« 2017. № 2 (134)

Народознавчі зошити. 2017. № 2 (134). С. 294—304.

УДК 726:27—523.4:72.04:692 (477.83/86)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.02.294

АРХІТЕКТУРНИЙ ДЕКОР ДЕРЕВ’ЯНИХ ЦЕРКОВ ПОКУТТЯ

Болюк Олег Миколайович, кандидат мистецтвознавства, докторант

Інститут народознавства Національної академії наук України,

відділ народного мистецтва,

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000,м. Львів, Україна

Контакти: e-mail: oleh.bolyuk@gmail.com

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8292-202X

Анотація. На основі зібраних автором експедиційних матеріалів аналізується дерев’яна церковна архітектура етнографічного Покуття. Звертається увага на оздоблення профілями та різьбою зрубних випустів, порталів, віконного обрамлення, верхів храму в екстер’єрі. Розглянуто художнє оформлення арок-вирізів, парапету та опор хорів в інтер’єрі споруд.

Ключові слова: профіль, різьба, декор, мистецтво, церква, Покуття, Україна.

Надійшла 28.01.2017

Список використаних джерел

 1. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 462. — 198 арк. (Експедиція на Покуття, 1998).
 2. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 473. — 131 арк. (Експедиція на Покуття, 2001).
 3. Біблія або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту / переклад І.Хоменка. — 1989.— 959 с.
 4. БелоусФ. Церкви русскія в Галіциі и на Буковине в сравненіи с храмами и зданиями у иныхъ преимущественно древних народов / Ф.И. Белоус. — Коломия : Черенками иждивеніем Мих. Белоуса, 1877. — 184 с.
 5. Болюк О. Декорування дерев’яних церков та дзвіниць південного Покуття. Деякі експедиційні нотатки / Олег Болюк // Сакральне мистецтво Бойківщини. Треті наукові читання пам’яті Михайла Драгана. — Дрогобич : Відродження, 1998. — С. 103—108.
 6. Болюк О. Сакральні пам’ятки Коломийського повіту зі щоденника Францішека Стшалка / Олег Болюк // Народознавчі зошити. — 2003. — № 3—4. — С. 622—638.
 7. Боньковська С. Хрещаті храми України (Питання походження і розвитку) / Софія Боньковська // Записки наукового товариства імені Шевченка. — Т. CCXLI. Праці Комісії архітектури та містобуду­вання. — Львів : Наукове товариство імені Шевченка, 2001. — С. 79—224.
 8. Вуйцик В. Матеріали до словника народних будів­ничих / Володимир Вуйцик, Василь Слободян // Записки наукового товариства імені Шевченка. — Т. CCXLI. Праці Комісії архітектури та містобудування. — Львів : Наукове товариство імені Шевченка, 2001. — С. 544—601.
 9. Гаврилюк С.В. З історії церков Тисмениці / Степан Гаврилюк. — Івано-Франківськ : Бібліотечка газети «Вперед», 2002 . — 255 с.
 10. Диба Ю. Дві маловідомі ротонди княжої доби / Юрій Диба // Записки Наукового товариства імені Шевченка. — Т. CCXLI. Праці Комісії архітектури та місто­будування. — Львів : Наукове товариство імені Шевченка, 2001. — С. 248—274.
 11. Драґан М. Українські деревляні церкви. Ґенеза і розвій форм : в двох частинах / Михайло Драґан ; передм. В.С. Александрович ; прим. В.С. Александрович, В.М. Слободян ; преді.-геогр. покажч., терм. словник ВМ. Слободян ; упоряд. О.О. Савчук. — Харків : Видавець Савчук О.О., 2014. — 447 с.
 12. Лукомський Ю. Воскресенська церква XII—XIII століть у Крилосі / Юрій Лукомський // Записки Наукового товариства імені Шевченка. — Т. CCXLI. Праці Комісії архітектури та містобудування. — Львів : Наукове товариство імені Шевченка, 2001. — С. 274—297.
 13. Могитич І. Обґрунтування зонального поділу народного будівництва Івано-Франківської області / Іван Могитич // Вісник Укрзахідпроектреставрація. — Ч. 6. — Львів, 1997. — C. 3—14.
 14. Могитич І. Сторінки архітектури Галичини і Волині XII—XIV ст. / Іван Могитич // Вісник Укрзахідпроектреставрація. — 1997. — Ч. 8. — С. 3—20.
 15. Сулик Р. Дерев’яне будівництво на Україні / Роман Сулик // Вісник Укрзахідпроектреставрація. — Ч. 4. — Львів, 1996. — C. 30—36.
 16. ТарасЯ.М. Сакральна дерев’яна архітектура українців Карпат: культурно-традиційний аспект / Ярослав Миколайович Тарас. — Львів : ІН НАНУ, 2007. — 640 с.
 17. Тарас Я.М. Українська сакральна дерев’яна архітектура словник-довідник / Ярослав Миколайович Тарас. — Львів : ІН НАНУ, 2006. — 584 с.
 18. Типчак В. Мистецькі традиції і новаторство у творчості Василя Турчиняка 1900—1939 років : дис… канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Типчак Вікторія Мирославівна ; Львівська академія мистецтв. — Львів, 2002.— 154 арк. : іл. + дод.
 19. Туркавський М. Етнографічна виставка Покуття в Ко­ло­миї / Маркелій Туркавський ; перекл. з польської А.Б. Ємчук ; вст. ст. кандидата філол. наук М.М. Васильчука. — Коломия : Народний дім, 2004. — 40 с.
 20. Шухевич В. Гуцульщина / Володимир Шухевич. — Львів, 1899. — Ч. І, 2. — Снятин : ПрутПринт, 1997. — 351 с. — (Репринтне видання).
 21. Щербаківський В. Українське мистецтво. Деревляне будів­ництво і різьба на дереві / Вадим Щербаківський.— Львів ; Київ, 1913. — 86 с.
 22. Gloger Z. Dudownictwo drewne i wyroby z drzewa w daw­nej Polsce / Zygmund Gloger. — Warszawa, 1907. — № 1. — 192 s.
 23. 23. Mokłowski T. Skit w Maniawie na podstawie badań dokonanych latem w roku 1911 opisał Tadeusz Mokłowski (z planem sytuacyjnym, 8 zdjęcami fotograficznemi i 1 rysunkiem / Mokłowski T. // Sprawozdania Komisyi do badania Historyi Sztuki w Polsce. — T. IX. — Zeszyt III i IV. — Kraków : Nakładem Akademii Umiejętności, MCMXIV. — S. 434—448.
 24. Słownik geograficzny Królewstwa Polskiego i innych krajów słowiańskich / pod red. Bolesława Chlebowskego, Wła­dysława Walewskeigo. — T. VIII. — Warszawa : Nakładem WładysławaWalewskeigo, 1887. — 960 s.
 25. http://lisorub.com.ua.
 26. http://ua.derevobud.com.ua.
 27. https://uk.wikipedia.org/wiki/ %D0%86%D1%81%D0%B0%D0%BA %D1%96%D0%B2.

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »