« 2017. № 5 (137)

Народознавчі зошити. 2017. № 5 (137). С. 1104—1112

УДК: 39(=161.2):674.11.02(477.81/.82­17)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.05.1104

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ДВЕРЕЙ У ЖИТЛАХ ПОЛІЩУКІВ (СПРОБА ДІАХРОННОГО АНАЛІЗУ)

Радович Роман Богданович — кандидат історичних наук,

докторант відділу історичної етнології

Інституту народознавства

Національної академії наук України,

проспект Свободи, 15, м. Львів, 79000, Україна

Контакти: (032)2970157; e-mail: ina@mail.lviv.ua

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1900-8948

Анотація. У запропонованій розвідці розглянуті конструктивні особливості дверей у житлах поліщуків. У діахронному розрізі проаналізована специфіка монтування дверних полотен, способи їх навішування. Прослідковані процеси формування дверної коробки, варіанти кріплення її вертикальних та горизонтальних елементів, конструктивні вузли тощо.

Ключові слова: Полісся, житло, двері, одвірки, надпоріжник, поріг.

Надійшла 13.07.2017

Список використаних джерел

 1. Архів Інституту Народознавства НАН України (далі — Архів ІН НАН України). — Ф. 1. — Оп. 2. — Спр. 410 а. — Арк. 247—441.
 2. Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Спр. 442 б. — Арк. 95—240.
 3. Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Спр. 423 б. — Арк. 2—158.
 4. Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Спр. 604 а. — 11 арк.
 5. Архів Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф МНС України (далі — Архів ДНЦЗКСТК. — Ф. Рокитне­2006. — Спр. Рад.­1. — 62 арк. (+ Додатки: 1­д—22­д).
 6. Архів ДНЦЗКСТК. — Ф. Володимирець­2009. — Спр. Рад.­1. — 54 арк. (+ Додатки:1­д—21­д).
 7. Архів ДНЦЗКСТК. — Ф. Ємільче­2011. — Спр. Рад.­1. — 53 арк. (+ Додатки: 1­д—12­д)
 8. Архів ДНЦЗКСТК. — Ф. Березне­2013. — Спр. Рад.­1. — 48 арк. (+ Додатки: 1­д—10­д).
 9. Архів ДНЦЗКСТК. — Ф. Любешів­2015. — Спр. Рад.­1. — 63 арк. (+ Додатки: 1­д—14­д).
 10. Архів Музею народної архітектури і побуту у Львові (далі — Архів ЛМНАП). — Ф. Матеріали експедицій. — Спр. ЗВ­86. — 53 арк. (+ Додатки: 1­д—21­д).
 11. Архів ЛМНАП. — Ф. Матеріали експедицій. — Спр. ЗВ­16 (додаток до Зв­17). — 84 арк.
 12. Бломквист Е.Э. Крестьянские постройки русских, украинцев и белоруссов: (поселения, жилища и хозяй­ственные строения) / Е.Э. Бломквист // Восточно­славянский этнографический сборник: Очерки народной материальной культуры русских, украинцев и белорусов в ХІХ — начале ХХ в. — Москва : Изд­во АН СССР, 1956. — С. 3—458.
 13. Верговський С. Дослідження давнього житла Полісся / Сергій Верговський // Архітектурна спадщина Волині : Збірник наукових праць / за наук. ред. П.А. Ричкова. — Рівне : ПП ДМ, 2012. — Вип. 3. — 315 с. : іл.
 14. Вовк Хв. Етнографічні особливості українського народу / Хведір Вовк // Студії з української етнографії та антропології. — Київ : Мистецтво, 1995. — С. 39—218.
 15. Каробушкіна Т.М. Насельніцтва беларускага Пабужжа Х—ХІІІ ст. / Т.М. Каробушкіна. — Мінск : Беларуская навука, 1999. — 128 с. : іл.
 16. Косичъ М.Н. О постройкахъ бълорусскаго крестьянина Черниговской губ., Мглинскаго уъзда: села Ро­сухи, деревни Бородинки и Амелькина хутора / М.Н. Косичъ // Живая старина. — С. Петербургъ : Тип. М. П. С., 1906. — Вып. 1. — С. 74—98.
 17. Лысенко П.Ф. Берестье / П.Ф. Лысенко. — Минск : Наука и техника, 1985. — 399 с. : ил., 4 отд. л. черт.
 18. Лысенко П.Ф. Раскопки Древнего Берестья / П.Ф. Лысенко // Археологические открытия 1971 го­да. — Москва, 1972.
 19. Лысенка П.Ф. Раскопкі Бярэсця / П.Ф. Лысенка // Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. — Минск, 1971. — № 1. — С. 18—44.
 20. Могильченко М. Будівля на Чернигівщині, Глухівського повіту у с. Полошках / М. Могильченко // Ма­терияли українсько­руської етнольоґії. Виданє етнографичної комісиї за редакциєю Хв. Вовка. — Львів : З друкарні НТШ під зарядом К. Беднарського, 1899. — Т. 1. — С. 79—95.
 21. Радович Р. Еволюція поліського вікна / Роман Радович // Народознавчі зошити. — 2015. — № 2. — С. 419—434.
 22. Радович Р. Народне житло / Роман Радович // Холм­щина і Підляшшя: історико­етнографічне дослідження. — Київ : Родовід, 1997. — С. 116—133.
 23. Радович Р. Традиційне житлобудівництво Західного Полісся (особливості та динаміка розвитку) / Роман Радович // Вісник Львівського університету. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. — Вип. 47. — С. 68—110. — (Серія історична).
 24. Раппопорт П.А. Древнерусское жилище / П.А. Раппопорт // Археология СССР. — Ленинград : Наука (Ленинградское отделение), 1975. — 178 с. — (Свод археологических источников. Е1—32).
 25. Русов А.А. Опісание Черниговской губерніи / А.А. Русов. — Чернигов : Типографія Губернского Зем­ст­ва, 1899. — Т. 2. — 377 с. : ил.
 26. Самойлович В.П. Народное архитектурное творчество (по материалам Украинской ССР) / В.П. Самойлович. — Киев : Будивельник, 1977. — 232 с. : ил.
 27. Таранушенко С. Давнє поліське житло / Стефан Таранушенко // НТЕ. — 1969. — № 1. — С. 8—23.
 28. Токарев С.А. Северо­украинская экспедиция 1945 г. / С.А. Токарев // Институт этнографии. Краткие сообщения. — 1947. — С. 27—35.
 29. Толмачевъ И.Н. Юго­Западный край. Статистическое обозръные. Восточное Полъсье / И.Н. Толмачевъ. — Кыевъ : Типографія Штаба Кіевскаго Военнаго округа, 1897. — Т. 1. — 480 с.
 30. Харузинъ Ал. Славянское жилище въ Съверо­Западном краъ: Изъ матеріаловъ по исторіи развитія славянскихъ жилищъ / Ал. Харузинъ. — Вильна, 1907. — 341 с. : ил.
 31. Циркунов В.Ю. О происхождении зодчества / Вадим Юлианович Циркунов. — Москва : Стройиздат, 1965. — 213 с.
 32. Якімовіч Ю.А. Драўлянае дойлідства Беларускага Па­лесся: ХVІІ—ХІХ стст. / Ю.А. Якімовіч. — Мінск : Навука і тэхніка, 1978. — 150 с.
 33. Ярошевич Й. Русини Більського повіту (Винятки зі статті «Materiały do statystyki i etnografii gubernii gro­dzieńskiej. Powiat bielski», поміщеної в часописі «Athe­naeum», Вільно, 1848, зошит 6, стор. 168— 86 (пер. з пол. Л. С.) / Йосип Ярошевич // Над Бугом і Нарвою. — Belsk Podlaski, 1993. — № 3—4 (7—8). — С. 30—32.
 34. Jeleńska E. Wieś Komarowicze w powiecie Mozyrskim / Emma Jeleńska // Wisła. — 1891. — T. 5. — S. 290—331, 479—520.
 35. Kraszewski J.I. Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy / J zef Ignacy Kraszewski. — Gdańsk : Copyright by Tower Press, 2000. — 147 s.

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »