« 2021. № 6 (162)

Народознавчі зошити. 2021. № 6 (162).  С. 1413—1434

УДК316.658″1991/2021″:94-05](477)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.06.1413

СТАВЛЕННЯ ДО СТАЛІНА В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ ПІСЛЯ 1991 р.: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ЧИННИКИ

СУДИН Данило

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5648-0224
 • кандидат соціологічних наук, науковий співробітник,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • відділ соціальної антропології,
 • проспект Свободи, 15, 79000, Львів, Україна,
 • доцент кафедри соціології УКУ,
 • Контакти: e-mail: dansudyn@gmail.com

Анотація. Мета статті — дослідити динаміку ставлення до Сталіна в українському суспільстві протягом 1991—2021 рр. — на основі даних соціологічних опитувань, що проводилися в Україні в цей час, та виявити закономірності в ставленні до радянського минулого в українському суспільстві.. Основна методична проблема — використання ідентичних формулювань запитань в різних опитуваннях, адже у випадку використання різних запитань дані є непорівнюваними. В статті перелічено основні питання, які використовували в соціологічних опитуваннях для вивчення ставлення до Сталіна, а також обґрунтовано вибір одного з них: опитані мали висловити рівень згоди чи незгоди з твердженням «Сталін був великим вождем». На основі емпіричних даних показано, що це питання може виступати валідним індикатором ставлення до Сталіна. Другою складовою статті є аналіз тенденцій в ставленні до Сталіна. Зокрема, проаналізовано дані відповідно до різних вікових когорт і продемонстровано, що всі вони демонструють однакову динаміку ставлення, хоча серед різних вікових груп рівень позитивного ставлення до Сталіна є різним. Третьою складовою статті є аналіз основних чинників ставлення. Зокрема, запропоновано узагальнену теоретичну модель, до якої входять чотири чинники: соціальна несправедливість (субчинники: онтологічна безпека та матеріальне становище), авторитаризм, консерватизм та ідентичність (субчинники: етнічна самоідентифікації, ідея «братніх народів»). Також враховано два додаткові чинники — вік та регіон проживання опитаних. Основним методом аналізу даних була множинна лінійна регресія, з допомогою якої було проаналізовано дані за 1991, 2002 та 2006 рр. 

Ключові слова: сторична пам’ять, колективна пам’ять, Сталін, українське суспільство, громадська думка, соціальні чинники.

Надійшла 1.09.2021

Список використаних джерел

 • 1. Гриценко О. Пам’ять місцевого виробництва. Трансформація символічного простору та історичної пам’яті в малих містах України. Київ: К.І.С., 2014. 352 с.
 • 2. Гайдай О. Кам’яний гість. Ленін в Центральній Україні. Київ: К.І.С., 2018. 280 с.
 • 3. Tismaneanu V. Wizje zbawienia: demokracja, nacjonalizm i mit w postkomunistycznej Europie. Warszawa: Muza SA, 2000. 331 s.
 • 4. Новікова Л. Ставлення громадян України і Росії до Сталіна. Київ, 2018. URL: https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=760&page=1 (дата звернення 30.08.21).
 • 5. Новікова Л. Ставлення населення України до постаті Сталіна. Київ, 2019. URL: http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=872&page=3 (дата звернення 30.08.21).
 • 6. Новікова Л. Ставлення до Сталіна. Київ, 2021. URL: https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1048&page=1 (дата звернення 30.08.21).
 • 7. Копосов Н. Память строгого режима. История и политика в России. Москва: Новое литературное обозрение, 2011. 320 с.
 • 8. Гудков Л. Большой террор и репрессии. Москва, 2017. URL: https://www.levada.ru/2017/09/07/16561/ (дата звернення 30.08.21).
 • 9. The perception of Stalin. Moscow, 2018. URL: https://www.levada.ru/en/2018/04/17/the-perception-of-stalin/ (Last accessed 30.08.21).
 • 10. Пипия К. Сталин в общественном мнении. Москва, 2018. URL: https://www.levada.ru/2018/04/10/17896/ (дата звернення 30.08.21).
 • 11. Волков Д. Сталин-Центр и памятник Сталину. Москва: 2021. URL: https://www.levada.ru/2021/08/ 04/stalin-tsentr-i-pamyatnik-stalinu/ (дата звернення 30.08.21).
 • 12. Yarlykova M.M., Xunda Yu. Rethinking war history: the evolution of representations of Stalin and his policies during the Great Patriotic War of 1941—1945 in Soviet and Russian History Textbooks. Studies in East European Thought. 2020. № 72. P. 161—184. https://doi.org/10.1007/s11212-020-09361-7
 • 13. Gugushvili A., Kabachnik P. Stalin is dead, long live Stalin? Testing socialization, structural, ideological, natio nalist, and gender hypotheses. Post-Soviet Affairs. 2015. Vol. 31. Issue 1. P. 1—36 https://doi.org/10.1080/1060586X.2014.940697
 • 14. Kabachnik P., Gugushvili A. Unconditional love? Exploring hometown effect in Stalin’s birthplace. Caucasus Survey. 2015. Vol. 3. Issue 2. P. 101—123. https://doi.org/10.1080/23761199.2015.1044305 
 • 15. Kabachnik P., Gugushvili A., Kirvalidze A. What about the Monument? Public Opinion and Contentious Politics in Stalin’s Homeland. Problems of Post-Communism. 2020. Vol. 67. Issue 3. P. 264—276. https://doi.org/10.1080/10758216.2018.1540276 
 • 16. The Stalin Puzzle. Deciphering Post-Soviet Public Opinion. Ed. by Thomas de Waal. Washington: Carnegie Endowment for International Peace, 2013. URL: https://carnegieendowment.org/files/stalin_puzzle.pdf (Last accessed 25.08.21).
 • 17. Gugushvili A., Kabachnik P. Stalin on Their Minds: A Comparative analysis of Public Perceptions of the Soviet Dictator in Russia and Georgia. International Journal of Sociology. 2019. Vol. 49. Issue 5—6. P. 317—341 https://doi.org/10.1080/00207659.2019.1661559
 • 18. Опрос-1991: Взгляды населения Украины на политические проблемы и предпочтения относительно СМИ. Національний банк досліджень «Київський архів». URL: https://ukraine.survey-archive.com/da ta#user-research@showResearch=91668 (дата звер нен ня 30.08.21).
 • 19. Мнения и взгляды населения Украины: ноябрь 2002. Національний банк досліджень «Київський архів». URL: https://ukraine.survey-archive.com/data#user-research@showResearch=96959 (дата звернення 30.08.21).
 • 20. Думки та погляди населення України: жовтень 2006. Національний банк досліджень «Київський архів». URL: https://ukraine.survey-archive.com/data#user-research@showResearch=113944 (дата звернення 30.08.21).
 • 21. Айзенк Х. Психология политики. Москва: Мысль, 2016. 382 с. 
 • 22. Думки та погляди населення України: лютий 2016. Національний банк досліджень «Київський архів». URL: https://ukraine.survey-archive.com/data#user-re search@showResearch=115608 (дата звернення 30.08.21).
 • 23. Новікова Л. Ставлення українців до постаті Сталіна. Київ, 2016. URL: https://www.kiis.com.ua/?lang= ukr&cat=reports&id=606 (дата звернення 30.08.21).
 • 24. Ставлення населення України до постаті Йосипа Сталіна. Київ: 2013. URL: https://www.kiis.com.ua/?lang=rus&cat=reports&id=140&page=18&t=13 (дата звернення 30.08.21).
 • 25. Лукас Е. Нова холодна війна. Як Кремль загрожує і Росії, і Заходу. Київ: Темпора, 2009. 488 с.
 • 26. Лазарсфельд П.Ф. Измерение в социологии. Американская социология: перспективы, проблемы, мето ды. Под ред. Г.В. Осипова. Москва: Прогресс, 1972. С. 134—149.
 • 27. Giddens A. Nowoczesność i tożsamość: «Ja» i społeczeństwo w epoce pуźnej nowoczesności. Warszawa: Wydawnoctwo naukowe PWN, 2001. 322 s. 
 • 28. Ставлення до окремих Церков України і очікування від діяльності Православної Церкви України: лютий 2020 року. Київ, 2020. URL: https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=921&page=1 (дата звернення 30.08.21).
 • 29. Хоскинг Дж. История Советского Союза. 1917—1991. Москва: Вагриус, 1994. 510 с.
 • 30. Верт Н. Історія Радянської держави. Рівне: Вертекс, 2001. 480 с.

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »