« 2017. № 6 (138)

Народознавчі зошити. 2017. № 6 (138). С. 1529—1535

УДК   75.046:[75.047:7.026](477.83/.86)”16/17″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.06.1529

Надійшла 17.11.2017

МІМЕЗИС В ПЕЙЗАЖНИХ ЗОБРАЖЕННЯХ ІКОНОПИСУ ГАЛИЧИНИ ХVII —XVIII СТ.

Мисюга Богдан Васильович,кандидат мистецтвознавства, доцент

кафедри менеджменту мистецтва

Львівської національної академії мистецтв,

вул. В. Кубійовича, 38, м. Львів, 79011, Україна

Контакти: (032)2761482, e-mail: management@lnam.edu.ua

Анотація. Окреслено еволюцію міметичного образу природи в стафажних зображеннях іконопису Галичини ХVII—XVIII ст. Роль «мімезису» в пейзажних зображеннях релігійних сюжетів розкрита з позицій його світоглядної необхідності та ширення ідей гуманізму в українській культурі. Актуальність емпіричного світогляду спричинила наслідування сюжетних пасторальних композицій західноєвропейського мистецтва, появу ілюзорного (кулісного) типу зображення перспективи, світло­тіньове моделювання предметів стафажу.

 Ключові слова: мімезис, пейзажні зображення, іконопис Галичини, емпіричний світогляд, предмети стафажу.

Список використаних джерел

 1. Бабина Н.П. Фламанская живопись XVIIXVIII веков / Н.П. Бабина, Н.И. Грицай. — Москва : Гос. Эрмитаж, 2005. — 586 с.
 2. Білецький П.О.Українське мистецтво другої половини XVIIXVIII ст. / Платон Білецький.Київ : Мистецтво, 1981. — 159 с.
 3. Горський В.С. Філософія Григорія Сковороди. Просвітницька філософія в Україні другої половини XVIII ст.  / В.С. Горський // Історія української культури : в 5 т. — Київ : Наукова думка, 2003. — Т. 3. — 1246 с.
 4. Жолтовський П. Художнє життя на Україні ХVI—XVIII ст. / Павло Жолтовський. — Київ : Наукова думка, 1983.— 180 с.
 5. Косів Р.Р. Українські хоругви / Роксолана Косів. — Київ : Оранта, 2009. — 372 с.
 6. Кралюк П.М. Ян Лятос: ренесансна філософія та наука на українських землях / П.М. Кралюк, М.М. Якубович. — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. — 144 с.
 7. Мочалов Л.В. Пространство мира и пространство картины: очерки о языке живописи / Леонид Мочалов. — Москва : Советский художник, 1983. — 376 с. : ил.
 8. Овсійчук В.А. Майстри українського барокко. Жовківський художній осередок / Володимир Овсійчук. — Київ : Наукова думка, 1991. — 400 с.
 9. Овсійчук В.А. Класицизм і романтизм в українськом мистецтві / Володимир Овсійчук. — Київ : Інститут народознавства НАН України, 2001 — 446 с. : іл.
 10. Овсійчук В.А. Українське малярство Х—XVIII ст.: проблеми кольору / Володимир Овсійчук. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 1991. — 480 с. : іл.
 11. Панофски Е. Перспектива как «символическая форма». Готическая архитектура и схоластика / Эрвин Панофски ; пер. з нем., англ., лат., др. греч. І. Хмелевських, Є. Козин, Л. Житкова, Д.И. Захарова. — Санкт­-Петербург : Азбука­классика, 2004. — 336 с.
 12. Раушенбах Б.В. Геометрия картины и зрительное восприятие / Б.В. Раушенбах. — Москва : Интерпракс, 1994 ; СПб. : Азбука­классика, 2001. — 320 с. : илл.
 13. Раушенбах Б.В. Системы перспективы в изобразительном искусстве: Общая теория перспективы / Б.В. Раушенбах. — Москва : Наука, 1986. — 180 с.
 14. Свєнціцька В.І. Іван Руткович: становлення реалізму в українському малярстві XVII ст. / Віра Свєнціцька. — Київ : Наукова думка, 1966. — 152 с.
 15. Сидор О.Ф. Міські краєвиди й інтер’єри у творах Йова Кондзелевича в контексті архітектури Ренесансу / Олег Сидор // Українське мистецтво у міжнародних зв’яз­ках. — Київ : Наукова думка, 1983. — С. 71—75.
 16. Степовик Д.В. Українська гравюра бароко / Дмитро Степовик. — Київ : КЛІО, 2012. — 495 с. : іл.
 17. Стратій Я.М. Філософія Києво­Могилянської академії / Ярослав Стратій // Історія української культури : в 5 т. — Київ : Наукова думка, 2003. — Т. 3. — 1246 с.
 18. Українське народне малярство кінця ХІII—XХ століть: Світ очима нар. митців: Альбом / авт.­упоряд.: В.І. Свєнціцька, В.П. Откович. — Київ : Мистецтво, 1991. — 304 с. : іл.

читати публікацію»

Наші автори
Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »