Наука, 1986. С. 40—62.
  • 34. Спанаки Ю.А. Крестьянская вышивка Северо-За па да России конца XIX — начала XX века в предме тах убранства интерьера. Автореферат дис. … кан дидата искусствоведения. Санкт-Петербург, 2007. 21 с.
  • 35. Смилянская Е.Б. Волшебники. богохульники. еретики. Народная религиозность и «духовные преступления» в России XVIII в. Москва: Индрик, 2003. 464 с.
  • 36. Балушок В., Шевчук Т. Клятви і самозакляття українців у середньовічно-ранньомодерні часи. Народна творчість та етнологія. 2020. № 4. С. 54—65.
  • 37. Сосенко К. Культурно-історична постать Старо українськиx свят Різдва і Щедрого Вечера. Львів: Накладом автора, 1928. 350 с.
  • 38. Осадча В.М. Обрядова пісенність Слобожанщини: навч. посіб. Харків: Видавець О.О. Савчук, 2011. 184 с.
  • 39. Cтасов В. Русский народный орнамент. Вып. I. Шитье, ткани, кружева. Издание Общества поощрения художников. С объяснительным текстом В. Стасова. Санкт-Петербург, 1872. ХХ, 25 с.: 75 л.
  • 40. Селівачов М.Р. Лексикон української орнаментики (іконографія, номінація, стилістика, типологія). Київ: Редакція вісника «Ант», 2005. 400 с.
  • 41. Линнус Х. Вышивка в эстонском народном исусстве. Т. 1. Северная Эстония и острова. Таллин: Эстонское государственное издательство, 1955. 206 с.
  • 42. Миллер А. Лотос в малорусском орнаменте. Труды IV Археологического съезда в Чернигове. Т. ІІІ, 1908. Под ред. графини П.С. Уваровой. Москва, 1911. С. 81—88.
  • 43. Спаська Є. Народознавчі та мистецтвознавчі праці Євгенії Спаської. Голов. ред. Г. Скрипник. Київ: ІМФЕ НАНУ, 2015. 600 с.
  • 44. Тищенко О.Р. Історія декоративно-прикладного мистецтва України (ХІІІ—XVІІI ст.): Навч. посібник. Київ: Либідь, 1992. 192 с.
  • 45. Степанова Ю.В. Вышивка в древнерусском костюме ХІ—ХІІІ вв.: место, значение, орнамент. Искусство древнего текстиля. Методы изучения, сохранность, реконструкция. Материалы Российско-Германского семинара (Москва, 11—13 марта 2018) Редакторы И.И. Елкина, М. Вагнер, П.Е. Тарасов. Москва: Ин-т археологии РАН, 2019. С. 270—289.
  • 46. Новицька М.О. Гаптування в Київській Русі (За матеріалами розкопок на території УРСР). Археологія. 1965. Т. XVIII. С. 24—38.
  • 47. Зайченко В. Вишивка козацької старшини XVII—XVIIІ століть з колекції Чернігівського історичного музею ім. В.В. Тарновського. Київ: Родовід, 2015. 108 с.
  • 48. Janisz M. Igłą i nicią malowane. Historia haftu w zarysie. URL: https://docplayer.pl/6424221-Igla-i-nicia-malowane-historia-haftu-w-zarysie.html. та звернення: (08.07.2021).
  • 49. Нікішенко Ю.І., Пустовалов С.Ж. Про походження орнаменту та ранні етапи його розвитку. Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. 2012. Т. 127. С. 54—60.
  • 50. Клочко Л., Строкова Л. Тканини в Київській Русі (за матеріалами збірки Національного музею історії України). Пам’ятки України. 2006. № 3. С. 12—17.
  • 51. Ostjakische Stickereien. Mit der Reproduktion einer Autochrom-Photographie, von 4 Photographien und 31 Farbigen Lithographien. Budapest: Ethnographische sammlungen des Ung. Nationalmuseums, 1921. 12 s.: XXXI Taf.
  • 52. Прилипко Я. Український народний одяг як джерело вивчення етнічної історії. Народна творчість та етнографія. 1971. № 5. С. 10—19.
  • 53. Свєшников I.К., Брайчевська О.А.Шкіряне взуття із Звенигорода Галицького. Археологія. 1990. № 3. С. 122—129.
  • 54. Сабурова М.А. Обувь. Древняя Русь. Быт и культура. Отв. ред. тома Б.А. Колчин, Т.И. Макарова. Москва: Наука, 1997. С. 103—105.
  • 55. Археология Украинской ССР: в 3 т.: И.И. Артеменко (гл. ред.). Т. 1: Первобытная археология. Киев: Наукова думка, 1985. 564, [3] c.
  • 56. Словник-довідник з археології. Редактор, укладач та кер. автор. колект. Н.О. Гаврилюк. Київ: Наукова думка, 1996. 430 с.
  • 57. Історія українського мистецтва: у 5 т.: Т. 1. Мистецтво первісної доби та стародавнього світу. Голов. ред. Г. Скрипник. Київ: ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2008. 709 c.
  • 58. Історія українського мистецтва: у 5 т. Т. 2. Мистецтво середніх віків. Голов. ред. Г. Скрипник. Київ: ІМФЕ НАН України, 2010. 1293 с.
  • 59. Казакевич Г. Кельти на землях України: археологічна, мовна та культурна спадщина. Київ: Сергій Наливайко, 2010. 324 c.
  • 60. Пачкова С.П. Участь прийшлого компоненту у формуванні зарубинецької культури. Археологія. 1999. № 4. С. 24—41.
  • 61. Пачкова С.П. Поховальний обряд зарубинецької культури на Середньому Подніпров’ї. Археологія 2002. № 3. С. 27—39.
  • 62. Каган Ю.М. О латинских словах, обозначающих одежду. Быт и история в античности. Отв. ред. Г.С. Кнабе. Москва: Наука, 1988. С. 127—142.
  • 63. Баран В.Д. Давні слов’яни. Київ: Альтернативи, 1998. 336 с.
  • 64. Приходнюк О.М. Пастирське городище. Київ; Чер нiвцi: Зелена Буковина, 2005. 244 с.
  • 65. Драчук В.С. Системы знаков Северного Причерноморья: Тамгообразные знаки северопонтийской периферии античного мира первых веков нашей эры. Киев: Наукова думка, 1975. 176 с.
  • 66. Ковпаненко Г.Т. Сарматское погребение I века н. э. на Южном Буге. Киев: Наукова думка, 1986. 145 с.
  • 67. Елкина А.К. О тканях и золотом шитье из Соколовой Могилы. Ковпаненко Г.Т. Сарматское погребение I века н. э. на Южном Буге. Киев: Наукова думка, 1986. С. 132—135.
  • 68. Курчатов С.І., Симоненко О.В., Чирков А.Ю. Сарматський воїнський могильник на середньому Пруті. Археологія. 1995. № 1. С. 112—123.
  • 69. Фиалко Е.Е. Амазонки во времени и пространстве. Археологія і давня історія України. 2015. Вип. 4 (17). С. 46—99.
  • 70. Клочко Л.С., Васіна З.О. Убрання скіф’янок за матеріалами з Мелітопольського кургану. Археологія і давня історія України. 2017. Вип. 2 (23). С. 152—165.
  • 71. Кравченко О.В., Синиця Є.В. Сарматське поховання з хутора Хмільна. Проблеми археології Середнього Подніпров’я. До 15-річчя заснування Фастівського державного краєзнавчого музею. Київ; Фастів: Фастівський державний краєзнавчий музей;Інститут археологіїНАНУ, 2005. С. 270—281.
  • 72. Синиця Є. Ще раз про взаємовідносини між сарматами та носіями зарубинецької археологічної культури. Етнічна історія народів Європи. 2013. Вип. 40. С. 14—20.
  • 73. Новосельцев А.П. Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа. Москва: Наука, 1990. 264 с.
  • 74. Опис Пріском Панійським Візантійського посольства до Аттіли (448 р. н. е.). Історія України в документах і матеріалах. Т. 1: Київська Русь і феодальні князівства XII—XIII століть. Вид. 2-ге. Уклад. М.Н. Петровський. АН УРСР. Київ: Радянська школа, 1946. С. 19—26.
  • 75. Латышев В.В. Известия древних писателей о Скифии и Кавказе. Ч. І. Греческие писатели. Вестник древней истории. 1948. № 4. С. 225—298.
  • 76. Historici Graeci Minores by Dindorf L.A. Lipsiae: In aedibus B.G. Teubneri, 1870. 618 рр.
  • 77. Козак Д.Н. Культурно-історична інтерпретація скар бів Волині рубежу IV—V ст. Археологія. 1995. № 4. С. 50—65.
  • 78. Сухобоков О. До витоків історії ранніх контактів тюркського та слов’янського етносів на Лівобережній Україні. Східний світ. 2003. № 1. С. 85—93.
  • 79. Приходнюк О. Степове населення України та східні слов’яни (друга половина І тис. н. е.). Київ; Чернівці: Прут, 2001. 284 с.
  • 80. Ляска В. (інтерв’ю) Правда і вигадки про українські вишиванки. Оксана Косміна про історію вишиваного одягу (ZAXID.NET, 16 жовтня 2020. URL: https://zaxid.net/pravda_i_vigadki_pro_ukrayinski_vishivanki_n1509141 (Дата звернення: 05.06.2021).
  • 81. Комар А.В., Кубышев А.И., Орлов Р.С. Погребения кочевников VI—VII вв. из Северо-Западного Приазовья. Степи Европы в эпоху средневековья. Т. 5. Хазарское время. Сб. на учн. работ. Гл. ред. А.В. Евглевский. Донецк: Ин-т археологии НАН Украины, Донецкий национальный ун-т, 2006. С. 245—374.
  • 82. Скиба А. Зооморфнi мотиви слов’янськоп металопластики VII столiтя. Студії мистецтвознавчі. 2012. № 4. С. 58—77.
  • 83. Сага о Вёльсунгах. Корни Иггдрасиля. Пер. с древнеисл. Я.Б. Ярхо. Москва: Терра, 1997. URL: https://ae-lib.org.ua/texts-c/_volsunga_saga__ru.htm (Дата звернення: 05.06.2021).

читати публікацію»

Наші автори
Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »