Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2017. № 4 (136)

Народознавчі зошити. 2017. № 4 (136). С. 828–834

УДК 94:314](=1:438­12:477.86/.87)”175/195″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.04.828

АНАЛІЗ ПОСЕЛЕНЬ ҐМІНИ ТІСНА ВІД II ПОЛ. XVIII ДО II ПОЛ. ХХ ст. ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ GIS

Koзak Iгoр Іванович — доктор біологічних наук,

професор кафедри ландшафтної екології Люблінського

католицького університету імені Іоана Павла ІІ.

Aleje Racіawickie 14, 20-950 Lublin, Польша

 

Koзaк Гaннa Григорівна — магістр, асистент кафедри

охорони навколишнього середовища та ландшафту

Люблінського католицького університету імені Іоана Павла ІІ.

Aleje Racіawickie 14, 20-950 Lublin, Польша

Анотація. Дослідження проведене в актуальних межах ґміни Тісна (Cisna), розташованій у Ліському повіті Підкарпатського воєводства (powiat Leski, wojewуdztwо Podkarpackie) у південно­східній Польщі. Представлена динаміка поселень у ґміні від другої пол. XVIII ст. до другої пол. ХХ ст. Для цього застосовані карти та опубліковані історичні дані, які проаналізовані у програмі ArcGIS 10.3. Територія ґміни досліджена з точки зору змін поселень. До аналізу змін структури поселень використана серія карт (із бази «WIG» та із сервера «WMS»). Показані зміни кількості сіл та чисельності господарств. Проаналізована динаміка чисельності греко­католиків, латинників, іудеїв станом на 1785 р., а також українців, поляків та євреїв станом на 1939 р.

Ключові слова: динаміка, поселення, ГІС, ґміна Тісна.

Надійшла 6.07.2017

Список використаних джерел:

 1. Павлюк С. Народна агротехніка українців Карпат дру­гої половини ХІХ — початку ХХ ст. / С. Павлюк. — Київ : Наукова думка, 1986. — 171 с.
 2. Тесля І. Географічний нарис Бойківщини / Іван Тесля // Бойківщина: Монографічний Збірник про Бойківщину з Географії, Історії, Етнографії і Побуту / редактор і голова редколегії Мирон Утриско. — Філадельфія ; Нью-­Йорк, 1980. — С. 23—80. — (Український Архів. — Т. ХХХІV).
 3. Утриско М. Етнографічні дослідження Бойківщини між двома війнами / Мирон Утриско // ЛБ (Е). —1984. — Ч. 2/40 (51). — С. 1—15.
 4. Affek A. Wartoњci krajobrazu opuszczonego przez ludnoњж na przykіadzie byіej Rusiсskiej wsi Borysіawka / A. Affek // Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego. — 2011. — № 15. — S. 148—160.
 5. AgnolettiM. The Conservation of Cultural Landscapes / M. Agnoletti // CAB International. — New York, 2006. — 267 s.
 6. Ambrozy S. Kierunki sukcesji zbiorowisk roњlinnych z olsz№ szar№ Alnus incana (L) Moench na gruntach porol­nych w Bieszczadach Zachodnich / S. Ambrozy, S. Wik­a // Prace instytutu badawczego leњnictwa. — 1998. — Seria A. — № 855. — S. 104—142.
 7. Antrop M. Why landscapes of the past are important for the future / M. Antrop // Landscape Urban Plann. — 2005. — № 70. — S. 21—34.
 8. Augustyn B. Pozostaіoњci dawnej zabudowy wsi / B. Augustyn // Bojkowszczyzna Zachodnia — wczoraj, dziњ i jutro / redaktor Jacek Wolski. — Warszawa, 2016. — Т.2. — S.65—85.
 9. Bieszczady. Sіownik historyczno­krajobrazowy. — Czкњж2. Gmina Cisna. — Ustrzyki Dolne : Wydawnictwo Stanisіaw Kryciсski, 1996. — 479 s.
 10. Blaїejowsky D. Historical Љematism of the Eparchy of Peremyњl’ / D. Blaїejowskyj. — Lviv : Kameniar, 1995. — 1008 s.
 11. Budzyсski Z. Ludnoњc pogranicza Polsko­Ruskiego w drugiej Polowie 18 wieku / Z. Budzyсski. — Przemyњl ; Rzeszуw, 1993. — 489 s.
 12. Еlbakidze M. Implementing sustainable forest management in Ukraine’s Carpathian mountains: the role of traditional village systems / M. Еlbakidze, P. Angelstam // Forest Ecology and Management. — 2007. — № 249/1. — S. 28—38.
 13. European Landscape Convention / European Treaty ; Council of Europe. — 2000. — № 176. — 7 s.
 14. Gil A. Deportacja Ukraiсcуw z Polski w latach 1944—1946 jako problem w aktualnych stosunkach Polsko­Ukraiсskich / A. Gil. — Lublin : Wydawnictwo Instytutu Europy Њrodkowo­Wschodniej, 2004. — 30 s.
 15. Holly G. Stosunki wyznaniowe i narodowoњciowe na pograniczu polsko­sіowacko­ukraiсskim / G. Holly // Roczniki Biesz­czadzkie. — 2014. — № 15. — S. 179—207.
 16. Iwanusiw O. Church in Ruins: The demise of Ukrainian churches in the eparchy of Peremyshl / O.W. Iwanusiw. — 1986. — 354 s.
 17. Kryciсski S. Cerkwie w Bieszczadach / S. Kryciсski. — Rewasz, 1995. — 195 s.
 18. KubijovyиV. Ethnic groups of the South­Western Ukra­ine (Galyиyna­Galicia) 1.1.1939 / V. Kubijovyи. — Mьn­chen : Logos, 1983. — 217 s.
 19. Luboсski P. Przewodnik Bieszczady / P.Luboсski // Boсz. — 2015. — 268s.
 20. StкpieсA. Trуjwymiarowa rekonstrukcja obiektu architektoniczno­krajobrazowego na przykіadzie nieistniej№cej cer­k­wi w Bieniowej (Bieszczady Zachodnie) / A. Stкpien, I. Kozak, H. Kozak // Roczniki Bieszczadzkie. — 2011. — № 19. — S. 379—387.
 21. UNESCO, Evaluations of cultural properties. International Council on Monuments and Sites (ICO­MOS) // UNESCO ; WHC­99/CONF.209/INF.7. — Marrakesh ; Morocco, 1999. — 188 s.
 22. UrbaсskiJ. GIS w badaniach przyrodniczych / J. Urbaс­ski. — Gdaсsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdaсskiego, 2010. — 266s.
 23. Wolski J. Transformations of the high Bieszczady Mountains rural landscape during the last 150 years / J. Wolski. — Warszawa : IGiPZ PAN im. S. Leszczyckiego, 2007. — 228 s.
 24. GUS. Stan i struktura ludnoњci. 2011. Baza Demograficzna [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: http://demografia.stat.gov.pl/BazaDemografia/.
 25. Skorowidz Map. 1:100 000 [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: http://igrek.amzp.pl/mapindex.php?cat=WIG100.

читати публікацію»

Наші автори
Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »