« 2017. № 4 (136)

Народознавчі зошити. 2017. № 4 (136). С. 835–842

УДК [394.3:398.33](477.54/.62+477.52):130.2

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.04.835

ГУРТОВА ХОДА В КАЛЕНДАРНІЙ ОБРЯДОВОСТІ УКРАЇНЦІВ СЛОБОЖАНЩИНИ ЯК КУЛЬТУРНА ПРАКТИКА

Олійник Наталія Петрівна — аспірант кафедри режисури

Харківської державної академії культури.

Бурсацький узвіз, 4, м. Харків, 61057, Україна

Контакти: телефон (057) 731-13-85

E-mail: rector@ic.ac.kharkov.ua

Анотація. Гуртова хода розглядається як елемент традиційної обрядовості. Проаналізовано види ходи: по прямій, по колу та довільно, за конкретною траєкторією. Під час виконання будь­якої ходи обрядова дія набувала сакрально­магічного значення. Для підсилення дії використовувалася декламація, спів, атрибути (сакральні; спеціально виготовлені до свята; конкретні предмети чи речі, що набували сакральності під час обрядодії). Із плином часу гуртова хода видозмінилася, на противагу традиційній, і набула нової форми та іншого значення: чіткого шикування в колони і шеренги, урочистого проходження вулицями. У сучасних культурних практиках хода також є складовою масових заходів, але позбавлена сакрально­магічного значення.

Ключові слова: гуртова хода, календарна обрядовість, сакрально­магічні дії, видозміна, культурні практики.

Надійшла 15.06.2017

Список використаних джерел:

 1. Агапкина Т.А. Мифопоэтические основы славянского народного календаря. Весенне­летний цикл / Т.А. Агап­кина. — Москва : Индрик, 2002. — 816 с.
 2. Аничков Е.В. Весенняя обрядовая песня на западе и у славян : в 2­х частях. — Ч. 1. От обряда к песне / Е.В. Аничков. — Санкт-­Петербург, 1903. — 392 с.
 3. Бондаренко Г.Б. Взаимосвязь трудовых праздников, обрядов и календарной обрядности народа / Г.Б. Бондарен­ко // Традиции, обряды, современность. — Киев : Изд. политической литературы, 1983. — С. 246—253.
 4. Воропай О. Звичаї нашого народу / О. Воропай // Етнографічний нарис : у 2­х кн. — Кн. ІІ. — Київ : Оберіг, 1991. — 441 с.
 5. Грушевський М.С. Історія української літератури : в 6 т., 9 кн. — Т. І / М.С. Грушевський. — Київ : Либідь, 1993. — 390 с.
 6. Гусев В.Е. Истоки русского народного театра / В.Е. Гусев ; учебное пособие. — ЛГИТМИК, 1977. — 87 с.
 7. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4­х т. — Т. І / В.И. Даль — Москва : Русский язык, 1978. — 699 с.
 8. Дикарёв М. Народній календар Валуйського повіту (Борисівської волости) у Воронежчині / М. Дикарёв // Матеріали до українсько­російської етнології. — Т. VІ. — Львів, 1905. — С. 114—204.
 9. Жайворонок В.В. Знаки української етнокультури / В.В. Жайворонок // Словник­довідник. — Київ : Довіра, 2006. — 703 с.
 10. Иванов П.В. Жизнь и поверья крестьян Купянского уезда Харьковской губернии / П.В. Иванов. — Харь­ков : Майдан, 2007. — 216 с.
 11. Ивлева Л.М. Дотеатрально­игровой язык русского фольклора / Л.М. Ивлева. — Санкт­Петербург, 1998. — 195 с.
 12. Ігнатенко І.В. Жіноче тіло у традиційній культурі українців / І.В. Ігнатенко. — Київ : Дуліби, 2013. — 224 с.
 13. Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні : у 3 кн., 6 т. — Кн. ІІ. — Т. 3 (Весняний цикл) / С. Килимник. — Київ : Обереги, 1994. — 524 с.
 14. Климець Ю.Д. Купальська обрядовість на Україні / Ю.Д. Климець. — Київ : Наукова думка, 1990. — 143 с.
 15. Курочкін О.В. Новорічні свята українців. Традиції і сучасність / О.В. Курочкін. — Київ : Наукова думка, 1978. — 190 с.
 16. Курочкін О.В. Українські новорічні обряди: «Коза» і «Ма­ланка» (з історії народних масок) / О.В. Ку­роч­кін. — Опішне, 1995. — 379 с.
 17. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров / Ю.М. Лотман // Семиосфера. — Санкт­-Петербург, 2000. — 704 с.
 18. Морозов И.А. Круг игры. Праздник и игра в жизни северорусского крестьянина (ХІХ—ХХ вв.) / И.А. Морозов, И.С. Слепцова. — Москва : Индрик, 2004. — 920 с.
 19. Муравським шляхом. Ч. 1. Етнографічний опис та фольклорні матеріали селища Лиман Зміївського району Харківської області / упоряд. М.М. Красиков, Н.П. Олійник, В.М. Осадча, М.О. Семенова. — Хар­ків, 1996. — 62 с.
 20. Обрядові пісні Слобожанщини (Сумський регіон) / Фоль­клорні записи та упорядкування В.В. Дубра­віна. — Су­ми : Університетська книга, 2005. — 446 с.
 21. Олійник Н.П. Магічність символіки гуртової ходи в календарній обрядовості українців Слобожанщини / Н.П. Олійник // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукраїнської наук.­теоретич. конф. молодих учених, 21—22 квітня 2016 р. / під ред. проф. В.М. Шейка та ін. — Харків : ХДАК, 2016. — С. 243—245.
 22. Польський І.С. Про використання традиційної колядної обрядовості у створенні нових обрядів / І.С. Польський / учбовий посібник. — Харків, 1971. — 49 с.
 23. Радянські свята і обряди в комуністичному вихованні. — Київ : Вид. політичної літератури України, 1978. — 252 с.
 24. Свята та обряди Радянської України / Кувеньова О.Ф., Кравець О.М., Гірник Т.Д., Зінич В.Т. — Київ : Наукова думка, 1971. — 271 с.
 25. Славянские древности. Этнолингвистический словарь : в 5­ти т. / под общей ред. Н.И. Толстого. — Т. 3. — Москва : Международные отношения, 2004. — 704 с.
 26. Смоляк О.С. Весняна обрядовість Західного Поділля в контексті української культури: монографія / О.С. Смоляк. — Ч. І. — Тернопіль : Астон, 2004. — 296 с.
 27. Топорков А.Л. Символика и ритуальные функции пред­метов материальной культуры / А.Л. Топорков // Этнографическое изучение знаковых средств культуры. Сборник научных трудов / отв. ред. А.С. Мыльни­ков. — Ленинград : Наука, 1989. — С. 89—101.
 28. Традиційна народна культура Дворічанського району Харківської області / упоряд. М.О. Семенова. — Хар­ків : Регіон­інформ, 2001. — 159 с.
 29. Хореография в народном празднике (На основе народной традиции весенне­летних хороводных игрищ). Методические рекомендации / автор­сост. Т.Н. Скрын­ник. — Москва, 1986. — 85 с.
 30. Чичеров В.И. Зимний период русского земледельческого календаря ХVІ—ХІХ векав. Очерки по истории народних верований / В.И. Чичеров. — Москва, 1957. — 236 с.
 31. Чеснов Я.В. Шаг Майтрейн: некоторые аспекты изучения кинесики / Я.В. Чеснов // Этнографическое изучение знаковых средств культуры. — Ленинград, 1989. — С. 122—138.
 32. Щепанская Т.Б. Культура дороги в русской мифоритуальной традиции ХІХ—ХХ вв. / Т.Б. Щепанская. — Москва : Индрик, 2003. — 528 с.

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »