« 2023. № 1 (168)

Народознавчі зошити. 2023. № 1 (169).  С. 163—180

УДК 7.046.3(477)”17″:27-312.47

DOI https://doi.org/10.15407/nz2023.01.163

РОЗВИТОК ІКОНОГРАФІЇ НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТТЯ БОГОРОДИЦІ В УКРАЇНСЬКОМУ МИСТЕЦТВІ XVІІІ СТОЛІТТЯ

ЛЕВИЦЬКА Мар’яна

 • ОRCID.ID: http://orcid.org/0000-0002-0977-4470
 • докторка історичних наук, доцентка,
 • старша наукова співробітниця,
 • відділ мистецтвознавства,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • проспект Свободи, 15, 79000, Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: m.levytska@gmail.com

Анотація. Стаття присвячена вивченню появи та розвитку іконографічного мотиву Непорочного Зачаття в релігійному мистецтві на теренах України у XVІІІ ст.

Мета. Проаналізувати появу і розвиток іконографії Непорочного Зачаття Богородиці через призму церковних догматів, біблійних референцій та богословських текстів православної і католицької традицій XVII—XVIII століть. У фокусі дослідження — характерні зразки малярства і графіки з теренів Галичини, Волині, Правобережжя, в яких репрезентовано розвиток вказаного іконографічного мотиву та його варіації.

Методика дослідження опирається на методи класичної іконології та іконографії (розроблені Е. Панофським та його послідовниками), а також — на методи герменевтики щодо інтерпретації біблійних текстів та кореляції між візуальними та вербальними зразками. Відтак, в дослідженні поєднано аналітичний та дескриптивний підхід, що дало змогу визначити у творах малярства важливі формальні ознаки та запропонувати їх інтерпретацію.

Висновки. Українське церковне мистецтво розвивалося не ізольовано, а в природному контексті міжконфесійної полеміки епохи і середовища; вказану іконографію не можна розглядати поза сферою барокової літератури. Хоча візуальні моделі для втілення догмату Непорочного Зачаття були розроблені католицьким Заходом, але східна традиція доповнила його символічно-метафоричне втілення. Розвиток цього мотиву на українському ґрунті позначений синтезом різних іконографічних типів (від Успіння/Внебовзяття до Коронування Богородиці, Богородиця цариця небесна тощо).

Ключові слова: іконографія, Непорочне Зачаття Богородиці, біблійні джерела, текст і образ, символіка, емблематична риторика.

Надійшла 29.12.2022

Список використаних джерел

 • 1. Encyclopedia Mariana: Theotokos. (1958). (2d ed.). Genova; Milano: Bevilacqua&Solari Edizioni; Editrice Massimo. P. 314—331.
 • 2. Апокріфи і лєґенди з українських рукописів: зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко. Львів: Накладом НТШ. 1906. Т. IV. C. 350—355.
 • 3. Щурат В.Маріинський культ на українських землях давньої польської держави. Львів, 1910. 23 с.
 • 4. Welykyj Athanasius G. Il culto della Madonna SS.ma in Ucraina. Academia
 • Mariana Internationalis; Acta Congressus Mariologici-Mariani. Romae, 1950. Р. 221—232.
 • 5. Гриньох о. Іван. Теологічні основи почитання Пресвятої Богородиці. Богословія. Т. ХХХІV. Рим, 1970. С. 152—187.
 • 6. Ісіченко арх. Ігор. Історія української літератури: епоха бароко XVII—XVIII ст. Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія: Львів; Київ; Харків, 2011.
 • 7. Косів Р. Українська іконографія Богородиці: посібник для студентів закладів вищої освіти мистецького спрямування. Львів: Львівська національна академія мистецтв, 2021.
 • 8. Пісні до Почаївської Богородиці. Перевидання друку 1773 р. (Транскрипція, коментарі і дослідження: Ю. Медведик). Львів: Вид-во УКУ, 2000.
 • 9. Сидор О. «Величне твоє Успіння, Пресвята Діво Чиста…». Лавра. № 8. 1999. С. 24—33.
 • 10. Сиротинська Н. Перло многоцінне: музично-пое­тичний світ богородичної гимнографії. Львів, 2014.
 • 11. Степовик Д. Українська графіка XVI—XVIII століть. Еволюція образної системи. Київ: Наукова думка, 1982.
 • 12. Бартосик Г. OFMConv. Богородица в богослужении Востока и Запада. Издательство ОО. Францисканцев, 2003.
 • 13. Bator Z. Problem њwiкtych wizerunkуw: ikon maryjnych w duszpasterstwie. Salvatoris Mater. № 7/2. 2005. S. 100—120.
 • 14. Напюрковський С.Ц. OFMConv. Богородица в вероучении и предании католической церкви. Москва: Издательство ОО. Францисканцев, 2016.
 • 15. Пельтьє А.-М. Библейские чтения. У истоков європейской культуры. Институт религиозных наук им. Фомы Аквинского. Київ: Дух і Літера, 2014.
 •      16.       Ivanič S. Catholica. The Visual Culture of Catholicism. London: Thames&Hudson, 2022.  
 •   17.     Свєнціцька В. Український живопис ХVІ—ХVІІ й ХVІІІ ст. у контексті візантійських мистецьких традицій і західноєвропейського бароко. Українське бароко та європейський контекст. (Зб. стат.). Київ, 1991. С. 90—95.
 • 18. Kappes Christiaan W. The Immaculate Conception: Why Thomas Aquinas Denied, While John Duns Scotus, Gregory Palamas, and Mark Eugenicus Professed the Absolute Immaculate Existence of Mary. New Bedford, MA, 2014. P. 58—59, 62.
 • 19. Жолтовський П. Український живопис XVІІ—XVІІ ст. Київ: Наукова думка, 1978.
 • 20. Vloberg S. The iconography of the Immaculate Con­ception. The Dogma of the Immaculate Conception: His­tory and significance (E. D. O’Connor (ed.). South Bend, Notre Dame, 1958.
 • 21. Mitchell Nathan D. The Mystery of the Rosary: Marian Devotion and the Reinvention of Catholicism. New York University Press, 2009.
 • 22. Mazurkiewicz R. Z dawnej literatury marijnej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, 2011.
 • 23. Rok B. Sanktuaria Maryjne ziem ruskich w kulturze Rzeczypospolitej XVIII wieku. W: Czasy nowożytne. Studia poświęcone pamięci prof. Władysława Eugeniusza Czaplińskiego w 100 rocznicę urodzin. (K. Matwijowski red.). Wrocław, 2005.
 • 24. Baranowski A.-J. Koronacje wizerunków maryjnych w czasach baroku. Zjawisko kulturowe i artystyczne. Warszawa, 2003.  
 • 25. Левицька М. Особливості Марійної іконографії в Успенській соборній церкві Почаївського монастиря. Культура і мистецтво західноукраїнських земель. Ред. В. Александрович. Львів, 2019. C. 331—360.
 • 26. Альмес І. Carmelitana у бібліотеках василіянських монастирів Львівської єпархії ХVІІІ ст. Свята Тереза від Ісуса і Україна — Santa Teresa de Jesus y Ucrania (Наук. зб., упор. Б. Чума). Львів, 2017. С. 174—193.
 • 27. Kobielus S. Concordia Novi et Veteris Testamenti. Za­powiedz i dzieła odkupienia i jego spełnienie w teologii i sztuce Sredniowiecza. Poznań, 2013.
 • 28. Дмитро Туптало. Житія Святих. Т. IV (Пер. В. Шевчука). URL: https://www.truechristianity.info/ua/books/saints_ua_04/saints_ua_04_009.php
 • 29. Сковорода Г. Сад божественних пісней прозябший із зерн Священнаго Писанія. URL: http://litopys.org.ua/skovoroda/skov103.htm
 • 30. Матушек O. Символіка Богородиці у метатексті барокової літератури. Автореф. дисертації на здобуття н. с. кандидата філологічних наук. Харків, 1999.
 • 31. Левицька М. Короновані ікони Богородиці в українській унійній традиції ХVІІІ—ХІХ ст.: історіографія і зразки. Карпати: людина, етнос, цивілізація. 2017—2018. Вип. 7—8. С. 270—284.
 • 32. Левицька М. Mons miraculis celebratus… Цикл Луки Долинського в Успенському соборі Почаївської лаври і традиції барокового паломництва. Sztuka cerkiewna Rzeczypospolitej i krajow sasiednich. Series Byzantina, Miscelanea. Vol. II. Ostrava, 2020. S. 90—111.
 • 33. Royt J. Obraz a kult v Čechách, 17. a 18. Století. Praha, 1999.
 • 34. Witkowska А. Uroczyste koronacje wizerunków maryjnych na ziemiach polskich w latach 1717—1992. Przestrzeń i sacrum. Geografia kultury religijnej w Polsce i jej przemiany w okresie od XVII do XX w. na przykładzie ośrodków kultu i migracji pielgrzymkowych. (Aleksander Jackowski ed.). Kraków: Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego. S. 87—103.
 • 35. Хроніка монастиря ЧСВВ у Крехові. ЛННБ. Від рукоп. Ф. 3 (Монастирі василіянські). МВ-122 (132). Арк. 112.
 • 36. Terdik S. Marian symbols of the iconostasis of the cathedral of Blaj. № 52/2. Apulum: Series historia & patrimonium. 2015. P. 83—103.
 • 37. Левицька М. (2018). Малярство Луки Долинського в Успенському соборі Почаєва (1807—1810): іконографічна програма циклу «Чудеса Христа». Волинська ікона: дослідження і реставрація. Наук. зб. Вип. 25. Луцьк, 2018. С. 134—146.

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »