Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

Про часопис

Часопис «Народознавчі зошити» – випуск спеціалізованого академічного видання був умотивований інтенсивним розвитком народознавчих знань в умовах відновлення української державності, в обставинах складних трансформацій усієї соціокультурної сфери, відновлення інституційних зв’язків з іншими етнологічними центрами як в Україні, так і поза її межами.

Важливість факту заснування журналу полягала й у тому, що в академічній, як і в університетській спільноті, бракувало інтелектуальних платформ для апробації наукових знань, дискусій з приводу ключових питань знань про етнос і націю, звичаєву сферу, динаміку змін в традиційній обрядовості, народні знання і ремесла, духовну, матеріальну та естетичну культуру, світові школи етнології, культурної антропології, фольклористики, етнопсихології, мистецтвознавства, музеєзнавства, історії і філософії культури тощо.

За відносно короткий час «Народознавчі зошити» переросли масштаб речника базової інституції – Інституту народознавства НАН України – і стали загальнонаціональним «банком знань» і дискусійним майданчиком щодо різних аспектів традиційності українського етносу, а також фахової аналітики соціокультурної динаміки в розвитку української нації.

З «Народознавчими зошитами» співпрацюють знані в Україні та світі вчені, представники різних науково-дослідних (академічних та університетських) центрів, науковці середньої та молодшої генерації, в тому числі й аспіранти і здобувачі.

Часопис «Народознавчі зошити» включений до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.
Затверджено наказами Міністерства освіти і науки України.

 • Iсторичні – наказ МОН від 4.07.2014 р. № 793
 • Філологічні – (фольклористика) наказ МОН від 29.12.2014 № 1528
 • Мистецтвознавство – наказ МОН від 06.03.2015 № 261

Редакційна Колегія «НЗ» запрошує до співпраці всіх, хто має наукові напрацювання в різних галузях сучасної гуманітаристики.

Тематика: питання етнології, фольклористики, мистецтвознавства, інших аспектів народознавчої науки

Засновники: Національна академія наук України, Інститут народознавства НАН України

Рік заснування: 1995

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15191-3763 ПР від 27.02.2009 р.

ISSN 1028-5091 (друк)

DOI: https://doi.org/10.15407/nz

Періодичність і наклад видання: 6 разів на рік, 90 прим.

Тематична спрямованість наукового фахового видання:

032. Історія та археологія
035. Філологія
023. Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Мова видання: українська, англійська

Міжнародні, закордонні і національні реферативні та наукометричні бази даних, до яких включено наукове видання:

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN= UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF= 10&S21FMT=juu_all&C21COM= S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03= PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=NaZo

Google Scholarhttps://scholar.google.com/citations?user=bGkecisAAAAJ&hl=uk

ERIH PLUS – This journal was approved on 2020-03-17.

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=498360

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

 

ІСТОРИЧНІ НАУКИ (032.Історія та археологія)

Кісь Оксана, доктор історичних наук, старша наукова співробітниця, в.о. завідувача відділу соціальної антропології, Інститут народознавства НАН України, Україна. – Головний редактор.

Scopus ID: 26653528400

ResearcherID: H-4849-2016

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8656-9374

Публікації:

1) Кісь О. Українки в ГУЛАГу: вижити значить перемогти: монографія. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2017. 288 с.

2) Kis, O., Bureychak, T. (2015). Gender dreams or sexism?: Advertising in post-soviet Ukraine. New Imaginaries: Youthful Reinvention of Ukraine’s Cultural Paradigm (pp. 110–140). Published by: Berghahn Books – Book Chapter. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctt9qcxmb.11 (Scopus)

3) Kis, O. (2013). Defying death: Women’s experience of the Holodomor, 1932–1933. Aspasia, 7, pp. 42–67. DOI: https://doi.org/10.3167/asp.2013.070104 (Scopus)

4) Kis, O. (2012). (Re)constructing Ukrainian women’s history: Actors, authors, and narratives. Gender, Politics and Society in Ukraine (pp. 152–179). Publisher: University of Toronto Press – Book Chapter. (Scopus)

5) Kis, O. (2011). Biography as political geography: Patriotism in Ukrainian women’s life stories. Mapping Difference: The Many Faces of Women in Contemporary Ukraine (pp. 89–108). Publisher: Berghahn Books – Book Chapter. (Scopus)

6) Kis, O. (2011). Telling the untold: Representations of ethnic and regional identities in Ukrainian women’s autobiographies. Orality and Literacy: Reflections Across Disciplines (pp. 280–314). Publisher: University of Toronto Press – Book Chapter. (Scopus)

7) Kis, O. (2012). Ukrainian Women Reclaiming the Feminist Meaning of International Women’s Day: A Report about Recent Feminist Activism. Aspasia, 6: Issue 1, pp. 219–232. DOI: https://doi.org/10.3167/asp.2012.060111 (Web of Science).

 

Вінце-Паула Єлка (Jelka Vince Pallua), доктор наук, професор, Інститут суспільних наук Іво Пілара, Хорватія.

Scopus ID: 55427390900

Публікації:

1) Vince Pallua, J. (2020.). Morlaci na rubu Europe. Knjiga prihvaćena za tisak, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Biblioteka Studije, knjiga 42, Zagreb.

2) Vince Pallua, J. (2019). What can the mythical frog tell us? The symbolism and role of the frog in history and modernity. Folklore (Estonia), 77, pp. 63–90. (Scopus).

3) Vince Pallua, J. (2019.). Darivanje vode u obredno-mitološkoj interpretaciji: primjer slovensko-hrvatske znanstvene suradnje. Studia ethnologica Croatica, Vol. 31, 9–47.

4) Vince Pallua, J. i Slavec Gradišnik, I. (2018). Traditiones – Zbornik Inštituta za slovensko narodopisje in Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU, 47, No. 3.

5) Vince Pallua, J. (2018.). Raznoliko lice virdžine, momak-djevojke, jedinstvene običajno-pravne dosjetke. U: (Brković, Ivana, Pišković, Tatjana ur.) Izvedbe roda u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi, Zagrebačka slavistička škola – Hrvatski seminar za strane slaviste, FF press, Zagreb, 221–254.

6) Vince Pallua, J. (2014.). Zagonetka virdžine. Etnološka i kulturnoantropološka studija. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Biblioteka Studije, knjiga 17, Zagreb.

7) Vince Pallua, J. (2012.). Some Theoretical and Methodological Insights into the Jigsaw Puzzle of Ethnocartography. Acta ethnographica Hungarica, 57, 1/June 2012. 33–41. (Scopus).

 

Конопка Володимир, кандидат історичних наук, Інститут народознавства НАН України, Україна.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0872-1833

Web of Science ResearcherID: B-9050-2018

Публікації:

 1. Конопка В., Зюбровський А. «Від зернини до хлібини»: семантико-структурний аналіз хліборобського побуту українців. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2018, 600 с.
 2. Konopka V. Key persons of harvesting rituality of ukrainians (on the data of South-Western Historic-Ethnographic Macro-region of Ukraine). Res Humanitariae. Klaipėda: Klaipėda University, 2018. Vol. 23. S.73–82. – doi: http://dx.doi.org/10.15181/rh.v23i0.1789
 3. Конопка В. Хліборобська тема у різдвяно-стрітенському періоді народного календаря українців (на матеріалах Південно-Західного історико-етнографічного регіону). Народознавчі зошити. 2019. № 2. С. 303–318. – DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.02.303

 

Красівський Орест, доктор історичних наук, професор, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Україна.

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7028-6038

Публікації:

1) Соляр, І., Красівський, О., Муравський, О. (2019). Діяльність Західно-Українського товариства Ліги Націй у 1922–1924 рр. Сторінки історії, 49, 75–84. DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.49.2019.189557 (Web of Science).

2) Krasivskyi, O., Lytvyn, M. UKRAINIAN INTEGRAL NATIONALISM: SOCIAL AND PERSONAL DIMENSIONS. Review: Roman Shukhevych in the Social and Political Life of the Western Ukraine in 1920 – 1939: Memories, Documents, Pictures / Arr. and resp. ed. by Andriy Sova; Independent historical studies Center. Lviv: Apriori, 2019. 816 pp.; Posivnych Mykola. Stepan Bandera. Stryi: Shchedryk, 2017. 332 p. [East European Historical Bulletin], scientific conference proceedings, pp. 155–159. DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.0.184419 (Web of Science).

3) Красівський, О., Красівський, Д. (2020). Міжкультурна комунікація в контексті глобалізації та її вплив на самовизначення українців Закарпаття. National Academy of Managerial Staff Culture and Arts Herald, 1, 8–13. DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.1.2020.196554 (Web of Science).

 

Маєрчик Марія, кандидат історичних наук, старша наукова співробітниця, Інститут народознавства НАН України, Україна.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7535-4319

Scopus Author ID: 26653731000

Публікації:

1) Mayerchyk, M. (2020). Inventing ‘Heterosexuality’ Through Ethnographic Knowledge Production: Tradition of Premarital Sleeping Together in the Late Nineteenth and the Early Twentieth Centuries. The Everyday Makings of Heteronormativity: Cross-Cultural Explorations of Sex, Gender, and Sexuality (pp. 27–44). New York, London: Lexington Books (SENSE)

2) Mayerchyk, M., Plakhotnik, O. (2019). Between Time of Nation and Feminist Time: Genealogies of Feminist Protest in Ukraine. Feminist Circulations between East and West / Feministische Zirkulationen zwischen Ost und West (pp. 25–46). Berlin: Frank & Timme.

3) Mayerchyk, M. (2019). 民族志知識生產中的異性戀現象:19世紀末20世紀初婚前同居的傳統”. 澳門理工學報 73, вип. 1 (2019): 105–16. [“Винайденні ‘гетеросексуальності’ і виробництво етнографічного знання (кінець XIX та початок XX століття)” /Перекл. на кит. Цюіфеґ Оуянґ // Журнал Політехнічного інституту Макао (Китай), N 1 (73), 2019, 105–16.]

4) Маєрчик, М. (2018). “…Мішанина побожних сьпівів і фрівольних” в рукописних зошитах барокової доби: до постановки питання. Народозначі Зошити, 3, 696–700. DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.03.696

5) Маєрчик, М. (2015). Фольклористика, романтичний націоналізм і сексуальність: теоретичні аспекти вивчення історії записів сороміцького фольклору. Народознавчі зошити, 6, 1362–1372.

6) Маєрчик, М. (2011). Ритуал і тіло. Структурно-семантичний аналіз українських обрядів родинного циклу. Київ: Критика. 324 с.

7) Mayertchyk, M. (2004). “L’androgine: inversion des sexes et des rôles dans les rituels du cycle familial”. Ethnologie française, 2, pp. 251–259. (Scopus).

 

Павлюк Степан, академік, доктор історичних наук, професор, Інститут народознавства НАН України, Україна. – Заступник голови редколегії, відповідальний редактор.

ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-0975-8099

Публікації:

 1. Павлюк, С. (2019). Дидактична вишуканість у вихованні любові до рідного краю. Народознавчі зошити, 4, 807–810. – DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.04.807
 2. Павлюк, С. (2018). З безмежною любов’ю до Бога, з тривогою і відповідальністю за український народ. Народознавчі зошити, 1, 27–35. – DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.01.027
 3. Павлюк, С. П., Кравець, М. С. (2017). І. Франко, В. Липинський: політична культура на зламі століть, до філософії поглядів. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія: зб. наук. праць (вип. 13, 59–63). Одеса: Фенікс. – http://mgu.edu.ua/docs/vestnik/obshegum/gymanit13.pdf
 4. Павлюк, С. (2017). Чверть століття боротьби за своє грядуще. Народознавчі зошити, 3, 503–530. – DOI: https://doi.org/10.15407/nz2017.03.503

 

Пащенко Євген, кандидат філологічних наук, доктор історичних наук, професор, Загребський університет, Хорватія.

Scopus ID: 55804653800

Публікації:

1) Paščenko, J. (2018). Tragom hrvatskih domobrana. Istočno bojište 1914–1918. Zagreb: Katedra za ukrajinski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 185 s. (Knjižnica Ucrainiana Croatica, knjiga 18). ISBN 978-953-55390-6-3.

2) Paščenko, J. (2018). Ukrajinsko – srpske veze u doba baroka XVII–XVIII stoljeće. Novi Sad: Savez Rusina Ukrajinaca Srbije, 188 s. ISBN 978-86-88983-51-8.

3) Paščenko, J. (2017). The historical contextualisation of red tank (1922), a short story by vladimir nazor | [Povijesna kontekstualizacija pripovijetke Vladimira Nazora Crveni tank (1922.)]. Filozofska Istrazivanja, 37 (2), pp. 317–334. DOI: https://doi.org/10.21464/fi37209 (Scopus).

4) Paščenko, J. (2013). Ucrainian research in Croatia in the period 1939-1945 | [Hrvatska ukrajinistika od 1939. Do 1945. Godine]. Fluminensia, 25 (1), pp. 103–115. (Scopus).

5) Пащенко, Є. (2018). Хорватський напрям Степана Павлюка. Народознавчі зошити, 1, 14–19. DOI: https://doi.org/10.15407/nz2018.01.014

6) Пащенко, Є. (2014). Проблеми і завдання порівняльного вивчення етногенезу хорватів в українському контексті. Народознавчі зошити, 3, 545–560.

7) Пащенко, Є. (2013). Славістика, якої нема: Григорій Давидович Вервес. Народознавчі зошити, 6, 1169–1172.

 

Хахула Любомир, кандидат історичних наук, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Україна.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9954-9962

ResearcherID: B-9306-2019

Публікації:

 1. Lytvyn, M., Khakhula, L. (2019). How and why do politicians use history? Review: Georgiy Kasianov. Past Continuous: historical politics of the 1980s – 2000s: Ukraine and its neighbors. Kyiv, Laurus, Antropos-Logos-Film. 430 s. Східноєвропейський історичний вісник, 10, 196–199. DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.10.159177 (Web of Science).
 2. Lytvyn, M., Khakhula, L. (2019). Czy Ukraina była osamotniona w dobie nowożytnej? Michał Klimecki, Zbigniew Karpus, Czas samotności. Ukraina i Ukraińcy w latach 1914–2018 Warszawa, Bellona, 2018, 336 s. Pamięc i Sprawiedliwość, 33, 547–553. Retrieved from: https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/periodyki-ipn/pamiec-i-sprawiedliwosc/78799,Pamiec-i-Sprawiedliwosc-nr-1-33-2019.html3.
 3. Литвин, М., Хахула, Л. (2019). Рецензія на книгу Литвина Сергія “Симон Петлюра у боротьбі за самостійну державу”. National Academy of Managerial Staff Culture and Arts Herald, 1, 442–444. DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.1.2019.167196 (Web of Science).
 4. Lytvyn, M., Khakhula, L. (2019). The ukrainian memory community in Poland (the second half of the XX – beginning of the XXI centuries). Східноєвропейський історичний вісник, 12, 178–191. DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.12.177553 (Web of Science).

 

Шантек Горан Павєл (Šantek, Goran Pavel), доктор філософії (етнологія), професор, Загребський університет, Хорватія.

Scopus ID: 57194448185

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1232-5454

Публікації:

1) Komar, T., & Šantek, G. (2019). Der Stellenwert des Sports in Kroatien. Jahrbuch für Europäische Ethnologie. 14, pp. 229–248. Leiden, The Netherlands: Ferdinand Schöningh. DOI: https://doi.org/10.1163/9783657702763_015.

2) Tregoures, L., & Šantek, G. (2018). A comparison of two fan initiatives in Croatia: Zajedno za Dinamo (Together for Dinamo) and Naš Hajduk (Our Hajduk). Soccer and Society 19 (3), pp. 453–464. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/14660970.2017.1333679 (Scopus).

3) Belaj, M., & Šantek, G. (2017). Sacred places and religious practices among Croatian spiritual seekers: A Medjugorje case study | [Sveti prostori in religiozne prakse hrvaških duhovnih iskalcev. Primer Medjugorje]. Traditiones, 46 (1–2), pp. 57–79. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/traditio2017460405 (Scopus).

4) Santek, G. P., & Komar, T. (2017). Razgovor s Vitomirom Belajem. Etnoloska Tribina, 47 (40), pp. 260–268. (Scopus).

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ (035.Філологія)

 

Дяків Володимир, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник, Інститут народознавства НАН України, Україна.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9513-4364

Публікації:

 1. Дяків В. Народно-релігійний рух в етнокультурі українців (20–30-ті роки ХХ ст.). Київ: Наукова думка, 2019. 199 с.
 2. Дяків, В. (2019). Свято Семена: народна релігійність у традиційній календарній обрядовості українців на тлі передумов передріздвяно-новорічного періоду. Народознавчі зошити, 2, 293–302. – DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.02.293
 3. Дяків, В. (2018). Християнська релігійність у традиційній календарній обрядовості українців: аспекти дослідження. Народна творчість та етнологія, 5, 66–73.

 

Кузьменко Оксана, кандидат філологічних наук, старша наукова співробітниця, Інститут народознавства НАН України, Україна.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0512-6388

Публікації:

 1. Кузьменко О. Драматичне буття людини в українському фольклорі: концептуальні форми вираження (період Першої та Другої світових воєн): монографія. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2018. 728 с.
 2. Кузьменко О. (2018). Концептът дом в украинския прозаичен фолклор на първата половина на ХХ век: семантикана «загубата». Български фолклор, 1, 3–16.
 3. Кузьменко О. (2018). Концепти драматичної екзистенції людини у фольклористичних дослідженнях І. Франка. Spheres of Culture:Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies (vol. 17, pp.85–94). Lublin

 

Пащенко Євген, кандидат філологічних наук, доктор історичних наук, професор, Загребський університет, Хорватія.

Публікації:

1) Paščenko, J. (2018). Tragom hrvatskih domobrana. Istočno bojište 1914–1918. Zagreb: Katedra za ukrajinski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 185 s. (Knjižnica Ucrainiana Croatica, knjiga 18). ISBN 978-953-55390-6-3.

2) Paščenko, J. (2018). Ukrajinsko – srpske veze u doba baroka XVII–XVIII stoljeće. Novi Sad: Savez Rusina Ukrajinaca Srbije, 188 s. ISBN 978-86-88983-51-8.

3) Paščenko, J. (2017). The historical contextualisation of red tank (1922), a short story by vladimir nazor | [Povijesna kontekstualizacija pripovijetke Vladimira Nazora Crveni tank (1922.)]. Filozofska Istrazivanja, 37 (2), pp. 317–334. DOI: https://doi.org/10.21464/fi37209 (Scopus).

4) Paščenko, J. (2013). Ucrainian research in Croatia in the period 1939-1945 | [Hrvatska ukrajinistika od 1939. Do 1945. Godine]. Fluminensia, 25 (1), pp. 103–115. (Scopus).

5) Пащенко, Є. (2018). Хорватський напрям Степана Павлюка. Народознавчі зошити, 1, 14–19. DOI: https://doi.org/10.15407/nz2018.01.014

6) Пащенко, Є. (2014). Проблеми і завдання порівняльного вивчення етногенезу хорватів в українському контексті. Народознавчі зошити, 3, 545–560.

7) Пащенко, Є. (2013). Славістика, якої нема: Григорій Давидович Вервес. Народознавчі зошити, 6, 1169–1172.

Сокіл Василь, доктор філологічних наук, професор, Інститут народознавства НАН України, Україна.

ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-3164-1217

Публікації:

 1. Сокіл, В. (2019). Непрості долі моєї родини у ХХ ст: історична та народна документалістика. Народознавчі зошити, 5, 1056–1067. – DOI: https://doi.org/10.15407/nz2019.05.1056
 2. Сокіл, В., Коваль, Г. (2019). Формування та утвердження національної позиції педагога Григорія Дем’яна. Народознавчі зошити, 4, 787–806. – DOI: https://doi.org/10.15407/nz2019.04.787
 3. Сокіл В. Епістолярій Тита Реваковича. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2019. 774 с.

МИСТЕЦТВОЗНАВЧІ НАУКИ (023. Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація)

 

Врочинська Ганна, кандидат мистецтвознавства, старша наукова співробітниця, Інститут народознавства НАН України, Україна.

ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-7914-0529

Публікації:

 1. Врочинська, Г. (2018). Освоєння та відтворення художніх традицій українських народних жіночих прикрас у творчості сучасних митців. Народознавчі зошити, 1, 242–253. DOI: https://doi.org/10.15407/nz2018.01.242
 2. Павлюк, С., Врочинська, Г., Пацай, Т. (2019). Визнання наукової ефективності. Народознавчі зошити, 4, 1022–1030.
 3. Врочинська Г. Українські народні жіночі прикраси XIX – початку XX століть. Частина 2. Київ: Родовід, 2015. 108 с.

 

Кондратікова Ліліана, доктор мистецтвознавства, доцент, Інститут культурної спадщини АН Молдови, Молдова.

Scopus ID: 57190371582

Публікації:

1) Condraticova, L. (2018). The large cities in interwar bessarabia as promotors of the art of metals development. Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, 22 (2), pp. 45–67. (Scopus).

2) Condraticova, L. (2018). Clădirile unirii – Palatul mitropolitan din cernăuți și clădirea gimnaziului nr. 3 din Chișinău. Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, 22 (2), pp. 261–285. (Scopus).

3) Condraticova, L. (2018). Diversity and value of the research sources of the art of metals in Bessarabia | [Diversitatea şi valoarea surselor de cercetare ale artei metalelor din Basarabia]. Revista Arta, 27 (1), pp. 117–126. (Scopus).

4) Condraticova, L. (2014). Metallic Pieces of Church Inventory from Bessarabia (19th Century – Early 20th Century) | [Piese metalice de inventar bisericesc din basarabia (Secolul XIX – Începutul secolului XX)]. Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, 18 (1), pp. 323–340. (Scopus).

 

Никорак Олена, доктор мистецтвознавства, професор, Інститут народознавства НАН України, Україна.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0887-8929

Публікації:

 1. Федорчук, О., Никорак, О., Кумпікайтє, Е., Мілашенє, Д., Ненартавічютє, Е. (2019). У пошуках етномистецької ідентичності: українсько-литовські студії (зустріч друга). Народознавчі зошити, 1, 20–28. – DOI: https://doi.org/10.15407/nz2019.01.020
 2. Никорак, О. (2018). Традиції українського народного ліжникарства в творчості сучасних митців. Народознавчі зошити, 5, 1077–1095. – DOI: https://doi.org/10.15407/nz2018.05.1077
 3. Никорак, О. (2018). Михайло Станкевич – дослідник теорії декоративного мистецтва. Народознавчі зошити, 2, 310–318. – DOI: https://doi.org/10.15407/nz2018.02.310

 

Яців Роман, кандидат мистецтвознавства, професор, Львівська національна академія мистецтв, Україна. – Відповідальний секретар.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1509-5367

Публікації:

 1. Яців, Р. (2019). Українство сучасної Канади: до питання типології історичної та культурної пам’яті. Народознавчі зошити, 2, 492–494. – DOI: https://doi.org/10.15407/nz2019.02.492
 2. Яців, Р. (2018). Оля Окуневська: творча доля учениці Йоганнеса Іттена. Народознавчі зошити, 6, 1610–1617. – DOI: https://doi.org/10.15407/nz2018.06.1610
 3. Яців Р. Зоя Лісовська: джерела пристрасті. Малярство, графіка. Львів: Апріорі, 2018. 216 с.

Політика відкритого доступу

Редакційна колегія журналу ««Народознавчі зошити» керується у своїй роботі міжнародними етичними правилами наукових публікацій і дотримується політики відкритого доступу до опублікованого матеріалу. Користувачі можуть читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати, шукати, або посилатися на повні тексти статей цього журналу. Єдиним обмеженням на відтворення і поширення і єдиною умовою копірайта в цій галузі має бути право автора контролювати цілісність своєї роботи і обов’язкові посилання на його ім’я при використанні роботи і її цитуванні. Це, відповідно до визначення BOAI (Budapest Open Access Initiative) відкритого доступу [до рецензованої наукової літератури].

Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей Журналу на офіційному сайті у розділі Архів номерів.

Рецензування

Процедуру незалежного рецензування проходять усі статті, які надійшли до редакції журналу. Рецензенти – вчені, які здійснюють дослідження за спеціальністю. Оцінюється якість дослідження, оригінальність, новизна, структура статті.

Ні автору, ні рецензентам не надається інформація один про одного. Прислану статтю редакція відправляє (без імені автора) двом вибраним рецензентам, які є експертами в цій галузі.

Рецензування рукописів проводиться конфіденційно. Розголошення конфіденційності рецензування рукопису порушує права автора. Редактори не повідомляють інформацію, що стосується рукопису нікому, крім самих авторів і рецензентів. Порушення конфіденційності можливе лише у випадку заяви про недостовірність або фальсифікацію матеріалів, у всіх інших випадках її збереження обов’язкове.

Відповідальність за порушення авторських прав та недотримання існуючих стандартів в матеріалах статті покладається на автора статті. Відповідальність за достовірність наведених фактів і даних, обґрунтованість зроблених висновків та рекомендацій й науково-практичний рівень статті несуть автор та рецензенти.

Рецензенти надсилають рецензії до редакції, редакційна колегія приймає остаточне рішення про публікацію на підставі висновків рецензентів.

У разі негативної рецензії чи наявності суттєвих зауважень стаття може бути відхилена або повернута автору (авторам) на доопрацювання.

Остаточне рішення, разом з коментарями рецензентів, відправляється автору.

Адреса: Інститут народознавства НАН України, “Народознавчі зошити”, просп. Свободи, 15, м. Львів, 79000, Україна

e-mail: ethnolog@gmail.com

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »