« 2022. № 4 (166)

Народознавчі зошити. 2022. № 4 (166).  С. 798—813

УДК 391+677.076.62(477)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2022.04.798

ВИШИВКА НА ОДЯЗІ УКРАЇНЦІВ: ВІД ДАВНЬОЇ РУСІ ДО МОДЕРНУ (відповідь сучасним скептикам)

БАЛУШОК Василь

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1362-8270
 • кандидат історичних наук, старший науковий співробітник,
 • Інститут мистецтвознавства, фольклористики
 • та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України,
 • вул. Грушевського, 4, 01001, м. Київ, Україна,
 • Контакти: e-mail: grigras@i.ua

ОЛІЙНИК Марина

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2946-8243
 • кандидатка історичних наук, наукова співробітниця,
 • Інститут мистецтвознавства, фольклористики
 • та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України,
 • вул. Грушевського, 4, 01001, Київ, Україна,
 • Контакти: e-mail: marina.oliynik@gmail.com

Анотація. На сьогодні немає хронологічно простеженого ланцюжка відомостей джерел про українську вишивку на одязі від Київської Русі до XVII ст., а для простолюду до XVIII ст., що сприяє твердженню постмодерних скептиків про дуже пізню їїню появу. Метою статті є дослідити, виходячи зі стану джерел, проблему тяглості побутування означеної вишивки від Київської Русі до кінця XVIII — початку ХІХ ст., коли вона потрапляє до професійних зацікавлень дослідників народної культури. Автори використали археологічні, іконографічні, писемні джерела.

Методологією дослідження є сформульовані Ф. Боасом, А. Кребером, К. Грушевською, М. Салінсом, С. Арутюновим положення про закономірності еволюції і взаємовпливів різних культур, а також про функціонування культурних явищ, включно з дією механізму адаптації і взаємодії запозичених та автохтонних компонентів культури.

Результати. Про значну поширеність вишивки на вбранні різних соціальних верств Давньої Русі свідчать, у першу чергу, іконографічні й, особливо, археологічні матеріали, здобуті в ході численних розкопок.

Ключові слова: вишивка, Давня Русь, середньовіччя, ранньомодерний період, джерела.

Надійшла 2.08.2022

Список використаних джерел

 • 1. Балушок В., Олійник М. Вишивка на одязі українців: деякі проблеми сучасного дискурсу. Народознавчі зошити. 2021. № 4. С. 847—861.
 • 2. Балушок В., Олійник М. Вишивка на одязі українців: проблеми витоків. Народознавчі зошити. 2021. № 5. С. 1150—1166.
 • 3. Косачева О.П. Украинский народный орнамент. Вы­шивки, ткани, писанки. Киев: Типография С.В. Куль­женко, 1876. 23 с.: 31 табл.
 • 4. Миллер А. Лотос в малорусском орнаменте. Труды IV Археологического съезда в Чернигове. Т. ІІІ. 1908. Под ред. гр. П.С. Уваровой.Москва, 1911. С. 81—88.
 • 5. Савицкий П. Об украинской вышивке XVIII века и современном ее возрождении. Черниговская земская неделя. 1914. № 24 (13 июня). С. 1—5; № 25 (20 июня). С. 1—5.
 • 6. Модзалевський В. Основні риси українського мистецтва. Чернігів, 1918. 30, [1] с.
 • 7. Спаська Є. Народознавчі та мистецтвознавчі праці Євгенії Спаської. Голов. ред. Г. Скрипник. Київ: ІМФЕ НАНУ, 2015. 600 с.
 • 8. Новицька М.О. Гаптування в Київській Русі (За матеріалами розкопок на території УРСР). Археологія. 1965. Т. XVIII. С. 24—38.
 • 9. Рабинович М.Г. Древнерусская одежда IХ—ХIII вв. Древняя одежда народов Восточной Европы. Мате­риалы к историко-этнографическому атласу. Москва: Наука, 1986. С. 40—62.
 • 10. Захарчук-Чугай Р.В. Українська народна вишивка: західні області УРСР. Львів: Наукова думка, 1988. 190, [1] с.
 • 11. Тищенко О.Р. Історія декоративно-прикладного мис­тецтва України (ХІІІ—XVІІI ст.): Навч. посібник. Київ: Либідь, 1992. 192 с.
 • 12. Фехнер М.В. Древнерусское золотное шитье X—XIII вв. в собрании Государственного Исторического музея. Средневековые древности Восточной Европы. Отв. ред. Н.Г. Недошивина. Москва: ГИМ, 1993. С. 3—21.
 • 13. Михайлов К. Ранние образцы древнерусского золотого шитья из Чернигова и Шестовицы. Чернігів у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної Європи. Збірник наукових праць, присвячених 1100-літтю першої літописної згадки про Чернігів. Чернігів: Деснянська правда, 2007. С. 138—153.
 • 14. Кара-Васильєва Т. Історія української вишивки. Ки­їв: Мистецтво, 2008. 464 с.
 • 15. Брайчевська О. Ткацтво, вишивка. Історія українсь­кого мистецтва: у 5 т. Голов. ред. Г. Скрипник. Т. 2: Мистецтво середніх віків. Київ: ІМФЕ НАН України, 2010. С. 808—1193.
 • 16. Зайченко В. Вишивка козацької старшини XVII—XVIIІ століть з колекції Чернігівського історичного музею ім. В.В. Тарновського. Київ: Родовід, 2015. 108 с.
 • 17. Адруг А. Вишивка та гаптування Чернігова другої половини XVII — початку XVIII століть. Сіверянський літопис. 2020. № 1. С. 36—51.
 • 18. Балушок В. З історії української етнонімії (від «русинів» до «українців»). Український історичний журнал. 2018. № 2 (539). С. 163—178.
 • 19. Линнус Х. Вышивка в эстонском народном исусстве. Т. 1. Северная Эстония и острова. Таллин: Эс­тонское государственное издательство, 1955. 206 с.
 • 20. Винайдення традиції. За ред. Е. Гобсбаума та Т. Рейн­джера; пер. з англ. М. Климчука. 2-ге вид., випр. Київ: Ніка-Центр, 2010. 448 с.
 • 21. Сабурова М.А. О женских головных уборах с жесткой основой в памятниках домонгольской Руси. Краткие сообщения Института археологии. 1975. № 144. С. 18—22.
 • 22. Свєшников I.К., Брайчевська О.А.Шкіряне взуття із Звенигорода Галицького. Археологія. 1990. № 3. С. 122—129.
 • 23. Івакін В.Г. Християнські поховальні пам’ятки давньоруського Києва. Київ: Кит, 2008. 271, [1] с.
 • 24. Полное собрание русских летописей. Т. 2. Ипатьевская летопись. Под ред. А.А. Шахматова. Санкт-Петербург, 1908. 938 стб., 108 с.
 • 25. Voyages et ambassades de Messire Guillebert de Lannoy, 1399—1450. Mons, 1840. 140 pp.
 • 26. Боплан Г. Л. де. Опис України. Перекл. з франц. Я.І. Кравця, З.П. Борисюк. Київ: Наукова думка; Кембрідж (Мас.): Укр. наук. Ін-т, 1990. 256 с.
 • 27. Олянчин Д. Опис подорожі шведського посла на Україну 1656—1657 р. Записки Наукового товариства їмени Шевченка. Т. CLIV. Праці історично-філософічної секції. За ред. І. Крип’якевича. Львів, 1937. С. 39—69.
 • 28. Das Reisejournal des Ulrich von Werdum (1670—1677). Archiv zur Neuern Geschichte, Geographie, Natur- und Menschenkenntnis: Mit kupfern by Jean Bernoulli. Leipzig: Georg Emmanuel, 1786. 372 s.
 • 29. Архив Юго-Западной России. Киев, 1883. Ч. 1. Т. 6. 182, 938 с.
 • 30. Актова книга Житомирського міського уряду кінця XVI ст. (1582—1588). Підгот. до вид. М.К. Бойчук. Київ: Наукова думка, 1965. 191 с.
 • 31. Акти Житомирського гродського уряду: 1590 р., 1635 р. Підгот. до вид. В.М. Мойсієнко. Житомир: НАН України, 2004. 253 с.
 • 32. Георги И.Г. Описание всех обитающих в Российском государстве народов. Их житейских обрядов, обык­но­вений, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и других достопамятностей. В Санкт-Петербурге, 1799. Ч. 4.446 с.
 • 33. Рігельман О.І. Літописна оповідь про Малу Росію та її народ і козаків узагалі. Упор. та прим. П.М. Саса, В.О. Щербака. Київ: Либідь, 1994. 768 с.
 • 34. Шафонский А. Черниговского наместничества топографическое описание с кратким географическим и историческим описанием Малой России. Киев, 1851. 724 с.
 • 35. Український народний одяг XVII — початку XIX ст. в акварелях Ю. Глоговського. Авт. та упоряд.: Д.П. Крвавич, Г.Г. Стельмащук. Київ: Наукова думка, 1988. 268, [2] c.
 • 36. Boas F. Primitive Art. Oslo, 1927 (Harv. Univ. Press). 376 p., 15 pls., 308 figs.
 • 37. Kroeber A.L. The nature of Culture. Chicago: University of Chicago Press, 1952. 437 р.
 • 38. Sahlins М.D. Evolution: specific and general. Anthropological Theory: a Sourcebook. Eds. R.A. Manners, D. Ka­plan. New Brunswick and Lindon, 2009. Pp. 229—241.
 • 39. Арутюнов С.А. Народы и культуры: развитие и взаимодействие. Москва: Наука, 1989. 247 с.
 • 40. Шевчук Т., Ставицька Я. Українська усна снотлумачна традиція початку ХХ століття (розвідки і тексти). Київ: Дуліби, 2017. 224 с.
 • 41. Грушевська К. На бічних стежках кобзарського епосу («Дума про Чабана» — причинок до питання про пародії на кобзарські думи). Первісне громадянство та його пережитки на Україні. 1929. Вип. 2. С. 13—50.
 • 42. Грушевська К. Збирання і видання дум в ХІХ і в початках ХХ віку. Українські народні думи: у 2 т. Уклад. К. Грушевська. Київ, 1927. Т. 1. C. ХІІІ—ССХХ.
 • 43. Грушевська К. Два центри етнологічної науки. (З подорожніх вражінь). Первісне громадянство та йо­го пережитки на Україні. 1928. Вип. 2—3. С. 81—96.
 • 44. Грушевська К. [Рец.] С.G. Seligman. The unconscious in relation to anthropology. The British Journal of Psychology. V. XTII. April 1928. Первісне громадянство та його пережитки на Україні. 1928. Вип. 2—3. С. 169—171.
 • 45. Вовк Хв. Характерні ознаки південноросійської народної орнаментики. Народознавча спадщина Хведора Вовка. Голов. ред. Г. Скрипник. Київ: ІМФЕ НАН України, 2012. Кн. 1. С. 108—116.
 • 46. Нидерле Л. Быт и культура древних славян. Прага, 1924. 285 с.
 • 47. Клочко Л., Строкова Л. Тканини в Київській Русі (за матеріалами збірки Національного музею історії України). Пам’ятки України. 2006. № 3. С. 12—17.
 • 48. Степанова Ю.В. Вышивка в древнерусском костюме ХІ—ХІІІ вв.: место, значение, орнамент. Искусство древнего текстиля. Методы изучения, сохранность, реконструкция. Материалы Российско-Германского семинара (Москва, 11—13 марта 2018) Редакторы И.И. Елкина, М. Вагнер, П.Е. Тарасов. Москва: Ин-т археологии РАН, 2019. С. 270—289.
 • 49. Латышев В.В. Известия древних писателей о Скифии и Кавказе, Ч. І: Греческие писатели. Вестник древней истории. 1948. № 4. С. 225—298.
 • 50. Сабурова М.Л. Погребальный головной убор с христианской символикой из женских погребений XII—XIII вв. URL: https://museum-murom.ru/scientific-work/materialy-konferencij-muzeya/konferenciya-uvarovskie-chteniya/uva­rov­skie-chteniya-ii/m.-l.-sa­bu­rova.-pogrebalnyj-golov­noj-ubor-s-hristianskoj-simvolikoj-iz-zhenskih-pogrebenij-xii-xiii-vv (Дата звернення: 03.11.2020).
 • 51. Сабурова М.А. Одежда. Древняя Русь. Быт и культура. Отв. ред. Б.А. Колчин, Т.И. Макарова Москва: Наука, 1997. С. 93—102.
 • 52. Сагайдак М., Івакін В., Тараненко С., Пефтіць Д. Сакральні зони південно-східного Києво-Подолу (ХІ—ХІІІ ст.). Місто: історія, культура, суспільство. Електронний журнал урбаністичних студій. Київ: Ін-т історії України НАН України; Історичний факультет Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка; редкол.: М. Борисенко (гол. ред.), Т. Водотика (шеф-редактор), 2016. С. 106—128.
 • 53. Сабурова М.А. Обувь. Древняя Русь. Быт и культура. Отв. ред. тома Б.А. Колчин, Т.И. Макарова. Москва: Наука, 1997. С. 103—105.
 • 54. Hensel W. Polska przed tysiącem lat. Wyd. 3 uzupełnione. Wrocław; Warszawa; Kraków: Wydawnictwo Polskiej Akademii nauk, 1967. 287 s.
 • 55. Татищев В.Н. История Российская с самых древнейших времен. Напечатана при Императорском Московском Университете, 1773. Ч. 2. 544 с.
 • 56. Толочко А. «История Российская» Василия Татищева: Источники и известия. Москва: Новое литературное обозрение; Киев: Критика, 2005. 544 с.
 • 57. Космина О.Ю. Украинская рубашка: от белья к этническому символу. Мода и дизайн: исторический опыт — новые технологии. Материалы XIV‑й Международной научной конференции. Санкт-Петер­бург, 27—30 июня 2011 г. Санкт-Петербург, 2011. С. 370—373.
 • 58. Літопис руський. Переклад з давньоруської Л.Є. Мах­новця; відп. ред. О.В. Мишанич. Київ: Дніпро, 1989. XVI. 591 с.
 • 59. Mrs. Archibald H. Christie. The Artistic Crafts Series of technical Handbooks: Embroidery and Tapestry Weaving. New York; London, 1906. P. XVII. 520 с.
 • 60. Оногда О.В., Чекановський А.А., Чміль Л.В. Під­сум­ки, проблеми і перспективи вивчення кераміки Се­редньої Наддніпрянщини ІІ‑ї половини ХІІІ — ХVIII ст. Археологія і давня історія України: Зб. наук. пр. Київ: Ін-т археології НАН України, 2010. Вип. 1. С. 446—453.
 • 61. Емельянов В. Путешествия Гилльбера де-Ланноа в всточные земли Европы в 1413—1414 и 1421 годах. Университетские известия. 1873. № 8. С. 1—46.
 • 62. Брун Ф.К. Путешествия и посольства господина Гилльбера де Ланнуа, кавалера Золотого Руна, владельца Санта, Виллерваля, Троншиена, Бомона, Вагени; в 1399—1550 годах. Записки Одесского общества истории древностей. Одесса, 1853. Т. 3. С. 433—465.
 • 63.  Черкасов Д.Н. Жильбер де Ланнуа и его «Voyages et ambassades». Исследования по истории Восточной Европы. Научный сб. Минск: Республиканский ин-т высшей школы, 2015. Вып. 8. С. 195—241.
 • 64. Ісаєвич Я. Україна давня і нова: народ, релігія, культура. Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1996. 334 с.
 • 65. Блок М. Феодальное общество. Апология истории или ремесло историка. Изд. 2‑е, доп. Пер. с фр. Е.М. Лысенко. Москва: Наука, 1986. С. 122—181.
 • 66. Старченко Н. Публічність як домінанта культурної традиції (Волинь другої половини XVI століття). Mediaevalia Ukrainica: ментальність та історія ідей. Київ: Критика, 1998. Т. V. С. 68—81.
 • 67. Луцька замкова книга 1560—1561 рр. Підгот. до вид. В.М. Мойсієнко, В.В. Поліщук. Луцьк: НАН Укра­їни, 2013. 736 с.
 • 68. Войтів Г.В. Назви одягу в пам’ятках української мови XIV—XVIII ст. Автореферат дис. … кандидата філологічних наук. Львів, 1995. 24 с.
 • 69. Срезневский И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам И. Срезневского. Т. 3: Р—Я и дополнения. Санкт-Петербург, 1912. 1684, 272 стб., 13 с.
 • 70. Литовская Метрика. Книга первая судных дел. Русская историческая библиотека. Т. 20. Санкт-Пе­тербург, 1903. VII. 50 с., 1566 стб., 153 с.
 • 71. Вердум У. фон. Щоденник подорожі, яку я здійснив у 1670, 1671, 1672 роках… через Королівство Польське… Перекл. з німецької І. Сварник. Жовтень. 1989. № 9 (467). С. 87—99.
 • 72. Janisz M. Igłą i nicią malowane. Historia haftu w zarysie. URL: https://docplayer.pl/6424221-Igla-i-nicia-malowane-historia-haftu-w-zarysie.html (Дата звернення: 08.07.2021).
 • 73. Подробное описание путешествия голштинского посольства в Московию и Персию в 1633, 1636 и 1639 годах, составленное секретарем Посольства Адамом Олеарием. Перевел с нем. П. Барсов. Москва, 1870. 1156 с.

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »