« 2022. № 4 (166)

Народознавчі зошити. 2022. № 4 (166).  С. 798—813

УДК 391+677.076.62(477)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2022.04.798

ВИШИВКА НА ОДЯЗІ УКРАЇНЦІВ: ВІД ДАВНЬОЇ РУСІ ДО МОДЕРНУ (відповідь сучасним скептикам)

БАЛУШОК Василь

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1362-8270
 • кандидат історичних наук, старший науковий співробітник,
 • Інститут мистецтвознавства, фольклористики
 • та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України,
 • вул. Грушевського, 4, 01001, м. Київ, Україна,
 • Контакти: e-mail: grigras@i.ua

ОЛІЙНИК Марина

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2946-8243
 • кандидатка історичних наук, наукова співробітниця,
 • Інститут мистецтвознавства, фольклористики
 • та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України,
 • вул. Грушевського, 4, 01001, Київ, Україна,
 • Контакти: e-mail: marina.oliynik@gmail.com

Анотація. На сьогодні немає хронологічно простеженого ланцюжка відомостей джерел про українську вишивку на одязі від Київської Русі до XVII ст., а для простолюду до XVIII ст., що сприяє твердженню постмодерних скептиків про дуже пізню їїню появу. Метою статті є дослідити, виходячи зі стану джерел, проблему тяглості побутування означеної вишивки від Київської Русі до кінця XVIII — початку ХІХ ст., коли вона потрапляє до професійних зацікавлень дослідників народної культури. Автори використали археологічні, іконографічні, писемні джерела.

Методологією дослідження є сформульовані Ф. Боасом, А. Кребером, К. Грушевською, М. Салінсом, С. Арутюновим положення про закономірності еволюції і взаємовпливів різних культур, а також про функціонування культурних явищ, включно з дією механізму адаптації і взаємодії запозичених та автохтонних компонентів культури.

Результати. Про значну поширеність вишивки на вбранні різних соціальних верств Давньої Русі свідчать, у першу чергу, іконографічні й, особливо, археологічні матеріали, здобуті в ході численних розкопок.

Ключові слова: вишивка, Давня Русь, середньовіччя, ранньомодерний період, джерела.

Надійшла 2.08.2022

Список використаних джерел

 • 1. Балушок В., Олійник М. Вишивка на одязі українців: деякі проблеми сучасного дискурсу. Народознавчі зошити. 2021. № 4. С. 847—861.
 • 2. Балушок В., Олійник М. Вишивка на одязі українців: проблеми витоків. Народознавчі зошити. 2021. № 5. С. 1150—1166.
 • 3. Косачева О.П. Украинский народный орнамент. Вы­шивки, ткани, писанки. Киев: Типография С.В. Куль­женко, 1876. 23 с.: 31 табл.
 • 4. Миллер А. Лотос в малорусском орнаменте. Труды IV Археологического съезда в Чернигове. Т. ІІІ. 1908. Под ред. гр. П.С. Уваровой.Москва, 1911. С. 81—88.
 • 5. Савицкий П. Об украинской вышивке XVIII века и современном ее возрождении. Черниговская земская неделя. 1914. № 24 (13 июня). С. 1—5; № 25 (20 июня). С. 1—5.
 • 6. Модзалевський В. Основні риси українського мистецтва. Чернігів, 1918. 30, [1] с.
 • 7. Спаська Є. Народознавчі та мистецтвознавчі праці Євгенії Спаської. Голов. ред. Г. Скрипник. Київ: ІМФЕ НАНУ, 2015. 600 с.
 • 8. Новицька М.О. Гаптування в Київській Русі (За матеріалами розкопок на території УРСР). Археологія. 1965. Т. XVIII. С. 24—38.
 • 9. Рабинович М.Г. Древнерусская одежда IХ—ХIII вв. Древняя одежда народов Восточной Европы. Мате­риалы к историко-этнографическому атласу. Москва: Наука, 1986. С. 40—62.
 • 10. Захарчук-Чугай Р.В. Українська народна вишивка: західні області УРСР. Львів: Наукова думка, 1988. 190, [1] с.
 • 11. Тищенко О.Р. Історія декоративно-прикладного мис­тецтва України (ХІІІ—XVІІI ст.): Навч. посібник. Київ: Либідь, 1992. 192 с.
 • 12. Фехнер М.В. Древнерусское золотное шитье X—XIII вв. в собрании Государственного Исторического музея. Средневековые древности Восточной Европы. Отв. ред. Н.Г. Недошивина. Москва: ГИМ, 1993. С. 3—21.
 • 13. Михайлов К. Ранние образцы древнерусского золотого шитья из Чернигова и Шестовицы. Чернігів у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної Європи. Збірник наукових праць, присвячених 1100-літтю першої літописної згадки про Чернігів. Чернігів: Деснянська правда, 2007. С. 138—153.
 • 14. Кара-Васильєва Т. Історія української вишивки. Ки­їв: Мистецтво, 2008. 464 с.
 • 15. Брайчевська О. Ткацтво, вишивка. Історія українсь­кого мистецтва: у 5 т. Голов. ред. Г. Скрипник. Т. 2: Мистецтво середніх віків. Київ: ІМФЕ НАН України, 2010. С. 808—1193.
 • 16. Зайченко В. Вишивка козацької старшини XVII—XVIIІ століть з колекції Чернігівського історичного музею ім. В.В. Тарновського. Київ: Родовід, 2015. 108 с.
 • 17. Адруг А. Вишивка та гаптування Чернігова другої половини XVII — початку XVIII століть. Сіверянський літопис. 2020. № 1. С. 36—51.
 • 18. Балушок В. З історії української етнонімії (від «русинів» до «українців»). Український історичний журнал. 2018. № 2 (539). С. 163—178.
 • 19. Линнус Х. Вышивка в эстонском народном исусстве. Т. 1. Северная Эстония и острова. Таллин: Эс­тонское государственное издательство, 1955. 206 с.
 • 20. Винайдення традиції. За ред. Е. Гобсбаума та Т. Рейн­джера; пер. з англ. М. Климчука. 2-ге вид., випр. Київ: Ніка-Центр, 2010. 448 с.
 • 21. Сабурова М.А. О женских головных уборах с жесткой основой в памятниках домонгольской Руси. Краткие сообщения Института археологии. 1975. № 144. С. 18—22.
 • 22. Свєшников I.К., Брайчевська О.А.Шкіряне взуття із Звенигорода Галицького. Археологія. 1990. № 3. С. 122—129.
 • 23. Івакін В.Г. Християнські поховальні пам’ятки давньоруського Києва. Київ: Кит, 2008. 271, [1] с.
 • 24. Полное собрание русских летописей. Т. 2. Ипатьевская летопись. Под ред. А.А. Шахматова. Санкт-Петербург, 1908. 938 стб., 108 с.
 • 25. Voyages et ambassades de Messire Guillebert de Lannoy, 1399—1450. Mons, 1840. 140 pp.
 • 26. Боплан Г. Л. де. Опис України. Перекл. з франц. Я.І. Кравця, З.П. Борисюк. Київ: Наукова думка; Кембрідж (Мас.): Укр. наук. Ін-т, 1990. 256 с.
 • 27. Олянчин Д. Опис подорожі шведського посла на Україну 1656—1657 р. Записки Наукового товариства їмени Шевченка. Т. CLIV. Праці історично-філософічної секції. За ред. І. Крип’якевича. Львів, 1937. С. 39—69.
 • 28. Das Reisejournal des Ulrich von Werdum (1670—1677). Archiv zur Neuern Geschichte, Geographie, Natur- und Menschenkenntnis: Mit kupfern by Jean Bernoulli. Leipzig: Georg Emmanuel, 1786. 372 s.
 • 29. Архив Юго-Западной России. Киев, 1883. Ч. 1. Т. 6. 182, 938 с.
 • 30. Актова книга Житомирського міського уряду кінця XVI ст. (1582—1588). Підгот. до вид. М.К. Бойчук. Київ: Наукова думка, 1965. 191 с.
 • 31. Акти Житомирського гродського уряду: 1590 р., 1635 р. Підгот. до вид. В.М. Мойсієнко. Житомир: НАН України, 2004. 253 с.
 • 32. Георги И.Г. Описание всех обитающих в Российском государстве народов. Их житейских обрядов, обык­но­вений, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и других достопамятностей. В Санкт-Петербурге, 1799. Ч. 4.446 с.
 • 33. Рігельман О.І. Літописна оповідь про Малу Росію та її народ і козаків узагалі. Упор. та прим. П.М. Саса, В.О. Щербака. Київ: Либідь, 1994. 768 с.
 • 34. Шафонский А. Черниговского наместничества топографическое описание с кратким географическим и историческим описанием Малой России. Киев, 1851. 724 с.
 • 35. Український народний одяг XVII — початку XIX ст. в акварелях Ю. Глоговського. Авт. та упоряд.: Д.П. Крвавич, Г.Г. Стельмащук. Київ: Наукова думка, 1988. 268, [2] c.
 • 36. Boas F. Primitive Art. Oslo, 1927 (Harv. Univ. Press). 376 p., 15 pls., 308 figs.
 • 37. Kroeber A.L. The nature of Culture. Chicago: University of Chicago Press, 1952. 437 р.
 • 38. Sahlins М.D. Evolution: specific and general. Anthropological Theory: a Sourcebook. Eds. R.A. Manners, D. Ka­plan. New Brunswick and Lindon, 2009. Pp. 229—241.
 • 39. Арутюнов С.А. Народы и культуры: развитие и взаимодействие. Москва: Наука, 1989. 247 с.
 • 40. Шевчук Т., Ставицька Я. Українська усна снотлумачна традиція початку ХХ століття (розвідки і тексти). Київ: Дуліби, 2017. 224 с.
 • 41. Грушевська К. На бічних стежках кобзарського епосу («Дума про Чабана» — причинок до питання про пародії на кобзарські думи). Первісне громадянство та його пережитки на Україні. 1929. Вип. 2. С. 13—50.
 • 42. Грушевська К. Збирання і видання дум в ХІХ і в початках ХХ віку. Українські народні думи: у 2 т. Уклад. К. Грушевська. Київ, 1927. Т. 1. C. ХІІІ—ССХХ.
 • 43. Грушевська К. Два центри етнологічної науки. (З подорожніх вражінь). Первісне громадянство та йо­го пережитки на Україні. 1928. Вип. 2—3. С. 81—96.
 • 44. Грушевська К. [Рец.] С.G. Seligman. The unconscious in relation to anthropology. The British Journal of Psychology. V. XTII. April 1928. Первісне громадянство та його пережитки на Україні. 1928. Вип. 2—3. С. 169—171.
 • 45. Вовк Хв. Характерні ознаки південноросійської народної орнаментики. Народознавча спадщина Хведора Вовка. Голов. ред. Г. Скрипник. Київ: ІМФЕ НАН України, 2012. Кн. 1. С. 108—116.
 • 46. Нидерле Л. Быт и культура древних славян. Прага, 1924. 285 с.
 • 47. Клочко Л., Строкова Л. Тканини в Київській Русі (за матеріалами збірки Національного музею історії України). Пам’ятки України. 2006. № 3. С. 12—17.
 • 48. Степанова Ю.В. Вышивка в древнерусском костюме ХІ—ХІІІ вв.: место, значение, орнамент. Искусство древнего текстиля. Методы изучения, сохранность, реконструкция. Материалы Российско-Германского семинара (Москва, 11—13 марта 2018) Редакторы И.И. Елкина, М. Вагнер, П.Е. Тарасов. Москва: Ин-т археологии РАН, 2019. С. 270—289.
 • 49. Латышев В.В. Известия древних писателей о Скифии и Кавказе, Ч. І: Греческие писатели. Вестник древней истории. 1948. № 4. С. 225—298.
 • 50. Сабурова М.Л. Погребальный головной убор с христианской символикой из женских погребений XII—XIII вв. URL: https://museum-murom.ru/scientific-work/materialy-konferencij-muzeya/konferenciya-uvarovskie-chteniya/uva­rov­skie-chteniya-ii/m.-l.-sa­bu­rova.-pogrebalnyj-golov­noj-ubor-s-hristianskoj-simvolikoj-iz-zhenskih-pogrebenij-xii-xiii-vv (Дата звернення: 03.11.2020).
 • 51. Сабурова М.А. Одежда. Древняя Русь. Быт и культура. Отв. ред. Б.А. Колчин, Т.И. Макарова Москва: Наука, 1997. С. 93—102.
 • 52. Сагайдак М., Івакін В., Тараненко С., Пефтіць Д. Сакральні зони південно-східного Києво-Подолу (ХІ—ХІІІ ст.). Місто: історія, культура, суспільство. Електронний журнал урбаністичних студій. Київ: Ін-т історії України НАН України; Історичний факультет Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка; редкол.: М. Борисенко (гол. ред.), Т. Водотика (шеф-редактор), 2016. С. 106—128.
 • 53. Сабурова М.А. Обувь. Древняя Русь. Быт и культура. Отв. ред. тома Б.А. Колчин, Т.И. Макарова. Москва: Наука, 1997. С. 103—105.
 • 54. Hensel W. Polska przed tysiącem lat. Wyd. 3 uzupełnione. Wrocław; Warszawa; Kraków: Wydawnictwo Polskiej Akademii nauk, 1967. 287 s.
 • 55. Татищев В.Н. История Российская с самых древнейших времен. Напечатана при Императорском Московском Университете, 1773. Ч. 2. 544 с.
 • 56. Толочко А. «История Российская» Василия Татищева: Источники и известия. Москва: Новое литературное обозрение; Киев: Критика, 2005. 544 с.
 • 57. Космина О.Ю. Украинская рубашка: от белья к этническому символу. Мода и дизайн: исторический опыт — новые технологии. Материалы XIV‑й Международной научной конференции. Санкт-Петер­бург, 27—30 июня 2011 г. Санкт-Петербург, 2011. С. 370—373.
 • 58. Літопис руський. Переклад з давньоруської Л.Є. Мах­новця; відп. ред. О.В. Мишанич. Київ: Дніпро, 1989. XVI. 591 с.
 • 59. Mrs. Archibald H. Christie. The Artistic Crafts Series of technical Handbooks: Embroidery and Tapestry Weaving. New York; London, 1906. P. XVII. 520 с.
 • 60. Оногда О.В., Чекановський А.А., Чміль Л.В. Під­сум­ки, проблеми і перспективи вивчення кераміки Се­редньої Наддніпрянщини ІІ‑ї половини ХІІІ — ХVIII ст. Археологія і давня історія України: Зб. наук. пр. Київ: Ін-т археології НАН України, 2010. Вип. 1. С. 446—453.
 • 61. Емельянов В. Путешествия Гилльбера де-Ланноа в всточные земли Европы в 1413—1414 и 1421 годах. Университетские известия. 1873. № 8. С. 1—46.
 • 62. Брун Ф.К. Путешествия и посольства господина Гилльбера де Ланнуа, кавалера Золотого Руна, владельца Санта, Виллерваля, Троншиена, Бомона, Вагени; в 1399—1550 годах. Записки Одесского общества истории древностей. Одесса, 1853. Т. 3. С. 433—465.
 • 63.  Черкасов Д.Н. Жильбер де Ланнуа и его «Voyages et ambassades». Исследования по истории Восточной Европы. Научный сб. Минск: Республиканский ин-т высшей школы, 2015. Вып. 8. С. 195—241.
 • 64. Ісаєвич Я. Україна давня і нова: народ, релігія, культура. Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1996. 334 с.
 • 65. Блок М. Феодальное общество. Апология истории или ремесло историка. Изд. 2‑е, доп. Пер. с фр. Е.М. Лысенко. Москва: Наука, 1986. С. 122—181.
 • 66. Старченко Н. Публічність як домінанта культурної традиції (Волинь другої половини XVI століття). Mediaevalia Ukrainica: ментальність та історія ідей. Київ: Критика, 1998. Т. V. С. 68—81.
 • 67. Луцька замкова книга 1560—1561 рр. Підгот. до вид. В.М. Мойсієнко, В.В. Поліщук. Луцьк: НАН Укра­їни, 2013. 736 с.
 • 68. Войтів Г.В. Назви одягу в пам’ятках української мови XIV—XVIII ст. Автореферат дис. … кандидата філологічних наук. Львів, 1995. 24 с.
 • 69. Срезневский И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам И. Срезневского. Т. 3: Р—Я и дополнения. Санкт-Петербург, 1912. 1684, 272 стб., 13 с.
 • 70. Литовская Метрика. Книга первая судных дел. Русская историческая библиотека. Т. 20. Санкт-Пе­тербург, 1903. VII. 50 с., 1566 стб., 153 с.
 • 71. Вердум У. фон. Щоденник подорожі, яку я здійснив у 1670, 1671, 1672 роках… через Королівство Польське… Перекл. з німецької І. Сварник. Жовтень. 1989. № 9 (467). С. 87—99.
 • 72. Janisz M. Igłą i nicią malowane. Historia haftu w zarysie. URL: https://docplayer.pl/6424221-Igla-i-nicia-malowane-historia-haftu-w-zarysie.html (Дата звернення: 08.07.2021).
 • 73. Подробное описание путешествия голштинского посольства в Московию и Персию в 1633, 1636 и 1639 годах, составленное секретарем Посольства Адамом Олеарием. Перевел с нем. П. Барсов. Москва, 1870. 1156 с.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »