« 2017. № 4 (136)

Народознавчі зошити. 2017. № 4 (136). С. 941–947

УДК 75.052 (477)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.04.941

МОНУМЕНТАЛЬНІ ПАННО АНАТОЛІЯ ПЕТРИЦЬКОГО (1915—1920-­ті роки)

Метельницька Дарина Георгіївна — аспірантка

Харківської державної академії дизайну і мистецтв.

Вул.Мистецтв, 8, Харків, Харківська область, 61000

Контакти: Тел. 057 706 1560

Анотація. Стаття присвячується монументальним розписам Анатолія Петрицького 1915—1920­х років. У публікації робиться спроба аналізу ситуації, яка характеризує розвиток монументального мистецтва України у складний перехідний час — напередодні становлення радянської влади, у період громадянської війни, та у перші післяреволюційні роки. Завдяки розгляду ключових збережених ескізів монументальних розписів визначені особливості та специфіка ранніх творів А. Петрицького, а також ступінь впливу на творчість майстра тогочасних мистецьких течій, які формували своєрідну образотворчу магістраль, виявлені причини та першовитоки звернення художника до народних фольклорних сюжетів, а також особливості їхньої образотворчої інтерпретації.

Ключові слова: монументальний живопис, декоративні панно, локальні кольори, неопримітивізм, народна картинка, розкута композиція, гротеск, декоративність, традиція модерну, станкові форми, монументальні форми.

Надійшла 20.06.2017

Список використаних джерел:

 1. Центральний державний архів­музей літератури і мистецтва УРСР. — Ф. 358.— Оп. 1. — № 3. — Арк. 200 (Врона І. Зачинателі).
 2. Білокінь С. Михайло Бойчук і проблеми монументалізму / С. Білокінь // Пам’ятки України. — 1988. — № 2. — С. 10—13.
 3. Врона И. Художественная жизнь Советской Укра­и­ны / И. Врона // Советское искусство. — 1926. — № 10. — С. 43—51.
 4. Врона І. Сучасні течії в українському малярстві / І. Врона // Критика. — 1928. — № 2. — С. 88—99.
 5. Врона І. Петрицький А.Г. Альбом. Живопис. Графіка. Театр / І. Врона. — Київ : Мистецтво, 1968. — 190 с.
 6. Врона И. Стенные росписи на Украине 1919—1920 гг. / И. Врона // Искусство. — 1969. — № 10. — С. 35—39.
 7. Владич Л. Росписи Василия Ермилова / Л. Владич // Творчество. — 1973. — № 3. — С. 17—19.
 8. Габелко В. Режисери і актори фарб / В. Габелко // Віт­чизна. — 1974. — № 4. — С. 224.
 9. Горбачёв Д. Анатолий Галактионович Петрицкий / Д. Гор­бачёв. — Москва : Советский художник, 1970. — 152 с.
 10. Горбачов Д. Анатоль Петрицький: Нарис творчості / Д. Горбачов. — Київ : Мистецтво, 1971. — 48 с.
 11. Довженко Г. Монументальне малярство на Україні / Г. Довженко // Металеві дні. — 1931. — № 3—4. — С. 77—85.
 12. Лобановский Б. Монументальное искусство в системе национальных и интернациональных ценностей / Б. Ло­бановский // Советское искусствознание’73. — Москва, 1974. — С. 117—132.
 13. Лозинський Т. Петрицький Анатолій. Театральні строї та декорації / Т. Лозинський, Т. Руденко. — Київ : Майстер книг, 2012. — 342 с.
 14. Марголин С. Micaelo. Намёки лирического театра / С. Марголин // Театральная жизнь. — 1918. — № 18. — С. 15—16.
 15. Марголін С. Анатоль Петрицький / С. Марголін // Червоний шлях. — 1928. — № 9—10. — С. 220.
 16. Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ століття / редкол. В. Сидоренко (голова) та ін. — Київ : Інтертехнологія, 2006. — Кн. 1. — 544 с.
 17. Петрицький А. Фактичні поправки до статті Врони / А. Петрицький // Нова генерація. — 1929. — № 6. — С. 54—56.
 18. Петрицька Л.М. Анатолій Петрицький. Спогади про художника: Збірник / Л.М. Петрицька, Д.О. Гор­ба­чов. — Київ : Мистецтво, 1981. — 112 с.
 19. Попова Л.І. Український радянський монументальний живопис / Л.І. Попова. — Київ : Знання, 1973. — 46 с.
 20. Радянське мистецтво 1917—1941 років / гол. ред. М. Ба­жан. — Т. 5. — Київ : Мистецтво, 1967. — 477 с.
 21. Ріпко О. У пошуках страченого минулого: Ретроспектива мистецької культури Львова ХХ століття / О. Ріпко. — Львів : Каменяр, 1995. — 286 с.
 22. Соколюк Л. Михайло Бойчук та його школа / Л. Соколюк. — Харків : Савчук, 2014. — 385 с.
 23. Толстой В.П. Советская монументальная живопись / В.П. Толстой. — Москва : Искусство, 1958. — 304 с.
 24. Толстой В.П. У истоков советского монументального искусства 1917—1923 / В.П. Толстой. — Москва : Изобразительное искусство, 1983. — 240 с.
 25. Хмурий В. Анатоль Петрицький / В. Хмурий // Жит­тя і революція. — 1928. — № 7. — С. 141—160.
 26. Холостенко Є. Перший досвід: З приводу розпису та скульптурного оформлення Всеукраїнського селянського санаторію / Є. Холостенко // Критика. — 1929. — № 1. — С. 74—87.
 27. Холостенко Є. Монументальне малярство Радянської України / Є. Холостенко. — Харків : Мистецтво, 1932. — 385 с.
 28. Холостенко Є. Радянське мистецтво України по порозі сімнадцятого року / Є. Холостенко // За марксо­ленінську критику. — 1933. — № 11—12. — С. 48—63.

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »