« 2023. № 6 (174)

Народознавчі зошити.  2023. № 5 (173).  С. 1459—1468

УДК 398.831:355.4.01(470:477)”2014/…”

DOI https://doi.org/10.15407/nz2023.06.1459

КОЛИСКОВІ ПІСНІ В УМОВАХ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ (з 2014 р.): ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ

ХАРЧИШИН Ольга

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9379-8300
 • кандидатка філологічних наук,
 • старша наукова співробітниця,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • відділ фольклористики,
 • проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: е-mail: okharchyshyn@gmail.com

Анотація. У сучасному музичному контенті є багато пісень з назвами «колискова» та з традиційними ознаками колискового жанру: характерними зачинами-формулами «Ой люлі-люлі», звертаннями «спи, дитино», «спи, мій сину». Дослідники звертали увагу на колискові пісні передусім як на жанр фольклору для дітей. Дотепер не вивченими залишаються здатності цих пісень функціонувати як твори етнокультури для вияву української ідентичності та колективної захисної сугестії. Ці здатності українських колискових стали особливо зримі у час війни.

У дослідженні простежено сучасний стан функціонування українських пісень, які є колисковими чи мають їхні ознаки. Від 2014 р. відбувається стрімкий розвиток цього пласту творчості. Разом із посиленням традиційних функцій (присипляння, заспокоєння, виховання дитини), спостерігаємо виразне розширення функціональних меж, зокрема домінування етновизначальної та оберегової функцій колискових пісень в умовах війни. Окреслюються цікаві конфігурації зв’язків сучасних колискових з іншими формами етнокультури — і ці зміни перебувають саме в активній фазі розвитку. Об’єктом дослідження є український пісенний репертуар з 2014 р., який має ознаки колискових пісень. Предметом дослідження є функціональність цього пласту творчості в контексті фольклорної традиції та сучасної пісенної культури. Джерельною базою є інтернет-ресурси, передусім соціальні мережі «Ютуб», «ТікТок», «Фейсбук», які під час війни стали основним середовищем поширення новотворчості та місцем її фольклоризації.

Ключові слова: колискові пісні, функціонування, функція, етнокультура, сучасна пісенна культура, фольклорно-літературна взаємодія, російсько-українська війна.

Надійшла 13.11.2023

Список використаних джерел

 • 1. Гнатюк В. Війна і народна поезія. Календарик для січових стрільців і жовнірів-українців. 1917. Відень, 1916. С. 6972.
 • 2. Довженок Г., Луганська К. Українські народні ко­лискові пісні та забавлянки. Дитячий фольклор. Колискові пісні та забавлянки. Київ, 1984. 471 с.
 • 3. Марчун О. Поетика української народної колискової пісні: мотиви, функції, образи: дис.…канд. філол. наук: 10.01.07. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Київ, 2005.
 • 4. Омельченко Л. , Селіванова В. Фольклор як символіч­на взаємодія комунікантів. Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. 2008. № 1. С. 7276. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/ 14041268.pdf (дата звернення: 10.11.2023)
 • 5. Грищенко І. Фольклоризація сучасної міжетнічної комунікації. Матеріали до української етнології. 2013. № 12. С. 108112. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=mdue_2013_12_23 (дата звернення: 10.11. 2023).
 • 6. Українські народні пісні в записах Зоріана Доленги-Ходаковського (з Галичини, Волині, Поділля, Придніпрянщини і полісся). Упор. О.І. Дей. Київ: Нау­кова думка, 1974. 780 с.
 • 7. Сборник украинских песен, издаваемый Михайлом Максимовичем. Ч. 1. Киев, 1849. 129 с.
 • 8. Народныя колыбельныя песни Н. Л-скаго. Харковський календарь за 1888 год. Харьковский сборник. Вып. 2. С. 189—197.
 • 9. Тарас Шевченко. Поезія (1837—1847). Повне зібрання творів: у 12 т. Т. 1. Київ: Наукова думка, 1989. 784 с.
 • 10. Тарас Шевченко. Поезія (1847—1861). Повне зібрання творів: у 12 т. Т. 2. Київ: Наукова думка, 1991. 784 с.
 • 11. Руданський С. Твори: у 3-х т. Т. 1. Київ: Наукова думка, 1972. 525 с.
 • 12. Куліш П. Люлі-люлі. URL: https://virshi.com.ua/pantelejmon-kulish-lyuli-lyuli/ (дата звернення: 10.11. 2023).
 • 13. Черкасенко С. Поезії. Упоряд. О. Бабишкіна. Київ: Рад. письменник. 1990. 292 с.
 • 14. Запис з альбому «Зоряна». Vinyl 33. Yevshan Records. Canada, 1978. YouTube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=kihlOGdSkcI&list=RDGMEMQ1dJ7wXfLlqCjwV0xfSNbA&start_radio=1&rv=jzuky­HmxDQU (дата звернення: 10.11.2023).
 • 15. Ой місяцю, місяченьку. Текст пісні. URL: https://www.pisni.org.ua/songs/731868.html (дата звернення: 10.11.2023).
 • 16. Відео-презентація альбому «В обіймах колискових». Іванка Червінська. Опис до відео. YouTube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=9v0b5ENFjUk (дата звернення: 10.11.2023).
 • 17. Наталя Май. Колискова Україні (2014). YouTube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=fS_PQuLs­TLo (дата звернення: 10.11.2023).
 • 18. Колискова-оберіг дітям України. YouTube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=3_5THoe7Ous (дата звернення: 10.11.2023).
 • 19. Олеся Чайка. Остання колискова. YouTube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=qPTF_89uO-U (дата звернення: 10.11.2023).
 • 20. Остання колискова для Артема Димида. Mother singing lullaby to her son for the very last time. YouTube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=dT1tugl0b­FU (дата звернення: 10.11.2023).
 • 21. Стасік. Колискова для ворога. YouTube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=40WD9RDAMVc (дата звернення: 10.11.2023).
 • 22. Колискова для орка. Тілі, тілі, бом (українською мовою). YouTube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=CLc1tT5jLaA (дата звернення: 10.11.2023).
 • 23. Колискова від ЗСУ. YouTube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=KPxZbu27EMs (дата звернен­ня: 10.11.2023).
 • 24. Ой місяцю | Oj Misjatsju | O Dear Moon | Music Video. YouTube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=­9pJ08NOSH7E (дата звернення: 10.11.2023).

читати публікацію»

Наші автори
Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »