« 2021. № 6 (162)

Народознавчі зошити. 2021. № 6 (162).  С. 1413—1434

УДК316.658″1991/2021″:94-05](477)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.06.1413

СТАВЛЕННЯ ДО СТАЛІНА В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ ПІСЛЯ 1991 р.: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ЧИННИКИ

СУДИН Данило

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5648-0224
 • кандидат соціологічних наук, науковий співробітник,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • відділ соціальної антропології,
 • проспект Свободи, 15, 79000, Львів, Україна,
 • доцент кафедри соціології УКУ,
 • Контакти: e-mail: dansudyn@gmail.com

Анотація. Мета статті — дослідити динаміку ставлення до Сталіна в українському суспільстві протягом 1991—2021 рр. — на основі даних соціологічних опитувань, що проводилися в Україні в цей час, та виявити закономірності в ставленні до радянського минулого в українському суспільстві.. Основна методична проблема — використання ідентичних формулювань запитань в різних опитуваннях, адже у випадку використання різних запитань дані є непорівнюваними. В статті перелічено основні питання, які використовували в соціологічних опитуваннях для вивчення ставлення до Сталіна, а також обґрунтовано вибір одного з них: опитані мали висловити рівень згоди чи незгоди з твердженням «Сталін був великим вождем». На основі емпіричних даних показано, що це питання може виступати валідним індикатором ставлення до Сталіна. Другою складовою статті є аналіз тенденцій в ставленні до Сталіна. Зокрема, проаналізовано дані відповідно до різних вікових когорт і продемонстровано, що всі вони демонструють однакову динаміку ставлення, хоча серед різних вікових груп рівень позитивного ставлення до Сталіна є різним. Третьою складовою статті є аналіз основних чинників ставлення. Зокрема, запропоновано узагальнену теоретичну модель, до якої входять чотири чинники: соціальна несправедливість (субчинники: онтологічна безпека та матеріальне становище), авторитаризм, консерватизм та ідентичність (субчинники: етнічна самоідентифікації, ідея «братніх народів»). Також враховано два додаткові чинники — вік та регіон проживання опитаних. Основним методом аналізу даних була множинна лінійна регресія, з допомогою якої було проаналізовано дані за 1991, 2002 та 2006 рр. 

Ключові слова: сторична пам’ять, колективна пам’ять, Сталін, українське суспільство, громадська думка, соціальні чинники.

Надійшла 1.09.2021

Список використаних джерел

 • 1. Гриценко О. Пам’ять місцевого виробництва. Трансформація символічного простору та історичної пам’яті в малих містах України. Київ: К.І.С., 2014. 352 с.
 • 2. Гайдай О. Кам’яний гість. Ленін в Центральній Україні. Київ: К.І.С., 2018. 280 с.
 • 3. Tismaneanu V. Wizje zbawienia: demokracja, nacjonalizm i mit w postkomunistycznej Europie. Warszawa: Muza SA, 2000. 331 s.
 • 4. Новікова Л. Ставлення громадян України і Росії до Сталіна. Київ, 2018. URL: https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=760&page=1 (дата звернення 30.08.21).
 • 5. Новікова Л. Ставлення населення України до постаті Сталіна. Київ, 2019. URL: http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=872&page=3 (дата звернення 30.08.21).
 • 6. Новікова Л. Ставлення до Сталіна. Київ, 2021. URL: https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1048&page=1 (дата звернення 30.08.21).
 • 7. Копосов Н. Память строгого режима. История и политика в России. Москва: Новое литературное обозрение, 2011. 320 с.
 • 8. Гудков Л. Большой террор и репрессии. Москва, 2017. URL: https://www.levada.ru/2017/09/07/16561/ (дата звернення 30.08.21).
 • 9. The perception of Stalin. Moscow, 2018. URL: https://www.levada.ru/en/2018/04/17/the-perception-of-stalin/ (Last accessed 30.08.21).
 • 10. Пипия К. Сталин в общественном мнении. Москва, 2018. URL: https://www.levada.ru/2018/04/10/17896/ (дата звернення 30.08.21).
 • 11. Волков Д. Сталин-Центр и памятник Сталину. Москва: 2021. URL: https://www.levada.ru/2021/08/ 04/stalin-tsentr-i-pamyatnik-stalinu/ (дата звернення 30.08.21).
 • 12. Yarlykova M.M., Xunda Yu. Rethinking war history: the evolution of representations of Stalin and his policies during the Great Patriotic War of 1941—1945 in Soviet and Russian History Textbooks. Studies in East European Thought. 2020. № 72. P. 161—184. https://doi.org/10.1007/s11212-020-09361-7
 • 13. Gugushvili A., Kabachnik P. Stalin is dead, long live Stalin? Testing socialization, structural, ideological, natio nalist, and gender hypotheses. Post-Soviet Affairs. 2015. Vol. 31. Issue 1. P. 1—36 https://doi.org/10.1080/1060586X.2014.940697
 • 14. Kabachnik P., Gugushvili A. Unconditional love? Exploring hometown effect in Stalin’s birthplace. Caucasus Survey. 2015. Vol. 3. Issue 2. P. 101—123. https://doi.org/10.1080/23761199.2015.1044305 
 • 15. Kabachnik P., Gugushvili A., Kirvalidze A. What about the Monument? Public Opinion and Contentious Politics in Stalin’s Homeland. Problems of Post-Communism. 2020. Vol. 67. Issue 3. P. 264—276. https://doi.org/10.1080/10758216.2018.1540276 
 • 16. The Stalin Puzzle. Deciphering Post-Soviet Public Opinion. Ed. by Thomas de Waal. Washington: Carnegie Endowment for International Peace, 2013. URL: https://carnegieendowment.org/files/stalin_puzzle.pdf (Last accessed 25.08.21).
 • 17. Gugushvili A., Kabachnik P. Stalin on Their Minds: A Comparative analysis of Public Perceptions of the Soviet Dictator in Russia and Georgia. International Journal of Sociology. 2019. Vol. 49. Issue 5—6. P. 317—341 https://doi.org/10.1080/00207659.2019.1661559
 • 18. Опрос-1991: Взгляды населения Украины на политические проблемы и предпочтения относительно СМИ. Національний банк досліджень «Київський архів». URL: https://ukraine.survey-archive.com/da ta#user-research@showResearch=91668 (дата звер нен ня 30.08.21).
 • 19. Мнения и взгляды населения Украины: ноябрь 2002. Національний банк досліджень «Київський архів». URL: https://ukraine.survey-archive.com/data#user-research@showResearch=96959 (дата звернення 30.08.21).
 • 20. Думки та погляди населення України: жовтень 2006. Національний банк досліджень «Київський архів». URL: https://ukraine.survey-archive.com/data#user-research@showResearch=113944 (дата звернення 30.08.21).
 • 21. Айзенк Х. Психология политики. Москва: Мысль, 2016. 382 с. 
 • 22. Думки та погляди населення України: лютий 2016. Національний банк досліджень «Київський архів». URL: https://ukraine.survey-archive.com/data#user-re search@showResearch=115608 (дата звернення 30.08.21).
 • 23. Новікова Л. Ставлення українців до постаті Сталіна. Київ, 2016. URL: https://www.kiis.com.ua/?lang= ukr&cat=reports&id=606 (дата звернення 30.08.21).
 • 24. Ставлення населення України до постаті Йосипа Сталіна. Київ: 2013. URL: https://www.kiis.com.ua/?lang=rus&cat=reports&id=140&page=18&t=13 (дата звернення 30.08.21).
 • 25. Лукас Е. Нова холодна війна. Як Кремль загрожує і Росії, і Заходу. Київ: Темпора, 2009. 488 с.
 • 26. Лазарсфельд П.Ф. Измерение в социологии. Американская социология: перспективы, проблемы, мето ды. Под ред. Г.В. Осипова. Москва: Прогресс, 1972. С. 134—149.
 • 27. Giddens A. Nowoczesność i tożsamość: «Ja» i społeczeństwo w epoce pуźnej nowoczesności. Warszawa: Wydawnoctwo naukowe PWN, 2001. 322 s. 
 • 28. Ставлення до окремих Церков України і очікування від діяльності Православної Церкви України: лютий 2020 року. Київ, 2020. URL: https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=921&page=1 (дата звернення 30.08.21).
 • 29. Хоскинг Дж. История Советского Союза. 1917—1991. Москва: Вагриус, 1994. 510 с.
 • 30. Верт Н. Історія Радянської держави. Рівне: Вертекс, 2001. 480 с.

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »