« 2017. № 4 (136)

Народознавчі зошити. 2017. № 4 (136). С. 828–834

УДК 94:314](=1:438­12:477.86/.87)”175/195″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.04.828

АНАЛІЗ ПОСЕЛЕНЬ ҐМІНИ ТІСНА ВІД II ПОЛ. XVIII ДО II ПОЛ. ХХ ст. ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ GIS

Koзak Iгoр Іванович — доктор біологічних наук,

професор кафедри ландшафтної екології Люблінського

католицького університету імені Іоана Павла ІІ.

Aleje Racіawickie 14, 20-950 Lublin, Польша

 

Koзaк Гaннa Григорівна — магістр, асистент кафедри

охорони навколишнього середовища та ландшафту

Люблінського католицького університету імені Іоана Павла ІІ.

Aleje Racіawickie 14, 20-950 Lublin, Польша

Анотація. Дослідження проведене в актуальних межах ґміни Тісна (Cisna), розташованій у Ліському повіті Підкарпатського воєводства (powiat Leski, wojewуdztwо Podkarpackie) у південно­східній Польщі. Представлена динаміка поселень у ґміні від другої пол. XVIII ст. до другої пол. ХХ ст. Для цього застосовані карти та опубліковані історичні дані, які проаналізовані у програмі ArcGIS 10.3. Територія ґміни досліджена з точки зору змін поселень. До аналізу змін структури поселень використана серія карт (із бази «WIG» та із сервера «WMS»). Показані зміни кількості сіл та чисельності господарств. Проаналізована динаміка чисельності греко­католиків, латинників, іудеїв станом на 1785 р., а також українців, поляків та євреїв станом на 1939 р.

Ключові слова: динаміка, поселення, ГІС, ґміна Тісна.

Надійшла 6.07.2017

Список використаних джерел:

 1. Павлюк С. Народна агротехніка українців Карпат дру­гої половини ХІХ — початку ХХ ст. / С. Павлюк. — Київ : Наукова думка, 1986. — 171 с.
 2. Тесля І. Географічний нарис Бойківщини / Іван Тесля // Бойківщина: Монографічний Збірник про Бойківщину з Географії, Історії, Етнографії і Побуту / редактор і голова редколегії Мирон Утриско. — Філадельфія ; Нью-­Йорк, 1980. — С. 23—80. — (Український Архів. — Т. ХХХІV).
 3. Утриско М. Етнографічні дослідження Бойківщини між двома війнами / Мирон Утриско // ЛБ (Е). —1984. — Ч. 2/40 (51). — С. 1—15.
 4. Affek A. Wartoњci krajobrazu opuszczonego przez ludnoњж na przykіadzie byіej Rusiсskiej wsi Borysіawka / A. Affek // Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego. — 2011. — № 15. — S. 148—160.
 5. AgnolettiM. The Conservation of Cultural Landscapes / M. Agnoletti // CAB International. — New York, 2006. — 267 s.
 6. Ambrozy S. Kierunki sukcesji zbiorowisk roњlinnych z olsz№ szar№ Alnus incana (L) Moench na gruntach porol­nych w Bieszczadach Zachodnich / S. Ambrozy, S. Wik­a // Prace instytutu badawczego leњnictwa. — 1998. — Seria A. — № 855. — S. 104—142.
 7. Antrop M. Why landscapes of the past are important for the future / M. Antrop // Landscape Urban Plann. — 2005. — № 70. — S. 21—34.
 8. Augustyn B. Pozostaіoњci dawnej zabudowy wsi / B. Augustyn // Bojkowszczyzna Zachodnia — wczoraj, dziњ i jutro / redaktor Jacek Wolski. — Warszawa, 2016. — Т.2. — S.65—85.
 9. Bieszczady. Sіownik historyczno­krajobrazowy. — Czкњж2. Gmina Cisna. — Ustrzyki Dolne : Wydawnictwo Stanisіaw Kryciсski, 1996. — 479 s.
 10. Blaїejowsky D. Historical Љematism of the Eparchy of Peremyњl’ / D. Blaїejowskyj. — Lviv : Kameniar, 1995. — 1008 s.
 11. Budzyсski Z. Ludnoњc pogranicza Polsko­Ruskiego w drugiej Polowie 18 wieku / Z. Budzyсski. — Przemyњl ; Rzeszуw, 1993. — 489 s.
 12. Еlbakidze M. Implementing sustainable forest management in Ukraine’s Carpathian mountains: the role of traditional village systems / M. Еlbakidze, P. Angelstam // Forest Ecology and Management. — 2007. — № 249/1. — S. 28—38.
 13. European Landscape Convention / European Treaty ; Council of Europe. — 2000. — № 176. — 7 s.
 14. Gil A. Deportacja Ukraiсcуw z Polski w latach 1944—1946 jako problem w aktualnych stosunkach Polsko­Ukraiсskich / A. Gil. — Lublin : Wydawnictwo Instytutu Europy Њrodkowo­Wschodniej, 2004. — 30 s.
 15. Holly G. Stosunki wyznaniowe i narodowoњciowe na pograniczu polsko­sіowacko­ukraiсskim / G. Holly // Roczniki Biesz­czadzkie. — 2014. — № 15. — S. 179—207.
 16. Iwanusiw O. Church in Ruins: The demise of Ukrainian churches in the eparchy of Peremyshl / O.W. Iwanusiw. — 1986. — 354 s.
 17. Kryciсski S. Cerkwie w Bieszczadach / S. Kryciсski. — Rewasz, 1995. — 195 s.
 18. KubijovyиV. Ethnic groups of the South­Western Ukra­ine (Galyиyna­Galicia) 1.1.1939 / V. Kubijovyи. — Mьn­chen : Logos, 1983. — 217 s.
 19. Luboсski P. Przewodnik Bieszczady / P.Luboсski // Boсz. — 2015. — 268s.
 20. StкpieсA. Trуjwymiarowa rekonstrukcja obiektu architektoniczno­krajobrazowego na przykіadzie nieistniej№cej cer­k­wi w Bieniowej (Bieszczady Zachodnie) / A. Stкpien, I. Kozak, H. Kozak // Roczniki Bieszczadzkie. — 2011. — № 19. — S. 379—387.
 21. UNESCO, Evaluations of cultural properties. International Council on Monuments and Sites (ICO­MOS) // UNESCO ; WHC­99/CONF.209/INF.7. — Marrakesh ; Morocco, 1999. — 188 s.
 22. UrbaсskiJ. GIS w badaniach przyrodniczych / J. Urbaс­ski. — Gdaсsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdaсskiego, 2010. — 266s.
 23. Wolski J. Transformations of the high Bieszczady Mountains rural landscape during the last 150 years / J. Wolski. — Warszawa : IGiPZ PAN im. S. Leszczyckiego, 2007. — 228 s.
 24. GUS. Stan i struktura ludnoњci. 2011. Baza Demograficzna [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: http://demografia.stat.gov.pl/BazaDemografia/.
 25. Skorowidz Map. 1:100 000 [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: http://igrek.amzp.pl/mapindex.php?cat=WIG100.

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »