« 2017. № 6 (138)

Народознавчі зошити. 2017. № 6 (138). С. 1419—1424

УДК 93″19″(477.83)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.06.1419

Надійшла 19.10.2017

ЗАКОНОДАВЧА БАЗА ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРОФСПІЛКОВОГО РУХУ У СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Берест Ігор Романович, кандидат історичних наук, доцент

кафедри інформаційної, книжкової та бібліотечної справи

Української академії друкарства,

вул. Підголоско, 19, м. Львів, 79020, Україна

Контакти: (032) 2422363 ; e-mail: kudid.uad@gmail.com

 Анотація. Автор аналізує законодавчу базу Австрійської імперії, лібералізація якої посприяла появі та активній діяльності профспілок. У статті використаний матеріал, який доводить, що професійні спілки стали новим суспільним явищем, яке було покликане виступити на захист економічних інтересів трудящих мас в нових політичних та соціально­економічних умовах розвитку держави. Автор наголошує, що впродовж другої половини ХІХ — початку ХХ ст. державна влада не зуміла створити окремого профспілкового законодавства і воно змушене було формуватися та еволюціонувати в надрах різних законодавчих нормативно­правових актів.

 Ключові слова: «Весна народів», профспілка, закон, конституція, робітники.

Список використаних джерел

 1. Берест І. Джерельна база історії професійних спілок Східної Галичини до початку та в роки Першої світової війни / І.Р. Берест // Вісник національного універ­ситету «Львівська політехніка» Держава і армія. — № 784. — Львів : Вид­во львівської політехніки, 2014. — С. 64—69.
 2. Берест Р. Нариси історії профспілкового руху в Західній Україні (1817—1939 рр.) / Роман Берест. — Дрогобич : Відродження, 1995. — 126 c.
 3. Грицак Я. Перше робітниче. До 170­річчя створення у Львові товариства друкарів / Ярослав Грицак // Ленінська молодь. — № 143. — 1987. — 28 листопада.
 4. Закон об общих делах всех земель Австрийской монархии и о порядке управления ими, 21 декабря 1867 г. // Сборник документов по истории нового времени. Экономическое развитие и внутренняя политика стран Европы и Америки. 1870—1914 / сост. П.И. Остриков, П.П. Вандель. — Москва : Высшая школа, 1989. — С. 241—245.
 5. Історія Центрально­Східної Європи. Посібник для студенті історичних та гуманітарних факультетів / за редакцією Л. Зашкільняка. — Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2001. — 660 с.
 6. Конопка М. Бібліотеки львівських товариств ремісників періоду автономії Галичини та їх функції / Марія Конопка // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. — 2010. — Вип. 5. — С. 106—115.
 7. Лазарович М. Ілюстрована історія України / Микола Лазарович. — Тернопіль : Джура, 2007. — 470 с.
 8. Оповістка мінїстра торговлї за порозумінєм з мінїстром внутрішних справ з 16. серпня 1907 в справі основи промислового устава // Вістник законів державних для королївств і країв, заступлених в радї державній. — Річник 1907. — № 199. — Випуск LХХХІХ. — Відень : Із цісарско­королївскої надворної та державної печатнї, 1907. — С. 757—822.
 9. Роман Н.М. Конституювання Австро­Угорщини 1867 р.: історико­правові аспекти / Н.М. Роман // Форум права. — 2010. — № 3. — С. 380—383.
 10. Турій О. Москвофільство / О. Турій // Довідник з історії України (А—Я) / за загальною редакцією І. Підкови, Р. Шуста. — Київ : Генеза, 2001. — С. 485—487.
 11. Хрестоматія з історії держави і права України : у 2­х т. Навч. посіб. для студ. юрид.спец. вищ. закл. освіти / за ред. В.Д. Гончаренка. — Т. 1: З найдавніших часів до початку ХХ ст. / уклад. В.Д. Гончаренко, А.Й. Рогожин, О.Д. Святоцький. — Київ : Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. — 728 c. — (Вид. 2­ге, переробл. і доп.).
 12. Цъсарскій патентъ зъ дня 26. Листопада 1852, дъятельный для цълого объєму Державы изъятно Войскового Пограничья, котрымъ розпоряджаютъ ся новіи опредъленія взглядомъ стоваришеній (законъ о стоваришеніяхъ) // Общій законовъ дєржавныхъ и Правительства въстникъ для Цъсарства Аустріи. — Рочникъ 1852. — Втора часть объимає ХLI—LXXIX части (числа 134—265), выданіи въ мъсяцяхъ Липцю до Грудня 1852. — Въдень : Зъ ц. к. надворнои и статскои тискарнъ, 1852. — С. 1109—1116.
 13. Przepisy gorniczo­policyjne dla wiercen na terenach oleju skalnego (ropy) w Galicyi z dnia 9. Lipca 1898 // Dziennik ustaw і rozporzadzen krajowych dla Krolestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Ksiestwem Krakowskiem. — Rocznik 1898. — № 87. — Lwow : Z drukarni Wladislawa Lozinskiego. — S. 257—258.

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »