« 2017. № 2 (134)

Народознавчі зошити. 2017. № 2 (134). С. 294—304.

УДК 726:27—523.4:72.04:692 (477.83/86)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.02.294

АРХІТЕКТУРНИЙ ДЕКОР ДЕРЕВ’ЯНИХ ЦЕРКОВ ПОКУТТЯ

Болюк Олег Миколайович, кандидат мистецтвознавства, докторант

Інститут народознавства Національної академії наук України,

відділ народного мистецтва,

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000,м. Львів, Україна

Контакти: e-mail: oleh.bolyuk@gmail.com

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8292-202X

Анотація. На основі зібраних автором експедиційних матеріалів аналізується дерев’яна церковна архітектура етнографічного Покуття. Звертається увага на оздоблення профілями та різьбою зрубних випустів, порталів, віконного обрамлення, верхів храму в екстер’єрі. Розглянуто художнє оформлення арок-вирізів, парапету та опор хорів в інтер’єрі споруд.

Ключові слова: профіль, різьба, декор, мистецтво, церква, Покуття, Україна.

Надійшла 28.01.2017

Список використаних джерел

 1. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 462. — 198 арк. (Експедиція на Покуття, 1998).
 2. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 473. — 131 арк. (Експедиція на Покуття, 2001).
 3. Біблія або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту / переклад І.Хоменка. — 1989.— 959 с.
 4. БелоусФ. Церкви русскія в Галіциі и на Буковине в сравненіи с храмами и зданиями у иныхъ преимущественно древних народов / Ф.И. Белоус. — Коломия : Черенками иждивеніем Мих. Белоуса, 1877. — 184 с.
 5. Болюк О. Декорування дерев’яних церков та дзвіниць південного Покуття. Деякі експедиційні нотатки / Олег Болюк // Сакральне мистецтво Бойківщини. Треті наукові читання пам’яті Михайла Драгана. — Дрогобич : Відродження, 1998. — С. 103—108.
 6. Болюк О. Сакральні пам’ятки Коломийського повіту зі щоденника Францішека Стшалка / Олег Болюк // Народознавчі зошити. — 2003. — № 3—4. — С. 622—638.
 7. Боньковська С. Хрещаті храми України (Питання походження і розвитку) / Софія Боньковська // Записки наукового товариства імені Шевченка. — Т. CCXLI. Праці Комісії архітектури та містобуду­вання. — Львів : Наукове товариство імені Шевченка, 2001. — С. 79—224.
 8. Вуйцик В. Матеріали до словника народних будів­ничих / Володимир Вуйцик, Василь Слободян // Записки наукового товариства імені Шевченка. — Т. CCXLI. Праці Комісії архітектури та містобудування. — Львів : Наукове товариство імені Шевченка, 2001. — С. 544—601.
 9. Гаврилюк С.В. З історії церков Тисмениці / Степан Гаврилюк. — Івано-Франківськ : Бібліотечка газети «Вперед», 2002 . — 255 с.
 10. Диба Ю. Дві маловідомі ротонди княжої доби / Юрій Диба // Записки Наукового товариства імені Шевченка. — Т. CCXLI. Праці Комісії архітектури та місто­будування. — Львів : Наукове товариство імені Шевченка, 2001. — С. 248—274.
 11. Драґан М. Українські деревляні церкви. Ґенеза і розвій форм : в двох частинах / Михайло Драґан ; передм. В.С. Александрович ; прим. В.С. Александрович, В.М. Слободян ; преді.-геогр. покажч., терм. словник ВМ. Слободян ; упоряд. О.О. Савчук. — Харків : Видавець Савчук О.О., 2014. — 447 с.
 12. Лукомський Ю. Воскресенська церква XII—XIII століть у Крилосі / Юрій Лукомський // Записки Наукового товариства імені Шевченка. — Т. CCXLI. Праці Комісії архітектури та містобудування. — Львів : Наукове товариство імені Шевченка, 2001. — С. 274—297.
 13. Могитич І. Обґрунтування зонального поділу народного будівництва Івано-Франківської області / Іван Могитич // Вісник Укрзахідпроектреставрація. — Ч. 6. — Львів, 1997. — C. 3—14.
 14. Могитич І. Сторінки архітектури Галичини і Волині XII—XIV ст. / Іван Могитич // Вісник Укрзахідпроектреставрація. — 1997. — Ч. 8. — С. 3—20.
 15. Сулик Р. Дерев’яне будівництво на Україні / Роман Сулик // Вісник Укрзахідпроектреставрація. — Ч. 4. — Львів, 1996. — C. 30—36.
 16. ТарасЯ.М. Сакральна дерев’яна архітектура українців Карпат: культурно-традиційний аспект / Ярослав Миколайович Тарас. — Львів : ІН НАНУ, 2007. — 640 с.
 17. Тарас Я.М. Українська сакральна дерев’яна архітектура словник-довідник / Ярослав Миколайович Тарас. — Львів : ІН НАНУ, 2006. — 584 с.
 18. Типчак В. Мистецькі традиції і новаторство у творчості Василя Турчиняка 1900—1939 років : дис… канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Типчак Вікторія Мирославівна ; Львівська академія мистецтв. — Львів, 2002.— 154 арк. : іл. + дод.
 19. Туркавський М. Етнографічна виставка Покуття в Ко­ло­миї / Маркелій Туркавський ; перекл. з польської А.Б. Ємчук ; вст. ст. кандидата філол. наук М.М. Васильчука. — Коломия : Народний дім, 2004. — 40 с.
 20. Шухевич В. Гуцульщина / Володимир Шухевич. — Львів, 1899. — Ч. І, 2. — Снятин : ПрутПринт, 1997. — 351 с. — (Репринтне видання).
 21. Щербаківський В. Українське мистецтво. Деревляне будів­ництво і різьба на дереві / Вадим Щербаківський.— Львів ; Київ, 1913. — 86 с.
 22. Gloger Z. Dudownictwo drewne i wyroby z drzewa w daw­nej Polsce / Zygmund Gloger. — Warszawa, 1907. — № 1. — 192 s.
 23. 23. Mokłowski T. Skit w Maniawie na podstawie badań dokonanych latem w roku 1911 opisał Tadeusz Mokłowski (z planem sytuacyjnym, 8 zdjęcami fotograficznemi i 1 rysunkiem / Mokłowski T. // Sprawozdania Komisyi do badania Historyi Sztuki w Polsce. — T. IX. — Zeszyt III i IV. — Kraków : Nakładem Akademii Umiejętności, MCMXIV. — S. 434—448.
 24. Słownik geograficzny Królewstwa Polskiego i innych krajów słowiańskich / pod red. Bolesława Chlebowskego, Wła­dysława Walewskeigo. — T. VIII. — Warszawa : Nakładem WładysławaWalewskeigo, 1887. — 960 s.
 25. http://lisorub.com.ua.
 26. http://ua.derevobud.com.ua.
 27. https://uk.wikipedia.org/wiki/ %D0%86%D1%81%D0%B0%D0%BA %D1%96%D0%B2.

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »