Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2017. № 4 (136)

Народознавчі зошити. 2017. № 4 (136). С. 835–842

УДК [394.3:398.33](477.54/.62+477.52):130.2

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.04.835

ГУРТОВА ХОДА В КАЛЕНДАРНІЙ ОБРЯДОВОСТІ УКРАЇНЦІВ СЛОБОЖАНЩИНИ ЯК КУЛЬТУРНА ПРАКТИКА

Олійник Наталія Петрівна — аспірант кафедри режисури

Харківської державної академії культури.

Бурсацький узвіз, 4, м. Харків, 61057, Україна

Контакти: телефон (057) 731-13-85

E-mail: rector@ic.ac.kharkov.ua

Анотація. Гуртова хода розглядається як елемент традиційної обрядовості. Проаналізовано види ходи: по прямій, по колу та довільно, за конкретною траєкторією. Під час виконання будь­якої ходи обрядова дія набувала сакрально­магічного значення. Для підсилення дії використовувалася декламація, спів, атрибути (сакральні; спеціально виготовлені до свята; конкретні предмети чи речі, що набували сакральності під час обрядодії). Із плином часу гуртова хода видозмінилася, на противагу традиційній, і набула нової форми та іншого значення: чіткого шикування в колони і шеренги, урочистого проходження вулицями. У сучасних культурних практиках хода також є складовою масових заходів, але позбавлена сакрально­магічного значення.

Ключові слова: гуртова хода, календарна обрядовість, сакрально­магічні дії, видозміна, культурні практики.

Надійшла 15.06.2017

Список використаних джерел:

 1. Агапкина Т.А. Мифопоэтические основы славянского народного календаря. Весенне­летний цикл / Т.А. Агап­кина. — Москва : Индрик, 2002. — 816 с.
 2. Аничков Е.В. Весенняя обрядовая песня на западе и у славян : в 2­х частях. — Ч. 1. От обряда к песне / Е.В. Аничков. — Санкт-­Петербург, 1903. — 392 с.
 3. Бондаренко Г.Б. Взаимосвязь трудовых праздников, обрядов и календарной обрядности народа / Г.Б. Бондарен­ко // Традиции, обряды, современность. — Киев : Изд. политической литературы, 1983. — С. 246—253.
 4. Воропай О. Звичаї нашого народу / О. Воропай // Етнографічний нарис : у 2­х кн. — Кн. ІІ. — Київ : Оберіг, 1991. — 441 с.
 5. Грушевський М.С. Історія української літератури : в 6 т., 9 кн. — Т. І / М.С. Грушевський. — Київ : Либідь, 1993. — 390 с.
 6. Гусев В.Е. Истоки русского народного театра / В.Е. Гусев ; учебное пособие. — ЛГИТМИК, 1977. — 87 с.
 7. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4­х т. — Т. І / В.И. Даль — Москва : Русский язык, 1978. — 699 с.
 8. Дикарёв М. Народній календар Валуйського повіту (Борисівської волости) у Воронежчині / М. Дикарёв // Матеріали до українсько­російської етнології. — Т. VІ. — Львів, 1905. — С. 114—204.
 9. Жайворонок В.В. Знаки української етнокультури / В.В. Жайворонок // Словник­довідник. — Київ : Довіра, 2006. — 703 с.
 10. Иванов П.В. Жизнь и поверья крестьян Купянского уезда Харьковской губернии / П.В. Иванов. — Харь­ков : Майдан, 2007. — 216 с.
 11. Ивлева Л.М. Дотеатрально­игровой язык русского фольклора / Л.М. Ивлева. — Санкт­Петербург, 1998. — 195 с.
 12. Ігнатенко І.В. Жіноче тіло у традиційній культурі українців / І.В. Ігнатенко. — Київ : Дуліби, 2013. — 224 с.
 13. Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні : у 3 кн., 6 т. — Кн. ІІ. — Т. 3 (Весняний цикл) / С. Килимник. — Київ : Обереги, 1994. — 524 с.
 14. Климець Ю.Д. Купальська обрядовість на Україні / Ю.Д. Климець. — Київ : Наукова думка, 1990. — 143 с.
 15. Курочкін О.В. Новорічні свята українців. Традиції і сучасність / О.В. Курочкін. — Київ : Наукова думка, 1978. — 190 с.
 16. Курочкін О.В. Українські новорічні обряди: «Коза» і «Ма­ланка» (з історії народних масок) / О.В. Ку­роч­кін. — Опішне, 1995. — 379 с.
 17. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров / Ю.М. Лотман // Семиосфера. — Санкт­-Петербург, 2000. — 704 с.
 18. Морозов И.А. Круг игры. Праздник и игра в жизни северорусского крестьянина (ХІХ—ХХ вв.) / И.А. Морозов, И.С. Слепцова. — Москва : Индрик, 2004. — 920 с.
 19. Муравським шляхом. Ч. 1. Етнографічний опис та фольклорні матеріали селища Лиман Зміївського району Харківської області / упоряд. М.М. Красиков, Н.П. Олійник, В.М. Осадча, М.О. Семенова. — Хар­ків, 1996. — 62 с.
 20. Обрядові пісні Слобожанщини (Сумський регіон) / Фоль­клорні записи та упорядкування В.В. Дубра­віна. — Су­ми : Університетська книга, 2005. — 446 с.
 21. Олійник Н.П. Магічність символіки гуртової ходи в календарній обрядовості українців Слобожанщини / Н.П. Олійник // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукраїнської наук.­теоретич. конф. молодих учених, 21—22 квітня 2016 р. / під ред. проф. В.М. Шейка та ін. — Харків : ХДАК, 2016. — С. 243—245.
 22. Польський І.С. Про використання традиційної колядної обрядовості у створенні нових обрядів / І.С. Польський / учбовий посібник. — Харків, 1971. — 49 с.
 23. Радянські свята і обряди в комуністичному вихованні. — Київ : Вид. політичної літератури України, 1978. — 252 с.
 24. Свята та обряди Радянської України / Кувеньова О.Ф., Кравець О.М., Гірник Т.Д., Зінич В.Т. — Київ : Наукова думка, 1971. — 271 с.
 25. Славянские древности. Этнолингвистический словарь : в 5­ти т. / под общей ред. Н.И. Толстого. — Т. 3. — Москва : Международные отношения, 2004. — 704 с.
 26. Смоляк О.С. Весняна обрядовість Західного Поділля в контексті української культури: монографія / О.С. Смоляк. — Ч. І. — Тернопіль : Астон, 2004. — 296 с.
 27. Топорков А.Л. Символика и ритуальные функции пред­метов материальной культуры / А.Л. Топорков // Этнографическое изучение знаковых средств культуры. Сборник научных трудов / отв. ред. А.С. Мыльни­ков. — Ленинград : Наука, 1989. — С. 89—101.
 28. Традиційна народна культура Дворічанського району Харківської області / упоряд. М.О. Семенова. — Хар­ків : Регіон­інформ, 2001. — 159 с.
 29. Хореография в народном празднике (На основе народной традиции весенне­летних хороводных игрищ). Методические рекомендации / автор­сост. Т.Н. Скрын­ник. — Москва, 1986. — 85 с.
 30. Чичеров В.И. Зимний период русского земледельческого календаря ХVІ—ХІХ векав. Очерки по истории народних верований / В.И. Чичеров. — Москва, 1957. — 236 с.
 31. Чеснов Я.В. Шаг Майтрейн: некоторые аспекты изучения кинесики / Я.В. Чеснов // Этнографическое изучение знаковых средств культуры. — Ленинград, 1989. — С. 122—138.
 32. Щепанская Т.Б. Культура дороги в русской мифоритуальной традиции ХІХ—ХХ вв. / Т.Б. Щепанская. — Москва : Индрик, 2003. — 528 с.

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »