« 2021. № 6 (162)

Народознавчі зошити. 2021. № 6 (162).  С. 1376—1384

УДК [930.2:398.23](4+7)”1920/2020″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.06.1376

ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ СОРОМІЦЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ В ЄВРОПІ ТА ПІВНІЧНІЙ АМЕРИЦІ (1920—2020)

МАЄРЧИК Марія

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7535-4319
 • кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • відділ соціальної антропології,
 • проспект Свободи, 15, 79000, Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: mayerchykmaria@gmail.com

Анотація. Мета статті — подати огляд праць, що були оприлюднені упродовж 1920—2020 рр. в Україні і в інших слов’янських країнах, а також у Північній Америці (хронологічні та територіальні межі дослідження), і скеровані на вивчення сороміцького фольклору зокрема і етнографії сексуальности загалом. 

Об’єкт дослідження — праці, що мали прямий чи опосередкований стосунок до української, або ширше — слов’янської етнографії. Окрім того, в статті здійснено періодизацію досліджень сороміцького фольклору і визначено основні методологічні підходи, характерні для кожного з аналізованих періодів. Зокрема, в праці здійснено огляду публікацій 1920—1930-х рр. у слов’янських країнах (Болгарії, Сербії, Україні, Чехії та Росії) і показано процес медикалізації досліджень в області етнографії сексуальности. Наступний період обіймає повоєнні 1960—1970-ті рр. Структурно-семантичні дослідження в сфері вивчення сороміцького фольклору, які характеризують 1980—2000-ті рр., представлені на прикладі слов’янського фольклору. 

Завершує статтю короткий огляд сороміцького фольклору, що з’явилися від початку 2000-х до нашого часу. Ці публікації характеризує радше пошук методологій. 

Ключові слова: сороміцький фольклор, слов’янська фольклористика, історіографія фольклору.

Надійшла 23.10.2021

Список використаних джерел

 • 1. Маєрчик М. Еротичний фольклор як дискурсивна категорія. Криптадії Федора Вовка: винайдення сороміцького. Етнографія сексуальности на межі XIX—XX століть. Упоряд. Маєрчик М., Боряк О. Київ: Критика, 2018. С. 1—50. 
 • 2. Боряк О., Маєрчик М. До історії етнографії статевого життя та записів сороміцького фольклору (замість вступного слова). Етнографія статевого життя й тілесності. Укл., наук. ред. О.  Боряк, М. Маєрчик. Київ: Центр культурно-антропологічних студій, 2013. С. 9—16.
 • 3. ВАНФРФ ІМФЕ НАНУ. Ф. 1—5. Од. зб. 389. Арк. 46—111. Танцюра Г. Збірка народних поговірок  — побутових, (лайок), соромицьких, російських, соромицьких загадок та нісенітниць. Записано в с. Зятківцях Гайсинського району Тульчинської округи (Поділля) Гнатом Трохимовичем Танцюрою на протязі 1921—1929 рр.
 • 4. ВАНФРФ ІМФЕ НАНУ. Ф. 1—5. Од. зб. 451. 61 арк. Карнаухова И. Казки, записані в Сталінській області, 1930.
 • 5. ВАНФРФ ІМФЕ НАНУ. Ф. 1—5. Од. зб. 410. 119 арк. Матушевська Д.О. Пісні, веснянки, частушки, прислів’я, загадки, власні записи та записи різних осіб, 1925.
 • 6. ВАНФРФ ІМФЕ НАНУ. Ф. 1—5. Од. зб. 386. 72 арк. Дроботюк І. Перекази, пісня, частушки, коломийки, приспівки до танців, вірші, народний календар, родинна обрядовість та інше, 1915.
 • 7. ВАНФРФ ІМФЕ НАНУ. Ф. 1—4. Од. зб. 291. 31 арк. Пашківський А. Загадки, 1929.
 • 8. Денисенко В. «Шлюбний ритуал та обряди на Україні» Хв.К. Вовка у першій — болгарській і другій — французькій редакції. Первісне громадянство та його пережитки на Україні: примітивна культура та її пережитки на Україні, соціяльна преісторія, народня творчість та її соціологічні підстави, за редакцією К. Грушевської. № 2—3. Київ, 1928. С. 143—161.
 • 9. Волков Ф. Свадбарскитѣ обреди на славянскитѣ народи. Сборник за народни умотворения, наука и книжнина. София: Държавна печатница, 1890—1891. T. III. С. 137—78; Т. IV. С. 194—230; Т. V. С. 204—32.
 • 10. Volkov Theodore. Rites et usages nuptiaux en Ukraїne. L’Anthropologie. 1891—1892. Vol. II. С. 160—184, 408—437, 537—587; Vol. III. С. 541—588.
 • 11. Савченко Ф. Парубоцькі та дівоцькі громади на Україні. Первісне Громадянство та його пережитки на Україні: примітивна культура та її пережитки на Україні, соціяльна преісторія, народня творчість в соціологічному освітленню. За ред. К. Грушевської. 1926. № 3. С. 85—92.
 • 12. Грушевська К. З примітивного господарства. Кілька завважень про засоби жіночої господарчої магії у зв’язку з найстаршими формами жіночого господарства. Первісне Громадянство та його пережитки на Україні: примітивна культура та її пережитки на Україні, соціяльна преісторія, народня творчість та її соціологічні підстави. 1927. № 1—3. С. 9—44.
 • 13. Грушевський М. Початки громадянства (ґенетична соціольоґія). 1921. 328 c. 
 • 14. Шейтанов Н. Сексуалната философия на българина. Философски преглед. № 3. 1932. С. 241—256.
 • 15. Шейтанов Н. Еротични космогонии на Балкана. Философски преглед. № 3—4. 1934. С. 300—312.
 • 16. Шейтанов Н. Увод в българскатa сексология. Философски преглед. № 5. 1935. С. 428—41.
 • 17. Шейтанов Н. Сексокрация. Философски преглед. № 2. 1936. С. 149—161.
 • 18. Гидиков С. Половата свитост на българина като основа на неговия характер. Философски преглед. № 6. № 2. 1934. С. 123—32.
 • 19. Костић А. Сексуално у српскоj народноj поезиjи. Београд: Народна штампариjа Мирко Дробац, 1933. 80 с.
 • 20. Obratil K. Kryptadia: prispevky ke studiu pohlavniho zivota naseho lidu. Issue 1—3. Praha: Soukromy tisk, nakladem vlastnim, 1932—1939.
 • 21. Никифоров А. Эротика в великорусской народной сказке. Секс и эротика в русской традиционной культуре: Сб. статей. Сост. А. Топорков. Москва: Ладомир, [1929], 1996. С. 509—518.
 • 22. Адрианова-Перетц В. Символика сновидений Фрейда в свете русских загадок. Секс и эротика в русской традиционной культуре: Сб. статей. Сост. А. Топорков. Москва: Ладомир, [1935], 1996. С. 519—528.
 • 23. Богатырев П. Игры в похоронных обрядах Закарпатья. Секс и эротика в русской традиционной культуре: Сб. статей. Сост. Андрей Топорков, пер. с фр. Т. Цивьян. Москва: Ладомир, [1926], 1996. С. 484—508.
 • 24. Волошин П. История Украинского научно-иссле до вательского института клинической и экспериментальной неврологии и психиатрии. История украинской психиатрии. Сборник научных работ Украинского НИИ клинической и экспери ментальной неврологии и психиатрии и Харьковской городской клинической психиатрической больницы № 15 (Сабуровой дачи). Под общ. ред. И.И. Кутько, П.Т. Петрюка. Б. в., 1994. С. 3—7.
 • 25. Гуревич З., Ворожбит А. Статеве життя селянки. Харків: Медвидав, 1931. 106 с.
 • 26. Гуревич З., Гроссер Ф. Сучасне полове життя (соціяльно-гігієнічне дослідження). Харків: Державне видавництво України, 1928. 142 с.
 • 27. Галичева Н., Петрова З., Огнев В. Видный социал-гигиенист З.А. Гуревич. Медицина сьогодні і завтра. № 4 (61). 2013. С. 38—42.
 • 28. Кос М. Про полові справи. Львів: З друкарнї Наукового Товариства імени Шевченка під зарядом К. Беднарського, 1908. 80 c.
 • 29. Єфімов А. Як з’ясувати дітям статеве питання. Харків: Видавництво Наукова думка, 1930. 29 с.
 • 30. Глезер М. Статеве життя. Харків: Наукова Думка, 1930. 62 с. 
 • 31. Frank A. Hoffmann. Panel on Folk Literature and the Obscene: Introduction. The Journal of American Folklore 75. № 297. 1962. P. 189.
 • 32. Legman G. Misconceptions in Erotic Folklore. Journal of American Folklore № 75. Issue 297. 1962. P. 200—208.
 • 33. Gershon L. Rationale of the Dirty Joke: Rationale of the Dirty Joke. New York: Grove Pres, 1968. 811 p.
 • 34. Gershon L. No Laughing Matter: An Analysis of Sexual Humor. New York: Breaking Point, 1975. 992 p.
 • 35. Tarasevskyj P. Das Geschlechtleben des ukrainischen Bauernvolkes: Folkloristische Erhebungen aus der russischen Ukraina. Dreihundertneunzehn Schwдnke und novellenartiger Erzahlungen, die in der Gegend von Kupjansk und Sebekyno der Gouvernements Charkiv und Kursk gesammelt worden. Teil I. Einleitung und Parallelennachweise von Volodymyr Hnatjuk, Vorwort und Erlauterungen von Friedrich Salomo Krauss. Vol. 3. Beiwerke zum Studium der Anthropophyteia. Leipzig: Deutsche Verlagaktiengesellschaft, 1909. 457 p.
 • 36. Hnatjuk V. Das Geschlechtleben des ukrainischen Bauer n volkes in Osterreich-Ungarn. Folkloristische Erhebungen. Teil II. Vol. 5. Beiwerke zum Studium der Anthropophyteia. Leipzig: Ethnologischer Verlag, 1912. 468 p.
 • 37. Brottman M. Funny Peculiar. Gershon Legman and the Psychopathology of Humor. New York, London: Routledge, 2004. 174 p.
 • 38. Coffin T. The Proper Book of Sexual Folklore. New York: The Seabury Press, 1978. 
 • 39. Karadzic V. Crven ban: erotske narodne pesme, izabrao i priredio Blagoje Jastrebic. Beograd: Prosveta, 1981. 162 p.
 • 40. Fridrih S. Kraus, ред. Mrsne price: erotska, sodomijska i skatoloska narodna proza, priredio i izabrao Dusan Ivanic. Beogradski izdavacko-graficki zavod, 1986. 320 p.
 • 41. Бёрт Р. Фридрих Саломо Краус (1859—1938). Автобиографические сведения и докуметы по библиографии фольклориста, литератора и сексолога. Краус Фридрих С. Заветные истории южных славян: в 2-х т. Сост., подг. текстов, примеч., указат., библ. опис. Л. Бессмертных, пер. с нем. А. Москвин, А. Фролов. Т. 1. Москва: Ладомир, [1990], 2009. C. 7—134.
 • 42. Русский эротический фольклор: песни, обряды и обрядовый фольклор, народный театр, заговоры, загадки, частушки. Сост. А. Топорков. Москва: Ладомир, 1995. 647 c.
 • 43. Секс и эротика в русской традиционной культуре. Составитель А. Топорков. Москва: Ладомир, 1996.
 • 44. Eros and Pornography in Russian Culture. Ed. by М. Levitt, А. Toporkov. Moscow: Ladomir, 1999. 700 p.
 • 45. Белорусский эротический фольклор. Изд. подгот. Т. Володина, А. Федосик. Москва: Ладомир, 2006.
 • 46. Краус Ф. Заветные истории южных славян: в 2-х т. Сост. Л. Бессмертных, пер. с нем. А. Москвин, А. Фролов. Москва: Ладомир, 2009.
 • 47. Erotsko u folkloru Slovena: zbornik radova. Priredio Dejan Ajdacic. Beograd: Стубови културе, 2000.
 • 48. Ајдачић Д. Еротославија: преображења Ероса у словенским књижевностима. Erotoslavija: preobraћenja Erosa u slovenskim knjiћevnostima. Beograd: Albatros Plus, 2013.
 • 49. Українські сороміцькі пісні. Упор., передм., прим. М. Красиков. Харків: Фоліо, 2003. 286 c.
 • 50. Сулима М. Бандурка: українські сороміцькі пісні в записах З. Доленги-Ходаковського, М. Максимовича, П. Лукашевича, М. Гоголя, Т. Шевченка, П. Чубинського, Хв. Вовка, І. Франка, В. Гнатюка. Упор. та автор передмов до розділів М. Сулима. Київ: Дніпро, 2001. 280 c.
 • 51. Етнографія статевого життя й тілесності. Укл., наук. ред. О. Боряк, М. Маєрчик. Київ: Центр культурно-антропологічних студій, 2013. 285 с.
 • 52. Криптадії Федора Вовка: винайдення сороміцького. Етнографія сексуальности на межі XIX—XX століть. Упоряд. Маєрчик М., Боряк О. Київ: Критика, 2018. 470 с.
 • 53. Вовчак А. «Збірник українських криптадій «Das Ges chlechtleben des ukrainischen Bauernvolkes…» (Ляйпциґ, 1909—1912): його історія та рецепція». Записки Наукового товариства імені Шевченка; Праці Секції етнографії і фольклористики. Т. ССLIX. 2010. С. 639—693.
 • 54. Вовчак А. «Володимир Гнатюк — дослідник українських криптадій». Наукові записки. Літературознавство. Вип. 4. 1999. С. 96—117.
 • 55. Коваль-Фучило I. Сороміцькі голосіння як жанровий різновид української голосильної традиції. Міфологія і фольклор. № 2—3. 2013. С. 70—75.
 • 56. Шевчук Т. «Була в мене парова машина…»: ковальський код жартівливих пісень Житомирського Полісся з подвійною «приспівкою». Міфологія і фольклор: загальноукраїнський науково-освітній журнал. № 1—2. 2005. С. 46—52.
 • 57. Хай М. Сороміцький елемент в українському танцювально-приспівковому фольклорі (до проблеми творення інструментального кітчу). Народна творчість та етнографія. № 2. 2007. С. 22—29.
 • 58. Горблянський Юрій. «Народні криптадії-мініатюри із Бойківщини: pro et contra». Міфологія і фольклор. Вип. 1—2. 2014. С. 120—136.

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »