Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2017. № 6 (138)

Народознавчі зошити. 2017. № 6 (138). С. 1419—1424

УДК 93″19″(477.83)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.06.1419

Надійшла 19.10.2017

ЗАКОНОДАВЧА БАЗА ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРОФСПІЛКОВОГО РУХУ У СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Берест Ігор Романович, кандидат історичних наук, доцент

кафедри інформаційної, книжкової та бібліотечної справи

Української академії друкарства,

вул. Підголоско, 19, м. Львів, 79020, Україна

Контакти: (032) 2422363 ; e-mail: kudid.uad@gmail.com

 Анотація. Автор аналізує законодавчу базу Австрійської імперії, лібералізація якої посприяла появі та активній діяльності профспілок. У статті використаний матеріал, який доводить, що професійні спілки стали новим суспільним явищем, яке було покликане виступити на захист економічних інтересів трудящих мас в нових політичних та соціально­економічних умовах розвитку держави. Автор наголошує, що впродовж другої половини ХІХ — початку ХХ ст. державна влада не зуміла створити окремого профспілкового законодавства і воно змушене було формуватися та еволюціонувати в надрах різних законодавчих нормативно­правових актів.

 Ключові слова: «Весна народів», профспілка, закон, конституція, робітники.

Список використаних джерел

 1. Берест І. Джерельна база історії професійних спілок Східної Галичини до початку та в роки Першої світової війни / І.Р. Берест // Вісник національного універ­ситету «Львівська політехніка» Держава і армія. — № 784. — Львів : Вид­во львівської політехніки, 2014. — С. 64—69.
 2. Берест Р. Нариси історії профспілкового руху в Західній Україні (1817—1939 рр.) / Роман Берест. — Дрогобич : Відродження, 1995. — 126 c.
 3. Грицак Я. Перше робітниче. До 170­річчя створення у Львові товариства друкарів / Ярослав Грицак // Ленінська молодь. — № 143. — 1987. — 28 листопада.
 4. Закон об общих делах всех земель Австрийской монархии и о порядке управления ими, 21 декабря 1867 г. // Сборник документов по истории нового времени. Экономическое развитие и внутренняя политика стран Европы и Америки. 1870—1914 / сост. П.И. Остриков, П.П. Вандель. — Москва : Высшая школа, 1989. — С. 241—245.
 5. Історія Центрально­Східної Європи. Посібник для студенті історичних та гуманітарних факультетів / за редакцією Л. Зашкільняка. — Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2001. — 660 с.
 6. Конопка М. Бібліотеки львівських товариств ремісників періоду автономії Галичини та їх функції / Марія Конопка // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. — 2010. — Вип. 5. — С. 106—115.
 7. Лазарович М. Ілюстрована історія України / Микола Лазарович. — Тернопіль : Джура, 2007. — 470 с.
 8. Оповістка мінїстра торговлї за порозумінєм з мінїстром внутрішних справ з 16. серпня 1907 в справі основи промислового устава // Вістник законів державних для королївств і країв, заступлених в радї державній. — Річник 1907. — № 199. — Випуск LХХХІХ. — Відень : Із цісарско­королївскої надворної та державної печатнї, 1907. — С. 757—822.
 9. Роман Н.М. Конституювання Австро­Угорщини 1867 р.: історико­правові аспекти / Н.М. Роман // Форум права. — 2010. — № 3. — С. 380—383.
 10. Турій О. Москвофільство / О. Турій // Довідник з історії України (А—Я) / за загальною редакцією І. Підкови, Р. Шуста. — Київ : Генеза, 2001. — С. 485—487.
 11. Хрестоматія з історії держави і права України : у 2­х т. Навч. посіб. для студ. юрид.спец. вищ. закл. освіти / за ред. В.Д. Гончаренка. — Т. 1: З найдавніших часів до початку ХХ ст. / уклад. В.Д. Гончаренко, А.Й. Рогожин, О.Д. Святоцький. — Київ : Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. — 728 c. — (Вид. 2­ге, переробл. і доп.).
 12. Цъсарскій патентъ зъ дня 26. Листопада 1852, дъятельный для цълого объєму Державы изъятно Войскового Пограничья, котрымъ розпоряджаютъ ся новіи опредъленія взглядомъ стоваришеній (законъ о стоваришеніяхъ) // Общій законовъ дєржавныхъ и Правительства въстникъ для Цъсарства Аустріи. — Рочникъ 1852. — Втора часть объимає ХLI—LXXIX части (числа 134—265), выданіи въ мъсяцяхъ Липцю до Грудня 1852. — Въдень : Зъ ц. к. надворнои и статскои тискарнъ, 1852. — С. 1109—1116.
 13. Przepisy gorniczo­policyjne dla wiercen na terenach oleju skalnego (ropy) w Galicyi z dnia 9. Lipca 1898 // Dziennik ustaw і rozporzadzen krajowych dla Krolestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Ksiestwem Krakowskiem. — Rocznik 1898. — № 87. — Lwow : Z drukarni Wladislawa Lozinskiego. — S. 257—258.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »