« 2017. № 2 (134)

Народознавчі зошити. 2017. № 2 (134). С. 305—310.

УДК 398.332.1(=161.2):636(477.86)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.02.305

ВЕСНЯНІ СКОТАРСЬКІ ЗВИЧАЇ ТА ОБРЯДИ УКРАЇНЦІВ ПОКУТТЯ (за матеріалами із Снятинського р-ну Івано-Франківської обл.)

Пуківський Юрій Володимирович, кандидат історичних наук,

Українська Галицька Асамблея,

вул.Технічна, 6/1,79000, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail: uhalviv@gmail.com

Анотація. Описуються традиційні звичаї та обряди весняного циклу народного календаря українців Покуття, які стосуються однієї з найважливіших сфер господарської діяльності — скотарства. З’ясовано, що скотарська тематика в обрядовості весняних свят проявлялася в намаганні захистити домашню худобу від шкідливих дій чарівниць та забезпечити її здоров’я, молочність, успішний розвиток та приплід. Найбільша кількість відповідних ритуалів пов’язана з днем св. Юрія. Завдяки залученню польових етнографічних матеріалів також визначено локальні особливості досліджуваних явищ.

Ключові слова: народний календар, весняна обрядовість, скотарство, звичаї, обряди, Покуття.

Надійшла 15.01.2017

Список використаних джерел

 1. Архів ЛНУ імені Івана Франка. — Ф. 119. — Оп. 17. — Спр. 254—Е (Польові етнографічні матеріали до теми «Весняна календарна обрядовість», зафіксовані студентом третього курсу Пуківським Юрієм Володимировичем 10—24 липня 2008 р. у Богородчанському р-ні Івано-Франківської обл.). — 90 арк.
 2. Архів ЛНУ імені Івана Франка. — Ф. 119. — Оп. 17. — Спр. 568-Е (Польові етнографічні матеріали до теми «Календарна обрядовість», зафіксовані Пуківським Юрієм Володимировичем 28 червня — 10 липня 2016 р. у Снятинському р-ні Івано-Франківської обл.). — 64 арк.
 3. Агапкина Т.А. Мифопоэтические основы славянского народного календаря. Весенне-летний цикл / Т.А. Агап­кина. — Москва : Индрик, 2002. — 816 с.
 4. БеньковскійИ. Обычаи и поверья, приуроченные к «Велыкодню» / И. Бѣньковскій // Кіевская старина. — 1895. — Т. XLIX. — Кн. 5 (май). — Отд. ІІ. — С. 70—76.
 5. Василькевич Г.П. Юріївська народнопоетична творчість: проблема семантики і жанрової специфіки / Г.П. Василькевич. — Львів : Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. — 224 с.
 6. Виноградова Л.Н. Ведьма / Л.Н. Виноградова, С.М. Тол­стая // Славянские древности. Этнолингвис­тический словарь : в 5 т. / под общей ред. Н.И. Толстого. — Москва : Международные отношения, 1995. — Т. 1: А—Г. — С. 297—301.
 7. Войтович Н. Народна демонологія Бойківщини: монографія / Надія Войтович. — Львів : Сполом, 2015. — 228 с.
 8. Главацька Л. Весняні скотарські народні звичаї та обряди бойків (кінця ХІХ — середини ХХ ст.) / Людмила Главацька // Календарна обрядовість у життєдіяльності етносу. Збірник наукових праць : матеріали Міжнародної наук. конференції «Одеські етнографічні читання». — Одеса, 2011. — С. 81—89.
 9. Гладкий М.І. Традиційне скотарство Середнього По­лісся другої половини ХІХ — першої третини ХХ ст. (Історико-етнологічне дослідження) / М.І. Глад­кий. — Дрогобич : Вимір, 2007. — 198 с.
 10. Глушко М. Етнографічне районування України: стан, проблеми, завдання (за матеріалами наукових досліджень другої половини ХХ — початку ХХІ століть) / Михайло Глушко // Вісник Львівського університету. Серія історична. — Львів, 2009. — Вип. 44. — С. 179—214.
 11. ЗубрицькийМ. Народній календар, народні звичаї і повірки, привязані до днів в тиждни і до рокових сьвят. (Записані у Мшанці, Староміського повіту і по сусідніх селах) / Михайло Зубрицький // Материяли до українсько-руської етнольоґії. — Львів, 1900. — Т.ІІІ. — С. 33—60.
 12. Іларіон, митрополит. Дохристиянські вірування українського народу: Історично-релігійна монографія / Іларіон, митрополит. — Київ : Обереги, 1991. — 424 с. — (Репринт за виданням 1965 р., Вінніпег).
 13. Кайндль Р.Ф. Гуцули: їх життя, звичаї та народні перекази / Р.Ф. Кайндль ; пер. з нім. З.Ф. Пенюк ; післямова О.М. Масана. — Чернівці : Молодий буковинець, 2000. — 208 с. : іл.
 14. Килимник С. Український рік у народніх звичаях в історичному освітленні / Степан Килимник. — Вінніпег ; Торонто, 1962. — Т. ІІІ. — 372 с.
 15. Кирчів Р. Історіографія етнографічного дослідження Покуття / Роман Кирчів // Народознавчі зошити. — 2015. — № 1. — С. 70—90.
 16. Кирчів Р.Ф. Релікти юріївської обрядовості в українських Карпатах / Р.Ф. Кирчів // Народна творчість та етнографія. — 1985. — № 2. — С. 38—43.
 17. Кожолянко Г. Весняне свято Юра-Рая на Буковині / Георгій Кожолянко // Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць. — Київ : Київський центр, 2008. — Вип. 25. — С. 96—102.
 18. Колесса Ф. Людові віруваня на Підгірю. В с. Ходовичах стрийського повіту / Філярет Колесса // Етноґрафічний збірник. — 1898. — Т. V. — С. 76—98.
 19. Конопка В. Хліборобські мотиви у Великодньому та пізньовесняному циклах календарних звичаїв та обрядів українців Південно-західного історико-етногра­фічного регіону України / Володимир Конопка // Ет­нічна історія народів Європи: збірник наукових праць. — Київ, 2014. — Вип. 42. — С. 31—39.
 20. Красовський І. Календарна обрядовість / І. Красовський, Й. Вархол // Лемківщина: Історико-етногра­фічне дослідження. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2002. — Т. 2: Духовна культура. — С. 113—123.
 21. Курочкін О.В. Обрядовість (Календарні свята і обряди) / О.В. Курочкін // Поділля: Історико-етно­графічне дослідження. — Київ : Доля, 1994. — С. 358—385.
 22. Кутельмах К.М. Календарна обрядовість / К.М. Кутельмах // Гуцульщина: Історико-етнографічне дослідження. — Київ : Наукова думка, 1987. — С. 286—302.
 23. Кухаренко С. Худоба в повір’ях і магії селян сучасної України / Світлана Кухаренко // Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць. — Київ, 2008. — Вип. 27. — С. 13—24.
 24. Пуківський Ю. Весняна календарно-побутова обрядовість українців історико-етнографічної Волині / Юрій Пуківський. — Львів, 2015. — 312 с. : іл.
 25. Тиводар М.П. Етнографія Закарпаття: Історико-етно­гра­фічний нарис / Михайло Тиводар. — Ужгород : Гражда, 2011. — 416 с. : іл.
 26. ТрефиловаО.В. Юрьев день / О.В. Трефилова // Славянские древности. Этнолингвистический словарь : в 5-ти т. / под общей ред. Н.И. Толстого. — Москва : Международные отношения, 2012. — Т. 5: С (Сказка) — Я (Ящерица). — С. 601.
 27. Труды этнографическо-статистической экспедиціи въ Западно-русскій край, снаряженной Императорскимъ Русскимъ Географическимъ обществомъ. Юго-за­пад­ный отдел. Матеріалы и изследованія, собранныя П.П. Чу­бинскимъ / П.П. Чубинский. — Санкт-Пе­тер­бургъ, 1872. — Т. ІІІ: Народный дневникъ. — 486 с.
 28. Шухевич В. Гуцульщина. Ч. 4 / Володимир Шухевич // Материяли до українсько-руської етнольоґії. — Львів, 1904. — Т.  — С.1—272.
 29. Kolberg O. Dzieła wszystkie / Oskar Kolberg. — Wroclaw ; Poznań : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1970. — T. 54: Ruś — Cz. I. — 336 s.
 30. Kolberg O. Obraz etnograficzny / Oskar Kolberg. — T. I. — Kraków, 1882. — 356 s.
 31. MroczkoF. Sniatyńszczyzna. Przyczynek do etnografii krajowej / Mroczko Ks. F. — Cz. 1. — Lwów, 1897. — 84 s.
 32. Schnaider J. Lud Peczenizynski. Czesc II / Józef Schnaider // Lud. — Lwów, 1907. — T. XIII. — S. 21—33.
 33. Schnaider J. Z kraju Hucułów / Józef Schnaider // Lud. — Lwów, 1899. — T. V. — S. 207—220.

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »