« 2017. № 4 (136)

Народознавчі зошити. 2017. № 4 (136). С. 820–827

УДК 314.15(=16)”04/06″(282.247.314­102.2)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.04.820

СЛОВ’ЯНСЬКІ МІГРАЦІЇ V—VІІ ст. ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ЕТНОКУЛЬТУРНУ СИТУАЦІЮ У ВЕРХІВ’ЯХ ЗАХІДНОГО БУГУ, ВЕРХНЬОМУ ТА СЕРЕДНЬОМУ ПОДНІСТРОВ’Ї

Филипчук Андрій Михайлович  заступник директора з наукової роботи

Адміністрації історико-культурного заповідника «Давній Пліснеськ».

Пасічна, Підгірці, Львівська область, 80660

Контакти: тел. 0322 316 319

Анотація. Висвітлюється проблема слов’янських міграцій V—VІІ ст. у верхів’ях Західного Бугу, верхній та середній течіях Дністра. Розглядається їхній вплив на етнокультурну ситуацію в зазначеному регіоні. Зокрема висловлено думку про те, що носії празької археологічної культури (склавини) не мали генетичних попередників римської доби на території Подністров’я й Західного Побужжя. На цій основі висунута версія двох «хвиль» міграції вказаними теренами у V ст.

Ключові слова: слов’яни, міграції, ранньослов’янський період, празька археологічна культура, пеньківська археологічна культура, Подністров’я, Західний Буг.

Надійшла 10.05.2017

Список використаних джерел:

 1. АлексеевС.В. Славянская Европа V—VI вв. / С.В.Алексеев. — Москва, 2008. — 448 с.
 2. Археология Прикарпатья, Волыни и Закарпатья (раннеславянский и древнеруский периоды) / под. ред. Ауліха В.В., Свешникова И.К., Цыгылыка В.Н. и др. ; отв. ред. Черныш А.П. — Киев, 1990. — 192 с.
 3. Баран В.Д. Черняхівська культура (за матеріалами Верхнього Дністра і Західного Бугу) / В.Д. Баран. — Київ, 1981. — 263 с.
 4. Баран В.Д. Черняховская культура и сложение раннесредневековых славянских древностей / В.Д. Баран // Познейшие судьбы Черняховской культуры. — Камянец­Подольский, 1981. — С. 3—5.
 5. Баран В.Д. Сложение славянской раннесредневековой куль­туры и проблема расселения славян / В.Д. Баран // Сла­вяне на Днестре и Дунае. — Киев, 1983. — С. 5—48.
 6. Баран В.Д. Пражская культура Поднестровья (по материалам поселений у с. Рашков) / В.Д. Баран. — Киев, 1988. — 160 с.
 7. Баран В. Склавини — предки українського народу / В. Баран // Галицько­Волинська держава: передумови виникнення, історія, культура, традиції. Тези доповідей та повідомлень. Міжнародна наукова конференція. Галич, 19—21 серпня 1993 р. — Львів, 1993. — С. 5—6.
 8. Баран В. Становлення ранньосередньовічних сло­в’ян­сь­ких культур та основні шляхи розселення слов’ян / В. Баран // Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка. — Львів, 1993. — Т. ССХХV. — С. 59—86.
 9. БаранВ. Венеди, склавини та анти у світлі архео­логічних джерел / В.Баран // Тези доповідей укра­їнської делегації на VІ Міжнародному конгресі сло­в’янської археології (Новгород, Росія, 1996 р.). — Київ, 1996. — С. 5—7.
 10. Баран В.Д. Східнокарпатський регіон у V—VІІ ст. н. е. / В.Д. Баран // Етногенез та етнічна історія населення Карпат. — Львів, 1999. — С. 263—307.
 11. 1 Баран В. Археологія про венедів, склавинів та антів / В.Д. Баран // Труды VІМеждународного конгресса археологов­славистов. — Москва, 1997. — Т. 1. — С. 54—165.
 12. Баран В.Д. Склавини та анти у світлі нових архе­ологічних джерел / В.Д. Баран // Проблеми походження та історичного розвитку слов’ян. Збірник наукових статей, присвячених 100­річчю з дня народження Віктора Платоновича Петрова. — Київ ; Львів, 1997. — С. 119—133.
 13. Баран В. Велике розселення слов’ян / В. Баран // Археологія. — 1998. — № 2. — С. 30—37.
 14. БаранВ. Венети, склавини та анти у світлі археології / В. Баран // Kraje sіowianskie w wiekach њrednich. — Poz­naс, 1998. — S. 38—49.
 15. Баран В.Д. Давні слов’яни / В.Д. Баран. — Київ, 1998. — 335 с.
 16. 1 Баран В.Д. Витоки ранньосередньовічних слов’янських культур / В.Д. Баран // АДЛУ. — Львів, 2002. — Вип. 5. — С. 94—114.
 17. Баран В.Д. Поселення у Теремцях і проблема формування слов’янських ранньосередньовічних культур / В.Д. Баран // Збірка тез доповідей на конференції Черняхівська культура. Актуальні проблеми до­слі­джен­ня (до 40­річчя археологічної експедиції НПУ ім. М.П. Драгоманова) 15—17 жовтня 2010 р. — Київ, 2010. — С. 9—12.
 18. Баран В.Д.Черняхівська культура та слов’яни / В.Д. Баран // Слов’яни у первісності і ранньому се­редньо­віччі. — Київ, 2011. — С. 24—38.
 19. Вакуленко Л. В. Проблема преемственности черняховских и раннеславянских древностей в свете исследо­ваний на Среднем Днестре / Л.В. Вакуленко, О.М. При­ходнюк // SA. — 1985. — XXXIII—1. — S. 71—136.
 20. Вакуленко Л.В. Українські Карпати у пізньоримський час / Л.В. Вакуленко. — Київ, 2012. — 302с.
 21. 2 Вернер И. К происхождению и распространению антов и склавенов / И. Вернер // СА. — 1972. — № 4. — С. 102—115.
 22. Винокур І.С. Черняхівська культура і слов’яни / І.С. Ви­нокур // Археологія. — Київ, 1999. — № 2. — С. 127—133.
 23. ВяргейВ. Раннеславянскае паселiшча Петрыкау­2 на р. Прыпяць / В. Вяргей, В. Трымер // Гiстарычна ­археалагiчны зборнiк. — Мінськ, 2003. — № 18.
 24. ВергейС.В. Пражская культура в Беларуси / С.В. Вяргей // Archeologia o poch№tkach sіowian. — Krakьw, 2005. — S.487—502.
 25. Гавритухин И.О. Начало великого славянского расселения на юг и запад / И.О. Гавритухин // Архе­ологічні студії. — 2000. — № 1. — С. 72—90.
 26. 26. Гавритухин И.О. Финал традиций культур римского времени в Восточном Прикарпатье / И.О. Гаври­тухин // Die spatromische Kaiserzeit und die fruhe Volker­wan­de­rungszeit in Mittelund Osteuropa. — Јodџ, 2000. — S. 261—324.
 27. Гавритухин И.О. Взаимоотношения славянских и вос­точно­германских народов во второй половине V — начале VI в. / И.О. Гавритухин // Чтения, посвященные 100­летию деятельности Василия Алексеевича Городцова в Государственном Историческом музее: Тезисы конференции. Часть II. — Москва, 2003. — С. 109—113.
 28. Гавритухин И.О. Хронология пражской культуры Бе­лорусского Полесья / И.О. Гавритухин // Гіста­рычна­археалагічны зборник. — Мінск, 2003. — № 18. — С. 123—138.
 29. ГавритухинИ.О. Комплексы пражской культуры с датирующими вещами / И.О.Гавритухин // Arche­olo­gia o poch№tkach sіowian. — Krakуw, 2005. — S. 401—461.
 30. Довженок В.И. Об этнической принадлежности населения черняховской культуры / В.И. Довженок // Древние славяне и Киевская Русь. — Киев, 1989. — С. 6—14.
 31. Егорейченко А.А. Поселение у д. Остров Пинского р­на Брестской обл. / А.А. Егорейченко // Archaeo­slavica. — 1991. — №1. — С. 61—82.
 32. Этнокультурная карта Украинской ССР. — Киев, 1985. — 184 с.
 33. Иванова О.В. Славяне и Византия / О.В. Иванова, Г.Г. Литаврин // Раннефеодальные государства на Бал­канах VІ—ХІІвв. — Москва, 1985. — С. 34—98.
 34. Иордан. О происхождении и деяниях гетов (Гетика) // Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия / под. ред. Джаксон Т.Н., Коноваловой И.Г. и Подосинова А.И. — Т. І: Античние источники / составитель Подосинов А.В. — Москва, 2009. — С. 269—273.
 35. Кравченко Н.М. Исследование славянских памятников на Стугне / Н.М. Кравченко // Славяне и Русь. — Киев, 1979. — С. 74—92.
 36. Козак Д.Н. Волынь в первой половине І тыс. н. э. / Д.Н. Козак // Труды VМеждународного конгресса архе­ологов­славистов. — Т. IV. — Киев, 1985. — С. 111.
 37. Козак Д.Н. Етнокультурні процеси на теренах українського Подністров’я в першій половині І тис. н. е. / Д.Н. Козак // АДЛУ. — Львів, 2006. — Вип. 9. — С. 211—234.
 38. Королюк В.Д. Древняя славянская этническая общность / В.Д. Королюк, Г.Г. Литаврин, Б.Н. Флоря // Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего средневековья. — Москва, 1982. — С. 15—17.
 39. Магомедов Б. Черняховская культура. Проблема етноса / Б. Магомедов. — Lublin, 2001. — 290с.
 40. Махно Е.В. Анты и Черняховская культура / Е.В. Ма­хно, М.И. Сикорский // VІ Международный кон­гресс славянской археологии, г. Прилеп, Югославия, 1990 г. Тезисы докладов советской делегации. — Москва, 1990. — С. 51—54.
 41. Милян Т. Пам’ятки з рисами перехідного періоду / Т. Милян // Вісник Інституту археології ЛНУ ім. І. Фран­ка. — Львів, 2006. — Вип. 1. — С. 27—38.
 42. Онищук Я.І. Етнічна віднесеність археологічних культур І тис. н. е. на території Галичини / Я.І. Онищук // Галичина: етнічна історія. — Львів, 2008. — С. 13—32.
 43. Пастернак Я. Ранні слов’яни в історичних, археоло­гіч­них, лінгвістичних дослідженнях / Я. Пастернак. — Нью­-Йорк ; Париж ; Мюнхен, 1975. — С. 5—106.
 44. Петров В.П. Етногенез слов’ян / В.П. Петров. — Київ, 1972. — 240 с.
 45. Приходнюк О.М. Слов’яни на Поділлі (VІ—VІІ ст. н. е.) / О.М. Приходнюк. — Київ, 1975. — 154 с.
 46. Русанова И.П. Славянские древности VІ—VIІ вв. / И.П. Русанова. — Москва, 1976. — 215 с.
 47. Русанова И.П. Этнический состав носителей пшеворской культуры / И.П. Русанова // Раннеславянский мир. Материалы и исследования. — Москва, 1990. — С. 119—135.
 48. Седов В.В. Происхождение и ранняя история славян / В.В. Седов. — Москва, 1979. — 154 с.
 49. Седов В.В. Анты / В.В. Седов // Этносоциальная и политическая структура раннефеодальных славянских государств и народностей. — Москва, 1987. — С. 16—22.
 50. Седов В.В. Славяне: Историко­археологическое исследование / В.В. Седов. — Москва, 2002. — 626 с.
 51. Сміленко А.Т. Слов’яни Подніпров’я в ареалі черняхівської культури / А.Т. Сміленко // Старожитності Русі­-України. — Київ, 1994. — С. 68—73.
 52. Строцень Б.С. Черняхівська культура Західного Поділля : автореф. к. і. н. / Б.С. Строцень. — Київ, 2006. — 18 с.
 53. Тельнов Н.П. Изучение славянской культуры в Молдавии в конце 70­х — в 80­е годы / Н.П. Тельнов // Днестро­Дунайское междуречье в І — начале ІІ тыс. н. э. (Сб. научных трудов). — Киев, 1987. — С. 58—67.
 54. Терпиловский Р.В. Некоторые дискуссионные пробле­мы археологии и истории ранних славян / Р.В. Тер­пи­ловский // Stratum plus. — №5. — Санкт­-Петербург ; Кишинев ; Одесса ; Бухарест, 2001—2002. — С. 429.
 55. Тимощук Б.А. Кодын — славянское поселение переходного периода / Б.А. Тимощук, Л.Г. Кулиниченко // АО 1971 г. — Москва, 1972. — С. 368—369.
 56. Тимощук Б.О. Слов’яни Північної Буковини V—ІХ ст. / Б.О. Тимощук. — Київ, 1976. — 176 с.
 57. Томашевский А.П. Славянское поселение Тетеревка­І / А.П. Томашевский, И.О. Гавритухин. — Киев, 1992. — 91 с.
 58. Третяков П.Н. Фино­угры балты и славяне на Днепре и Волге / П.Н. Третяков. — Москва ; Ленинград, 1966. — 308 с.
 59. Филипчук А. Про міграційні процеси слов’ян в ранньому середньовіччі (за матеріалами поселень V—VII ст. українського Прикарпаття) / А. Филипчук // Середньо­вічні старожитності Центрально­Східної Європи : ма­теріали VII міжнародної студентської наукової архе­о­логічної конференції (Чернігів, 11—13 квітня 2008 р.). — Чернігів, 2008. — С. 222—225.
 60. Филипчук А. Міграційні процеси слов’ян V—VІІ ст. у Верхньому, Середньому Подністер’ї та Верхньому Попрутті (за матеріалами стаціонарних і розвідкових досліджень) / А. Филипчук // Вісник Інституту архе­ології. — Львів, 2010. — Вип. 5. — С. 61—83.
 61. ФилипчукА.М. Прикарпатська прабатьківщина сло­в’ян перед їхнім розселенням у V—VІІ ст. / А.М. Филипчук // Вісник Інституту археології. — Львів, 2011. — Вип. 6. — С. 52—61.
 62. Филипчук А. Про деякі аспекти заселення українсь­кого Прикарпаття носіями старожитностей празького типу / А. Филипчук // Середньовічні старожитності Центрально­Східної Європи : матеріали Х міжнародної студентської наукової археологічної конференції (Чернігів, 15—17 квітня 2011 р.). — Чернігів, 2011. — С. 200—203.
 63. Филипчук А. Ранньослов’янські пам’ятки Верхнього та Середнього Подністров’я в контексті міграційних процесів / А. Филипчук // Наукові студії. Історико­краєзнавчий музей м. Винники. — Львів ; Винники, 2011. — Вип. 4. — С. 35—51.
 64. Филипчук А. М. Деякі аспекти хронології празьких старожитностей Південно­західної Волині та українського Прикарпаття / А.М. Филипчук // Вісник Інституту археології. — Львів, 2012. — Вип. 7. — С. 33—58.
 65. ФилипчукА. Проблема походження старожитностей празького типу: стан та перспективи дослідження / А. Филипчук // Наукові студії. Історико­краєзнавчий музей м. Винники. — Львів ; Винники, 2012. — Вип. 6. — С. 271—274.
 66. Филипчук А.М. Деякі теоретико­методологічні ас­пекти формування джерельної бази празьких селищ Верхнього, Середнього Дністра та Верхнього Прута (польові роботи др. пол. ХХ ст.) / Филипчук А.М. // Археологічні студії. — Київ ; Чернівці, 2014. — Вип. 5. — С. 183—199.
 67. Филипчук А. До питання про місце празьких пам’яток серед синхронних слов’янських старожитностей / Филипчук А. // Пліснеські старожитності. Збірник наукових праць Адміністрації історико­культурного за­по­відника «Давній Пліснеськ» на пошану Михайла Андрі­йовича Филипчука. — Львів, 2016. — С. 94—104.
 68. Филипчук М. Про структуру господарства Прикарпатських слов’ян у VІІІ—Хст. / М. Филипчук // Галицько­Волинська держава: матеріали і дослі­джен­ня. — Львів, 1999. — С. 62.
 69. Филипчук М. Райковецька культура в українському Прикарпатті: хронологія і періодизація / М. Филипчук // Вісник Інституту археології. — Львів, 2008. — Вип. 3. — С. 68—135.
 70. Филипчук М.А. Пам’ятки черняхівської та празької культур узбережжя р. Золота Липа / Филипчук М.А., Филипчук А.М. // Карпатика. — Ужгород, 2014. — Вип. 43. — С. 160—173.
 71. Цигилик В.М. Нові пізньочерняхівські житла на Львівщині / В.М. Цигилик // Проблеми походження та історичного розвитку слов’ян. — Київ ; Львів, 1997. — С. 104—110.
 72. Щукин М.Б. О некоторых проблемах черняховской культуры и происхождения славян (по поводу статтей Е.А. Рикмана, И.С. Винокура, В.В. Седова и И. Вернера) / М.Б. Щукин // СА.1975. — № 4. С. 63—67.
 73. Щукин М.Б. На рубеже ер / М.Б. Щукин. — Санкт­Петербург, 1994. — 324 с.
 74. Fylypиuk А. O pitanju poиetne etape slavenskih migracija gornjim tokom Zapadnog Buga te Gornjim i Srednjim Po­dnistrov’jem / А.Fylypиuk // Ukrajinski Karpati: etno­ge­neza — arheologija — etnologija. Zbornik radov (prijevod s ukrajinskoga). — Zagreb, 2014. — S. 71—94.
 75. Galuњka L. Slovane / L.Galuњka. — Brno, 2008. — 120s.
 76. Godіowski K. Z badan nad zagadniem rozprzestrzenienia sіowian w V—VII w. / K. Godіowski. — Krakуw, 1979. — S. 7—27.
 77. Рarczewski M. Najstarsza faza kultury wczesnosіowiaсskiej w Polsce / M. Рarczewski. — Krakуw, 1988.
 78. Љafarik P. Slovanskм staroћitnosti / P. Љafarik. — Praha, 1837. — 1008 s.
 79. Udolph J. Zum Stand der Diskussion um Urheimat der Slaven / J.Udolph // Beitrage zur Namenforschung. — 1979. — Bd. № 7—14. — S. 1—23.
 80. WernerJ. Zur Herkunft und Ausbreitung der Anten und Sklavenen / J. Werner // Actes du VIII CISPP. — Beograd, 1971. — S. 243—252.
 81. Wehner D. Stodorania. Struktury osadnicze stodoran i ich przemiany we wczesnym њredniowieczu (VII — poі. XII w.) / D. Wehner // Наукові студії. Історико­-краєзнавчий музей м.Винники. — Львів ; Винники, 2010. — Вип. 3. — С. 92—99.

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »